1. اخبار
  2. کنفرانس ها و همایش ها
  3. اطلاعیه های دفاع
  4. مقالاتJCR هیات علمی
  5. اطلاعیه های آموزشی
15 Aug 2022

مقاله آقاي دكتر مجتبي كفاشان كاخكي و همكاران در مجله (IF=1.935)-Aslib Journal of Information Management در [ ... ]

13 Jul 2022

Modelling the effect of perceived organisational policies on knowledge management in libraries: Focus on the moderating role of transformational leadership [ ... ]

08 Jan 2022

مقاله آقای دکتر مشهدی و دکتر ملکی و دکتر طباطبایی که در مجله  Neuropsychological Rehabilitation [ ... ]

04 Jan 2022

مقاله سرکارخانم دکتر رضوان حسین قلی زاده و همکاران که در مجله  Educational Management Administration [ ... ]

17 Nov 2021

مقاله آقای دکتر مشهدی و همکاران که در مجله  Neuropsychology: Child – (IF=1.493) در سال 2021 منتشر [ ... ]

10 Nov 2021

مقاله آقاي دكتر حسین شاره و همکاران كه در مجله (JCR=Q2)-Psychotherapy Research در سال 2021 منتشر [ ... ]

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان فرزند پروری (چه چیزی نیست؟) در روز شنبه 28 اردیبهشت 98 ساعت 10 صبح سالن شورای شماره سه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

سخنران جناب آقای ایمان سید محرمی دانشجوی دوره دکتری مشاوره

زیر نظر جناب آقای دکتر سید علی کیمیایی مدیر محترم گروه آموزشی روان شناسی مشاوره و تربیتی

image 2019 5 21-10 20 41 846 8wu

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان فرزند پروری (چه چیزی نیست؟) در روز شنبه 28 اردیبهشت 98 ساعت 10 صبح سالن شورای شماره سه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

سخنران جناب آقای ایمان سید محرمی دانشجوی دوره دکتری مشاوره

زیر نظر جناب آقای دکتر سید علی کیمیایی مدیر محترم گروه آموزشی روان شناسی مشاوره و تربیتی

image 2019 5 21-10 20 41 846 8wu