نمایش # 
کارگاه نورومارکتینگ با حضور جناب آقای پروفسور علی گرجی
سخنرانی علمی : نقد منطق ارائه دروس نظریه زنجیره های مرحله ای هب ( با نگاهی به فلسفه کانتی ) در ...
سخنرانی علمی: همبسته های شناختی نارساخوانی( شناخت و سنجش )
سخنرانی علمی: افراد دوزبانه و توانایی های شناختی
سخنرانی علمی: نگاهی به مفهوم "نوازه " و کاربرد آن در آموزش
سخنرانی علمی : درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی ...
مقاله نویسی به زبان ساده در حوزه علوم انسانی و اجتماعی
رویکردی انتقادی به ماهیت پژوهش علمی در روان شناسی
نشست علمی توسط انجمن علمی علوم شناختی با همکاری دانشکده
سمینار آشنایی با مبانی علوم شناختی
زمان بندی همایش انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران
سمینار آموزشی هیپنوتیزم پلی به آن سوی روان شناسی
آموزش گروهی کنترل نگرانی و مبارزه با تفکرات غیرمنطقی
سخنرانی: بررسی نظام آموزشی آلمان و بهسازی منابع انسانی
نشست علمی مدیرگروه علوم تربیتی
سخنرانی علمی آقای دکتر رالف لینگن: نظام آموزشی آلمان و بهسازی منابع انسانی
جلسه سخنرانی بیاییم با هم طلاق را شکست دهیم در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
نشست علمی ابزارهای تکنولوژی علوم شناختی در تشخیص و درمان اختلالات روانی
گزارش دومین مدرسه تابستانی شناخت و توجه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی (تابستان 1394)