لیست اعضای هیات علمی گروه


محمدرضا آهنچیان

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: فلسفه آموزش

دانشگاه: دانشگاه خوارزمی

تخصص:فلسفه مدیریت آموزشی، توسعه منابع انسانی

 

تلفن:05138805889

وبگاه شخصی:ahanchi8.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ahanchi8@um.ac.ir

محمدرضا آهنچیان

برنامه درسی هفتگی استاد

سید محسن اصغری نکاح

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:روان شناسی کودکان استثنایی، مداخلات کودک و خانواده، بازی درمانی

 

تلفن:05138805861

وبگاه شخصی:asghari-n.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:asghari-n@um.ac.ir

سید محسن اصغری نکاح

برنامه درسی هفتگی استاد

مقصود امین خندقی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: برنامه ریزی درسی

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:نظریه برنامه درسی، برنامه درسی اسلامی

 

تلفن:05138805862

وبگاه شخصی:aminkhandaghi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:aminkhandaghi@um.ac.ir

مقصود امین خندقی

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدامیر امین یزدی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: روان شناسی تربیتی

دانشگاه: دانشگاه شیفیلد انگلستان

تخصص:روان شناسی رشد

 

تلفن:05138805850

وبگاه شخصی:yazdi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:yazdi@um.ac.ir

سیدامیر امین یزدی

برنامه درسی هفتگی استاد

حسین باغگلی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:فلسفه تعلیم و تربیت

 

تلفن:05138804588

وبگاه شخصی:baghgoli.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:baghgoli@um.ac.ir

حسین باغگلی

برنامه درسی هفتگی استاد

مریم بردبار

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: روانشناسی تربیتی

دانشگاه: دانشگاه شیراز

تخصص:روانشناسی تربیتی

 

تلفن:05138805882

وبگاه شخصی:mbordbar.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mbordbar@um.ac.ir

مریم بردبار

برنامه درسی هفتگی استاد

طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:فلسفه تعلیم و تربیت

 

تلفن:05138805853

وبگاه شخصی:javidi-d.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:javidi-d@um.ac.ir

طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی

برنامه درسی هفتگی استاد

حسین جعفری ثانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: برنامه ریزی درسی

دانشگاه: دانشگاه خوارزمی

تخصص:برنامه ریزی درسی

 

تلفن:

وبگاه شخصی:hsuny.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hsuny@um.ac.ir

حسین جعفری ثانی

برنامه درسی هفتگی استاد

رضوان حسین قلی زاده

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: مدیریت آموزشی

دانشگاه: دانشگاه تهران

تخصص:مدیریت آموزشی

 

تلفن:05138805884

وبگاه شخصی:rezvan.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rezvan@um.ac.ir

رضوان حسین قلی زاده

برنامه درسی هفتگی استاد

محمود سعیدی رضوانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: برنامه ریزی درسی

دانشگاه: دانشگاه خوارزمی

تخصص:برنامه ریزی درسی، تعلیم و تربیت اسلامی

 

تلفن:05138805856

وبگاه شخصی:saeedy.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:saeedy@um.ac.ir

محمود سعیدی رضوانی

برنامه درسی هفتگی استاد

سکینه سلطانی کوهبنانی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی

تخصص:روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

 

تلفن:05138805892

وبگاه شخصی:s.soltani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:s.soltani@um.ac.ir

سکینه سلطانی کوهبنانی

برنامه درسی هفتگی استاد

بختیار شعبانی ورکی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:فلسفه تعلیم و تربیت

 

تلفن:05138805855

وبگاه شخصی:bshabani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:bshabani@um.ac.ir

بختیار شعبانی ورکی

برنامه درسی هفتگی استاد

ابوالفضل غفاری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:فلسفه تعلیم و تربیت

 

تلفن:05138805857

وبگاه شخصی:ghaffari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghaffari@um.ac.ir

ابوالفضل غفاری

برنامه درسی هفتگی استاد

علی غنائی چمن آباد

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: علوم اعصاب شناختی

دانشگاه: دانشگاه تبریز

تخصص:علوم اعصاب شناختی

 

تلفن:05138805868

وبگاه شخصی:ghanaee.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghanaee@um.ac.ir

علی غنائی چمن آباد

برنامه درسی هفتگی استاد

داود قرونه

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: مدیریت آموزش عالی

دانشگاه: دانشگاه تهران

تخصص:مدیریت آموزش عالی

 

تلفن:05138805879

وبگاه شخصی:d.ghoroneh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:d.ghoroneh@um.ac.ir

داود قرونه

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدجواد قندیلی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: برنامه ریزی درسی

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:تعلیم و تربیت اسلامی

 

تلفن:05138805854

وبگاه شخصی:ghandili.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghandili@um.ac.ir

سیدجواد قندیلی

برنامه درسی هفتگی استاد

بهروز مهرام

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: برنامه ریزی درسی

دانشگاه: دانشگاه شیراز

تخصص:برنامه ریزی درسی، سنجش و ارزیابی

 

تلفن:05138805878

وبگاه شخصی:bmahram.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:bmahram@um.ac.ir

بهروز مهرام

برنامه درسی هفتگی استاد

حسین کارشکی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: روان شناسی تربیتی

دانشگاه: دانشگاه تهران

تخصص:روان شناسی تربیتی

 

تلفن:05138805863

وبگاه شخصی:kareshki.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:kareshki@um.ac.ir

حسین کارشکی

برنامه درسی هفتگی استاد

مرتضی کرمی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: برنامه ریزی درسی

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی، آموزش و بهسازی منابع انسانی

 

تلفن:05138805885

وبگاه شخصی:m.karami.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m.karami@um.ac.ir

مرتضی کرمی

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدعلی کیمیایی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: مشاوره

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی

تخصص:زوج درمانی، خانواده درمانی، سنجش در زوج و خانواده

 

تلفن:05138805860

وبگاه شخصی:kimiaee.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:kimiaee@um.ac.ir

سیدعلی کیمیایی

برنامه درسی هفتگی استاد