عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
ارزیابی برنامه درسی اجراشده در دوره کارشناسی علوم تربیتی (گرایش پیش دبستانی و دبستانی) دانشگاه فردوسی مشهد و پیشنهاد برنامه درسی جدیدیکارشکی۱۳۸۹/۰۸/۱۶
اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباط زناشوییحسن گرجیان مهلبانیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۸۹/۱۱/۰۴
بررسی آموزش مهارتهای صمیمانه PAIRS بر سبک دلبستگی و هوش هیجانی زوجین .آسیه اسماعیل نیاکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۰/۰۳/۲۵
بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد راه حل مدار بر کاهش افسردگی نوجوانان دخترلیلا جوانمیریکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۰/۰۴/۲۱
کارکرد های روان شناختی خانواده وهمبودی آن با کیفیت زندگی، خود کارآمدی و راهبردهای مقابله ای نوجوانانحسین خادمیانکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۰/۰۶/۲۳
بررسی رشد هیجانی کارکردی کودکان پیش دبستانی دارای نشانه‌های ADHD و مقایسه آن با کودکان عادیسیدجواد کریمیان ناریکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۰/۰۹/۱۵
نقش نیازهای اساسی خودتعیین گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکیاکرم خوارزمیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۰/۰۹/۳۰
بررسی و مقایسه اثر بخشی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی و رفتاری-شناختی بر الگوها و باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاقسکینه عباسی بورندرقکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۰/۱۰/۲۷
بررسی مقایسه‌ی اثربخشی زوج‌درمانی راه‌حل-‌محور و عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاری بر کاهش مشکلات و ناسازگاری‌زناشویی زوج‌های متقاضی طلاقزینب آزادیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۰/۱۱/۱۵
بررسی ارتباط بین رابطه‌ مادر-کودک با رشد هیجانی کارکردی و رشد کاربردیِ زبان در کودکان پیش دبستانی ناحیه 7 مشهدفریبا مفردکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۰/۱۲/۰۸
مقایسه اضطراب امتحان، اضطراب اجتماعی و تفکر غیر منطقی در اوایل و اواخر نوجوانیمرضیه بهرامی قهنویهکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۰/۱۲/۱۰
هنجاریابی و تجدید نظر مقیاس نگرش والدین کودکان دارای نیازهای ویژه به فرزندشاناصغری نکاح۱۳۹۰/۱۲/۱۶
نقش دانشگاه در ادراکات محیطی و خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه فردوسیکارشکی۱۳۹۱/۰۲/۳۱
تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی برحل مسأله شناختی و اجتماعی در کودکان پیش دبستانیافسانه جلوه گرکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۱/۰۳/۳۱
بررسی رابطه رشد حرفه ای،فرسودگی ورضایت شغلی در معلمان مقطع ابتدایی مدارس عادی واستثنایی شهرستان‌های شرق استان گلستانمحمدعلی خسرویکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۳۹۱/۰۴/۱۴
نیازسنجی و اولویّت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد، و ارزیابی از پیشنهادات کاربردی طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته و اولویت‌های پژوهشی مصوب در آموزش و پرورش خراسان رضویفاطمه ارفع بلوچیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۱/۰۴/۲۱
بررسی نظریه ذهن و رشد هیجانی کارکردی در کودکان نابینای دبستانی شهر مشهد و مقایسه با همتایان بینا از منظر رویکرد DIRزینب هاشم زادهکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۱/۰۴/۲۶
بررسی رابطه تئوری ذهن و رشد هیجانی کارکردی با پرخاشگری کودکان پیش دبستانیمریم جانثاروطنکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۱/۰۴/۲۷
نقش عوامل اجتماعی و محیط آموزشی- پژوهشی دانشگاه بر خودکارآمدی پژوهشی و عملکرد آموزشی-پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهدهوشنگ گراوندکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۱/۰۷/۱۲
بررسی میزان شیوع اختلال adhd در کودکان پایه اول دبستان شهر نی ریز و مقایسه توانایی های پردازش حسی و مهارت های حرکتی این کودکان با کودکان عادیصدیقه صمصامیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۱/۰۷/۳۰
اثر بخشی مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل برانگیزش تحصیلی و جهت گیری هدفی در دانش آموزان دارای افت تحصیلیمیثم گل محمدیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۱/۱۰/۲۲
رابطه سبک های یادگیری و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدرمضانعلی زرنککارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۱/۱۰/۲۵
نقش کمال گرایی و فراشناخت در فرسودگی شغلی دبیران مقطع راهنمایی شهرستان شیروانحسین سبزپریکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۱/۱۰/۲۷
نقش محیط های اجتماعی خودتعیین گرانه (خانه، مدرسه و دوستان) بر جهت گیری هدفی دانش آموزانفاطمه ثانوی گروسیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۲/۰۴/۰۲
نقش میانجی خودتنظیمی هیجانی در رابطه بین جو عاطفی خانواده و مهارت های اجتماعی نوجوانان: آزمون یک الگوی علی تحولیهانیه موحدی رادکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۲/۰۴/۱۰
بررسی اثربخشی زوج درمانی به شیوه گاتمن بر الگوها و باورهای ارتباطی زوجین متعارض دانشجوفائزه محرومیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
بررسی رشد هیجانی-کارکردی و اختلالات پردلزش حسی در کودکان مبتلا به اوتیسمهدی علی زادهکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مقایسه اثربخشی مداخلات فلورتایم و آموزش نظریه ذهن در کاهش پرخاشگری، بهبود رابطه ی مادر- کودک و بهبود نظریه ذهن در کودکان پرخاشگر پیش دبستانیمریم السادات کیافرکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
اثربخشی زوج درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک های هویتی و حل مسئله خانوادهنسیبه منصوریکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۲/۰۷/۰۱
بررسی وضعیت موجود ظرفیت پژوهشی نظام آموزشی برای انجام پژوهش توسط معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش به معلمان ابتدایی شهر مشهدرابعه اکرمیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۲/۰۷/۰۶
اثربخشی آموزش خانواده درمانی بین نسلی بوئن و خانواده درمانی ساختاری مینوچین بر کاهش تعارض و بهبود روابط والد نوجوانجواد غفوری نسبکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۲/۰۷/۰۸
رواسازی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو و رابطه آن با اهداف پیشرفت یادگیرندگانکارشکی۱۳۹۲/۰۷/۲۷
رابطه باورهای غیرمنطقی و مثلث شناختی با اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر مشهدطاهره شاهیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۲/۰۹/۲۵
نقش میانجیگری پیامدهای موردانتظار پژوهشی در رابطه روحیه پژوهشی و حمایت استادان از استقلال پژوهشی با انگیزش پژوهشی دانشجویانمحمدصادق میریکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۲/۱۰/۰۸
