برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم فاطمه قاسم بروجردي

عنوان : “بررسي نيمرخ روان شناختي نجات يافتگان ازخودكشي ومقايسه اثربخشي درمان خودشفقتي ،تحليل تابعي و تلفيق آنهابركاهش ريسك اقدام مجدد به خودكشي"

مقطع و رشته تحصيلي : دکتری، روان شناسی

زمان : ساعت 12 روز یکشنبه 98/10/15

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترسيدعلي كيميايي

مشاوره

 

 

 

استاد مشاور

دكتر سيداميرامين يزدي

روان شناسي

 

دكترميتراصفا

 

استاد داور

دكترمحمدجواداصغري ابراهيم آباد

روان شناسی

دكتر حميدرضا آقامحمديان شعرباف

روان شناسی

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر محمدعلي مظاهري

روان شناسي