کارگاه آموزشی با عنوان: تحلیل و بررسی کتاب ها : قدرت زمان و مدیریت بدون زور و اجبار ‌------  در روز ۲ شنبه ۱۸ آذر ماه ۹۸ از ساعت ۱۰ صبح در سالن شورای شماره یک دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد توسط دانشجویان  گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی برگزار شد.