اثربخشی شناخت درمانی بک برکاهش نشانگان هراس ، کیفیت زندگی وباورهای ارتباطی زنان مواجه شده باخیانت زناشوییالهه السادات طباطبائی رادکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۲/۱۰/۱۱
اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر بهبود اختلال هراس اجتماعی و افزایش انسجام درونی در دانشجویانمحمد ارقبائیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۲/۱۰/۲۲
بررسی توانایی پردازش حسی و مهارتهای دیداری_ شنیداری دانش آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همتایان عادی از دیدگاه مدل DIRفهیمه خالقی خبازانکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
شناخت درمانی متمرکز بر هیجان و اثر بخشی آن بر افکار خود کشی گرایانه و مثلث شناختی بیماران با افسردگی اساسیملیحه صبوریکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری هیجانی دانش آموزان خانواده های طلاق و عادیفرح هاشمیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۲/۱۱/۱۲
بررسی اثربخشی آموزش حل مسأله به روش بدل و لانکس بر کاهش تعارض‌ها و بهبود سواد عاطفی دختران نوجوان با والدین معتادفاطمه کریمیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۲/۱۱/۱۴
بررسی رابطه میزان تاب‌آوری با سبک‌های دلبستگی و مهارت حل مسأله در وابستگان به مواد مخدر متقاضی ترک شهر اهوازشریفه لویمیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۲/۱۱/۱۵
اثر بخشی زوج درمانی خود نظم بخشی (SRCT) برنظم جویی شناختی هیجان، آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی.مونا کارگرکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۲/۱۱/۱۹
بررسی نقش نیاز های خود تعیین گری در نگرش و انگیزش اخلاق پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشگاه فردوسی مشهدمسیح اله برسلانیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بررسی اثربخشی توانمندسازی روانی -اجتماعی مبتنی برتئوری انتخاب برکاهش افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران زندانیفرزانه مهدیان فرکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۲/۱۲/۰۷
بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک برنشانه های اختلال شخصیت مرزی وتعارضات زناشویی زندانیانجواد وکیلیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۳/۰۶/۲۴
اثر بخشی درمان فراشناختی گروهی بر اضطراب اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی نوجوانانالهام حقیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
اثربخشی روش دانش آموز محور دبستان میزان در مقایسه با مدارس عادی بر مهارت های اجتماعی و مولفه های عاطفی در شهر تهرانسیداحسان افشاری زادهکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
رابطه بین تصویرتن و صمیمیت با رضایت مندی زناشویی زوج های غیربالینی شهر مشهدربابه خلیلی هزار جریبیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی رابطه هویت و نگرش وندالیستی جوانان نسبت به فضای سبز (مطالعه موردی: پارک ملت شهرستان مشهد)مریم توکلیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تاثیر بازی درمانی فلورتایم (مبتنی بر خانواده) بر افزایش مهارت های اجتماعی کودکانآیدا اشرافیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
مقایسه اثربخشی بازآموزی اسنادی و آموزش حرکات موزون ورزشی همراه با آموزش ویژه در کاهش اختلال دیکته دانش آموزان مناطق روستاییفرزانه صانعیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۳/۰۷/۰۵
بررسی محتوای کتاب تفکر و پژوهش و تأثیرآن بر ارتقای مهارت پژوهشی، روحیه پژوهشگری و نگرش انتقادی دانش آموزان ششم ابتداییزهره جاویدیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۳/۰۷/۱۲
نقش سوگیری های اسنادی و خصومت در میانجی گری رابطه بین سبکهای دلبستگی و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره راهنمایی شهر مشهدحمید ناصریان حاجی آبادیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۳/۰۷/۱۴
اثربخشی زوج درمانی سیستمی تلفیقی بر تعارض های زناشویی و آزار عاطفی زوجهاعلی ایوریکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
تدوین سیاهه استانداردهای ارزیابی از آزمون‌ها در تحقیقات علوم تربیتی و روانشناسی و ارزیابی کاربرد آن در پایان‌نامه‌ها و گزارش‌های پژوهشی انتشار یافتهنسرین محمدتقی زادهکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۳/۰۷/۳۰
طراحی و ارزیابی ساختار عاملی مقیاس همکاری‌های‌ علمی در پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهدسمانه غلباش قره بلاغی اینالوکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۳/۱۰/۰۳
اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی به شیوه گروهی بر تاب‌آوری و تنطیم هیجانی زنان با همسر سوء مصرف کننده موادهاجر خردمند قراملکیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۳/۱۰/۲۱
همبودی تعهد مذهبی، سبک دلبستگی بزرگسالانو شادکامیبا کیفیت روابط زناشویی درزوج های تازه مزدوجریحانه یوسفی پورکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۳/۱۰/۲۴
رابطه توانش های نظریه ذهن و کنترل بازداری با سطح رشد اخلاقی کودکان ابتدایی شهرستان سبزوارعلی محمد آزادواریکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
اثربخشی زوج درمانی گروهی یکپارچه نگر بر بهبود رضایت زناشویی و سبک دلبستگی در زوجین متعارضاعظم خالدیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر طرح تایم (غنی سازی روابط) بر افزایش صمیمیت زناشویی و امنیت روانی زنانتهمینه توللّیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
نقش فرصت های آموزشی -پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی درآمادگی های شناختی – عاطفی برای خلاقیت پژوهشی دانشجویانشهناز احمدیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۳/۱۱/۱۲
اثر بخشی گروه درمانی شناختی-انسان گرایانه بر بهبود مهارتهای ارتباطی،حل مساله و سبک زندگی درزنان متاهلمعصومه دامنجانیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۳/۱۱/۱۵
اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر سبک های مقابله ای زناشویی، کیفیت رابطه و کاهش میل به طلاق در زوج های متعارض شهر مشهدحجت رضازادهکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۳/۱۱/۱۶
رواسازی مقیاس ارزیابی دانش عصب شناختی معلمان و رابطه دانش عصب شناختی معلمان با اثربخشی تدریس آنانطاهره سلمانی هاکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۳/۱۱/۱۸
بررسی اثر بخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر کیفیت روابط و سبک زندگی زوجین نابارورشیما یزدانی مهر آبادیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۴/۰۳/۰۳
اثربخشی آموزش گروهی تئوری بوئن بربهبود استقلال خواهی و احساس همبستگی نوجوانان دختر 15-17سالهسیده بهاره نعمتیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۴/۰۳/۱۷
