عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر در ک مطلب دانش آموزانحسین کارشکی۲۰۰۲-۴
گزارش اقدام پژوهی پیرامون کاربرد قصه درمانی به مثابه تکنیک و ابزار مشاوره و رواندرمانی کودکسید محسن اصغری نکاح۲۰۰۳-۹
شناخت اجتماعی: تحولات استدلال تئوری ذهن در کودکانسیدامیر امین یزدی۲۰۰۴-۳
مقایسه دیدگاه اسلام و فروم در باب انسانحسین کارشکی۲۰۰۴-۶
نقاشی کودک: چالش تشخیص و ارزیابیسید محسن اصغری نکاح۲۰۰۴-۱۲
خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانیسیدامیر امین یزدی۲۰۰۵-۹
رابطه هوش اجتماعی و سبک دلبستگیسیدامیر امین یزدی۲۰۰۶-۳
تجربه نگاری در فعالیت های آموزشیسید محسن اصغری نکاح۲۰۰۶-۴
رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگیسیدامیر امین یزدی۲۰۰۶-۶
رابطه ی معیار های ارتباطی با سازگاری زناشوییسیدامیر امین یزدی۲۰۰۶-۶
ایده ها و راهکارهایی در حمایت روانی-اجتماعی موثر از کودکان آسیب دیده از حوادث و بلایای طبیعیسید محسن اصغری نکاح۲۰۰۶-۹
فعال سازی جریان یاددهی - یادگیریسید محسن اصغری نکاح۲۰۰۶-۹
مطالعه طولی پیرامون توانایی حرکتی و تیز حسی جنبشی کودکان در معرض ابتلا به اختلال هماهنگی رشدی(DCD)سید محسن اصغری نکاح۲۰۰۶-۱۲
بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسیسیدعلی کیمیایی۲۰۰۷-۲
شناخت اجتماعی و زبانسیدامیر امین یزدی۲۰۰۷-۷
بررسی الگوی تحول ادراکی بازشناسی چهره در نمونه ی ایرانیسیدامیر امین یزدی۲۰۰۷-۷
بررسی عملکرد کودکان در تکتالیف استاندارد ومحاوره ای باور کاذبسیدامیر امین یزدی۲۰۰۸-۱
ضرورت و جایگاه مداخله زود هنگام و آموزش پیش دبستانی برای کودکان دارای نیازهای ویژهسید محسن اصغری نکاح۲۰۰۸-۲
تاثیر ویژگی های معلم بر سبک مدیریت کلاسسیدامیر امین یزدی۲۰۰۸-۸
بررسی تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش آموزانسیدامیر امین یزدی۲۰۰۸-۸
بررسی رابطه اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختیحسین کارشکی۲۰۰۸-۱۰
کارآمدسازی آموزش حرفه ای برای کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی ایرانیسید محسن اصغری نکاح۲۰۰۸-۱۰
نقش اهداف پیشرفت در مولفه های یادگیری خودتنظیمیحسین کارشکی۲۰۰۸-۱۰
بررسی رابطه ادراکات محیطی مدرسه ای و اهداف پیشرفتحسین کارشکی۲۰۰۹-۳
بررسی رابطه مولفه های ادراکات والدین با راهبردهای یادگیری خودتنظیمیحسین کارشکی۲۰۰۹-۴
کاربردهای آموزشی – ترمیمی بازی های بومی ایران در آموزش و توان بخشی کودکان دارای نیازهای ویژهسید محسن اصغری نکاح۲۰۰۹-۶
رابطه ادراکات محیطی خانوادگی، باورهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیمیحسین کارشکی۲۰۰۹-۷
بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطهسیدعلی کیمیایی۲۰۰۹-۸
مشاوره و رواندرمانی پست مدرنسیدعلی کیمیایی۲۰۰۹-۹
باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه های آزاد خراسان جنوبیسیدامیر امین یزدی۲۰۰۹-۱۲
تحلیل شغل «عضویت در شورای شهر» و تشخیص نیازهای آموزشی نمونه: شورای اسلامی شهر مشهدسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۰-۳
زوج درمانی متمرکز بر هیجانسیدعلی کیمیایی۲۰۱۰-۹
مقایسه کارکردهای خانوادگی مادران کودکان سالم وکودکان بیش فعال/نقص توجهسیدعلی کیمیایی۲۰۱۰-۹
بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلانحسین کارشکی۲۰۱۰-۱۰
مقایسه وضعیت سلامت روان پدران و مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر مشهدسیدعلی کیمیایی۲۰۱۰-۱۱
اثربخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص های درمانی معتادان تحت درمان سم زداییسیدامیر امین یزدی۲۰۱۱-۳
تحول پردازش شناختی مکانهای خیابانی ایمن و ناایمن در نمونه ایرانیسیدامیر امین یزدی۲۰۱۱-۳
آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجویسیدعلی کیمیایی۲۰۱۱-۴
ادراکات کلاسی و یادگیری خودتنظیمی: مقایسه دانشجویان جدید و سال آخر دانشگاهحسین کارشکی۲۰۱۱-۴
بررسی نتایج برنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوارسیدعلی کیمیایی۲۰۱۱-۴
تاثیر آموزش والدین بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به درخودماندگیسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۱-۴
تاثیر مداخله بازی درمانی عروسکی بر مهارت‌های ارتباطی کودکان درخودماندهسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۱-۴
کارکردهای روانشناختی خانواده و همبودی ان با کیفیت زندگی و خودکارامدی نوجوانانسیدعلی کیمیایی۲۰۱۱-۴
مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزانحسین کارشکی,سیدامیر امین یزدی۲۰۱۱-۴
تاثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانیحسین کارشکی۲۰۱۱-۶
نقش آگاهی محاوره ای بر عملکرد کودکان در تکالیف تئوری ذهنسیدامیر امین یزدی۲۰۱۱-۷
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه ­ی گروهی (با تکیه بر مولفه­ های هوشیاری فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی) بر نشانه­ های افسردگی در دانشجویانسیدامیر امین یزدی۲۰۱۱-۹
اعتباریابی پرسش­ نامه­ ی مثلث شناختی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدسیدعلی کیمیایی۲۰۱۱-۱۰
بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه کیفیت زندگی در مدرسه در مدارس شهر مشهدحسین کارشکی۲۰۱۱-۱۲
رابطه باورهای خودکارآمدی، فراشناختی و تفکر انتقادی با سلامت روان دانشجویان علوم پزشکیحسین کارشکی۲۰۱۱-۱۲
اثربخشی برنامه تقویت هوش‏ هیجانی بر کنترل رفتار قلدری نوجوانانسیدعلی کیمیایی۲۰۱۲-۱
تاثیر زوج درمانی مثبت نگر بر امیدواری مادران کودکان با نیازهای ویژهسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۲-۱
اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباط زناشوییسیدعلی کیمیایی۲۰۱۲-۳
تاثیر تنظیم هیجانات و گرایش به کار به عنوان ارزش بر فرسودگی هیجانی کارکنانحسین کارشکی۲۰۱۲-۳
جهتگیری هدفی و خودتنظیمی دانشجویان شهر مشهد: نقش ماهیت تکلیف و جنسیتحسین کارشکی۲۰۱۲-۳
حفظ قرآن و تاثیر آن بر مولفه های سلامت روانسیدعلی کیمیایی۲۰۱۲-۳
کاوشی در بازی کودکان درخودمانده در بستر تجربه های زیسته مادران: موردی از یک پژوهش آمیختهسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۲-۳
رواسازی و تعیین پایایی پرسشنامه خودکارآمدی ترک اعتیاد برامسونحسین کارشکی۲۰۱۲-۴
بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک (CPRT) بر سبک های فرزندپروریسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۲-۶
