حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: روان شناسی عمومی

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:روان شناسی عمومی

 

تلفن:05138805865

وبگاه شخصی:aghamohammadian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:aghamohammadian@um.ac.ir

حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدجواد اصغری ابراهیم آباد

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: روان شناسی

دانشگاه:

تخصص:روان شناسی عمومی

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mjasghari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mjasghari@um.ac.ir

محمدجواد اصغری ابراهیم آباد

برنامه درسی هفتگی استاد

نادر باقری

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات: روان شناسی کودکان استثنایی

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:روان شناسی کودکان استثنایی

 

تلفن:05138805851

وبگاه شخصی:nbagheri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:nbagheri@um.ac.ir

نادر باقری

برنامه درسی هفتگی استاد

ایمان الله بیگدلی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: روان شناسی

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:روان شناسی

 

تلفن:05138805893

وبگاه شخصی:ibigdeli.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ibigdeli@um.ac.ir

ایمان الله بیگدلی

برنامه درسی هفتگی استاد

حسین حسن آبادی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: روان شناسی مشاوره

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:روان شناسی مشاوره

 

تلفن:05138805871

وبگاه شخصی:hassan-a.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hassan-a@um.ac.ir

حسین  حسن آبادی

برنامه درسی هفتگی استاد

زهره سپهری شاملو

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: روان شناسی بالینی

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:روان شناسی بالینی

 

تلفن:05138805872

وبگاه شخصی:z.s.shamloo.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:z.s.shamloo@um.ac.ir

زهره سپهری شاملو

برنامه درسی هفتگی استاد

جواد صالحی فدردی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: روان شناسی

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:روان شناسی

 

تلفن:05138805867

وبگاه شخصی:j.s.fadardi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:j.s.fadardi@um.ac.ir

جواد صالحی فدردی

برنامه درسی هفتگی استاد

زهرا طبیبی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: روان شناسی رشد

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:روان شناسی رشد

 

تلفن:05138805870

وبگاه شخصی:tabibi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:tabibi@um.ac.ir

زهرا طبیبی

برنامه درسی هفتگی استاد

شهربانو عالی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: روان شناسی

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:روان شناسی

 

تلفن:05138805895

وبگاه شخصی:aali.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:aali@um.ac.ir

شهربانو عالی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدسعید عبدخدائی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: روان شناسی تربیتی

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:روان شناسی تربیتی

 

تلفن:05138805887

وبگاه شخصی:abdkhoda.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:abdkhoda@um.ac.ir

محمدسعید عبدخدائی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی رضا قادری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: روان شناسی

دانشگاه: هندوستان

تخصص:روان شناسی

 

تلفن:05138805882

وبگاه شخصی:a-ghaderi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:a-ghaderi@um.ac.ir

علی رضا قادری

برنامه درسی هفتگی استاد

بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات:

دانشگاه:

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ghanbarih.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghanbarih@um.ac.ir

بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی مشهدی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: روان شناسی بالینی

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:روان شناسی بالینی

 

تلفن:05138805873

وبگاه شخصی:mashhadi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mashhadi@um.ac.ir

علی مشهدی

برنامه درسی هفتگی استاد

مجید معینی زاده

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: روان شناسی بالینی

دانشگاه: هندوستان

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:moeinizadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:moeinizadeh@um.ac.ir

مجید معینی زاده

برنامه درسی هفتگی استاد