بررسی و مقایسه اثربخشی روش آموزش انشا با رویکرد یادگیری مغزمحور و رویکرد تجربه زبانی بر خودکارآمدی تحصیلی و بیان نوشتاری دانش آموزان ابتداییاحسان حاتمزادهکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۳۹۴/۰۳/۱۷
نقش میانجی گرانه و مستقیم دورنمای آینده در رابطه بین نشانگرهای شخصیتی و معنای زندگی با انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهدسیده زهرا هاشمیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۴/۰۳/۲۵
مقایسه اثربخشی گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی و راه حل محور بر کاهش پرخاشگری و تعارض های زناشویی در زوجهای دارای شوهر معتادجواد اسدالهیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۴/۰۳/۲۷
بررسی اثربخشی آموزش ریاضی به شیوه بازی محور بر کارکردهای اجرایی ، توانایی عملیات و حل مسئله ریاضی دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتداییمهدی یوسفیکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۳۹۴/۰۳/۳۰
بررسی اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر کاهش طلاق عاطفی، بهبود روابط کلامی- غیرکلامی و تحریف های شناختی بین فردی در زوج های متعارضآفرین رجائیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۴/۰۴/۰۳
بررسی مؤلّفه های روان شناسی مثبت نگر در مثنوی مولوی بر اساس نظریّه ی سلیگمنثمانه اسمعیل زاده قندهاریکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۴/۰۴/۱۶
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله به شیوه‌ی شناختی-رفتاری مایکن بام بر ادراک حل مساله و سازگاری دانش آموزان پسر مدارس شبانه روزی با عادی شهرستان باخرزمهدی ارخودی قلعه نوئیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۴/۰۴/۲۰
مقایسه سازگاری وخودکارآمدی دانش آموزان نابینا وناشنوا درمدارس ویژه وتلفیقیمریم قریبکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۳۹۴/۰۴/۲۲
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد( Act) بر باورهای غیر منطقی و تعهد زناشویی زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان شهرکردملیحه خبازیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر DIR جهت دانش آموزان آسیب دیده شنوایی دوره اول دبستانرحیم شالیاندکتری(PhD)امین یزدی۱۳۹۴/۰۷/۰۱
نقش کارکرد تحولی خانواده و سرشت در افسردگی کودکانمطهره رحیمی برجیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۴/۰۷/۰۶
بررسی اثربخشی برنامه آمادگی برای والد شدن بر بهبود دلبستگی ناایمن و حمایت اجتماعی در زنان نخست زاساجده سخنورکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۴/۰۷/۰۷
اثربخشی درمان نوروفیدبک و بازی درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود مشکلات خواندن، کنش های اجرایی و کاهش نشانه‌های بالینی کودکان مبتلا به ADHDسمیه حسینیکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۳۹۴/۰۷/۰۸
اثربخشی درمان یکپارچگی حسی بر کاهش نشانگان اختلال طیف درخودماندگیالهه پیراسته جوکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۴/۰۷/۰۸
بررسی اثر بخشی گروه درمانی عقلانی، هیجانی رفتاری(REBT) بر کاهش نشانگان افسردگی، استرس و افزایش خودکارآمدی والدگری مادران کودکان نابیناعارفه رنجبراوریمیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۴/۰۷/۰۸
بررسی رابطه موانع شخصی خلاقیت و میزان خلاقیت مربیان مقطع پیش دبستانی شهر مشهدفاطمه رحمانیکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۳۹۴/۰۷/۰۸
بررسی نقش سبک های هویت در میانجی گری رابطه تعارض والد- نوجوان و انگیزه پیشرفت تحصیلی نوجوانان دبیرستانی شهرستان مشهدحسن زارعکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۳۹۴/۰۷/۰۸
مقایسه تئوری ذهن شناختی و عاطفی دانش آموزان دختر و پسر دارای نشانگان نارسایی توجه/ بیش فعالی (ADHD) با کودکان عادینعیمه السادات حنیفی یزدیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۴/۰۷/۰۸
بررسی اثربخشی مداخله زبان شناختی بازی محور و مداخله چند حسی فرنالد بربهبود توانایی خواندن دانش آموزان نارساخواننرگس برکیانکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۳۹۴/۰۷/۱۳
تاثیر برنامه آموزش خود تنظیمی بر اساس مدل زیمرمن و کواچ بر انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلیسیده مهدیه پرهیزکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۴/۰۷/۲۱
بررسی نقش سبک دلبستگی مادر بر رشد هیجانی کارکردی کودک با میانجی گری شیوه فرزندپروری مادر در کودکان زیر 3سالمریم جان فداه دربادامکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۴/۰۷/۲۸
مقایسه اثربخشی قصه گویی و بازی های خلاق مادر -کودک بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی و بهبود رابطه مادر-کودکآمنه هوائیکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۳۹۴/۰۷/۲۹
بررسی و مقایسه توانایی های پردازش‌ حسی دانش‌آموزان پسر نابینا و ناشنوای شهر مشهد و رابطه آن با خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی آنهاسعید مصلحیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۴/۰۹/۰۲
نقش محیط سازنده گرای اجتماعی ادراک شده در انگیزش پیشرفت مدارس متوسطه دوم شهر مشهد: آزمون یک مدل ساختاری علی با میانجی گری یاورهای انگیزشیسمیه چوپانکارهکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۴/۱۰/۲۱
بررسی اثر بخشی فلورتایم مبتنی بر طبیعت برارتقای رشد هیجانی کارکردی وکاهش نشانگان کودکان طیف اوتیسمزینب ضرابی مقدمکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۴/۱۰/۳۰
شناسایی مؤلفه‌های مرتبط با کاربست فراشناخت در زمینه‌ی پژوهش: ساخت و اعتباریابی مقیاس فراشناخت پژوهشیمرضیه حقایقیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۴/۱۱/۰۴
مقایسه سبک های ارتباطی، هویتی و سبک زندگی زنان معتاد با عادی و تاثیر مداخله مبتنی برسیما جوان محبوبکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۴/۱۱/۰۴
اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش سازگاری اجتماعی وتاب آوری زوجین جوان شهربشرویهنجمه مرادیانکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
گرایش‌های پارادایمیک روشی در پژوهشگران آموزشی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه آمیخته)صدیقه نظریکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
اثربخشی آموزش خوددلسوزی به شیوه ی گروهی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانیفاطمه سادات حسینیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۴/۱۲/۰۲
مقایسه اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان با آموزش الگوی PAIRS بر مهار هیجان و عواطف خودآگاه زنان متاهلفاطمه امانیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۴/۱۲/۰۴
نقش کارکردهای روانشناختی خانواده در سبک های هویتی و دلبستگی نوجوانانفهیمه فتحیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۴/۱۲/۰۴
