برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم الهه حسين پوريزداني

عنوان : “ تجارت زيسته مععلمان مقطع ابتدايي ازتدريس درموقعيت …"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، برنامه ريزي درسي

زمان : ساعت 8.00      روز چهار شنبه 98/12/14

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترحسين جعفري ثاني

گروه مطالعات برنامه درسي و آموزش

 

 

 

استاد مشاور

دكتر مرتضی کرمی

گروه مطالعات برنامه درسي و آموزش

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر محمودسعيدي رضواني

گروه مطالعات برنامه درسي و آموزش

 

 

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر بهروز مهرام

گروه مطالعات برنامه درسي و آموزش