مقاله آقای دکتر مشهدی و همکاران که در مجله International Journal of Cognitive Therapy -(JCR Q4) در سال 2020 منتشر شده است.

The Effect of Group Emotional Schema Therapy on Cognitive Emotion Strategies in Women with Migraine Headaches: a Pilot Study

Sahar Shahsavani, Ali Mashhadi & Imanollah Bigdeli

Journal: International Journal of Cognitive Therapy

Doi: https://doi.org/10.1007/s41811-020-00073-8