اثربخشی مشاوره‌ی راه‌حل محور بر بهبود سبک‌های هویتی و کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر خوابگاهینجمه جغتائیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۴/۱۲/۰۸
عنوان :اثربخشی بخشش درمانی به شیوه گروهی برکاهش اضطراب ،خشم و افزایش امیدواری زنان مطلقهنفیسه آذر هوش فتیدهکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۵/۰۳/۱۱
طراحی و سنجش اثربخشی برنامه‌ی آموزش فرزندپروری "واسطه‌گری مبتنی بر رویکرد تحول یکپارچه‌ی انسان" بر بهبود کیفیت رابطه‌ی مادر ـ کودک، باور خودکارآمدی مادر و توانایی حل‌مسأله‌ی شناختی کودکالهه وحیدیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۵/۰۳/۱۲
مقایسه اثر بخشی زوج درمانی بین فردی کنشگراستوارت با زوج درمانی متمرکز برهیجان برصدمه دلبستگی و انعطاف پذیری شناختی زوجین نابارورسحر اتحادیهکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۵/۰۳/۱۲
مقایسه ی انگیزش تحصیلی، انگیزش پیشرفت و خودناتوان سازی تحصیلی دختران عادی و بی‌سرپرست مقطع دبیرستان شهر مشهدمریم صادقی سبزواریکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۳۹۵/۰۳/۱۸
اثربخشی شناخت درمانی متمرکز بر هیجان برکاهش مشکلات، عادت های مخرب و افسردگی ناشی از مشکلات ارتباط زناشویی در زوج های متعارضسیده فاطمه هاشمیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۵/۰۳/۲۲
اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر عادت های مخرب زناشویی، شادمانی و باورهای ارتباطی زناشویی زنان متاهلالهه محیطیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۵/۰۳/۳۱
ضرورت‌ها، موانع و امکان اجرای پژوهش میان‌رشته‌ای در تعلیم و تربیت از منظر پژوهشگران آموزشی و بین‌رشته‌ای با استفاده از روش ترکیبیعبدالمجید فروتنیان شهربابکیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۵/۰۳/۳۱
مقایسه‌ی کیفیت روابط والدین و عملکرد خانواده در کودکان سازگار و ناسازگارراضیه گنج علیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۵/۰۶/۱۴
بررسی رابطه آشفتگی زناشویی، ترس از صمیمیت و کاهش عزت نفس زنان متاهل و تاثیر گروه درمانی به شیوه گاتمن بر این مولفه هامهسا برزگرعبدل آبادیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
اثربخشی رویکردDIR ( بازی درمانی فلورتایم) بر بهبود مهارتهای گفتار و زبان و افزایش تعامل اجتماعی، در کودکان دارای طیف اختلالات اوتیسمسعید قاسمیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تاثیر آموزش تفکر منطقی- هیجانی بر بهداشت روانی دانش‌آموزان دبستانیبی بی زهرا رضویکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
هیجانهای تحصیلی دانش اموزان ابتدایی، ارزیابی و تبیین در یک طرح نظریه زمینه ایبی بی خاطره کاظمیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مقایسه اثربخشی روش تدریس پژوهش محور با روش تدریس محتوامحور بر مهارت‌های پژوهشی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان سرخسفرشته سیستانی زادهکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۵/۰۷/۱۴
مفهوم پژوهش و پیامدهای مورد انتظارِ آن از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد: بررسی تحولی و تطبیقی اثر بافتسمیه حاتمی کیاکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۵/۰۸/۰۱
اثربخشی برنامه بازی درمانی دلبستگی محور بر حساسیت مادرانه و رابطه مادر- کودک و خودکارآمدی والدینی مادران دارای تجربه زندگی در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرستمرضیّه ذبیحیکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۳۹۵/۰۸/۲۴
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعدیل انتظارات زناشویی و بهبود سرمایۀ روان شناختی مردان متأهلمحمد ممی زاده اوجورکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۵/۱۰/۱۲
ارائه مدل علّی درگیری و خودمختاری پژوهشی: با نقش واسطه‌ای معنای تحصیلییاسر گراوندکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۵/۱۰/۱۹
نقش ادراک از محیط آموزشی-پژوهشی بر رفتار علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهدمحبوبه صفریکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۵/۱۰/۲۰
بررسی نقش میانجیگرانه خودتنظیمی هیجانی و مهارت های حل مساله اجتماعی در تبیین رابطه بین سبک های فرزندپروری ادراک شده و اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدفاطمه جلیلیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۵/۱۱/۱۲
تاثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه فلسفه برای کودکان بر هوش موفق دانش آموزان پایه هفتمزهره گله دارکاخکیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۵/۱۱/۱۸
اثربخشی زوج درمانی گاتمن بر افزایش صمیمیت و کاهش مشکلات زناشویی زوج‏های متعارضزهره فرهادنیاکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بررسی نقش خردمندی بر سازگاری زناشویی با میانجیگری سبک‌های حل تعارض و هویتشهره خالوییکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
شناسایی نشانگر‌ها و ساختار عاملی کمک طلبی در زمینه ی پژوهش: ساخت و اعتبار یابی مقیاس کمک طلبی پژوهشیطلیعه سعیدی رضوانیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۵/۱۱/۲۸
اثربخشی آموزش مبتنی بر تغییر سبک زندگی بر بهبود عواطف منفی و انسجام ‌‌‌‌و‌‌‌ کیفیت رابطه‌زناشوییسمیه محمدیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
رابطه " تمایزیافتگی خود" ,"نظم جویی شناختی هیجان" و" سبک های دلبستگی "در دانشجویان : اثر بخشی آموزش رویکرد سیستمی بوئن بر آنحمید شریعتی فیض آبادکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۵/۱۲/۲۱
ساخت و اعتباریابی مقیاس خودتنظیمی پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلیمحمد کوهیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۵/۱۲/۲۱
شناسایی طرحواره های ناسازگار اولیه دانش آموزان قلدر و قربانی در مدرسهترانه شایسته تازکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۶/۰۴/۱۴
نقش مزاج مرکب بر اساس طب سنتی در پیش بینی افسردگی، اضطراب، خشم و عملکرد اجتماعیزهرا دانشکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۶/۰۴/۱۷
مقایسه انواع مشکلات توجه در دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال خواندن و اختلال ریاضی با دانش آموزان عادی دوره ابتدایی شهر مشهدمریم شخصی خازنیکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۳۹۶/۰۴/۱۸
تأثیر آموزشِ گروهی مبتنی بر نظریه عقلانی- هیجانی- رفتاری (REBT)، بر کاهش نگرانی، عدم تحمل بلاتکلیفی و جهت گیری منفی به مشکل در دانشجویان دانشگاه فردوسیارمغان قبادیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۶/۰۴/۱۹
نقش میانجیگرانه خودتنظیمی شناختی هیجانی وسیستم فعال‏ساز/بازداری رفتاری در تبیین رابطه بین حساسیت پردازش حسی بالا و تکانشگری در اداره ‏ی کلاسمعصومه ذبیحیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۶/۰۵/۰۷
