Article Title Author(s) Publication Date
نقش آموزشی کتابخانه‌های دانشگاهی: مروری بر مباحث عمده و جریان شکل‌گیریMehri Parirokh1998-6
رهنمودهایی برای نگارش، ممرور نوشتارها و پیشینه پژوهش در حوزه های علوم انسانی و اجتماعیRahmatollah Fattahi,Mehri Parirokh1999-3
سواد اطلاعاتی: پژوهشی پیرامون چگونگی کسب سواد اطلاعاتیMehri Parirokh1999-9
چالش هاي سازماندهي منابع دانش در اغاز قرن بيست و يكم با نگاهي بر دانش فهرستنويسي در ايرانRahmatollah Fattahi2001--1
بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آنZohreh Abbasi2001-2
دوره دكتراي كتابداري و اطلاع رساني: ملاحظاتي پيرامون شرايط ويژگيها و ملزومات نظري و كاربردهاي اين مقRahmatollah Fattahi2001-3
منابع مرجع جغرافيا: گزارماني گزيدهAsadallah Azad2001-3
نگاهي به عناوين پايان نامه هاي دكتراي كتابداري و اطلاع رسانيAsadallah Azad2001-3
بررسی عوامل موثر بر بهره وری کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهدAzam Sanatjoo2001-7
وضعیت کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و الگویی مناسب برای نظام اطلاع رسانیMehri Parirokh2001-9
آشنایی با سایت های نقد و بررسی آثارRahmatollah Fattahi2001-11
رهنمودهائی برای مدیریت خدمات مرجع در کتابخانه های دانشگاهی وتخصصیMina Talakoob2001-11
اصول جستجوي اطلاعات از منابع الكترونيكيMohammad Reza Davarpanah2002-3
اطلاعات، كتابخانه و توسعه مليMohammad Reza Davarpanah2002-3
برنامه ريزي و مديريت توسعه خدمات در كتابخانهRahmatollah Fattahi2002-3
رويكرد اجتماعي - فرهنگي و تاريخي در مطالعه كتابشناختي و منابع مرجعMohammad Reza Davarpanah2002-8
موانع زير ساختي بهره گيري از فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ايرانMohammad Reza Davarpanah2002-8
آمار در پژوهش: آشنایی با برخی سایتها در این زمینهRahmatollah Fattahi2002-12
تحليلي بر تبديل داده به اطلاعات و دانشMohammad Reza Davarpanah2003-3
سير موضوعي و وضعيت كتابهاي ترجمه شده در حوزه هاي علوم انساني و اجتماعي پس از انقلاب اسلامي ايرانMohammad Reza Davarpanah2003-3
شمه اي از يسبرنتيك نظريه اطلاعات و كاربرد آن در كتابداري و اطلاع رسانيAsadallah Azad2003-3
مديريت دانش عاملي راهبردي براي توسعه سازمانيMohammad Reza Davarpanah2003-3
نظام هاي هوشمند و كاربرد آنها در كتابداري و اطلاع رسانيAsadallah Azad2003-3
موانع مطالعه غیِردرسی حرفه ای در دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانیMehri Parirokh2003-6
نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازهای آنانMehri Parirokh2003-12
مدیریت دانش ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه هاMehri Parirokh2004-2
آسيب شناسي سوالات آزمون كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني و عدم تطبق آن با واحدهاي درسي دوره كارشMohammad Reza Davarpanah2004-3
بررسي ديدگاه مسؤولان بخش‌هاي مختلف كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌ها درباره وظايف با دانش و مهارت‌هاي حرRahmatollah Fattahi2004-3
بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد از اينترنتMohammad Reza Davarpanah2004-3
بررسي وضعيت وب سايت‌هاي ايراني براساس معيارهاي عمومي ارزيابيMohammad Reza Davarpanah2004-3
پارادايم و بازيابي اطلاعاتيMohammad Reza Davarpanah2004-3
روابط ميان‌رشته‌اي در علوم‌انساني: تحليلي استناديMohammad Reza Davarpanah2004-3
كتابداري واطلاع رسانيMohammad Reza Davarpanah2004-3
نظريه عمومي نظام ها د ركتابداري و اطلاع رسانيAsadallah Azad2004-3
تحلیل محتوای کتابهای داستانی مناسب کودکان در گروه سنی ب با رویکرد کتاب درمانیMehri Parirokh2004-3
بررسی برنامه های درسی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانیMohsen Nowkarizi2004-4
جغرافیای فرار مغزها و تأثیر آن بر جریان اطلاعاتMohsen Nowkarizi2004-4
رابطه ی میزان تولید ناخالص ملی با میزان تولید و مصرف اطلاعاتAsadallah Azad,Mohsen Nowkarizi2004-4
سنجش اثربخشی کارگاه‌های آموزشی مهارتهای سواد اطلاعاتیMehri Parirokh2004-10
بررسي نيازهاي اطلاعاتي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي: اداره كل استان خراسان و شعب پنجگانه مشهدMohammad Reza Davarpanah2005-4
ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه ها: بررسی عدم کارایی اصطلاحنامه ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت های هستی شناسی ها در مقایسه با آنAzam Sanatjoo2005-4
مروری بر رویکردهای نمایه سازی خودکار وب : محتوا محوری، استناد محوری و معنا محوریAtefeh Sharif2005-4
ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام های رایانه ای و پایگاه های اطلاعاتیRahmatollah Fattahi2005-5
شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب: رویکردی نو به بسط عبارت جستجو با استفاده از زبان طبیعی درRahmatollah Fattahi2005-5
نظرسنجی از کتابداران متخصص پیرامون شیوه های سازماندهی اطلاعات در وب سایت کتابخانه های دانشگاهیRahmatollah Fattahi2005-5
ارزیابی کتاب‌های مرجع چاپی و تخصصی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد از نظر روزآمدی، اعتبار، جامعیت و تعادل موضوعیMehri Parirokh2005-6
مطالعه وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهدAsadallah Azad2005-6
ضرورت های نوین بازنگری در ذخیره و بازیابی اطلاعاتMohammad Reza Davarpanah2005-8
بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعیMohammad Reza Davarpanah2005-9
سیستم های کتابخانه ای یکپارچه با کد منبع بازZohreh Abbasi2005-11
ملاحظاتی پیرامون جستجو در فهرستهای پیوستهZohreh Abbasi2006-2
بررسی همپوشانی و رتبه‌بندی نتایج بازیابی در فراموتورهای کاوش و موتورهای تحت پوشش آنهاMehri Parirokh2006-3
مطالعه کتابسنجی کتابهای ترجمه شده در حوزه های علوم پایه ، مهندسی ، کشاورزی و پزشکی بین سالهای 1379ـ1370Mohammad Reza Davarpanah2006-3
رویکردهای مدیریتی در حفاظت دیجیتالی اطلاعاتAtefeh Sharif2006-4
شناختی از روابط معنایی در هستی شناسی وبAtefeh Sharif2006-4
نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش از نظر کتابداران مرجع کتابخانه هاMehri Parirokh2006-4
تحلیل الگوهای رفتار اطلاع یابیMohsen Nowkarizi,Mohammad Reza Davarpanah2006-9
خزنده و ساختواره وبSholeh Arastoopoor2006-9
مطالعه و نظرسنجی درباره عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایرانRahmatollah Fattahi,Asadallah Azad2006-9
بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکیMohammad Reza Davarpanah2006-10
معیارهای ارزیابی بانکهای اطلاعاتیZohreh Abbasi2006-10
تحلیل متن مقالات فارسی و امکان نمایه‌سازی ماشینی آنها براساس قانون زیفMohammad Reza Davarpanah2007-3
بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی‌های مطرح در رابط کاربر نرم‌افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با این نرم‌افزارRahmatollah Fattahi,Mohammad Reza Davarpanah2007-3
چالش‌های علم‌سنجی درعلوم انسانیMohammad Reza Davarpanah2007-3
مروری بر متون سازماندهی مواد در ایران: بررسی کتابها، پایان نامه ها و پژوهشهای حوزه سازماندهی (فهرستنویسی و رده بندی)Mohsen Nowkarizi2007-3
آیا امکان سازماندهی تمام اطلاعات وجود دارد؟ دیدگاهی کتابخانه ایSholeh Arastoopoor2007-4
ارزیابی نمایه های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999Mohammad Reza Davarpanah2007-6
ارزیابی نمایه‌های پایان کتاب‌های فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاک‌های استاندارد ایزو 999Mohammad Reza Davarpanah2007-6
تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی ایرانMehri Parirokh,Asadallah Azad2007-6
بررسی میزان همخوانی سرعنوان های موضوعی فارسی با کلید واژه های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی در حوزه های علوم انسانی، علوم اتماعی، علوم کاربردی و علوم محضRahmatollah Fattahi,Sholeh Arastoopoor2007-7
بررسی میزان و عوامل موثر بر درک واژگان محیط رابط نرم افزارهای جامع کتابخانه ای فارسیRahmatollah Fattahi,Mohammad Reza Davarpanah,Mohsen Nowkarizi2007-7
تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه ایRahmatollah Fattahi,Sholeh Arastoopoor2007-7
بررسی میزان اثر بخشی عناصر ابرداده ای بر رتبه بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومیAtefeh Sharif2007-9
جامعه انسانی و تاثیر اطلاعات بر آنmojtaba Kaffashan kakhki2007-10
ارزیابی کیفیت طرح ها و مقاله های پژوهشی منتشر شده: بررسی مروریZohreh Abbasi2007-11
همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترکRahmatollah Fattahi2007-12
بررسی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده مطالعه و رابطه نگرش به مطالعه و کتابخوانی با الگوی انگیزشی مزلوMohammad Reza Davarpanah2008-1
بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک گذاری دانش در سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی، در انطباق با الگوی نوناکا و تاکه اوچیMehri Parirokh2008-1
شناسایی عوامل موثر بر فعالیت های علمی و پژوهشی کتابداران کتابخانه های دانشگاهیMina Talakoob2008-1
ارتباطات، اطلاعات و فرهنگAsadallah Azad,Zohreh Abbasi2008-2
داستان، همچون ابزاری برای کمک به کودکان و نوجوانان در مقابله با مشکلاتMehri Parirokh2008-2
از آرمان ها تا واقعیت: تحلیلی از مهم ترین چالش ها و رویکردهای سازماندهی اطلاعات در عصر حاضرRahmatollah Fattahi2008-3
نظریه برچسب گذاری و برچسبهای موضوعی در سازماندهی اطلاعات: نگاهی تطبیقی از زاویه ارتباطهای متقاعدگرانهSholeh Arastoopoor,Asadallah Azad2008-3
وب معنایی در پیوند با سیبرنتیکAsadallah Azad,Atefeh Sharif2008-3
چالش‌های اطلاعاتی در گفتمان امنیت ملیAtefeh Sharif2008-4
کاربرد هستی شناسی ها در نظام مدیریت دانشAtefeh Sharif2008-4
توازن اطلاعاتی در سطح ملی: نگاهی به نقش دولتها و کتابخانه ها در توزیع و دسترسی به اطلاعاتSholeh Arastoopoor2008-5
بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسیRahmatollah Fattahi2008-6
تحلیل پیوندهای وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران با استفاده از روش وب سنجیMohsen Nowkarizi2008-8
اثرات مضاعف عدم تقارن اطلاعاتی و بازار انحصاری بر روند اشتراک مجلات لاتین و پایگاههای اطلاعاتی در کتابخانه های ایرانSholeh Arastoopoor2008-9
بررسی وضعیت همکاری علمی اعضاء هیئت علمی در چهار حوزه موضوعی در دانشگاه فردوسی مشهدRahmatollah Fattahi2008-9
مدیریت مؤثر نقاط دسترسی برای سازماندهی اطلاعات در فهرستهای رایانه ای: بازنگری در مبانی نظری و مروری بر مدلهای مفهومیSholeh Arastoopoor2008-9
هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایرانMohammad Hosein Dayani,Mohammad Reza Davarpanah2008-9
مبانی نظری و عوامل مؤثر بر فرایند راهنمایابی و استفاده کاربران از امکانات کمکی در نرم‌افزارهای پایگاه‌های اطلاعاتیRahmatollah Fattahi2008-12
ارزشیابی تحصیلی، نظام نوین آموزش ابتدایی در ایران و جایگاه کتابخانه های مدارس در آن: گزارشی از یک پژوهشMehri Parirokh2009-2
مقایسه سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی از دیدگاه کاربران و کتابداران با استفاده از ابزار لایب‌کوآلRahmatollah Fattahi2009-3
بررسی عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدسMehri Parirokh2009-6
بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر همکاری علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهدRahmatollah Fattahi2009-6
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسیMohammad Reza Davarpanah2009-6
مقایسه تطبیقی دو کشور ایران و مالزی از نظر تولید علم در فاصله زمانی سالهای 2005-1990میلادیAsadallah Azad,Zohreh Abbasi2009-6
تحلیلی بر ذخیره و بازیابی اطلاعات در پرتو نظریه های معناییAtefeh Sharif2009-7
مهندسی خودکار هستی شناسی: امکان سنجی استخراج روابط معنایی از متون فارسی و تعیین میزان پیدایی آنهاAtefeh Sharif2009-7
بررسی کارآمدی روش‌های موجود در بازیابی اطلاعات بین ‌زبانی فارسی- انگلیسی با استفاده از واژه‌نامه دوزبانه ماشین‌خوانRahmatollah Fattahi,Mohammad Reza Davarpanah2009-9
تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزهMohammad Reza Davarpanah,Mohammad Hosein Dayani2009-9
دسته بندی نتایج جستجو بر مبنای ویژگیهای مدارک و امکان سنجی استفاده از الگوریتمهای خوشه بندی مختلف در سطح وبSholeh Arastoopoor2009-9
نظرسنجی از جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ایران پیرامون نام رشته و احتمال بازنگری در آنMohammad Reza Davarpanah,Rahmatollah Fattahi2009-9
وب سنجی دانشگاه های دولتی کشور به منظور تعیین میزان مشارکت آنها و شناسایی وب سایت های هستهMohsen Nowkarizi2009-9
کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در سازمان کتابخانه های آستاندس رضوی با تاکید بر مدیریت اطلاعاتAzam Sanatjoo2009-10
بررسی عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهدHassan Behzadi,Mohammad Reza Davarpanah2009-11
پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی مسائل، عوامل مطرح و مدل پیشنهادیMehri Parirokh,Sholeh Arastoopoor2009-11
بررسی اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی در فراگرد جست وجوی اطلاعاتMohsen Nowkarizi2009-12
بررسی درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن(مقایسه پایگاه مقاله های الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با پایگاه مقاله های پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران)Rahmatollah Fattahi2009-12
