لیست اعضای هیات علمی گروه


شعله ارسطوپور

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:سازمان دهی اطلاعات، بازیابی اطلاعات، جامعه شناسی ارتباطات علمی

 

تلفن:05138805894

وبگاه شخصی:arastoopoor.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:arastoopoor@um.ac.ir

شعله  ارسطوپور

برنامه درسی هفتگی استاد

حسن بهزادی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:بازیابی اطلاعات

 

تلفن:05138805896

وبگاه شخصی:hasanbehzadi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hasanbehzadi@um.ac.ir

حسن  بهزادی

برنامه درسی هفتگی استاد

معصومه تجعفری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:علوم کتابداری و اطلاع رسانی

 

تلفن:05138805891

وبگاه شخصی:tajafari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:tajafari@um.ac.ir

معصومه  تجعفری

برنامه درسی هفتگی استاد

اعظم صنعت جو

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:مطالعات اطلاع رسانی

 

تلفن:05138805877

وبگاه شخصی:sanatjoo-a.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:sanatjoo-a@um.ac.ir

اعظم  صنعت جو

برنامه درسی هفتگی استاد

محسن نوکاریزی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:اطلاع رسانی

 

تلفن:05138805890

وبگاه شخصی:mnowkarizi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mnowkarizi@um.ac.ir

محسن  نوکاریزی

برنامه درسی هفتگی استاد

مجتبی کفاشان کاخکی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:علم اطلاعات و دانش شناسی

 

تلفن:05138805864

وبگاه شخصی:kafashan20.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:kafashan20@um.ac.ir

مجتبی  کفاشان کاخکی

برنامه درسی هفتگی استاد