بررسی جهت‌گیری‌های برنامه درسی استادان : نقش جنسیت ، مرتبه علمی و نحوه ارایه آموزش ( مجازی،حضوری) در دانشگاه علوم پزشکی مشهدحسین کارشکی۲۰۱۲-۶
بررسی نقش سبک های دلبستگی، هوش هیجانی و استرس شغلی بر رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 90- 1389سیدعلی کیمیایی۲۰۱۲-۶
اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر هوش هیجانی معلولین جسمی ـ حرکتیسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۲-۹
اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ایسیدعلی کیمیایی۲۰۱۲-۹
اعتباریابی مقیاس خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای علوم پزشکی و فردوسی مشهدحسین کارشکی۲۰۱۲-۹
بر رسی رابطه بین دلبستگی ایمن ـ ناایمن و همبودی آن با شناخت‌های ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدسیدعلی کیمیایی۲۰۱۲-۹
ساخت و مطالعه مقدماتی ویژگی های روان سنجی واعتبار یابی مقیاس کارکردهای روان شناختی خانوادهایرانی(IFPFS)سیدعلی کیمیایی۲۰۱۲-۱۰
بررسی نتایج نیازسنجی از مربیان کودکان آسیب دیده ی شنوایی به منظور طراحی و تدوین برنامه ی آموزشی-توان بخشیسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۲-۱۲
تاثیر برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت ها بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسمسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۲-۱۲
اثربخشی قصه درمانی گروهی بر کاهش ناامیدی و تنهای کودکان دختر مراکز شبه خانوادهسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۳-۱
ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران براساس جهت گیریهای برنامه درسی و تجربه مدرسانحسین کارشکی۲۰۱۳-۱
نقش نیازهای اساسی خود تعیین‌گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی با میانجی‌گری انگیزش درونی و رضایتحسین کارشکی۲۰۱۳-۱
رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباطسیدامیر امین یزدی۲۰۱۳-۲
آزمون ساختارعاملی یادگیری خود راهبری در دانشجویان و ارتباط آن با انگیزش تحصیلیحسین کارشکی۲۰۱۳-۳
ارزیابی گزارش های اقدام پژوهی: بازشناسی مقوله ها و شاخص هاحسین کارشکی۲۰۱۳-۳
تاثیر آموزش حرکات موزون ورزشی بر هوش و رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانیحسین کارشکی۲۰۱۳-۳
نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفه های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت ها و چالش های برنامه درسی در آموزش عالیحسین کارشکی۲۰۱۳-۳
تأثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر واکنش به استرس تحصیلی دختران دبیرستانیسیدامیر امین یزدی۲۰۱۳-۴
تعیین نقش اهداف پیشرفت در میانجی‌گری رابطه ساختار ارزشیابی کلاسی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان: یک مطالعه توصیفیحسین کارشکی۲۰۱۳-۵
رابطه هوش هیجانی،کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان در افراد با معلولیت (ناتوانی)جسمی حرکتیسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۳-۵
امکان‌سنجی اجرای مدیریت عملکرد براساس مدل بالدریج در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390حسین کارشکی۲۰۱۳-۶
بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتلایان به ضربه سرحسین کارشکی۲۰۱۳-۶
بررسی سوگیری توجه، سبک های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادیسیدامیر امین یزدی۲۰۱۳-۶
بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش-آموزان دبستانی شهر تهرانحسین کارشکی۲۰۱۳-۶
تاثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مساله کودکان پیش دبستانیحسین کارشکی,سید محسن اصغری نکاح۲۰۱۳-۶
تفسیر موقعیت‌های اجتماعی مبهم در اضطراب اجتماعی: کاربرد تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیرسیدامیر امین یزدی۲۰۱۳-۶
شناسایی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنیحسین کارشکی۲۰۱۳-۶
نیازسنجی آموزشی توانبخشی خانواده های کودکان آسیب دیده شنوایی خراسان رضویسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۳-۷
درآمدی بر طراحی بازی های آموزشی- رایانه ای با رویکرد زبان شناختی در حیطه اختلالات ویژه یادگیریسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۳-۸
آزمون الگوی علّی نقش عوامل شناختی اجتماعی موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دکتریحسین کارشکی۲۰۱۳-۹
آزمون الگوی نقش مولفه های ادراکات کیفیت کلاسی در مولفه های ناسازگاری دانش آموزان دختر دبیرستانهای مشهدحسین کارشکی۲۰۱۳-۹
ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیحسین کارشکی۲۰۱۳-۹
ارزیابی مؤلفه ها و ساختار عاملی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلیحسین کارشکی۲۰۱۳-۹
پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس مؤلفه های هوش هیجانیسیدامیر امین یزدی۲۰۱۳-۹
تأثیر آموزش شناختی-رفتاری دینی بر احساس نا امیدی، بی ارزشی و نارضایتی از زندگی در پرستارانسیدعلی کیمیایی۲۰۱۳-۹
سبک مدیریت عبور از مانع و رابطه آن با اثربخشی سازمانحسین کارشکی۲۰۱۳-۹
نقش ابعاد کمال گرایی و جهت گیری هدف در پیش بینی خودتنظیمی دانشجویانحسین کارشکی۲۰۱۳-۹
نقش ادراک والدینی و انگیزش درونی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویانحسین کارشکی۲۰۱۳-۹
نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسرحسین کارشکی,سیدامیر امین یزدی۲۰۱۳-۹
وضعیت تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهدسیدامیر امین یزدی۲۰۱۳-۹
اعتباریابی و تجدید نظر مقیاس نگرش والدین نسبت به کودک با نیازهای ویژه شانسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۳-۱۰
بررسی و مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی و رفتاری-شناختی روی باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاقسیدعلی کیمیایی۲۰۱۳-۱۰
نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبیحسین کارشکی۲۰۱۳-۱۰
اثربخشی آموزش رایانه یار بر حافظه کاری بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضیات دانش آموزان با اختلال ریاضیاتسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۱۳-۱۲
بررسی ساختار عاملی جهت گیری های هدفی پیشرفت دانشجویان با تاکید بر جهت گیری دینیحسین کارشکی۲۰۱۳-۱۲
جایگاه حل مساله در تمرین های کتاب های درسی علوم ابتداییحسین کارشکی۲۰۱۳-۱۲
نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان:مطالعة تطبیقی دانشگاه های دولتی با غیردولتی مشهدحسین کارشکی۲۰۱۳-۱۲
اثربخشی آموزش نظریه ی ذهن بر کاهش پرخاشگری و افزایش توانایی نظریه ی ذهن در کودکان پیش دبستانیسیدامیر امین یزدی,حسین کارشکی۲۰۱۴-۱
بررسی نیازهای آموزشی توانبخشی مادران کودکان اتستیکسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۴-۱
تاثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مساله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمانحسین کارشکی۲۰۱۴-۱
آزمون مدل نقش میانجی‌گرانه خودتنظیمی در رابطه‌ی بین جو روانی اجتماعی کلاس و ناسازگاری کلاسی دانش‌آموزان دوره راهنماییحسین کارشکی,سیدامیر امین یزدی۲۰۱۴-۳
ارزیابی ساختار عاملی مقیاس سبکهای عاطفی و رابطه آن با پرخاشگریحسین کارشکی۲۰۱۴-۳
بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدحسین کارشکی۲۰۱۴-۳
تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانوادهسیدامیر امین یزدی۲۰۱۴-۳
نقش ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی و باورهای شناختی در انگیزه درونی دانشجویان دوره‌های یادگیری الکترونیکیحسین کارشکی۲۰۱۴-۳
نقش محیط آموزشی- پژوهشی و عوامل اجتماعی دانشگاه بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدحسین کارشکی۲۰۱۴-۳
بررسی تأثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر افسردگی زنان نابارورسیدعلی کیمیایی۲۰۱۴-۴
مقایسه ی سوگیری توجه به جلوه­ های هیجانی چهره­ای در مبتلایان به اضطراب اجتماعی و گروه سالم غیرمضطرب با فن­آوری ردیاب چشمیسیدامیر امین یزدی۲۰۱۴-۴
نقش جهت گیری مذهبی در نگرش نسبت به سالمندان، در دانشجویان رشته های روان شناسی بالینی، الهیات، پزشکی و پرستاریحسین کارشکی۲۰۱۴-۴
اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر سلامت عمومی دانش‌آموزان پسر تک سرپرست مقطع متوسطهحسین کارشکی,سید محسن اصغری نکاح۲۰۱۴-۶
اعتباریابی پرسشنامه استیگما در بیماران روان در بیمارستان ابن سینا مشهدحسین کارشکی۲۰۱۴-۶
بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر بهبود بازداری پاسخ، برنامه ریزی و حافظه کاری کودکان دارای اختلال نقص توجه /بیش فعالیسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۴-۶
بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبستانی شهر مشهدسیدامیر امین یزدی,حسین کارشکی۲۰۱۴-۶
مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتیحسین کارشکی۲۰۱۴-۶
عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهدسیدامیر امین یزدی۲۰۱۴-۷
اثر بخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر خود نظم بخشی، بر آزار عاطفی و آشفتگی زناشوییسیدعلی کیمیایی۲۰۱۴-۸
مقایسه تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمیحسین کارشکی۲۰۱۴-۸
اثربخشی قصه درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه ریزی/سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشیسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۴-۹
اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش دبستانی عادی در پیشرفت مهارتهای خود تنظیمی و خواندن دانش‌آموزان پایه اول دبستانحسین کارشکی۲۰۱۴-۹
اثربخشی هنر درمانی گروهی بیانگر بر افزایش مولفه های رفتاری و هیجانی خودپنداره ی کودکان مراکز شبه خانوادهسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۴-۹
اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر خودکارآمدی تعاملی کودکان آسیب دیده از سرپرستیسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۴-۹
ارتباط دلبستگی مادر- جنین و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست باردارسیدامیر امین یزدی۲۰۱۴-۹
بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سرحسین کارشکی۲۰۱۴-۹
تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسرحسین کارشکی,سید محسن اصغری نکاح۲۰۱۴-۹
رابطه ادراکات کیفیت کلاسی دانش آموزان دختر با نگرش تحصیلی آنانحسین کارشکی۲۰۱۴-۹
نقش باورهای امید و خوش‌بینی در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهدحسین کارشکی۲۰۱۴-۹
بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشتسیدامیر امین یزدی۲۰۱۴-۱۰
بررسی تاثیر حضور عروسک نمایشی کلاه قرمزی بر اضطراب قبل از عمل جراحی آپاندیسیت در کودکان بستری در بیمارستان دکترشیخ مشهدسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۴-۱۰
بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن هاحسین کارشکی۲۰۱۴-۱۰
نقش 5 عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی هیجانات پیشرفت دانشجویانمریم بردبار۲۰۱۴-۱۱
تاثیر بازی های زبان شناختی بر مهارت های نحوی کودکان کم شنوای کاربر سمعکسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۴-۱۲
ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیرانحسین کارشکی۲۰۱۴-۱۲
نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر مشهدحسین کارشکی۲۰۱۴-۱۲
درون داد حالت های ذهنی مادر و رفتار اجتماعی کودک: نقش واسطه ای نظریه ذهنمریم بردبار۲۰۱۵-۱
رابطه توانایی حل‌ مسأله خانواده و باورهای غیرمنطقی با مشکلات و ناسازگاری‌‌ زناشوییسیدعلی کیمیایی۲۰۱۵-۲
اثربخشی بازی‌درمانی خانواده محور بر تعامل مادر- فرزند و میزان پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانیسیدامیر امین یزدی,حسین کارشکی۲۰۱۵-۳
ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91- 1390حسین کارشکی۲۰۱۵-۳
الگوی رشد یکپارچه در تعلیم و تربیت افراد آسیب دیده شنواییسیدامیر امین یزدی۲۰۱۵-۳
بررسی نقش باورهای خود- کارآمدی و انتظار پژوهشی در علاقه مندی دانشجویان به پژوهشحسین کارشکی۲۰۱۵-۳
تبیین گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان بر اساس دیدگاه معرفت شناختی آنانحسین کارشکی۲۰۱۵-۳
رابطه کارکردهای اجرایی مغز و نظریّه ذهن در دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضیسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۱۵-۳
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ادراک دانش‌آموزان از محیط یادگیری سازنده‌گرای اجتماعیحسین کارشکی۲۰۱۵-۴
طراحی درمان ترکیبی خانواده محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه ی انسان و مقایسه ی اثر بخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر کارکرد تحولی خانواده و تحول هیجانی-کارکردی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسمسیدامیر امین یزدی۲۰۱۵-۴
کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالمسیدامیر امین یزدی۲۰۱۵-۴
بررسی اثربخشی مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل بر انگیزش تحصیلی دانش اموزان دارای افت تحصیلیسیدعلی کیمیایی۲۰۱۵-۵
پیش بینی مولفه های شناختی و عاطفی شادمانی بر اساس تجارب معنوی روزانهمریم بردبار۲۰۱۵-۵
نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانیحسین کارشکی۲۰۱۵-۵
اثربخشی برنامه مداخله ای وی‍ژه کودکان طلاق بر بهبود خودپنداره و تاب آوری کودکانسیدعلی کیمیایی۲۰۱۵-۶
اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلیحسین کارشکی۲۰۱۵-۶
طراحی و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش عوامل ایجاد کننده ناراحتی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژهحسین کارشکی۲۰۱۵-۶
وضعیت تاب آوری و آسیب‌های هیجانی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطانسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۵-۶
تأثیر برنامه اصلاح شده_آموزش جایگزین پرخاشگری_ برخودکارآمدی نوجوانان مبتلا به دیابت وابسته به انسولینسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۵-۷
طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌هاسیدامیر امین یزدی۲۰۱۵-۷
اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدسیدعلی کیمیایی۲۰۱۵-۹
اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر مشکلات برونی سازی و درونی سازی شده کودکان طلاقسیدعلی کیمیایی۲۰۱۵-۹
اثربخشی برنامه‌ی مبتنی بر بازی‌های نرم‌افزاری با رویکرد زبان‌شناختی بر دقت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان با اختلال خواندنسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۵-۹
اثربخشی مشاوره زناشویی مبتنی بر الگوی کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر بهبود عملکرد خانوادگی زوج های دارای ناسازگاری زناشوییسیدعلی کیمیایی۲۰۱۵-۹
بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمانحسین کارشکی۲۰۱۵-۹
بررسی رابطه هیجان خواهی و خودتنظیمی در نوجوانان پسر بزه کار و به هنجار شهر مشهدحسین کارشکی۲۰۱۵-۹
پیش بینی آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی دانشجویان با توجه به خودکارآمدی پژوهشیحسین کارشکی۲۰۱۵-۹
مقایسه ی تأثیر برنامه آشناسازی روند بستری با نقشه های مفهومی دیداری و روش چهره به چهره بر میزان ترس و اضطراب کودکانسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۵-۹
ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجوییحسین کارشکی۲۰۱۵-۹
نقش کنش های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی کودکانحسین کارشکی۲۰۱۵-۱۰
نقش هدف های پیشرفت در پیش بینی هیجان های پیشرفت: اعتبارسنجی نظریه پکرانمریم بردبار۲۰۱۵-۱۰
بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌هاحسین کارشکی۲۰۱۵-۱۲
عوامل موثر بر درک خطر ترافیکی کودک پیش دبستانی: ویژگی های نظارتی و شخصیت هیجان طلبی والدینسیدامیر امین یزدی۲۰۱۵-۱۲
مقایسه شیوه های فرزندپروری وسلامت روان زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی با زوجین بدون فرزندحسین کارشکی۲۰۱۵-۱۲
بررسی اثر بخشی توانمند سازی روانی- اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب برکاهش افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران زندانی در سال 1392سیدعلی کیمیایی۲۰۱۶-۱
بررسی خودکارآمدی اجتماعی، هیجانی و تحصیلی کودکان 12- 7 تالاسمیک در شهرستان مشهد ( 1393)سید محسن اصغری نکاح۲۰۱۶-۱
تأثیر قصه‌گویی بر خودکارآمدی کودکان مبتلا به تالاسمی: کاربرد تئوری شناختی اجتماعی بندوراسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۶-۱
مقایسه تاثیر آموزش گروهی و مشاوره گروهی بر بعد عاطفی خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دوسیدعلی کیمیایی۲۰۱۶-۱
تاملی در باب شان الگو در حوزه طراحی برنامه درسیسیدامیر امین یزدی,حسین کارشکی,سید محسن اصغری نکاح۲۰۱۶-۲
خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع دوسیدعلی کیمیایی۲۰۱۶-۲
رابطه برافراشتگی مقیاس 5 (مردانگی-زنانگی) در آزمون MMPI-2 با رفتارهای ضد اجتماعی و خود بیمارانگاریسیدعلی کیمیایی۲۰۱۶-۲
پویش استلزامات تحولی-تعاملی در آموزش دانش آموزان آسیب دیدهشنواییسیدامیر امین یزدی,حسین کارشکی,سید محسن اصغری نکاح۲۰۱۶-۳
جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید هاحسین کارشکی۲۰۱۶-۳
رواسازی و انطباق یابی مقیاس خودباوری های مربوط به اضطراب اجتماعی (SBSA)حسین کارشکی۲۰۱۶-۳
مقایسە اثربخشی مدلهای طراحی آموزشی سازنده گرا (جاناسن) و سیستمی (مریل) در طراحی محیط های یادگیری مسئله محور در آموزش ضمن خدمت معلمانحسین کارشکی۲۰۱۶-۳
نقش تعهد مذهبی و سبک دلبستگی بزرگسالان در کیفیت روابط زناشویی با میانجی گری متغیر سبک دلبستگی در زوج های تازه مزدوجسیدعلی کیمیایی,حسین کارشکی۲۰۱۶-۴
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه رفتارهای اجتماعی انتظاریحسین کارشکی۲۰۱۶-۴
آثار روانی - اجتماعی ناباروری مردانه در زنان ایرانی: یک مطالعه کیفیسیدعلی کیمیایی۲۰۱۶-۶
بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت برنامه های درسی در دانشگاه فردوسی مشهدحسین کارشکی۲۰۱۶-۶
مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و نقش جنسی افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی (دیسفوریای جنسیتی) با افراد عادیحسین کارشکی۲۰۱۶-۶
نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده های طلاق و عادیسیدامیر امین یزدی,حسین کارشکی۲۰۱۶-۶
اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویت و حل مسئله خانوادهسیدعلی کیمیایی۲۰۱۶-۷
اثربخشی آموزش‌های روانی حرکتی بر بهبود مشکلات حرکتی دانش آموزان بااختلال بیش فعّالی ـ نقص توجّهسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۱۶-۹
بررسی مقایسه ای تاثیر کتاب داستان آموزشی و آموزش چهره به چهره بر میزان اضطراب کودکانسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۶-۹
مقایسه پرخاشگری و دانش هیجانی کودکان پسر بی سرپرست و بدسرپرست با کودکان عادیسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۶-۹
نقش ادراک از محیط یادگیری ساختن گرا بر مؤلفه‌های اهداف پیشرفت دانشجویانحسین کارشکی۲۰۱۶-۹
نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنانحسین کارشکی۲۰۱۶-۹
نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنانحسین کارشکی۲۰۱۶-۹
بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک برنشانه های اختلال شخصیت مرزی زندانیانسیدعلی کیمیایی۲۰۱۶-۱۰
غنی سازی محیطی: درمان جدید برگرفته از یافته های مدل های حیوانی اوتیسمسیدامیر امین یزدی۲۰۱۶-۱۰
اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی¬سرپرست و بد¬¬سرپرستسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۶-۱۱
Environmental Enrichment: A New Therapy Based on Findings in Animal Models of Autismسیدامیر امین یزدی۲۰۱۶-۱۲
بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر میزان کنترل در رسیدن به هدف در دانش آموزان دخترسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۱۶-۱۲
بررسی توجه دیداری فضایی و چالاکی مهارت دیداری- دستی در کودکان دبستانی مبتلا به اختلالات یادگیری و مقایسه آن با کودکان عادیسیدامیر امین یزدی۲۰۱۶-۱۲
ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه پژوهشی برای دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهدحسین کارشکی۲۰۱۶-۱۲
مقایسه توجه دیداری فضایی و چالاکی مهارت دیداری-دستی در کودکان دبستانی مبتلا به اختلالات یادگیری با کودکان عادیسیدامیر امین یزدی۲۰۱۶-۱۲
نقش واسطه ای فرایندهای نظام خود و هیجان های تحصیلی در رابطه بین محیط حامی خودپیروی و درگیری تحصیلیمریم بردبار۲۰۱۶-۱۲
نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانیسیدامیر امین یزدی۲۰۱۶-۱۲
آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلیحسین کارشکی۲۰۱۷-۱
اثر بخشی گروه ‌درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین دارای همسر معتادسیدعلی کیمیایی۲۰۱۷-۳
پیش بینی رضایت زناشویی مادران و پدران کودکان دچار درخودماندگی با ویژگی های شخصیتی آن هاسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۷-۳
تحلیل جرم شناختی خود-دگرکشی، با تاکید بر خود-دگرکشی انگیزشیسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۱۷-۳
رواسازی مقیاس هیجان‌های معلم در مدارس ابتدایی شهر مشهدحسین کارشکی۲۰۱۷-۳
ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد براساس نظریه خودتعیین‌گریحسین کارشکی۲۰۱۷-۳
طراحی مدل شایستگی های پژوهشی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی ایرانحسین کارشکی۲۰۱۷-۳
مولفه ها و نشانگرهای همکاری های علمی پژوهشگران: طراحی و تعیین ساختار عاملیحسین کارشکی۲۰۱۷-۳
ارزیابی رفتارهای پیرازبانی در افراد مبتلا به آسیب مغزی تروماتیک شدید و همتایان سالمسیدامیر امین یزدی۲۰۱۷-۴
پیش‌بینی دشواری در نظم‌جویی هیجان بر مبنای کارکردهای تحولی خانوادهسیدامیر امین یزدی۲۰۱۷-۴
ساخت و اعتباریابی مقیاس اضطراب از پژوهش برای دانشجویانحسین کارشکی۲۰۱۷-۴
اثیر آموزش دلبستگی پدر-جنین بر سلامت روان مادران باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شدهسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۷-۵
ارزیابی میزان هم خوانی برنامه های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی های پژوهشیحسین کارشکی۲۰۱۷-۵
اثربخشی گروه درمانی شناختی- انسانگرایانه بر بهبود مهارتهای ارتباطی و حل مساله زنان متاهلسیدعلی کیمیایی۲۰۱۷-۶
ارزشیابی تجهیزات و امکانات محیط کارگاهی در برنامه درسی دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژهسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۷-۶
رابطه اسنادهای علی با اضطراب امتحان با توجه به نقش میانجی اهداف پیشرفتحسین کارشکی۲۰۱۷-۶
فرانظریه توصیفی ادبیات کودک: طبقه بندی و توصیف زمینه های پژوهشی در نظریه ادبیات کودکسیدامیر امین یزدی۲۰۱۷-۶
اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی زوجهای متعارضسیدعلی کیمیایی۲۰۱۷-۷
تأثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دخترانسیدامیر امین یزدی۲۰۱۷-۷
معرفی هیجامد و بررسی تاثیر آن در غرقگی و سبک های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانیسیدامیر امین یزدی۲۰۱۷-۷
ارتباط شدت ترس از زایمان با انتخاب نوع زایمان در زنان نخست‌زاسیدعلی کیمیایی۲۰۱۷-۸
نقش میانجی گرایانه بی‌انگیزگی در رابطه باورهای انگیزشی، پیشرفت تحصیلی و فرسودگی تحصیلیحسین کارشکی۲۰۱۷-۸
نقش واسط انگیزش، نگرش و هنجارهای ذهنی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش دبیران دوره دوم متوسطهحسین کارشکی۲۰۱۷-۸
بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر الگوی هیجامد بر هیجانات زبان آموزان غیرفارسی زبان زن در ایرانسیدامیر امین یزدی۲۰۱۷-۹
بررسی مقدماتی اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان دریافتی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسمسیدامیر امین یزدی۲۰۱۷-۹
سنجش قوت ابعاد دهگانه رضایت زناشویی در والدین کودکان دارای اوتیسمسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۷-۹
نقش پردازش های شناختی در موفقیت یا شکست رژیم گیرندگانحسین کارشکی۲۰۱۷-۹
ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ رژﯾﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎنحسین کارشکی۲۰۱۷-۹
نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی روان‌شناختی و دشواری نظم‌جویی‌هیجان دانشجویان دانشگاه تهرانسیدامیر امین یزدی۲۰۱۷-۱۰
اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر ساختار انگیزشی دانش‌آموزان دخترسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۱۷-۱۱
بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان¬آموزانسیدامیر امین یزدی۲۰۱۷-۱۱
ارائه مدل عِلّی درگیری و خودمختاری پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: با نقش واسطه‌ای معنای تحصیلیحسین کارشکی۲۰۱۷-۱۲
آشفتگی های خودشیفتگی بستری برای مشکلات تنظیم هیجانی و رفتارهای خودتخریب گر در بیماران ملانکولیک: ارزیابی روانکاوانه ی افسانه نارسیسحسین کارشکی۲۰۱۸-۱
اثربخشی گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری بر کنش‌های اجرایی و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نقص توجه - بیش‌فعالیسیدعلی کیمیایی۲۰۱۸-۱
بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سلامت جسمیسیدعلی کیمیایی۲۰۱۸-۲
اثربخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با اختلال ریاضیسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۱۸-۳