بررسی میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) در تشکیل سرمایه اجتماعیMehri Parirokh2009-12
رفتار اطلاع یابی از دیدگاه معرفت شناختی و روان شناختی با تاکید بر مدل اطلاع جویی کولثاوZohreh Abbasi2009-12
مروری بر متون نمایه سازی و چکیده نویسی در ایران بین سال های 1348 تا 13878Mohsen Nowkarizi2009-12
میزان رویت پذیری مقاله های مجله های علمی ایرانی نمایه شده در ISI در مقایسه با مقاله های ایرانی چاپ شده در مجله های علمی بین المللیMohammad Reza Davarpanah2009-12
ایجاد ایستگاه پرسش راه‌کاری مبتنی بر مدیریت دانش برای ارائه خدمات مرجع تعاونیZohreh Abbasi2010-2
شناسایی واژه های غیر مفهومی در نمایه سازی خودکار مدارک فارسیMohammad Reza Davarpanah2010-2
بررسی تطبیقی کیفیت نمایه سازی و رتبه بندی اشیاء محتوایی حاوی عناصر فراداده ای هسته دوبلین و مارک 21 توسط موتورهای کاوش عمومیRahmatollah Fattahi2010-3
بررسی و تحلیل میزان و عوامل مؤثر بر فهم کتابداران از واژگان محیط رابط نرم افزار کتابخانه ای سیمرغMohsen Nowkarizi2010-3
تطابق رابط گرافیکی کاربر پایگاههای اطلاعاتی با مدل رفتار اطلاع یابی الیسRahmatollah Fattahi2010-3
ردپای مفاهیم فلسفی در داستان های کودکان: پژوهشی پیرامون شناسایی مؤلفه های مرتبط با آموزش تفکر فلسفیMehri Parirokh2010-3
الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی و معنابخشی به نمایش نتایج جستجو در نرم افزار کتابخانه‏ های دیجیتالSholeh Arastoopoor,Rahmatollah Fattahi2010-6
پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایرانMehri Parirokh,Atefeh Sharif2010-6
شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها وسنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانشZohreh Abbasi,Mehri Parirokh,Mohammad Hosein Dayani,Rahmatollah Fattahi2010-6
ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی نشریه های ایرانیMohsen Nowkarizi2010-9
مدیریت دانش و علوم اطلاعات : پیوندها و برهم کنش هاAzam Sanatjoo2010-9
بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آنHassan Behzadi,Mohammad Reza Davarpanah2010-9
بررسی میزان درستی استنادات مقالات تالیفی منتشر شده در فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال 1387Hassan Behzadi2010-10
شاخص توان علمی: الگویی برای سنجش و مقایسه باروری علمی رشته هاMohammad Reza Davarpanah2010-11
بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی بر اساس الگوی فراگرد جست وجوی اطلاعات کولثاوMohsen Nowkarizi2010-12
کاربرد نظریه های پذیرش فناوری در ارزیابی فناوریهای اطلاعاتی کتابخانه ها: رویکردی متن پژوهانهmojtaba Kaffashan kakhki2011-1
بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند در پایگاه اسکوپوس با تاکید بر میزان همکاری علمی آنهاMohsen Nowkarizi2011-3
تحلیل ساختار و الگوریتم ذخیره و بازیابی اطّلاعات در پایگاه های استنادی وبیRahmatollah Fattahi2011-3
رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ویژگی های جمعیت شناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 88-1387Mehri Parirokh2011-3
مروری بر منابع تحلیل استنادی در ایرانMohsen Nowkarizi2011-3
مقایسه‌ وضعیت مقاله‌های علمی ایرانی نمایه شده در نمایه استنادی علوم ایران و وب آوساینس با تأکید بر میزان خود‌استنادی آن‌هاMohsen Nowkarizi2011-3
بررسی قابلیت کتابهای کمک درسی در پاسخ دهی به پرسشهای پژوهش‏‏گرا در کتابهای درسی دوره راهنماییMehri Parirokh2011-4
بررسی مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش میزان همخوانی آن با معیارهای تخصصیMehri Parirokh2011-4
پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهدMehri Parirokh2011-4
تاثیر کتاب درمانی بر نشانگان های درونی سازی و برونی سازی شده دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسه استثنایی وصال بیرجندMohsen Nowkarizi2011-4
خانواده‏ های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست‏ های رایانه‏ ای: نگاه کاربران به موجودیت‏ های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی (FRBR)Sholeh Arastoopoor,Rahmatollah Fattahi,Mehri Parirokh2011-4
کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژهMehri Parirokh2011-4
مقایس کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازنمون دانش (طراحی و ساخت نمونه هستی شماسی اصفا)Azam Sanatjoo2011-4
مقایسه کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازیابی مفاهیم موضوعیAzam Sanatjoo2011-4
وب سنجی دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوریMohsen Nowkarizi2011-4
ارزیابی قابلیت‌های عمومی و سیستم مدیریت پایگاه داده نرم‌افزار گرین‌استون برای طراحی و ایجاد کتابخانه دیجیتال پزشکیMehri Parirokh2011-5
اثربخشی کارگاه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پژوهشی با رویکرد زمینه‌گراMehri Parirokh,Sholeh Arastoopoor2011-6
نظریه اجتماعی و محیط استفاده از اطلاعات: نقش ساختار و کنش در شکل گیری رفتار و الگوی اطلاع یابیMohammad Reza Davarpanah2011-6
خانواده های کتابشناختی در فهرستهای رایانه ای: نگاه کاربران به خانواده شاهنامه فردوسی از رویکرد الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختیSholeh Arastoopoor,Rahmatollah Fattahi,Mehri Parirokh2011-6
نظام های نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستی شناسی و ابزارهای سازماندهی دانش عینیmojtaba Kaffashan kakhki,Rahmatollah Fattahi2011-8
بررسی میزان تاثیر برنامه های کتاب درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکانMehri Parirokh2011-9
بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های 1990-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاهRahmatollah Fattahi2011-9
رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 87-88Mehri Parirokh2011-9
بررسی میزان دسترس پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتال های وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایرانHassan Behzadi2011-10
نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی پرستاران: مروری بر مطالعات انجام شده در جهانMohammad Reza Davarpanah2011-11
بررسی بایستگی‌های تدوین سیاست ملی اطّلاع‌رسانی در ایرانmojtaba Kaffashan kakhki,mojtaba Kaffashan kakhki2011-12
بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فراپیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروریRahmatollah Fattahi,Mehri Parirokh2011-12
میزان همخوانی کلیدواژه های مستخرج از چکیده با توصیفگرهای نمایه سازان در پایگاه چکیده پایان نامه های ایرانMohsen Nowkarizi2011-12
