لیست اعضای هیات علمی گروه


مقصود امین خندقی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

دانشگاه:

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:aminkhandaghi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:aminkhandaghi@um.ac.ir

مقصود  امین خندقی

برنامه درسی هفتگی استاد

حسین جعفری ثانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

دانشگاه:

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:hsuny.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hsuny@um.ac.ir

حسین  جعفری ثانی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمود سعیدی رضوانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

دانشگاه:

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:saeedy.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:saeedy@um.ac.ir

محمود  سعیدی رضوانی

برنامه درسی هفتگی استاد

بهروز مهرام

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

دانشگاه:

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:bmahram.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:bmahram@um.ac.ir

بهروز  مهرام

برنامه درسی هفتگی استاد

مرتضی کرمی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

دانشگاه:

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:m.karami.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m.karami@um.ac.ir

مرتضی  کرمی

برنامه درسی هفتگی استاد