Book Title Authors Publications Last Publication Year
Publications Last Publication Year
آمادگی دفاعی سوم راهنمایی- 144Saeedy Rezvani Mahmoodوزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی ام1999
آشنایی با تولید و کاربرد رسانه های آموزشیJafari Sani Hosseinثارالله2000
آموزش و پرورش کیفی فراگیرMahram Behrooz,Ghandili Saeed Javadبه نشر2003
مهارت های مدیران اثربخشKarami Mortezaموسسه کار و تامین اجتماعی2003
آموزشهای بدو خدمت برای حضور موفق در سازمانهای متعالیKarami Mortezaآوای کلک2007
مدخلی بر برنامه درسیGhandili Saeed Javad2009
توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی رویکردی نوین در آموزش و توسعه مدیرانKarami Mortezaآیی‍ژ2010
نقدی بر روش های تربیت دینی با تأکید بر برنامه های درسی پنهانSaeedy Rezvani Mahmoodبنیاد پژوهش های اسلامی2010
مشکلات گفتاری، زبانی وشنیداری کودکان(آنچه والدین باید بدانند)Saeedy Rezvani Mahmoodموسسه چاپ وانتشارات آستان قدس رضوی2011
طراحی آموزشی در کسب و کار و صنعتKarami Mortezaکویر2011
Emerging Technologies in Learning: Impact on Cognition and CultureKarami MortezaAssociation for the Advancement of Computing in Ed2011
راهنمای جامع آموزش مهارتهای تفکر و حل مسأله به دانش آموزان مدارس ابتداییJafari Sani Hosseinبه نشر2014
طراحی و تکنولوژی آموزشی روندها و مسائلKarami Mortezaآییژ2016
نگاهی به تجربه های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران: افق ها و چشم اندازهاMahram Behroozموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم2017
پرورش گل سرخ: روایتی از زندگی دانش آموزان در مدرسه - خلاقیت یا احساس حقارتMahram Behroozمدرسه2017
برنامه درسی نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازهاKarami Mortezaبه نشر و سمت2018
برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازهاAmin Khandaghi Maghsoudسمت و انتشارات آستان قدس رضوی2019
یادمان مهر مجموعه مقالات آیین نکوداشت استاد مهرمحمدیKarami Mortezaخانه اندیشمندان علوم انسانی2019
درآمدی بر: فلسفه ی تعلیم و تربیت تکلیف گرا (چالش میان تعلیم و تربیت دینی و تعلیم و تربیت سکولار)Saeedy Rezvani Mahmood2019
معرفی الگوی مفهومی آموزشKarami Mortezaمعاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد2020
واقعیت آموزش در سند <<توسعه پایدار>> 2030؛ فلسفه، تضادها و چالش هاSaeedy Rezvani Mahmoodپژوهشگاه حوزه و دانشگاه2021
تکنولوژی عملکرد انسانی از نظریه تا عملKarami Mortezaمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران2021
چالش میان تربیت حداقلی و حداکثری در امر جنسیSaeedy Rezvani Mahmood,Saeedy Rezvani Mahmoodپژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشکده مطالعات اسلامی2021
معیارها و روش های ارزشیابی محصولات فرهنگی کودکانAmin Khandaghi Maghsoudبنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی2022
همایش ملی برنامه درسی و اشتغالKarami Mortezaدانشگاه فنی و حرفه ای2022
طراحی محیط یادگیری تکلیف محورKarami Mortezaیادواره کتاب2022