بررسی وضعیت وب سایتهای مدارس ایران: رویکردی کتابدارانهHassan Behzadi2012-1
ارزیابی ابعاد و مؤلفه های خلاقیت در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربرانMohsen Nowkarizi2012-3
دسته بندی و اصطلاح شناسی آثار وابسته در خانواده شاهنامه فردوسی بر پایه الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست های رایانه ایSholeh Arastoopoor,Rahmatollah Fattahi,Mehri Parirokh2012-3
سازماندهی اطلاعاتSholeh Arastoopoor2012-3
روش شناسی طراحی،ساخت و پیاده سازی هستی شناسی: رویکردها، زبان ها و ابزارها(مطالعه موردی طراحی هستی شناسی ASFAONTدر حوزه کتابداری و اطلاع رسانی)Azam Sanatjoo2012-4
وب‌سایت مدارس 1: ضرورت، فایده ها و ...Hassan Behzadi2012-4
سنجش الگوی استفاده و تحلیل هزینه-سودمندی منابع اطلاعاتی الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس شاخص ای-متریکMohammad Reza Davarpanah2012-4
شناسایی کتابهای مناسب غیر درسی همخوان با کتاب های درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع دبستانAzam Sanatjoo2012-4
کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمیRahmatollah Fattahi2012-4
وب سایت مدارس 2: نحوه ایجادHassan Behzadi2012-5
بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 2000 تا 2010Mohsen Nowkarizi2012-5
کاربرد «نظریه بازیها» در فراهم آوری و اشتراک منابع کتابخانه ایHassan Behzadi2012-5
آشنایی با مبانی آر دی ایSholeh Arastoopoor2012-6
تأملی بر نقش باورهای معرفت‌شناختی در بازیابی اطلاعات و رفتار اطلاع‌یابیHassan Behzadi2012-6
رابطه بین میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از فناوری اطلاعات و ارتباطات با میزان انگیزه، روزآمد شدن محتوای درسی کلاس و جذابیت کلاس درس در سال 87-88Mehri Parirokh2012-6
ارزشیابی کاربرد پذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربرانMohsen Nowkarizi2012-9
نیاز به شناخت و تاثیر آن بر رفتار اطلاعاتی دانشجویانMohammad Reza Davarpanah2012-9
بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد هایدر رتبه بندی صفحه های وبAtefeh Sharif2012-9
تحلیل بسط جستجوی کاربران در موتور کاوش گوگل برپایه نظریه بار شناختیRahmatollah Fattahi,Mehri Parirokh,Mohammad Hosein Dayani2012-9
تحلیل بسط عبارت‌های جستجوی موضوعی دانشجویان، الگوهای بسط و همخوانی آن‌ها با سرعنوان‌های موضوعی فارسی در فهرست رایانه‌ایRahmatollah Fattahi2012-9
بررسی امکان رتبه بندی مجدد نتایج جستجو برمبنای درجه و دشواری متن به صورت خودکار: مورد کاوی متون تخصصی حوزه علوم رایانه و فناوری اطلاعاتSholeh Arastoopoor2012-10
بررسی رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد از دیدگاه کتابدارانHassan Behzadi2012-10
پیش شرط های توصیه و تبلیغ کلامی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: طراحی الگوی تبلیغ کلامی مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضویmojtaba Kaffashan kakhki2012-10
تحلیل هزینه- اثربخشی کتاب های چاپی لاتین و پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی در سال 2010Azam Sanatjoo2012-11
مطالعه هزینه‌‌‌ سودمندی کتاب‌‌‌ های لاتین خریداری‌‌‌ شده بخش امانت کتابخانه‌‌‌ های دانشگاه فردوسی مشهد، در سال‌‌‌های ۱۳۸۲تا۱۳۸۷Hadi Harati2012-11
اوضاع فرهنگی خراسان بزرگ در عهد تیموری با تاکید بر گسترش کتابخانه هاHassan Behzadi2012-12
پیوند سازماندهی اطلاعات با منطق کاربران پژوهشی پیرامون میزان تطابق سازماندهی اطلاعات وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران با منطق کاربران به منظور ارائه الگوی مناسبRahmatollah Fattahi2012-12
تحلیل چالشهای پیوسته نویسی و جدانویسی واژگان فارسی در ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتیRahmatollah Fattahi2012-12
مقایسه تاثیر عنوان و نشانی اینترنتی بر میزان ربط نتایج حاصل از بازیابی اطلاعات در موتورهای جستجو در دو حوزه علوم کشاورزی و علوم انسانیRahmatollah Fattahi2012-12
ارزیابی وب سایت های واحدهای مناطق 7، 14 و 15 دانشگاه آزاد اسلامی از نظر رعایت معیارهای مدیریت دانش (مدل K-ACT)Hassan Behzadi2013-1
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‎های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهدMohammad Hosein Dayani,Mehri Parirokh2013-1
بررسی اثر میزان توسعه یافتگی کشورها بر رویت پذیری مقالات هم تالیفیMohammad Reza Davarpanah2013-2
بررسی میزان استفاده از عناصر منبع (عنوان، چکیده کلیدواژه و متن کامل)در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل گرا- تحلیلی رایدینگAzam Sanatjoo,Mohammad Hosein Dayani2013-2
عملکرد هستی شناسی ها در نظامهای بازیابی اطلاعاتAzam Sanatjoo2013-2
ارزیابی درونی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجندMohsen Nowkarizi2013-3
ارزیابی قابلیت فهم پذیری محیط رابط پایگاه‏ های اطلاعاتی و میزان هدفمند بودن رفتار اطلاع‏ جویی کاربران برپایه الگوی الیسRahmatollah Fattahi,Mehri Parirokh2013-3
بررسی فرایند قضاوت ربط در گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل گرا-تحلیلی رایدینگAzam Sanatjoo,Mohammad Hosein Dayani2013-3
بررسی نگرش اعضاء هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره بهره گیری از مخزن سازمانی آن دانشگاهMehri Parirokh2013-3
پیش شرط ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضویmojtaba Kaffashan kakhki2013-3
تحلیل کمی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 2000 تا 2010Mohsen Nowkarizi,Akram Zeynali2013-3
شناسایی و تبیین عوامل موثر بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایرانMohammad Hosein Dayani,Rahmatollah Fattahi2013-3
بررسی ادراک دانشجویان از خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی: پژوهشی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزنmojtaba Kaffashan kakhki2013-4
شناسایی نظام مفهومی حاکم بر فهرست سرعنوان ها و تطابق آن با نظام رده بندی کنگره و نظام دانشی در ایرانAtefeh Sharif,Mohammad Reza Davarpanah,Azam Sanatjoo2013-4
رویکردی شناختی به عدم استفاده اجباری از اطلاعات مفهومی نو در ساختار کلاسیکMohammad Hosein Dayani,Rahmatollah Fattahi2013-6
سازماندهی اطلاعات: از رف تا وبSholeh Arastoopoor2013-8
ارزیابی مؤلفه های خلاقیت در وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوریMohsen Nowkarizi2013-9
ارزیابی مکاشفه‌ای محیط رابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلامMohsen Nowkarizi2013-9
باورهای معرفتی دانشجویان و تاثیر متغیرهای زمینه ای بر آن: مورد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدMohammad Reza Davarpanah2013-9