اثربخشی آموزش تاب آوری به روش پنسیلوانیا بر مدیریت استرس و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطهمحمد غلام زادهکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۶/۰۵/۱۱
شناسایی مشکلات هیجانی، انگیزشی و اجتماعی دانش‏آموزان با اختلالات یادگیری براساس یک پژوهش ترکیبی و مقایسه با دانش‏آموزان عادیعالیه صمدی سلجوقیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۶/۰۶/۰۷
تدوین و ارزیابی اثربخشی بسته آموزشی شناختی- رفتاری الیس بر بی انگیزگی و فرسودگی تحصیلی دانش‏آموزان پیش دانشگاهی و سوم دبیرستانسعیده یعقوبیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۶/۰۶/۲۲
بررسی اثربخشی آموزش گروهی خودشفقتی بر کاهش استرس فرزندپروری و افزایش خودکارآمدی والدینی و تاب‌آوری مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسمسرور موسی زادهکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
اثربخشی آموزش روان‌شناسی مثبت‌نگر بر تمایزیافتگی، سازگاری عاطفی و انگیزه پیشرفت دختران نوجواناعظم خسروجردیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
اثربخشی امید درمانی گروهی بر بهبود راهبردهای مقابله ای، سلامت روان و افزایش امید در مادران با کودکان مبتلا به دیستروفی عضلانیمحدثه صیامیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
رابطه کمال گرایی معلمان و دانش آموزان با خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری اضطراب امتحانمریم صالحی نژادکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
شناسایی نیازهای تربیت جنسی کودکان از منظر تجارب زیسته‌ی مادرانمحدثه فلکیانکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۳۹۶/۰۶/۲۹
ساخت و اعتبار یابی مقیاس هوش عملی دانشجویانفریبا قلعه نویکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۶/۰۶/۳۱
بررسی رابطه جهت‌گیری فانتزی در کودکان پیش‌دبستانی با میزان تعهد ایشان به هدففاطمه منتخب خراسانیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۶/۰۷/۰۴
ساخت نسخه ی ایرانی پرسشنامه ی کنترل گری در روابط زناشویی و تعیین ویژگی های روانسنجی آنحمزه امینیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
اعتباریابی پرسش‌نامه مشارکت والدین در فرایند آموزشی کودکان و نوجوانان هوور- دمپسی و ساندلر در شهر طرقبه در سال تحصیلی 96-95مرجان سادات هاشمیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۶/۰۷/۱۹
اختلال اضطراب فراگیر همبود با افسردگی: ترسیم نیمرخ روان شناختی و بررسی کارایی درمان نظم جویی هیجانمهرنساء شهابیدکتری(PhD)امین یزدی۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اثربخشی زوج درمانی شناختی داتیلیو بر تحریف های شناختی بین فردی زوج های متعارض شهرستان مشهدعاطفه رضائیانکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۶/۰۸/۳۰
بررسی نقش واسطه‏ای خودتنظیمی هیجانی در ذهن‏آگاهی و خوش‏بینی افراد نابینافاطمه حیدریان شهریکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۶/۰۹/۲۱
بررسی اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی با رویکرد توانمند سازی بر بهبود هیجان های تحصیلی و شادکامی دانش آموزانربابه شیردل محمدآبادکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تاثیرآموزش گروهی تنظیم هیجان از طریق بازی برکاهش اضطراب امتحان و بهبود انگیزش تحصیلی دانش آموزان دخترزینب عربکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۶/۰۹/۲۸
تأثیر مشاوره انگیزشی بر بهبود خودکنترلی و سبک‌های حل تعارض زوج های دارای همسر معتاد تحت درمان متادونالهام عینالوکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۶/۰۹/۲۸
طراحی بازی های رایانه ای و غیر رایانه ای آموزش ریاضی و ارزیابی اثربخشی آن بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه دوم ابتداییمحمدمهدی میرزائیکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۳۹۶/۰۹/۲۹
بررسی اثربخشی زوج درمانی سیستمی- تلفیقی به شیوه ی گروهی بر سطوح صمیمیت و سبک‌های مقابله با استرس زناشوییفاطمه باقری فرکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۶/۱۰/۲۰
تبیین علل بی‌انگیزگی بی‌سوادان برای شرکت در کلاس‌های سوادآموزی در منطقه زیرکوه: تجربه‌زیسته بی‌سوادان و آموزشیارانحسین محمودیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۶/۱۱/۰۳
واکاوی مهارتهای کاربردشناختی و نظریة ذهن در افراد مبتلا به آسیب مغزی تروماتیک و همتایان سالمسیده مریم فضائلیدکتری(PhD)امین یزدی۱۳۹۶/۱۱/۰۴
بررسی تجربه زیسته اساتید گروه علوم انسانی از شیوه‌های ارزشیابی دانشجویان و پیامدهای روان‌شناختی آنفاطمه ناصریکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۳۹۶/۱۱/۲۳
شناسایی چالش های روشی و اخلاقی پژوهش با کودکانفاطمه صادق زادهکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۶/۱۱/۲۴
نقش تعدیل کننده مکانیزم های دفاعی در رابطه بین سبک های دلبستگی و ترس از صمیمیت در دانشجویان دخترفاطمه سکاکیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نیازسنجی سواد رایانه ای خاص پژوهشگران آموزشی در جامعه اساتید و دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهدمریم شیریکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۶/۱۲/۲۴
مقایسه رابطه کارکردهای اجرایی ونظریه ذهن بین دانش آموزان ناشنوا ونابینافاطمه حسین پورمطلقکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۳۹۶/۱۲/۲۶
نقش میانجی گرانه سبک های هویت و سازگاری اجتماعی در رابطه بین ساختار خانواده و افت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دومحسین پیری قاچاقکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۷/۰۳/۱۲
ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تنظیم هیجانی بین فردیکارشکی۱۳۹۷/۰۴/۱۰
اثربخشی آموزش تفکر منطقی ـ هیجانی به شیوه گروهی بر افزایش خودکارآمدی و کاهش اضطراب نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 در شهر مشهدمحبوبه سادات امیریانکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی نقش میانجی ترس از ارزیابی منفی در رابطه بهزیستی روانشناختی با اهمالکاری تحصیلی و سبک های یادگیریعباس قادریکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) بر تصویر تن، رضایت جنسی و ترس از صمیمیت زنان مبتلا به اسکلرودرمیمونا سرخوشکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۷/۰۷/۲۸
مقایسه ی اثربخشی مشاوره راه حل محور و مشاوره حمایتی مبتنی بر خوددلسوزی بر کنترل رفتار، سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی کودکان خیابانی شهر مشهدمهسا رزم گرکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۷/۰۹/۲۷
پیامدهای روانشناختی- تحصیلی موسسات آمادگی کنکور: مطالعه‌ای مبتنی بر نظریه زمینه‌ایزهرا عسگریکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۷/۱۰/۲۵
نقش کارکرد تحولی خانواده بر روحیه پژوهشگری دانش آموزانفاطمه حسین زاده بحرینیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۷/۱۰/۲۵
