برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : آقاي حسين شرفي

عنوان : “تفكيك ناپذيري عناصر تجربه در محيط ياددهي -يادگيري : گذر از عصب فلسفه چرچلند به عصب پديدار شناسي وارل"

مقطع و رشته تحصيلي : دکتری فلسفه تعليم وتربيت

زمان : ساعت 10 روز شنبه 98/10/14

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتربختيار شعباني وركي

استاد گروه مباني تعليم و تربيت

 

 

 

استاد مشاور

دكتر محمدسعيد عبدخدايي

دانشيار گروه روان شناسي

 

دكترعلي مقيمي

استاد گروه زیست شناسی

استاد داور

دكترعلي غنائي چمن آباد

دانشيار گروه روان شناسی

دكترحسين باغگلي

استاديار پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني

 

دكترحسن علي بختيار نصرآبادي

دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترعلي غنائي چمن آباد

دانشيار گروه روان شناسي