نمایش # 
مقاله آقای دكتر علي مشهدي و همكاران آقاي دكتر فرزاد نصيري، دكتر ايمان االه بيگدلي و دكتر غنايي در مجله Journal of Affective Disorders در سال 2019
مقاله آقای دکتر سید محسن اصغری نکاح، دکتر حسن اسلامیان، دکتر محمود سعیدی رضوانی و خانم ندا محمدزاده نقاشان در مجله Early Child Development and Care در سال 2019
مقاله آقای دکتر محمد جواد اصغری ابراهیم آباد و دکتر ایمان الله بیگدلی در مجله Frontiers in Psychology , 2019 (Q2) در سال 2019
مقاله خانم دکتر رضوان حسینقلی زاده در مجله Educational Management Administration & Leadership, 2019 (Q2) در سال 2019
مقاله آقای دکتر مشهدی، دکتر بیگدلی و دکتر غنایی در مجله Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 2019(Q4) در سال 2019
مقاله آقای دکتر مشهدی و خانم دکتر سپهری در مجله International Journal of Cognitive Therapy در سال 2019
مقاله آقای دکتر کیمیایی و دکتر امین یزدی در مجله Psychiatry Research 2019(Q2) در سال 2019
مقاله آقای دکتر مشهدی در مجله Perceptual and Motor Skills در سال 2019
مقاله خانم دکتر شعله ارسطوپور در مجله EmeralInsight در سال 2018
مقاله آقای دکتر مشهدی در مجله Child Language Teaching and Therapy در سال 2018
مقاله دکتر حسین کارشکی در مجله Nurse Education Today 2018
مقاله آقای دکتر بهزادی و خانم دکتر صنعت جو در مجله Journal of Information Science 2018(Q2) در سال 2018
مقاله دکتر سید امیر امین یزدی در مجله anales de psicología 2018(Q4)
مقاله دکتر کیمیایی در مجله INT J OFFENDER THER 2018(Q2)
مقاله آقای دکتر مقصود امین خندقی، آقای دکتر محمود سعیدی رضوانی و آقای دکتر مرتضی کرمی در مجله Acta Medica Mediterranea, 2018(Q4) در سال 2018
مقاله آقای دکتر ایمان الله بیگدلی در مجله Dementia در سال 2018
مقاله دکتر کارشکی در مجله J OBSTET GYNAECOL 2018 (Q4)
مقاله دکتر مشهدی و دکتر صالحی در مجله AUST J PSYCHOL 2018 (Q2)