اعتباریابی و تحلیل عاملی سیاهه رواندرمانی مثبت (فرم 3 عاملی) در جمعیت ایرانیحسین کارشکی۲۰۱۸-۳
بررسی وضعیت کمک طلبی پژوهشی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدحسین کارشکی۲۰۱۸-۳
تأثیر برنامه مشاوره فردی توسط ماما بر اضطراب دوران بارداری زنان نخست‌زاسیدعلی کیمیایی۲۰۱۸-۳
تبیین جهت گیری برنامه درسی معلّمان و کارشناسان دوره پیش و متوسطه حرفه ای آموزش و پرورش استثنائی براساس نوع نگرش به دانش آموزان کم توان ذهنیسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۸-۳
سازوکارهای قضازدایی از مجرمان دارای اختلال روانی در فرآیند تحقیقات مقدماتی با تأکید بر الگوهای مداخلات پلیسی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا)سکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۱۸-۳
نقش میانجی گرانه اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان در رابطه ی درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلیحسین کارشکی۲۰۱۸-۳
ویژگی های روان سنجی مقیاس ارزش تکلیف تحصیلی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهدحسین کارشکی۲۰۱۸-۳
نگرش اخلاقی-حقوقی به جایگاه اصل برابری در حقوق کودکان با نیازهای ویژهسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۱۸-۴
بررسی وضعیت بهره وری دانش در پژوهشکده‌های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهدحسین کارشکی۲۰۱۸-۴
رضایت و کیفیت زندگی زنان جوان مطابق با ‌نظریه زمان‌بندی اجتماعیسیدعلی کیمیایی۲۰۱۸-۴
ارتباط بین اضطراب، افسردگی و وسواس فکری و عملی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حاشیه شهر مشهدسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۱۸-۵
پیش بینی احتمال طلاق زنان براساس دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسأله خانوادهسیدعلی کیمیایی۲۰۱۸-۵
تأثیر بازی‌های شناختی بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال ریاضیسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۸-۶
ساخت و اعتبار یابی مقیاس شرم در دانشجویان دانشگاه های فردوسی و پیام نور مشهدحسین کارشکی۲۰۱۸-۶
مفهوم جنون در قانون مجازات اسلامی؛ موضوعیت یا طریقیتسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۱۸-۶
موج چهارم رفتار درمانی: روند شکل گیری درمان های رفتاری و چالش های آنسیدعلی کیمیایی۲۰۱۸-۶
تحلیل محتوای داستانهای نوجوانان از حیث ابعاد هویت یابی، بر پایه نظریات اریکسون، مارسیا و بزرونسکیسیدامیر امین یزدی۲۰۱۸-۷
The effect of painting therapy program on happiness in elderlyسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۸-۸
بررسی وضعیت شیوع ناهنجاری‌های مادرزادی در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیزسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۸-۸
بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه نقائص کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلیسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۱۸-۹
تدوین مدل علّی پیش بینی پایداری روابط زناشویی در زوجین مواجه شده با بی وفاییسیدعلی کیمیایی۲۰۱۸-۱۰
نقش میانجیگری جهت گیری هدفی در رابطه معنویت و خود کارآمدی با امیدواری دانشجویان: آزمون یک مدل ساختاریحسین کارشکی۲۰۱۸-۱۰
تکامل معنوی کودکان و کاربرد آن در حوزه سلامت یک مطالعه مروریسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۸-۱۱
عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفیسیدعلی کیمیایی۲۰۱۸-۱۱
تاثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سالسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۸-۱۲
ساختار عاملی و تغییرناپذیری جنسیتی مقیاس سرزندگی ذهنی در دانشجویانحسین کارشکی۲۰۱۸-۱۲
اثر بخشی درمان فرا تشخیصی یکپارچه بر تمایز یافتگی خود و دشواری تنظیم هیجان در مراجعان دارای نشانگان اضطرابیسیدعلی کیمیایی۲۰۱۹-۱
اثر بخشی گروه ‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علایم غم غربت، اضطراب و تنظیم هیجانی دانشجویانحسین کارشکی۲۰۱۹-۱
اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و بهبود کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دوسیدعلی کیمیایی۲۰۱۹-۱
بررسی نقش خودکارآمدی و نوع سبک فرزندپروری مادر در پیش بینی اضطراب کودکان پیش دبستانیسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۹-۱
پیامدهای روانشناختی سرطان پستان در ایران: مرور نظام مند متون پژوهشیحسین کارشکی۲۰۱۹-۱
نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفیسیدعلی کیمیایی۲۰۱۹-۱
تأثیر لباس طراحی‌شده بر اضطراب بدو پذیرش در بخش در کودکان 6-3 سال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهدسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۹-۲
ساخت نسخه ایرانی سنجه مهارگری زناشویی و آشسکار ساختن ویژگی های روان سنجی آنسیدعلی کیمیایی۲۰۱۹-۲
مدلیابی علّی روابط تحول حرکتی و دیداریفضایی بر تحول هیجانیکارکردی با واسطهگری تعامل مادر وکودکسیدامیر امین یزدی,حسین کارشکی۲۰۱۹-۲
نقش تعدیل‌کننده جهت‌گیری مذهبی اسلامی در رابطه مسئولیت‌پذیری چند‌بعدی‌‌ با ‌شادکامی دینی متأهلینحسین کارشکی۲۰۱۹-۳
Effect of Attachment Training on Paternal-fetal Attachmentسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۹-۴
بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهدسیدامیر امین یزدی,حسین کارشکی۲۰۱۹-۴
مقایسه ناتوانیهای ویژه در یادگیری دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و بهنجارسیدامیر امین یزدی۲۰۱۹-۴
اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر بهبود اجتناب تجربه ای، خود-شفقتی و ذهن‌آگاهی مادران تنیده دارای کودک پیش دبستانیسیدامیر امین یزدی۲۰۱۹-۵
Does video games as a digital intervention improve depression and loneliness of elderly people?سید محسن اصغری نکاح۲۰۱۹-۵
بررسی تأثیر آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر تهوع و استفراغ در زنان باردارسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۹-۵
بررسی رابطه بین معنای زندگی باسلامت جسمانی زوج های متقاضی طلاق توافقی: نقش میانجی خردمندیسیدعلی کیمیایی۲۰۱۹-۵
رواسازی و اعتباریابی مقیاس رفتار جنسی نرمال در کودکانحسین کارشکی۲۰۱۹-۵
ارزیابی ساختار عاملی و تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه راهبردهای نظم بخشی هیجان هایدلبرگ (HFERST)حسین کارشکی۲۰۱۹-۶
