لیست اعضای هیات علمی گروه


سید محسن اصغری نکاح

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات:

دانشگاه:

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:asghari-n.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:asghari-n@um.ac.ir

سید محسن  اصغری نکاح

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدامیر امین یزدی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات:

دانشگاه:

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:yazdi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:yazdi@um.ac.ir

سیدامیر  امین یزدی

برنامه درسی هفتگی استاد

مریم بردبار

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات:

دانشگاه:

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mbordbar.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mbordbar@um.ac.ir

مریم  بردبار

برنامه درسی هفتگی استاد

سکینه سلطانی کوهبنانی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات:

دانشگاه:

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:s.soltani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:s.soltani@um.ac.ir

سکینه  سلطانی کوهبنانی

برنامه درسی هفتگی استاد

حسین کارشکی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: روانشناسی تربیتی

دانشگاه:

تخصص:روانشناسی تربیتی

 

تلفن:5863

وبگاه شخصی:kareshki.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:kareshki@um.ac.ir

حسین  کارشکی

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدعلی کیمیایی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: مشاوره

دانشگاه:

تخصص:مشاوره

 

تلفن:5860

وبگاه شخصی:kimiaee.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:kimiaee@um.ac.ir

سیدعلی  کیمیایی

برنامه درسی هفتگی استاد