بحث آزاد به زبان لاتین در حوزه فرهنگ در روز دو شنبه ۱۸ آذر ماه ۹۸ ساعت ۱۲ در محل سالن شورای شماره ۱ دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهدبگزار شد.

Farhang