برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : آقاي عباسعلي مقدمي نسب

عنوان : “وضعيت رهبري تحول آفرين و موانع اجراي آن در مدارس شهرستان زابل"

مقطع و رشته تحصيلي : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

زمان : ساعت 12 روز شنبه 98/10/7

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترمحمدرضا آهنچيان    

استاد گروه مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني

 

 

 

استاد مشاور

دکترحسین کارشکی

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد داور

خانم دكتررضوان حسينقلي زاده  

دانشيار گروه مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر داوود قرونه  

استاديار گروه مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني