برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : آقای اميررضا ودايع خيري

عنوان : “ توصيف و ارزيابي علايق علم در پايان نامه ها و رساله هاي گروه علوم تربيتي و روان شناسي"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، تحقیقات آموزشی

زمان : ساعت 16.00      روز سه شنبه 98/12/6

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر ابوالفضل غفاري

گروه مباني تعليم و تربيت

 

 

 

استاد مشاور

دكتر بهروز مهرام

گروه مطالعات برنامه درسي و آموزش

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر مقصود امين خندقي

گروه مطالعات برنامه درسي و آموزش

 

 

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر حسین باغگلی

فلسفه تعليم و تربيت