مقاله آقای دکتر مشهدی و همکاران در مجله Applied Neuropsychology: Child-(JCR Q3)  که در سال 2020 منتشر شده است.

 

Psychometric properties of Persian version of the Barkley deficits in executive functioning scale–children and adolescents

Ali Mashhadi, Zahra Hosseinzadeh Maleki, Jafar Hasani & Seyyed Kazem Rasoolzadeh Tabatabaei

Journal: Applied Neuropsychology: Child

DOI: https://doi.org/10.1080/21622965.2020.1726352