مقاله خانم دکتر معصومه تجعفری و همکاران که در مجله Journal of Librarianship and Information Science, (2019)Q3  در سال 2019 به چاپ رسیده است.

 

Organizational empowerment: A vital step toward intrapreneurship

Seyedeh Zeinab Moghaddas, Masoumeh Tajafari, Mohsen Nowkarizi

 

Journal of Librarianship and Information Science

https://doi.org/10.1177/0961000619841658