بررسی تحلیلی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ( مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد)Mohammad Hosein Dayani,Mehri Parirokh2013-9
بررسی کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلیRahmatollah Fattahi,Mehri Parirokh,Mohammad Hosein Dayani2013-9
پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانیmojtaba Kaffashan kakhki2013-9
فناوریهای ترغیبی و کاپتولوژی: کاربردها در حوزه کتابداری و اطلاع رسانیAzam Sanatjoo2013-9
سنجش تناسب سطح سواد سلامت و میزان خوانایی منابع آموزشی در دسترس بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیرازSholeh Arastoopoor2013-10
نقد و بررسی کتاب شیوه‌های تولید دانشAtefeh Sharif2013-11
کتابخانه های رقومی: یکپارچه سازی محتوا و سیستم هاSholeh Arastoopoor2013-12
علم اطلاعات و دانش‌شناسی: سرشت و کارکردهای آنRahmatollah Fattahi2013-12
مقایسه میزان اهمیت ملاک‌های رایج انتخاب کتاب کودک برای والدین و کودکان در شهر مشهدMohsen Nowkarizi2013-12
ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و تکنولوژی شیراز از منظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیرازMohsen Nowkarizi2014-3
ارزیابی کاربران درباره پیش‌بینی‌پذیری برچسب‌های اطلاعاتی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهیRahmatollah Fattahi2014-3
تأثیر مهارت های سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجندMohsen Nowkarizi2014-3
توصیف منابع اینترنتی در آر. دی. ای. در مقایسه با قواعد فهرست نویسی انگلو امریکنMohsen Nowkarizi2014-3
میانکنش‌پذیری نظام‌های فراداده‌ای و موتورهای کاوش وب: تحولات و رویکردهای جاریRahmatollah Fattahi2014-3
ارتباط بین سرمایه فرهنگی والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبیMohsen Nowkarizi2014-4
بررسی تاثیر اجرای طرح کتاب من بر میزان مراجعه پسندی اعضای کتابخانه های عمومی شهر مشهدMohammad Hosein Dayani,Azam Sanatjoo2014-4
پژوهش‎سنجی نشریات علم اطلاعات و دانش شناسی: رویکردی روش‏شناسانه به مقالات پژوهشی منتشر شده در 10 نشریه علم اطلاعاتSholeh Arastoopoor2014-4
پیوندهای کور، چالشی در ایده داده‌های پیوندی: واکاوی سرعنوان‌های موضوعی فارسیAtefeh Sharif2014-4
بررسی کیفیت ساختاری مقالات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی ایران در سال های 1389-1391 بر اساس دستورالعمل کمیته بین‏ المللی سردبیران مجلات پزشکی ( ICMJE)Mohsen Nowkarizi2014-6
تحلیل و مقایسه فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی با فهرست سرعنوان‌های موضوعی کنگره از منظر ویژگی‌های ساختار زبانی و شبکه معناییAtefeh Sharif,Mohammad Reza Davarpanah,Azam Sanatjoo2014-6
تعیین میزان تطابق قابلیت‏ های سامانه مدیریت کتابخانه‏ های عمومی کشور (سامان) با مدل ذهنی کتابدارانHassan Behzadi2014-6
شناسایی و تحلیل امکانات و قابلیت‌های کمکی و راهنمایی در نرم افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایرانیRahmatollah Fattahi2014-6
مقایسه بخش مجموعه سازی نرم افزارهای رسا و سافام به منظور پیشنهاد الگوی مناسبMohsen Nowkarizi2014-6
فهرستگان مجازیSholeh Arastoopoor2014-7
تأثیر عمق سازماندهی منو در وب‎سایت کتابخانه‎ها بر میزان پیش‎بینی‎پذیری و گم شدگی کاربرانRahmatollah Fattahi2014-9
رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویانMohammad Reza Davarpanah,Mohammad Hosein Dayani2014-9
نگرش مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور درباره عوامل موثر بر اجرای نیازسنجی اطلاعاتMohammad Reza Davarpanah,Rahmatollah Fattahi2014-9
بررسی تاثیر قابلیتهای مهارتی بر شکل گیری رفتار راهنمایابی کاربران در فرایند اطلاع یابی از کتابخانه دیجیتالRahmatollah Fattahi,Azam Sanatjoo2014-10
بررسی راهنماهای جستجوی فهرست‌های رایانه‌ای‌ از دو منظر زبانی و نظریه یادگیری شناختیSholeh Arastoopoor2014-10
ارزیابی خوانایی منابع آموزش به بیمار در زمینه بیماری دیابت موجود در مراکز بهداشتی‌ درمانی شهر شیرازSholeh Arastoopoor2014-11
بررسی زیر ساختها و مهارتهای کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد برای راه اندازی و توسعه خدمات مرجع الکترونیکیMehri Parirokh2014-12
بررسی عوامل بازدارنده بر کاربرد فناوری‌های وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی‌ایرانAzam Sanatjoo2014-12
واکاوی زمینه‏ های عملکرد علمی و حرفه‏ ای، حضور اعضاء هیأت علمی علم اطلاعات و دانش ‏شناسی ایران و آثار آنها در گوگل، گوگل پژوهشگر و نمایه استنادی علوم ایرانRahmatollah Fattahi,Mohammad Hosein Dayani2014-12
بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعاتHassan Behzadi,Azam Sanatjoo,Rahmatollah Fattahi2015-1
جایگاه موجود و مورد انتظار بخش کودکان و نوجوانان در کتابخانه های خراسان رضویAzam Sanatjoo2015-1
شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصیAtefeh Sharif2015-1
نقش فهرست‏ های کتابخانه‏ ای در جلب مشارکت اجتماعی کاربران: راهکارهای موجود و میزان پیروی فهرست‏ های پیوسته کتابخانه‏ های دانشگاهی از آنهاSholeh Arastoopoor2015-1
واکاوی ابعاد برنامه راهبردی برای توسعه پژوهش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضویRahmatollah Fattahi,Mehri Parirokh2015-2
ارزیابی پورتال های کتابخانه ای دانشگاه های دولتی ایران در سال1392Mohsen Nowkarizi2015-3
رفتار اطلاعاتی: یک غریزه تکاملیSholeh Arastoopoor2015-4
بررسی میزان تأثیرگذاری کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجندMohsen Nowkarizi2015-4
بررسی کارآمدی کلیدواژه‌ها و عبارت‌های پیشنهادی پاب‌مد نسبت به اصطلاحات مش از دیدگاه کاربران حوزه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهرSholeh Arastoopoor2015-6
بررسی میزان و عوامل موثر بر برخورداری کتابداران از مهارت‌های ارتباطی:‌ مطالعه موردی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهدRahmatollah Fattahi,Mohammad Hosein Dayani2015-6
چگونگی ارزیابی نرم افزارهای مخزن سازمانی: تجربه ای از یک موردMehri Parirokh2015-6
هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهیMehri Parirokh,Rahmatollah Fattahi2015-6
انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی)mojtaba Kaffashan kakhki,Mehri Parirokh,Rahmatollah Fattahi2015-7
نقش کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرمان در توسعه فرهنگ مطالعه کاربرانMohsen Nowkarizi2015-8
توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکردRahmatollah Fattahi,Mehri Parirokh2015-9
بررسی صرفی و معنایی اصطلاحات و واژگان تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسیSholeh Arastoopoor2015-12
تأثیر پیچیدگی عینی و محصول وظیفه کار بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعاتAzam Sanatjoo,Mohsen Nowkarizi2015-12
