برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم حديثه حسيني

عنوان : “ اثربخشي آموزشي فرزندپروري مثبت در ارتقاي خودكارامدي مادران، بهبود رابطه والدفرزندي و كاهش پرخاشگري نوجوانان تك والدمادر"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، مشاوره خانواده

زمان : ساعت 9.30      روز دوشنبه 98/12/5

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترسيدامير امين يزدي    

روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكترسيد علي كيميايي    

روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر حسين كارشكي        

روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر سكينه سلطاني كوهبناني

روان شناسي مشاوره و تربيتي