برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم ساجده سابقي

عنوان : “ اثربخشي آموزش مادران بارويكرد آدلر- درايكورس برفرزند پروري مادران دانش آموزان مقطع ابتدايي"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روان شناسي تربیتی

زمان : ساعت 12.00      روز دوشنبه 98/11/28

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترسكينه سلطاني كوهبناني

روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكترحسين كارشكي

روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر   سيدمحسن اصغري نكاح

روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترسيدعلي كيميايي      

روان شناسي مشاوره و تربيتي