مقاله خانم دکتر معصومه تجعفری و همکاران که در مجله Journal of Librarianship and Information Science, (2019)Q3  که در سال 2019 منتشر شده است.

 

Organizational empowerment: A vital step toward intrapreneurship

Seyedeh Zeinab Moghaddas, Masoumeh Tajafari, Mohsen Nowkarizi

Journal: Journal of Librarianship and Information Science

DOI: https://doi.org/10.1177/0961000619841658