تعیین مدل ساختاری اعتماد زناشویی به کمک سبک های دلبستگی با میانجیگری احساس امنیت و سواد عاطفیفرزانه مکاریکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۷/۱۱/۰۱
اثربخشی آموزش فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش اضطراب امتحان و خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر مشهدمریم حسن زادهکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۳۹۷/۱۱/۱۳
اثربخشی گروه درمانی فراتشخیصی یکپارچه بر کاهش افسردگی مرتبط با مشکلات ارتباط زناشویی و کاهش اجتناب تجربه‌ایسیده مهسا بامشگیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۷/۱۱/۱۷
اثربخشی آموزش نظریه انتخاب به مراقبان خانه های کودک، بر بهبود رابطه مراقب- کودک و پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بدسرپرستنیلوفر احمدیان حسینیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
مقایسه اثربخشی رویکردهای درمانی ذهن‌آگاهی با تلفیق روان‌شناسی مثبت‌گرا و ذهن‌آگاهی بر بهبود کیفیت زندگی و سلامت روان افراد دارای نشانگان افسردگیالهام سلیمان پوررخنهکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
نقش کیفیت روابط کلامی - غیرکلامی در پیش بینی سرخوردگی زناشویی با میانجی‌گری کنترل‌گری و ترس از صمیمت زوجینمریم رحمانیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
طراحی و بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های کارکردی هیجانی مبتنی بر الگوی تحول یکپارچه انسان بر بهبود علائم اضطراب اجتماعیزهرا نعمتیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۷/۱۲/۲۷
اثربخشی آموزش تئوری ذهن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی ،کارکردهای اجرایی و تئوری ذهن کودکان دارای مشکلات خواندنشقایق علی نژادکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۸/۰۲/۱۷
اثربخشی آموزش مهارت‌های ادراکی- حرکتی بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان با اختلال ریاضیملیحه قاسمی طوسکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۳۹۸/۰۳/۲۰
تجربه زیسته معلمان در خصوص برنامه درسی اجرا شده دانش آموزان با اختلالات یادگیری در مقطع ابتداییزهرا نوذری کیسمیکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۳۹۸/۰۴/۱۷
اثربخشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر حافظه کاری، انعطاف پذیری شناختی، بازداری پاسخ و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان نارساخوانسمیه زارع نژاد محمدآبادیکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۳۹۸/۰۴/۲۳
نقش کارکرد دیداری-فضایی در نیمرخ تحولی-تعاملی کودکان پیش از دبستان: سنجش، طراحی و مقایسه اثربخشی مداخله دیداری-فضایی مبتنی بر تحول یکپارچه انسان با مداخله با برنامه های رایانه ای شناختیشیوا زارع زاده خیبریدکتری(PhD)امین یزدی۱۳۹۸/۰۶/۰۶
بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی و سبک مدیریت کلاس آموزگاران ابتدایی شهر مشهدمحمود بهنامی نیاکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۸/۰۶/۲۴
اثربخشی برنامه آموزش والدین مبتنی بر مدل تحولی رشد یکپارچه انسان( )DIRبرکاهش مشکلات توجه/ بیشفعالی کودکان پیشدبستانی دارای نشا نههای ADHDالهه سیدکابلیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی رابطه کارکرهای اجرایی با اختلالات درون نمود دانش آموزان دختر مقطع متوسطهراحله رضائیان معتقدکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
نقش میانجی گرانه اعتماد و امنیت در رابطه بین تمایزیافتگی با صمیمیت زناشویی در زنان متأهل غیر بالینی مشهدفاطمه باقریکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
اثر بخشی آموزش شفقت به خود به شیوه ی گروهی بر کاهش نشانه های افسردگی و افزایش رضایت از زندگی نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست استان کرمانوجیهه دین دارکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۸/۰۷/۰۳
اثر بخشی آموزش گروهی درمان خانواده-محور مبتنی بر رویکرد تحول یکپارچه برارتقاء کارکرد های تحول هیجانی-کارکردی خانواده های دارای کودک با نقص شنوایینغمه شورورزیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۸/۰۷/۰۷
تأثیر شکست عاطفی بر افت عملکرد تحصیلی دانشجویان با میانجی‌گری ترس از صمیمیت و جهت‌گیری هدف اجتنابیفاطمه ایزدسرشتکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۸/۰۸/۱۸
بررسی نیمرخ روانشناختی نجات یافتگان از خودکشی و مقایسه اثربخشی درمان خودشفقتی، تحلیل تابعی و تلفیق آنها بر کاهش ریسک اقدام مجدد به خودکشیفاطمه قاسم بروجردیدکتری(PhD)کیمیایی۱۳۹۸/۱۰/۱۵
مطالعه پدیدار شناختی تجربه استرس در فرایند انجام پایان‌نامهحمیدرضا کاظمیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۸/۱۱/۰۱
اثر بخشی آموزش برنامه مهارت های ارتباطی همسران بر کاهش آزار عاطفی و تعدیل انتظارات زناشویی : زنان متأهل ایرانیفاطمه حاجی زادهکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۸/۱۱/۲۷
بررسی اثربخشی آموزش مادران با رویکرد آدلر –درایکورس بر فرزندپروری مادران دانش آموزان مقطع ابتداییساجده سابقیکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بررسی اثربخشی زوج درمانی بین نسلی بوئن بر بهبود امنیت، اعتماد و صمیمیت زنان متأهل با ناسازگاری زناشوییالهه شادمانکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
اثر بخشی آموزش کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه(PAIRS) بر بهبود مهارت های ارتباطی و کاهش احتمال آسیب طلاق دختران در آستانه سن ازدواجزهرا جواهرچیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۸/۱۲/۱۱
تاثیر بخشش درمانی بر بهزیستی روانی، شادی، و روابط بین فردی مادران بدرفتاری شده در کودکیسمیرا اصغریکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۸/۱۲/۱۲
بررسی اثربخشی آموزشی فرزندپروری مثبت در ارتقای خودکارآمدی مادران، بهبود رابطه والد فرزندی و کاهش پرخاشگری نوجوانان تک والد مادرحدیثه حسینیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۹/۰۱/۱۲
غربالگری نوزادان در ریسک اتیسم بر اساس قابلیتهای پردازش دیداریپروانه حدادیدکتری(PhD)امین یزدی۱۳۹۹/۰۲/۰۴
بررسی نقش سبک های فرزندپروری در کارکردهای اجرایی کودکان پیش دبستانی شهر مشهدریحانه کزلان طوسیکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۳۹۹/۰۲/۱۷
ارزیابی یک الگوی یکپارچه و چند سطحی از شبکه شناختی: تاثیر مدت زمان و شدت ابتلا به افسردگی بر کارکرد شبکه معناییآرمین احسانیکارشناسی ارشدکارشکی۱۳۹۹/۰۲/۲۱
نقش نوروزگرایی، نظم جویی هیجانی، سیستم بازداری رفتاری و حساسیت پردازش حسی در اختلال سوء هاضمه عملکردی و مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و شناختی- رفتاری بر کاهش علائم سوء هاضمه عملکردیسارا فیروزه مقدمدکتری(PhD)امین یزدی۱۳۹۹/۰۳/۱۱
بررسی الگوی تحول یکپارچه انسان -DIR- و نیمرخ تیپهای حسی دان در کودکان پیش دبستانیسعیده طوفانی اصلکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۹/۰۳/۱۷