تحلیل رویکرد دانشجویان تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاع‌رسانی به امکانات وب 2.0 : مطالعه موردی دانشگاه فردوسی و دانشگاه پیام‌نور مشهدMasoumeh Tajafari2015-12
عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی بر اساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرزMohsen Nowkarizi2015-12
وضعیت خودکارآمدی کتابداران دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و رابطه آن با مهارتهای سواد اطلاعاتی آنانMohsen Nowkarizi,Masoumeh Tajafari2015-12
رفتار راهنمایابی کاربران کتابخانه دیجیتال: بررسی عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شدهRahmatollah Fattahi,Azam Sanatjoo2016-1
توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) از طریق سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی- اجتماعیMohammad Hosein Dayani,Mohsen Nowkarizi2016-3
سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر پایه مدل تلفیقی لیب کوال، دیجی کوال و ای اس کوالAzam Sanatjoo2016-3
مروری بر مفاهیم، روش‌ها و نرم‌افزارهای نمایه‌سازی خودکار (ماشینی)Hadi Harati2016-3
معیارهای تعامل در فرایند جستجوی اطلاعات مبتنی بر وظایف کاری (نقش پیچیدگی عینی و نوع محصول)Azam Sanatjoo2016-3
نیازسنجی اطلاعاتی بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد، پیش درآمدی بر طراحی خدمات برون کتابخانه ایAzam Sanatjoo,Masoumeh Tajafari2016-3
راهبردها و برنامه عملیاتی نظام مدیریت پژوهشی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (نمونه‌پژوهی: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی)Rahmatollah Fattahi,Mehri Parirokh2016-4
شناسایی فرایندها و فعالیت‎های مرتبط با مدیریت دانش برای اجرای موفق برنامه راهبردی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه آموزشMehri Parirokh2016-4
اهمیت آموزشهای حرفه ایZohreh Abbasi2016-6
شناسایی و مستندسازی دانش سازمانی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران: ارائه مدل عملیMohsen Nowkarizi2016-6
بررسی ادراک اعضاء هیأت علمی در استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزنmojtaba Kaffashan kakhki2016-7
مطالعه ای در مورد الگوی ارائه خدمات برون کتابخانه ای از سوی کتابخانه های عمومی به بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنوردAzam Sanatjoo,Masoumeh Tajafari2016-7
مهارت های سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در میان کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و فردوسی مشهدMohsen Nowkarizi,Masoumeh Tajafari2016-7
ابعاد فقر اطلاعاتی از منظر جهانی شدن در بستر رفتار اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجندMohsen Nowkarizi2016-9
تاثیر نظامهای اطلاعاتی بر شکل گیری مدل های ذهنی کاربران کتابخانه های دیجیتالیRahmatollah Fattahi,Mehri Parirokh2016-9
سبک اِسناد هیجان‌های گروهی از کاربران دانشگاهی در بازیابی اطلاعات بر اساس نظریه انتساب هیجان‌های واینرHassan Behzadi,Azam Sanatjoo,Rahmatollah Fattahi2016-9
آسیب شناسی کتابهای داستانی تصویری بازاری برای کودکان گروه سنی الف و بMehri Parirokh,Azam Sanatjoo2016-10
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهدAzam Sanatjoo2016-10
سنجش سطح خوانایی مقاله‌های دانشنامه رشد با هدف تعیین مخاطب با استفاده از شاخص‌های گانینگ/دیانی- فلش/دیانی و فرای دیانیMohsen Nowkarizi,Azam Sanatjoo2016-10
رتبه بندی کیفی موتورهای کاوش فارسی و غیر فارسی در بازیابی اطلاعات حوزه اسلامHassan Behzadi2016-11
هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهیmojtaba Kaffashan kakhki,Mehri Parirokh,Rahmatollah Fattahi2016-11
ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی بر اساس مدل پیشنهادیMohsen Nowkarizi,Azam Sanatjoo2016-12
از استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002 تا چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016Atefeh Sharif,Mohsen Nowkarizi2016-12
تأثیر رایانه و فناوری اطلاعات بر علم اطلاعات و دانش‌شناسی با تأکید بر نرم‌افزار کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهدHadi Harati2016-12
کتابخانه به عنوان یک نهاد اجتماعیZohreh Abbasi2016-12
واکاوی مؤلفه های اساسی خط مشی مجموعه سازی و مدیریت مجموعه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدZohreh Abbasi,Azam Sanatjoo2016-12
بررسی میزان درک دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از واژگان محیط رابط‌ کاربری جستجوی منابع در نرم‌افزار کتابخانه‌ای سیمادHadi Harati2017-1
تحلیل هزینه سودمندی نظام‌های یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاهی ایرانHassan Behzadi2017-1
تعهد سازمانی در پرتو توسعه توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهدAzam Sanatjoo2017-1
مستندسازی دانش سازمانی: تحلیل مبانی نظری و راهبردهای عملیMohsen Nowkarizi2017-1
مقایسه رفتار اطلاع‌یابی زعفران‌کاران نمونه با عادی استان خراسان جنوبیHassan Behzadi2017-1
بررسی تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعاتHassan Behzadi,Azam Sanatjoo,Rahmatollah Fattahi2017-2
سیر تحول نرم‌افزار کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهدHadi Harati2017-2
اهمیت پژوهش در حرفه کتابداریZohreh Abbasi2017-3
چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در وب سایت کتابخانه های دانشگاه های برتر ایران و رویکرد دانشجویان به مصداقهای آنMohsen Nowkarizi2017-3
شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه‌های فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی)Azam Sanatjoo2017-4
اهمیت منابع مرجع چاپیZohreh Abbasi2017-5
بررسی عوامل موثر بر وقف کتاب به سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضویHassan Behzadi2017-5
بررسی وضعیت و رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران کتابخانه های آستان قدس رضویHassan Behzadi2017-5
مقایسه ملاک های انتخاب کتاب از دیدگاه نوجوانان شهری و روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کاشمر)Mohsen Nowkarizi,Masoumeh Tajafari2017-5
پیش‌شرط‌ها و پیامد‌های قصد اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیرازmojtaba Kaffashan kakhki2017-6
دسته بندی خدمات عمومی کتابخانه دانشگاهی از دیدگاه کاربران بر اساس مدل سنجش رضایت مشتری کانو (مطالعه موردی در دانشگاه فردوسی مشهد)Atefeh Sharif,Masoumeh Tajafari2017-6
بررسی میزان همخوانی عبارت‌های جستجوی کاربران با اصطلاحات پیشنهادی مقالات در پیشینه‌های کتابشناختی پایگاه‌های اطلاعاتی لاتین EBSCO و IEEEAzam Sanatjoo2017-7
