برگزاری سخنرانی علمی با عنوان فرزند پروری (چه چیزی نیست؟) در روز شنبه 28 اردیبهشت 98 ساعت 10 صبح سالن شورای شماره سه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

سخنران جناب آقای ایمان سید محرمی دانشجوی دوره دکتری مشاوره

زیر نظر جناب آقای دکتر سید علی کیمیایی مدیر محترم گروه آموزشی روان شناسی مشاوره و تربیتی

image 2019 5 21-10 20 41 846 8wu

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان فرزند پروری (چه چیزی نیست؟) در روز شنبه 28 اردیبهشت 98 ساعت 10 صبح سالن شورای شماره سه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

سخنران جناب آقای ایمان سید محرمی دانشجوی دوره دکتری مشاوره

زیر نظر جناب آقای دکتر سید علی کیمیایی مدیر محترم گروه آموزشی روان شناسی مشاوره و تربیتی

image 2019 5 21-10 20 41 846 8wu