برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : آقای عباس تديني

عنوان : “اثربخشي بهزيستي درماني گروهي بربهزيستي درماني گروهي بر بهزيستي روان شناختي"

مقطع و رشته تحصيلي : کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

زمان : ساعت 13 روز دوشنبه 98/10/9

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دکترحميدرضا آقامحمديان شعرباف

استاد گروه روان شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دکتر مجید معینی زاده

استادیار گروه روان شناسي

 

 

 

استاد داور

خانم دكترشهربانوعالي

استادیار گروه روان شناسی

 

 

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دکتر محمد جواداصغری ابراهیم آباد

دانشيار گروه روان شناسي