نقشه تولید علم ایران بر اساس مقاله های نمایه شده در SCI_EMohammad Reza Davarpanah,Rahmatollah Fattahi2017-7
شناسایی شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات در کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی و نقش آنها در آشنایی مراجعان با خدمات این کتابخانهMasoumeh Tajafari,Mohsen Nowkarizi2017-8
دیجیتال کردن برخی منابع و خدمات یک ضرورتZohreh Abbasi2017-9
بررسی آشنایی و پذیرش ضرورت استقرار و به‌کارگیری راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی ایرانAzam Sanatjoo,Mohsen Nowkarizi2017-9
بررسی تأثیر عوامل شناختی-اجتماعی بر رفتار اشتراک دانش در جامعه دانشگاهیRahmatollah Fattahi,Mohsen Nowkarizi,Mohammad Hosein Dayani2017-9
بررسی مدل ذهنی دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به موتور کاوش گوگلHassan Behzadi2017-9
سنجش میزان تاثیر عوامل موثر بر شکل گیری رفتار اشتراک دانش از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)mojtaba Kaffashan kakhki2017-9
مدیریت دانش سازمانی در کتابخانه های دانشگاهی ایرانMohsen Nowkarizi2017-9
واکاوی عوامل مؤثر بر انتخاب تصاویر بازیابی شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربرانRahmatollah Fattahi,Mohsen Nowkarizi2017-9
واکاوی عوامل مؤثر بر انتخاب تصاویر بازیابی‌شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربرانRahmatollah Fattahi,Mohsen Nowkarizi2017-9
واکاوی مفهوم فرهنگ اطلاعاتی و بررسی وضعیت آن در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهدRahmatollah Fattahi,Mohsen Nowkarizi,Mohammad Hosein Dayani2017-9
بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایرانMohsen Nowkarizi,Mohammad Hosein Dayani2017-10
شناسایی روابط کتابشناختی در فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر): گام نخست در بازنمون شبکه دانش انتشارات ایرانی- اسلامیAzam Sanatjoo2017-10
بررسی سبک یادگیری سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و واکاوی رابطه میان آنهاRahmatollah Fattahi,Mohsen Nowkarizi2017-11
ترجمه دانش و بررسی اثربخشی آن در علوم پزشکیAzam Sanatjoo,Mohammad Hosein Dayani,Rahmatollah Fattahi2017-11
معرفی و بررسی انطباقی مدلهای ارزیابی اعتبار وبAzam Sanatjoo,Mohsen Nowkarizi2017-11
مقایسه نظام های رده بندی منابع کتابخانه ای ده دهی دیویی، کتابخانه کنگره، کتابشناختی بلیس و کولن با ملاک هایی رده بندیHadi Harati2017-12
بررسی عوامل موثر بر سطح کمال مدل ذهنی دانشجویان از موتور کاوش گوگلHassan Behzadi2018-1
ارزیابی همپوشانی و پوشش چهار موتور جستجوی بومی پارسی جو، یوز، پارسیک و ریسمونMohsen Nowkarizi2018-2
تعدیل کننده های نظریه اضافه بار انتخاب در موتور جستجوی گوگل برپایه تیپ های شخصیتی بیشینه خواهی و بسنده خواهی میان دانشجویانMohsen Nowkarizi,Rahmatollah Fattahi2018-3
نقش کتابداران، خدمات اطلاع رسانی و میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در کاهش اضطراب اطلاع یابی آنانMohsen Nowkarizi,Azam Sanatjoo2018-3
بررسی عوامل مؤثر و بازدارنده در استقرار و به‌کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های دانشگاهی ایران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‌هاAzam Sanatjoo,Mohsen Nowkarizi2018-4
بررسی نقش یادگیری مشاهده‌ای بر وضعیت مطالعه دانش آموزان پسر دوره متوسطه بر اساس نظریه شناختی اجتماعی بندوراHassan Behzadi2018-5
تعامل کودکان با فهرست‌های رایانه‌ای: واکاوی ویژگی‌ها و عناصر مطرح در محیط رابط کاربریRahmatollah Fattahi,Azam Sanatjoo2018-6
تحلیل محتوای داستانهای نوجوانان از حیث ابعاد هویت یابی، بر پایه نظریات اریکسون، مارسیا و بزرونسکیAzam Sanatjoo2018-7
نظری بر مبانی فلسفی ربط: ثابت، سیال، یا هر دو، ارزیابی ربط در نظام های بازیابی اطلاعات بر مبنای دیالکتیک افلاطونی ‌‌Mohsen Nowkarizi2018-9
ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه کسب سواد اطلاعات درمان بیماران مبتلا به سرطانHassan Behzadi,Azam Sanatjoo2018-10
شناسایی راهبردهای جستجو کاربران در فرایند اطلاع جویی در وبMohsen Nowkarizi,Hassan Behzadi2018-10
عوامل مؤثر بر رفتار استفاده برنامه‌ریزی نشده کاربران از منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهیHadi Harati2018-10
تغییر رویکرد نشریهZohreh Abbasi2018-11
ارزیابی تعالی عملکرد کتابخانه های عمومی ایران براساس الگوی مالکوم بالدریجMohsen Nowkarizi,Mohammad Hosein Dayani2018-12
اهمیت توجه به رفتارهای برنامه‌ریزی نشده مراجعه‌کنندگان در محیط‌های کتابخانه‌ایHadi Harati2018-12
تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهیHadi Harati2018-12
ترسیم حوزه هوشمندی رقابتی در آیینه نشریات فارسی: تحلیل علم سنجیAzam Sanatjoo2018-12
روش ردیاب چشمی در تعامل انسان-رایانه: بررسی فرایند تعامل بر پایه داده های حرکات چشمRahmatollah Fattahi,Mohsen Nowkarizi2018-12
واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازیHassan Behzadi2018-12
تعیین عوامل اثرگذار بر بازنشر پیام سازمان‌های غیرانتفاعی در رسانه‌های اجتماعی: جستاری بر بازاریابی ویروسی محتوای اطلاعاتmojtaba Kaffashan kakhki2019-1
روش پژوهش مناسب در علم اطلاعات و دانش شناسی به مثابه علمی بین رشته ای: نظری به مبانی معرفت شناختیMohsen Nowkarizi,Hassan Behzadi2019-1
نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهدMohsen Nowkarizi,Masoumeh Tajafari2019-1
ارائۀ شیوه نامه ای به منظور حفظ دانش بومی در کتابخانه های روستاییMohsen Nowkarizi2019-3
بررسی مؤلفه‌های موفقیت تولید و اشتراک محتوای آموزشی در اینستاگرام بر اساس تحلیل تعامل انسان و اطلاعاتMohsen Nowkarizi,Mohammad Hosein Dayani2019-3
رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی سنجش رضایت مشتری کانوAtefeh Sharif,Masoumeh Tajafari2019-3
وضعیت کمی تولید پایان نامه ها و رساله های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد طی سالهای 1363- 1393Mohsen Nowkarizi2019-3
جستاری بر فرایند سازماندهی و بازیابی متون وبی مبتنی بر تجمیع مفاهیم معنایی در راستای سازماندهی دانشmojtaba Kaffashan kakhki2019-5
رویکرد سوم در روش پژوهش با تأکید بر پژوهش‌های بازیابی اطلاعات: یگانش دو روش کمی و کیفیMohsen Nowkarizi2019-5
سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری از منظر کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدmojtaba Kaffashan kakhki,Mehri Parirokh2019-5
واکاوی پیوند شبکه های اجتماعی با قصد مطالعه: پژوهشی بر مبنای نظریه فرهنگ مصرف کنندهmojtaba Kaffashan kakhki,Sholeh Arastoopoor2019-5
بررسی نیازها و منابع اطلاع‌یابی بیماران سرطانی در مولفه‌های سواد اطلاعات درمانHassan Behzadi,Azam Sanatjoo2019-6