اثر بخشی آموزش گروهی فرزندپروری ذهن آگاهانه بر خودکارآمدی والدین، بهبود بهزیستی روان شناختی مادران و کاهش تعارض والد- نوجوانزهرا دشتی رحمت آبادیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۹/۰۳/۲۶
طراحی آموزش تلفیقی مبتنی برشبکه اجتماعی مجازی در آموزش عالی وتعیین اثربخشی آن برعملکرد تحصیلی و فرایندهای تحصیلی معطوف به خودزهرا ازاددیسفانیدکتری(PhD)کارشکی۱۳۹۹/۰۵/۰۵
تجارب زیسته مادران دارای نوجوان کم توان ذهنی در حوزه تربیت جنسیفهیمه جلالی بایگیکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۳۹۹/۰۷/۰۱
مقایسه نیمرخ حرکتی و کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای نشانگان اختلال ریاضی و دانش آموزان عادی دوره ابتداییسیدمحمدمهدی مظفریکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۳۹۹/۰۷/۰۲
تبیین سواد تربیت جنسی مادران در مواجهه با دختران: شناسایی ابعاد و رواسازی سیاههمحدثه خطاطکارشناسی ارشدامین یزدی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
ظرفیت ذهنی‌سازی و آسم کودکی: روابط تعاملی میان ابعاد دلبستگی مادر، پردازش حسی کودک و رابطه مادر-کودکمحمد فتحیدکتری(PhD)امین یزدی۱۳۹۹/۰۹/۱۶
ساخت و اعتبار یابی مقیاس ایرانی ۷ عاملی شخصیت مبتنی بر زوج‌درمانی اشتراک محورکیمیایی۱۳۹۹/۱۰/۱۷
پیش بینی امید تحصیلی بر اساس حمایت عاطفی معلم با توجه به نقش واسطه ای خود ارزشمندی در دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه400-99 شهر مشهدفرحناز خدایاریکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۳۹۹/۱۰/۲۱
آزمون مدل رابطه‌ی سبک‌های فرزند پروری والدین با اضطراب امتحان دانش آموزان: نقش واسطه‌ای خودتنظیمی هیجانیسمانه عقیلی عطارکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۳۹۹/۱۱/۱۸
بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق شغلی مشاوران با میانجیگری احساس انسجام روانیفاطمه سادات برکاتی مقدمکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۳۹۹/۱۱/۱۸
اثربخشی ذهن آگاهی بر تاب آوری، تحمل پریشانی و انعطاف پذیری روانشناختی زنان متأهل دارای تعارض زناشوئیعبدالقدوس خوافی تونه ئیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۹/۱۱/۲۵
بررسی رابطه بین کارکردهای اجرایی با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه اول ناحیه 7 شهر مشهدالهام قویدلکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۳۹۹/۱۱/۲۶
نقش کارکردهای روانشناختی خانواده در تمایز قلدر و قربانی بودن نوجوانان پسرامین داوریکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۹/۱۱/۲۶
بررسی نقش واسطه‌ای هیجان های غرور پیشرفت و شرم در رابطه میان کمال‎گرایی و بهزیستی تحصیلی دانش‎آموزان پایه هفتم: یک مدل معادلات ساختاریفائزه خانیکارشناسی ارشدبردبار۱۳۹۹/۱۱/۲۹
پویایی های احساس تعلق دانشجویان به دانشگاه در بافتی انگیزشی: یک مطالعه ترکیبیهادی صمدیهدکتری(PhD)کارشکی۱۳۹۹/۱۲/۰۲
اثربخشی زوج درمانی خودتنظیمی کوتاه مدت(SRCT) بر رضایت زناشویی، ساختار و سازمان خانواده و حل تعارض زوج های آشفتهعادله بلوچی بیدختیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۳۹۹/۱۲/۲۳
نقش میانجی گرانه بلوغ عاطفی در رابطه با سبک های فرزند پروری ادراک شده و سلطه گری/سلطه پذیری زوجینعلی زنگنه ابراهیمیکارشناسی ارشدکارشکی۱۴۰۰/۰۴/۱۹
نقش تحریف‌های شناختی و ابرازگری هیجانی و افکار خودآیند منفی در افسردگی زنان مطلقهزهره صمدی قرقیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۴۰۰/۰۴/۲۰
نقش ذهن آگاهی مبتنی بر زمینه روابط عاطفی در پیش‌بینی رضایت زناشویی با میانجی‌گری قدردانی و روابط محبت‌آمیزاحسان خراسانیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۴۰۰/۰۴/۲۷
رابطه باورهای معرفت‌شناختی با درگیری عاملی دانشجویان در آموزش مجازی: نقش واسطه ای خود تنظیمی انگیزشیلیث خالد عبدالحسین المرمضیکارشناسی ارشدبردبار۱۴۰۰/۰۴/۲۹
نقش میانجی سبک‌های هویتی در رابطه کارکردهای روان‌شناختی خانواده با تاب‌آوری و افسردگی نوجوانان پسرامیررضا فرقانیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۴۰۰/۰۴/۲۹
نقش سبک‌های دل‌بستگی در پیش‌بینی روابط فرا زناشویی با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیتی وسبک های هویتی زوج های عادیفریده ایروانیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۴۰۰/۰۵/۰۴
تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر کمال گرایی و اهمالکاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان پرستاریعباس احمدیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۴۰۰/۰۵/۱۱
ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش مهارت‌های پژوهشی برای کودکان دوره دوم ابتدایینجمه رضایی جامیکارشناسی ارشدکارشکی۱۴۰۰/۰۵/۱۶
مقایسه فرسودگی و خود ناتوان‌سازی تحصیلی در آموزش مجازی دانشجویان ایرانی و بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهدجعفر علی حسین الناشیکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۴۰۰/۰۵/۱۷
نقش واسطه ای بخشش و سواد عاطفی در رابطه بین امنیت روانی با اعتماد زناشویی زوج هاعطیه رحیمی مطلقکارشناسی ارشدکیمیایی۱۴۰۰/۰۶/۱۴
مقایسه راهبردهای انگیزشی- یادگیری دانشجویان بین‏المللی و ایرانیمحمد حسین محمدکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۴۰۰/۰۶/۲۰
نقش میانجی‌گرانه خودنظم‌دهی هیجانی در رابطه بین کیفیت تعامل معلم – دانش‌آموز و اهداف پیشرفت با سازگاری دانش‌آموزانمراد فاضل محمد المسعودیکارشناسی ارشدکارشکی۱۴۰۰/۰۶/۲۴
اثربخشی طرحواره درمانی مبتنی بر ذهنیت های طرحواره ای و متمرکز بر روابط زناشویی، بر همدلی و بخشش در زنان متاهل بدرفتاری شده در کودکیغزاله عنایتی رادکارشناسی ارشدکیمیایی۱۴۰۰/۰۶/۲۷
اثربخشی مربیگری مادران با فرزند بیش‌فعال/نقص توجه بر بهزیستی روان‌شناختی و تعامل والد_فرزندیفاطمه ذوالفقاریکارشناسی ارشدامین یزدی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعامل سبک های دلبستگی و کارکردهای اجرایی در پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر پایه ششمفروغ سادات حجتیکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
رابطه کارکردهای اجرایی با اضطراب یادگیری زبان دوم با متغیر میانجی هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدواثق خیون عبداللطیف السعدکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مقایسه کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجانی در بین کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه باکودکان کم توان ذهنی و کودکان عادیمرتضی ستار عبد الکنانیکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۴۰۰/۰۷/۰۴
اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط مبتنی بر ذهن آگاهی بر سرخوردگی زناشویی و روان بنه‌های هیجانی ناسازگار زوج‌های متقاضی طلاقافسانه امینیانکارشناسی ارشدکیمیایی۱۴۰۰/۰۷/۰۷
اثربخشی طرح واره درمانی بر اجتناب تجربه ای، تحریفات شناختی بین فردی و پریشانی روانشناختی در زنان مطلقهایمان منصوری پشته سابادیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۴۰۰/۰۷/۰۷