پیامدهای روانشناختی-تحصیلی موسسات آموزشی کنکور: مطالعه‌ای مبتنی بر نظریه زمینه‌ایحسین کارشکی۲۰۱۹-۶
نقایص جهتگیری اجتماعی: شاخص شناسایی کودکان با ریسک ابتلا به اتیسمسیدامیر امین یزدی,حسین کارشکی۲۰۱۹-۶
واکاوی انواع هویت در داستان‏های نوجوانان بر اساس نظریه روانی- اجتماعی اریکسونسیدامیر امین یزدی۲۰۱۹-۶
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس توافق استاد و دانشجو در دانشجویان علوم پزشکیحسین کارشکی۲۰۱۹-۶
روان‌شناسی اگزیستانسیال، فهم مسئله‌ی اصلی ادبیات نوجوان و پژوهش در این حوزهسیدامیر امین یزدی۲۰۱۹-۷
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوانسیدعلی کیمیایی۲۰۱۹-۹
اثربخشی رویکرد بوئن بر ارتقاء تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی در زنان ترک و ترکمنسیدعلی کیمیایی۲۰۱۹-۹
اثربخشی مداخله شناختی رفتاری متمرکز بر خانواده در بهبود انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی اختیاری کودکانسیدعلی کیمیایی۲۰۱۹-۹
الگویابی معادلات ساختاری حساسیت اضطرابی، نظم جویی هیجانی و تاب آوری در پدیدآیی اختلالات افسردگی و استرس پس از سانحه آتش نشانانحسین کارشکی۲۰۱۹-۹
بررسی خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه عملکرد تأملی والدینی (PRFQ)سیدامیر امین یزدی۲۰۱۹-۹
بررسی نقش گروه های آموزشی و مقاطع تحصیلی در خود تنظیمی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلیحسین کارشکی۲۰۱۹-۹
طراحی و اعتبار یابی آموزش تلفیقی مبتنی برشبکه های اجتماعی مجازی در آموزش دانشگاهیحسین کارشکی,سیدامیر امین یزدی۲۰۱۹-۹
کشف عوامل مؤثر بر طلاق در ازدواج های زودهنگام: یک مطالعه کیفی نظام منسیدعلی کیمیایی۲۰۱۹-۹
تأثیر لباس مصور شده بر ترس بدو پذیرش درکودکان 3-6 سالسید محسن اصغری نکاح۲۰۱۹-۱۰
به کارگیری تحلیل مسیر در تعیین رابطۀ سبکهای دلبستگی با شدت علائم یائسگی: بررسی نقش میانجیگری احساس گناه جنسی و مکانیزمهای دفاعیحسین کارشکی۲۰۱۹-۱۱
اثربخشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر حافظه کاری، انعطاف پذیری شناختی، بازداری پاسخ و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان نارساخوانسکینه سلطانی کوهبنانی,حسین کارشکی۲۰۱۹-۱۲
همبستگی کانونی ادراکات والدینی با بهزیستی روانشناختی و اجتماعی در دانشجویانحسین کارشکی۲۰۱۹-۱۲
اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای مبتنی بر هدف بر رفتارهای مشکل دار نوجوانانحسین کارشکی۲۰۲۰-۱
Effect of Music Therapy and Distraction Cards on Anxiety among Hospitalized Children with Chronic Diseasesسید محسن اصغری نکاح۲۰۲۰-۱
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سطح حالتِ سرزندگی ذهنی بر اساس نظریه کلاسیک آزمون و سوال-پاسخحسین کارشکی۲۰۲۰-۱
Infertility and Psychological and Social Health of Iranian Infertile Women: A Systematic Reviewحسین کارشکی۲۰۲۰-۲
پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه بر مبنای بدرفتاری عاطفی دوران کودکی و سبکهای فرزندپروریسیدامیر امین یزدی۲۰۲۰-۲
تحلیل کانونی رابطه سلامت سازمانی مدرسه با کیفیت زندگی معلمان ابتداییسیدعلی کیمیایی۲۰۲۰-۲
The effectiveness of cognitive skills recovery program on avoiding scribbling in elementary studentsسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۲۰-۳
تأثیر تمرین بینایی-حرکتی بر فراوانی رفتارهای کلیشهای کودکان اوتیسم: مطالعه کنترل شده با آزمون پیگیریسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۲۰-۳
تبیین عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق پژوهش دانشجویان و مقایسه سهم آن‌ها در زیرگروه‌های مختلف آموزشی دانشگاه فردوسی مشهدحسین کارشکی۲۰۲۰-۳
تحلیل علت شناختی جرم و تجاوز به عنف از منظر روانشناسیسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۲۰-۳
تحلیل علت‌شناختی جرم تجاوز به عنف از منظر روان‌شناسیسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۲۰-۳
روایی محتوایی، ساختار عاملی و تغییرناپذیری جنسیتی مقیاس جهت‌گیری تعلق پذیریسیدامیر امین یزدی,حسین کارشکی۲۰۲۰-۳
نظریه جهان سخت: نگاهی نو به عملکرد مغز و نقش آمیگدال در اختلالات طیف اوتیسمسیدامیر امین یزدی۲۰۲۰-۳
Coping with Caregiving Stress in Families of Children with Congenital Heart Disease: A Qualitative Studyحسین کارشکی۲۰۲۰-۴
اثربخشی آموزش مهارتهای ادراکی- حرکتی بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با اختلال ریاضیسکینه سلطانی کوهبنانی,حسین کارشکی۲۰۲۰-۵
بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای پیشگیری از طلاق بر رضایت زناشویی در ازدواج های زود هنگامسیدعلی کیمیایی۲۰۲۰-۵
شیوع اختلال‌های اضطرابی در کودکان پایه اول دبستان شهر ملایر و ارتباط آن با نارسانظم‌جویی هیجانیسیدامیر امین یزدی۲۰۲۰-۵
مقایسه انعطاف‌ پذیری شناختی، حل مسأله، سیالی کلامی، حافظه کاری، استدلال و بازداری پاسخ در دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضیسکینه سلطانی کوهبنانی,حسین کارشکی۲۰۲۰-۵
مقایسه کارکرد تحولی خانواده، ویژگیهای شخصیتی و استرس والدگری مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و همتایان دارای کودک رشد بهنجارسیدامیر امین یزدی۲۰۲۰-۵
اثربخشی هنردرمانی بیانگر گروهی بر مشکلات درونی سازی شده و نیمرخ هیجانی - کارکردی کودکان بیسرپرست و بد سرپرستسید محسن اصغری نکاح۲۰۲۰-۶
تأثیر مشاوره حمایتی زوج‌ها بر رفتار خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با انسولین: کارآزمایی بالینی تصادفی شدهسید محسن اصغری نکاح۲۰۲۰-۶
نقش واسطه ای کنجکاوی معرفت شناختی در رابطه بین باورهای معرفت شناختی و درگیری عاملی دانشجویانمریم بردبار۲۰۲۰-۶
ویژگی های روان سنجی پرسشنامه محیط خانه مبتنی بر کارکردهای اجراییسکینه سلطانی کوهبنانی,مریم بردبار۲۰۲۰-۶
بررسی رابطه کارکرد تحولی خانواده، ویژگیهای شخصیتی و استرس والدگری مادران با تحول هیجانی-کارکردی پسران مبتال به اختالل طیف اتیسمسیدامیر امین یزدی۲۰۲۰-۷
صمیمت زناشویی: نقش تعیین کننده تمایزیافتگی خود و نیاز به امنیت در زنان متاهل غیر بالینیسیدعلی کیمیایی,حسین کارشکی۲۰۲۰-۷
نقش تعدیل کنندگی همدلی در رابطه بین قضاوت اخلاقی و رفتار اخلاقی در دانش آموزانحسین کارشکی۲۰۲۰-۷
