نمایش # 
مقاله دکتر محمد جواد اصغری ابراهیم آباد و دکتر ایمان الله بیگدلی مجله Frontiers in Psychology , 2019 (Q2)
مقاله دکتر رضوان حسینقلی زاده در مجله Educational Management Administration & Leadership , 2019 (Q2)
مقاله دکتر مشهدی، دکتر بیگدلی و دکتر غنایی در مجله Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 2019(Q4)
مقاله دکتر مشهدی و دکتر سپهری در مجله International Journal of Cognitive Therapy 2019
مقاله دکتر کیمیایی و دکتر امین یزدی در مجله Psychiatry Research 2019(Q2)
مقاله دکتر مشهدی در مجله Perceptual and Motor Skills (Q4) در سال 2019
انتشار مقاله خانم دکتر شعله ارسطوپور 2018 در Emeralinsight
مقاله دکتر مشهدی در مجله Child Language Teaching and Therapy 2018
مقاله دکتر حسین کارشکی در مجله Nurse Education Today 2018
مقاله دکتر بهزادی و صنعت جو در مجله Journal of Information Science 2018(Q2)
مقاله دکتر سید امیر امین یزدی در مجله anales de psicología 2018(Q4)
مقاله دکتر کیمیایی در مجله INT J OFFENDER THER 2018(Q2)
مقاله دکتر امین خندقی، دکتر سعیدی، دکتر کرمی در مجله 2018 (Q4) ACTA MEDICA MEDITERR
مقاله دکتر بیگدلی در مجله Dementia 2018 (Q2)
مقاله دکتر کارشکی در مجله J OBSTET GYNAECOL 2018 (Q4)
مقاله دکتر مشهدی و دکتر صالحی در مجله AUST J PSYCHOL 2018 (Q2)