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صبر، شادکامی و پذیرش کودک مادران دارای کودک کم توان ذهنییونس عزیزاللهیکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۴۰۰/۰۷/۱۰
بررسی رابطه فعالیت آموزش مجازی معلمین زن با کارکرد خانواده، تعارض و دلزدگی زناشویی در آموزش مجازی ایام قرنطینه کرونافاطمه حشمتیکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۴۰۰/۰۷/۱۱
رابطه فرزندپروری اسلامی ادراک شده و رغبت به ازدواج با میانجی‌گری بهزیستی معنوی در دانشجویان مجرد شهر مشهدوحید نادی یزدیکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۴۰۰/۰۷/۱۲
اثربخشی زوج درمانی طرحواره محور مبتنی بر الگوی ذهنیت بر ترس از صمیمیت،اضطراب اجتماعی و سبکهای مقابله ای زوج های ناسازگارنرجس عظیمیانکارشناسی ارشدکیمیایی۱۴۰۰/۰۷/۱۷
بررسی پیشرفت یادگیری زبان فارسی براساس حافظه کاری، بازداری پاسخ ، انعطاف پذیری شناختی، سن و جنسیت در دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهدعلی عبدالرزاق جبار الخاتمکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۴۰۰/۰۷/۱۸
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر امید تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اولحمیده خزاعیکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۴۰۰/۰۷/۱۹
نقش انسجام خانواده و جهت گیری مذهبی در پیشبینی پریشانی روانشناختی دانشآموزان در شرایط کروناییزهرا فراشیانیکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۴۰۰/۰۷/۲۱
بررسی نقش عملکرد تأملی والدین بر رشد هیجانی کارکردی کودک، کیفیت رابطه مادر-کودک و تنظیم هیجان مادران دارای کودک زیر 3 سالفاطمه خاوریکارشناسی ارشدامین یزدی۱۴۰۰/۰۷/۲۴
نقش سرمایه های روانشناختی و انسجام و انعطاف پذیری خانواده در پیش بینی نحوه گذران اوقات فراغتوحیدرضا افتخاریکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۴۰۰/۰۷/۲۴
تاثیرآموزش گروهی افزایش صبر بر خودکارآمدی و نگرش مادران دارای کودکان با نیازهای ویژهنجمه ابراهیم زادهکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۴۰۰/۰۷/۲۵
اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر نقشه ذهنی در بهبود عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوانزهرا حاج زاده غلامیکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۴۰۰/۰۷/۲۶
بررسی نقش عملکرد تأملی، سبک دلبستگی و باورهای غیرمنطقی مادران در پیش‌بینی تنظیم هیجانات کودکان دبستانیهدا راشدکارشناسی ارشدامین یزدی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
اثربخشی آموزش نظریه انتخاب برتاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر مشهدمیترا شهرائینیکارشناسی ارشدکارشکی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
اثربخشی مدل آموزشی کلاس درس معکوس بر ارضای نیازهای اساسی روان شناختی، هیجان‌های پیشرفت مثبت و تفکر تأملی دانش‎آموزان کلاس ششم در درس علوممحمدحسین گنجعلیکارشناسی ارشدبردبار۱۴۰۰/۰۷/۲۸
رابطه محیط حامی خودمختاری با تعهد شغلی معلمان: نقش واسطه‌ای ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در کارروهینا جامیکارشناسی ارشدبردبار۱۴۰۰/۰۷/۲۸
نقش کیفیت عملکرد تأملی و سبک دلبستگی مادران در پیش‌بینی توان بدرفتاری با کودک و پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانیفاطمه طالبیان شریفکارشناسی ارشدامین یزدی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
رابطه عملکرد تحولی خانواده با مهارت‌های هیجانی - اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتداییسارا توکلیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۴۰۰/۰۸/۱۵
رابطه دلبستگی به خدا و رضایت از زندگی با میانجیگری تاب آوری در مادران دارای فرزند ناشنوامجتبی تنهائیکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۴۰۰/۰۸/۱۵
نقش عملکرد تحولی خانواده و راهبردهای خود نظم جویی شناختی هیجان در پیش‌بینی نشانگان وسواس جبری دانشجویانفاطمه بختیاری بژگانیکارشناسی ارشدامین یزدی۱۴۰۰/۰۸/۲۲
بررسی رابطه محیط حامی خودمختاری و هیجان‏های پیشرفت مثبت دانشجویان هنر: نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفتامانی محمد ال حمدکارشناسی ارشدبردبار۱۴۰۰/۰۸/۳۰
رابطه حس انسجام و بلوغ هیجانی با رغبت به ازدواج در دانشجویان مجرد مشهدفردیس حاتمی زادهکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۴۰۰/۱۰/۱۲
نقش واسطه‎‎ای مقابله تحصیلی در رابطه میان ادراک ارضاء نیازهای بنیادین روان شناختی و درگیری تحصیلی دانشجویان: آزمون مدل تاب‎آوری انگیزشی اسکینرعاطفه ژیلاییکارشناسی ارشدبردبار۱۴۰۰/۱۰/۱۹
شناسایی رابطه بین استرس شغلی با رضایت زناشویی و سلامت خانواده کارکنان نیروی انتظامی شهر مشهدصادق میانکی بیژائمکارشناسی ارشداصغری نکاح۱۴۰۰/۱۰/۲۶
نقش واسطه ای سرسختی تحصیلی در رابطه میان احساس تعلق به مدرسه و امید تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر مشهدعالیه امینیکارشناسی ارشدکارشکی۱۴۰۰/۱۰/۲۶
اثر بخشی مداخله مبتنی بر بازسازی اعتماد گاتمن بر تعهد، بخشش، مهارگری و کارکرد‏های تحولی خانواده زوج‏های آسیب دیده از پیمان‏شکنی زناشوییهما ذاکری فرکارشناسی ارشدکیمیایی۱۴۰۰/۱۰/۲۷
مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی زوجی با زوج درمانی گاتمن بر سبک های حل تعارض، خشونت و تاب آوری خانوادگی زوج ها در دوران پاندمی ویروس کووید-19هانیه مهرآبادیکارشناسی ارشدکیمیایی۱۴۰۰/۱۱/۲۳
بررسی هوش هیجانی و خیال‌پردازی‌های جنسی در زنان مبتلا به اختلالات ارگاسم: تدوین، و اثر بخشی یک مداخله تلفیقینیلوفر محمدپوردوغ آبادیدکتری(PhD)کیمیایی۱۴۰۰/۱۲/۰۷
بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و کارکردهای تحولی خانواده دوران کودکی بر طلاق عاطفی معلمینسجاد آئین پرستکارشناسی ارشدامین یزدی۱۴۰۰/۱۲/۰۹
نقش واسطه ای هیجان های پیشرفت مثبت در رابطه بین خوش بینی تحصیلی و درگیری عاملی دانشجویانگلناز صفریکارشناسی ارشدبردبار۱۴۰۰/۱۲/۱۶
بررسی نقش میانجی گری خودکارآمدی در رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در آموزش غیرحضوری دانشجویان علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدنورالهدی جلال عبدالامیر الساعدیکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
رابطه سبک‌های فرزندپروری ادراک‌شده با پایبندی به تعالیم دینی: نقش میانجی سبک‌های هویت در نوجوانان دخترمریم خوش چهرهکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
نقش میانجی تاب آوری تحصیلی و راهبرد های تنظیم هیجان در رابطه بین حمایت اجتماعی والدین ، معلمان و همکلاسی ها با اهمال کاری تحصیلیمحمد علیزادهکارشناسی ارشدکارشکی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
پیش بینی خواندن و درک مطلب از طریق کارکردهای اجرایی (حافظه کاری، انعطاف پذیری شناختی، بازداری پاسخ) در دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهدریاض لفته دحامکارشناسی ارشدسلطانی کوهبنانی۱۴۰۰/۱۲/۱۸