برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم طاهره ريگي

عنوان : “تحليل پديدارنگارانه تجربه جستجووبازيابي اطلاعات دانشجويان دكتري دانشگاه فردوسي مشهد درفرايند پژوهش"

مقطع و رشته تحصيلي : علم اطلاعات و دانش شناسی

زمان : ساعت 16 روز چهارشنبه 98/9/6

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترمحمدحسين دياني

استادگروه علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دكترسيدرحمت الله فتاحي

استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

 

استاد داور

دكتراعظم صنعت جو

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسي

دكترناصر شيربگي

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر محسن نوكاريزي

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسي