مقاله خانم دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی و همکاران در مجله Neuropsychiatric Disease and Treatment که در سال 2019 به چاپ رسیده است.

 

Is visuomotor training an effective intervention forchildren with autism spectrum disorders?

Manizheh Arabi, Alireza Saberi Kakhki, Mehdi Sohrabi, Sakineh Soltani Kouhbanani, Mehdi Jabbari Nooghabi

 

Journal: Neuropsychiatric Disease and Treatment

http://doi.org/10.2147/NDT.S21499