برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم راحله دين پرور

عنوان : “ مقايسه اثربخشي گروه درماني وجودي و گروه درماني هيجان مدار بر نشانگان افسردگي و سبك هاي دلبستگي ناايمن دختران دانشجو با تجربه شكست عاطفي"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روان شناسی بالینی

زمان : ساعت 9.30      روز چهارشنبه 98/11/30

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتربهرامعلي قنبري هاشم آبادي

روان شناسي مشاوره

 

 

 

استاد مشاور

دكترمحمدجواد اصغري ابراهيم آباد

روان شناسي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر جعفر طالبيان شريف

روان شناسي

 

 

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر شهربانو عالی  

روان شناسي