اثربخشی نوروفیدبک بر نقایص شناختی وادراک دیداری حرکتی دانش اموزان مبتلا به نارساخوانیسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۲۰-۸
روایی سازه و شاخص‌های سوال-پاسخ مقیاس رضایت از وضعیت رابطه (ReSta)سیدعلی کیمیایی۲۰۲۰-۸
ساخت و اعتباریابی مقیاس ایرانی ۷ عاملی شخصیت مبتنی بر زوج‌درمانی اشتراک محورسیدعلی کیمیایی۲۰۲۰-۸
فهم مسئله ی اصلی ادبیات نوجوان بر مبنای رویکرد روانشناسی اگزیستانسیالسیدامیر امین یزدی۲۰۲۰-۸
مقایسه درمان شناختی‌ ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب در افراد مبتلا به چاقیحسین کارشکی۲۰۲۰-۹
اثربخشی آموزش تلفیقی مبتنی بر شبکۀ اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی، شناخت اجتماعی و عملکرد تحصیلیحسین کارشکی,سیدامیر امین یزدی۲۰۲۰-۹
تحلیل روان‌شناختی «نیاز به آزادی» در شخصیت‌های داستان‌های برگزیده کودک و نوجوان؛ براساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسرسید محسن اصغری نکاح۲۰۲۰-۹
چالش های روان شناختی – اجتماعی ناباروری از دیدگاه زنان ایرانی: یک مطالعه کیفیحسین کارشکی۲۰۲۰-۹
ویژگی های روان سنجی مقیاس ترس از مجرد بودنسیدعلی کیمیایی۲۰۲۰-۹
Comparing the Childbearing Motivations of Fertile and Infertile Women in Mashhad, Iranسید محسن اصغری نکاح۲۰۲۰-۱۰
The effect of cognitive therapy combined with drug therapy in reducing the symptoms of trichotillomaniaسیدعلی کیمیایی۲۰۲۰-۱۰
اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی رانندگی آدلاید ) ADSES )حسین کارشکی۲۰۲۰-۱۱
کوریکولوم پنهان و نقش آن در آموزش علوم پزشکی: یک مقاله مروری (زیر پوست برنامه درسی)حسین کارشکی۲۰۲۰-۱۲
کاوشی کیفی در عوامل سوق دهنده دختران نوجوان به خودارضایی از منظر الگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشدسید محسن اصغری نکاح۲۰۲۰-۱۲
مقایسه نقص کارکردهای اجرایی افراد سالمند کاشت حلزون شده و سالمندان با سمعکسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۲۰-۱۲
اعتیاد به گوشی هوشمند در نوجوانان: تدوین پروتکل روان درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و اثربخشی آن بر نظم جویی هیجانی و احساس تنهاییحسین کارشکی۲۰۲۱-۱
شیوع انطباق ھای خانوادگی و ارتباط آن با شدت اضطراب کودکان مضطربسیدامیر امین یزدی۲۰۲۱-۱
مقیاس تعلق به دانشگاه: ویژگی‌های روان‌سنجی و تحلیل وضعیت موجود در بافت آموزش عالیحسین کارشکی,سیدامیر امین یزدی۲۰۲۱-۱
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تعلق پذیری عمومی در دانشجویانفرهاد تنهای رشوانلو,حسین کارشکی۲۰۲۱-۲
اعتباریابی و پایایی سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نشخوار فکری مشترکحسین کارشکی۲۰۲۱-۳
مقایسه به کارگیری عبارات احتیاط آمیز در بیماران اسکیزوفرن و افراد سالمسیدامیر امین یزدی۲۰۲۱-۳
مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و روان نمایشگری براضطراب اجتماعی دانشجویانسید محسن اصغری نکاح۲۰۲۱-۴
The effect of participation in peer support group on happiness and life orientation in mothers with children undergoing hemodialysisسید محسن اصغری نکاح۲۰۲۱-۵
بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس خشنودی اینترنت در دانشجویانحسین کارشکی۲۰۲۱-۵
اثربخشی آموزش برنامه آمادگی برای والد شدن بر بهبود دلبستگی و حمایت اجتماعی ادراک شده زنان نخست زاسیدعلی کیمیایی۲۰۲۱-۶
تاثیر بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اضطراب، افسردگی و درد کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطانسید محسن اصغری نکاح۲۰۲۱-۶
مروری بر مبانی تعیین نقطه برش در آزمونهای پیشرفت تحصیلی و معرفی روش علمی انگوفحسین کارشکی۲۰۲۱-۶
Identifying Common Elements of Evidence – Based Psychological Treatments for Females with Extramarital Experienceسیدعلی کیمیایی۲۰۲۱-۷
Mothers’ Breastfeeding Experiences of Emotional Support Needs: A Qualitative Study in Iranحسین کارشکی۲۰۲۱-۸
The Effectiveness Perceptual Skills Rebuilding Program on Improving Motor Problem in Student With Developmental Coordination Disorderسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۲۱-۹
ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه نیازهای بین فردی بر اساس نظریه کلاسیک آزمون و سوال-پاسخحسین کارشکی,سیدامیر امین یزدی۲۰۲۱-۹
ثربخشی برنامه آموزش مادران براساس مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط )DIR) بر کاهش مشکالت توجه/ بیشفعالی کودکان پسر پیشدبستانی با نشانههای Aسیدامیر امین یزدی,حسین کارشکی۲۰۲۱-۱۰
ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی پرماحسین کارشکی۲۰۲۱-۱۰
ویژگیهای روانسنجی مقیاس نیاز به تعلق بر اساس نظریه کلاسیک آزمون و سوال-پاسخحسین کارشکی۲۰۲۱-۱۰
اثربخشی توانبخشی شغلی بر کنشهای اجرایی و فراظرفیتهای شغلی در دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشیسیدعلی کیمیایی,حسین کارشکی۲۰۲۱-۱۱
اعتبار‌یابی و ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس نگرش‌های ناکارآمد (بیست و چهار سوالی) در دانشجویانحسین کارشکی۲۰۲۱-۱۱
بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد و تثیر آن بر مهارت‌های ارتباطی این کتابدارانسید محسن اصغری نکاح۲۰۲۱-۱۲
کنش های اجرایی و فرا ظرفیت های شغلی در دانشجویان مبتلا و غیر مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشیسیدعلی کیمیایی,حسین کارشکی۲۰۲۱-۱۲
مدل ساختاری عوامل موثر بر رشد پس از سانحه با میانجیگری ارزیابی مجدد شناختی و نشخوارهای ذهن ی در بیماران مبتلا به سرطانحسین کارشکی۲۰۲۱-۱۲
اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی ـ رفتاری بر سازگاری اجتماعی کودکان پیش‌دبستانیحسین کارشکی۲۰۲۲-۱
تبیین خوش بینی در دانشجویان بر اساس تجارب معنوی روزانه و عواطف مثبت و منفیحسین کارشکی۲۰۲۲-۱
رابطه والدگری ذهنآگاهانه با کنشهای اجرایی کودکان: نقش واسطهای امواج مغزیسکینه سلطانی کوهبنانی۲۰۲۲-۲
ویژگی های روانسنجی نسخه ایرانی پرسشنامه خیالپردازی های جنسی ویلسون در زوجین ایرانیسیدعلی کیمیایی,حسین کارشکی۲۰۲۲-۲
اثربخشی آموزش نظریه انتخاب برتاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر مشهد در دوران همه گیری ویروس کروناحسین کارشکی,مریم بردبار۲۰۲۲-۶
ارزیابی مدل انگیزشیِ پیش‌بینی رعایت توصیه‌های بهداشتی در همه‌گیری کووید-19حسین کارشکی۲۰۲۲-۶