بررسی یافت پذیری اطلاعات در اینستاگرام با تحلیل رفتار برچسب گذاری اجتماعیMohsen Nowkarizi,Mohammad Hosein Dayani2019-6
تحلیل موفقیت کنش اشتیاق کاربر در شبکة اجتماعی اینستاگرام نسبت به محتوا از منظر مشخصه‌های تصویرMohsen Nowkarizi,Mohammad Hosein Dayani2019-6
واکاوی انواع هویت در داستان‏های نوجوانان بر اساس نظریه روانی- اجتماعی اریکسونAzam Sanatjoo2019-6
پدیدارنگاری: روش پژوهش کیفی در مطالعات قلمرو بازیابی اطلاعاتMohammad Hosein Dayani,Rahmatollah Fattahi2019-7
بررسی میزان استفاده از کتابهای لاتین خریداری شده از سال 1382 تا 1387 مربوط به بخش امانت کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهدHadi Harati2019-8
علم سنجیZohreh Abbasi2019-8
نقش ارتباط علمی در فرآیند تولید دانش در علوم انسانیmojtaba Kaffashan kakhki2019-8
مروری بر عوامل روانشناختی و نوع جستجوی مؤثر بر اضافه بار انتخاب در نظام های بازیابی اطلاعاتMohsen Nowkarizi,Rahmatollah Fattahi2019-9
سنجش نگرش و میزان آمادگی کتابداران دانشگاهی شهر مشهد در مورد یادگیری سیار و ابزارهای آنHassan Behzadi2019-10
شناسایی مؤلفه های موفقیت تولید محتوا در شبکه اجتماعی اینستاگرام: پویش کیفیMohsen Nowkarizi,Mohammad Hosein Dayani2019-12
اولویت‌بندی و امکان‌سنجی خدمات قابل ارائه در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد در جهت کاهش آسیب اجتماعی طلاقMasoumeh Tajafari,Mohsen Nowkarizi2020-3
واکاوی مؤلفه های شناختی در فراگرد رفتار اطلاع یابی درمانگران با استفاده از ابزارهای پژوهشی علوم عصب شناسیMohsen Nowkarizi2020-3
نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدMasoumeh Tajafari,Azam Sanatjoo2020-4
ارائه خدمات کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین‌المللی و کتابداران آنHassan Behzadi,Azam Sanatjoo2020-5
شناسایی عوامل مؤثر و تدوین الگوی پیشنهادی برای رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه‌ای ترکیبیHadi Harati2020-5
عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی بر اساس مدل‌های یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری و تناسب وظیفه-فناوری در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد مدیریت کیفیMohsen Nowkarizi,Azam Sanatjoo2020-5
نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در نمره ربط نتایج بازیابی شده موتورهای کاوشMohsen Nowkarizi,Hassan Behzadi2020-5
بررسی تأثیرگذاری رفتار اشتراک گذاری اطلاعات در شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعیMohsen Nowkarizi2020-6
مطالعه مروری سنجه ها ی رتبه بندی و غیر رتبه بندی تعیین کارآمدی موتورهای کاوشAzam Sanatjoo2020-8
بررسی اهداف و انگیزه های اشتراک اطلاعات در صفحه‌های آموزشی موفق در رویت‌پذیری اینستاگرام براساس نظریه استفاده و رضایتمندیMohsen Nowkarizi,Mohammad Hosein Dayani2020-9
رویکردهای نوین مجموعه‌سازی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌هاHadi Harati2020-9
واکاوی توانمندی داستان‌ها در بهبود کنش‌های اجرایی به کودکان ADHD گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ب» بر پایه نظریه گسترش‌یافته بازداری رفتار بارکلیMehri Parirokh2020-9
کرونا و کتابخانهZohreh Abbasi2020-10
نقش متغیرهای جمعیت شناختی در میزان بسامد سوگیری‌های شناختی در فرایند بازیابی اطلاعاتRahmatollah Fattahi2020-10
تحلیل موجودیت ها و ویژگی های الگوی مرجع کتابخانه ای ایفلا برای منابع موسیقی سنتی ایران )نمونه موردی تصنیف مرغ سحر(Sholeh Arastoopoor2020-12
بازنمایی‌گرایی: بنیان‌های فلسفی زبان در سازماندهی و بازیابی اطلاعاتMohsen Nowkarizi,Hassan Behzadi2021-1
بررسی میزان آشنایی، استفادۀ و نیز بررسی اثربخشی نقشه‌های ذهنی در فرایند بازیابی اطلاعاتAzam Sanatjoo,Hassan Behzadi2021-1
پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگوAzam Sanatjoo2021-1
گسترش‌‌‌‌های الگوی مرجع مفهومی سیداک: پاسخ به نیازهای سازماندهی دانش در حوزه‌‌‌‌های موضوعیRahmatollah Fattahi,Sholeh Arastoopoor2021-1
تحلیلی بر رویکرد پراگماتیستی از مفهوم ربط در بازیابی اطلاعاتMohsen Nowkarizi,Hassan Behzadi2021-2
تغییر رویکرد مطالعات حوزه بازیابی اطلاعات تعاملی: یک مطالعه علم‌سنی در پایگاه وب علومAzam Sanatjoo2021-2
بررسی رفتار اشتراک گذاری دانشجویان در شبکه های اجتماعی مجازی، اینستاگرام، تلگرام، و واتساپMohsen Nowkarizi2021-3
هفت وجه تجربه سواد اطلاعاتی براس و پیچیدگی وظیفه کاری: بررسی مروریAzam Sanatjoo,Masoumeh Tajafari2021-3
تحلیل پدیدارنگاری برداشت دانشجویان دکترا از اهمیت و ضرورت تجربۀ جستجو و بازیابی اطلاعات در فرایند پژوهشMohammad Hosein Dayani,Rahmatollah Fattahi2021-4
امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر بر توسعه اقتصادی در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهدMasoumeh Tajafari,Azam Sanatjoo2021-7
سنجش ویژگی‌های فردی- حرفه‌ای کارکنان مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه یکدیگرHadi Harati2021-10
Analysis and Critique of Representationalism in Information Retrieval ActionMohsen Nowkarizi,Hassan Behzadi2021-12
بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد و تثیر آن بر مهارت‌های ارتباطی این کتابدارانMasoumeh Tajafari,Mohsen Nowkarizi2021-12
تثیر آموزش سواد دیداری بر رشد خلاقیت و مؤلفه‌های آن در دختران ده‌ساله براساس دیدگاه گیلفورد با محوریت کتاب تصویری بدون‌کلامAzam Sanatjoo,Masoumeh Tajafari2021-12
تحلیل و نقد بازنمایی‌گرایی در کنش بازیابی اطلاعاتMohsen Nowkarizi,Hassan Behzadi2021-12
سنش فرهنگ سازمانی و موانع اشتراک دانش با هدف طراحی زیرساخت اشتراک دانش: یک مطالعه موردیSholeh Arastoopoor,mojtaba Kaffashan kakhki2021-12
مروری بر پژوهش‌های ارزیابی موتورهای کاوش: رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبیMohsen Nowkarizi,Hassan Behzadi2021-12
ارزیابی کارآمدی موتورهای کاوش فارسی: پارسی‌جو، یوز، ریسمونMohsen Nowkarizi,Hassan Behzadi2022-1
امکان سنجی پیاده سازی رایانش ابری در کتابخانه های دانشگاهی ایران: مطالعه موردی دانشگاه های شهر مشهدHassan Behzadi,Mohsen Nowkarizi2022-1
بررسی میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های خلاقیت گیلفورد در ملات فارسی کودکانAzam Sanatjoo,Hassan Behzadi2022-1
مجلات دسترسی آزاد: اهمیت، ضرورت، عوامل مؤثر و موانع استفاده از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهیMohsen Nowkarizi,Masoumeh Tajafari2022-1
رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهیHadi Harati2022-2
تحلیل ساختاری-محتوایی برنامه ‏های راهبردی دانشگاه‏ها در سطح ملی، آسیایی و جهان اسلامSholeh Arastoopoor2022-3