برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم فاطمه علاقه بندحسيني

عنوان : “ اثربخشي طرحواره درماني بر مولفه هاي كمال گرايي منفي،ناگويي هيجاني و احساس گناه دانشجويان داراي نشانگان اختلال شخصيت وسواسي -جبري"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روان شناسی بالینی

زمان : ساعت 11.15      روز چهارشنبه 98/11/30

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتربهرامعلي قنبري هاشم آبادي

روان شناسي مشاوره

 

 

 

استاد مشاور

دكترمحمدجواد اصغري ابراهيم آباد

روان شناسي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر علی مشهدی        

روان شناسي

 

 

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر مجيد معيني زاده  

روان شناسي