برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم فرحنازمعراجي

عنوان : “وضعيت توجه به استانداردهاي ارزشيابي دانش آموزدرطرح ارزشيابي كيفي"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، برنامه ریزی درسی

زمان : ساعت 9.00 روز یکشنبه 98/10/29

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر مرتضي كرمي

مطالعات برنامه درسي و آموزش

 

 

 

استاد مشاور

دكتر بهروز مهرام  

مطالعات برنامه درسي و آموزش

 

 

 

استاد داور

دكترمريم بردبار

روان شناسي تربیتی و مشاوره

 

 

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر محمود سعیدی  

مطالعات برنامه درسي و آموزش