برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم محدثه ظريف باقري موقر

عنوان : “ بررسسي رابطه بين كنترل شناختي ،سبك انگيزشي و مصرف داروهاي غيرتجويزي در جمعيت غيرباليني"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روان شناسي شناختي

زمان : ساعت 11.30      روز یکشنبه 98/12/4

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر جواد صالحي فدردي

روان شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دكتر ایمان الله بیگدلی

روان شناسي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترحميدرضا آقامحمديان شعرباف

روان شناسي

 

 

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر علی مشهدی

روان شناسي