عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
نقش آموزشی کتابخانه‌های دانشگاهی: مروری بر مباحث عمده و جریان شکل‌گیریمهری پریرخ۱۹۹۸-۶
رهنمودهایی برای نگارش، ممرور نوشتارها و پیشینه پژوهش در حوزه های علوم انسانی و اجتماعیسیدرحمت اله فتاحی,مهری پریرخ۱۹۹۹-۳
سواد اطلاعاتی: پژوهشی پیرامون چگونگی کسب سواد اطلاعاتیمهری پریرخ۱۹۹۹-۹
چالش هاي سازماندهي منابع دانش در اغاز قرن بيست و يكم با نگاهي بر دانش فهرستنويسي در ايرانسیدرحمت اله فتاحی۲۰۰۱--۱
بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آنزهره عباسی۲۰۰۱-۲
دوره دكتراي كتابداري و اطلاع رساني: ملاحظاتي پيرامون شرايط ويژگيها و ملزومات نظري و كاربردهاي اين مقسیدرحمت اله فتاحی۲۰۰۱-۳
منابع مرجع جغرافيا: گزارماني گزيدهاسداله آزاد۲۰۰۱-۳
نگاهي به عناوين پايان نامه هاي دكتراي كتابداري و اطلاع رسانياسداله آزاد۲۰۰۱-۳
بررسی عوامل موثر بر بهره وری کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهداعظم صنعت جو۲۰۰۱-۷
وضعیت کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و الگویی مناسب برای نظام اطلاع رسانیمهری پریرخ۲۰۰۱-۹
آشنایی با سایت های نقد و بررسی آثارسیدرحمت اله فتاحی۲۰۰۱-۱۱
رهنمودهائی برای مدیریت خدمات مرجع در کتابخانه های دانشگاهی وتخصصیمینا طلاکوب۲۰۰۱-۱۱
اصول جستجوي اطلاعات از منابع الكترونيكيمحمدرضا داورپناه۲۰۰۲-۳
اطلاعات، كتابخانه و توسعه مليمحمدرضا داورپناه۲۰۰۲-۳
برنامه ريزي و مديريت توسعه خدمات در كتابخانهسیدرحمت اله فتاحی۲۰۰۲-۳
رويكرد اجتماعي - فرهنگي و تاريخي در مطالعه كتابشناختي و منابع مرجعمحمدرضا داورپناه۲۰۰۲-۸
موانع زير ساختي بهره گيري از فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ايرانمحمدرضا داورپناه۲۰۰۲-۸
آمار در پژوهش: آشنایی با برخی سایتها در این زمینهسیدرحمت اله فتاحی۲۰۰۲-۱۲
تحليلي بر تبديل داده به اطلاعات و دانشمحمدرضا داورپناه۲۰۰۳-۳
سير موضوعي و وضعيت كتابهاي ترجمه شده در حوزه هاي علوم انساني و اجتماعي پس از انقلاب اسلامي ايرانمحمدرضا داورپناه۲۰۰۳-۳
شمه اي از يسبرنتيك نظريه اطلاعات و كاربرد آن در كتابداري و اطلاع رسانياسداله آزاد۲۰۰۳-۳
مديريت دانش عاملي راهبردي براي توسعه سازمانيمحمدرضا داورپناه۲۰۰۳-۳
نظام هاي هوشمند و كاربرد آنها در كتابداري و اطلاع رسانياسداله آزاد۲۰۰۳-۳
موانع مطالعه غیِردرسی حرفه ای در دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانیمهری پریرخ۲۰۰۳-۶
نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازهای آنانمهری پریرخ۲۰۰۳-۱۲
مدیریت دانش ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه هامهری پریرخ۲۰۰۴-۲
آسيب شناسي سوالات آزمون كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني و عدم تطبق آن با واحدهاي درسي دوره كارشمحمدرضا داورپناه۲۰۰۴-۳
بررسي ديدگاه مسؤولان بخش‌هاي مختلف كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌ها درباره وظايف با دانش و مهارت‌هاي حرسیدرحمت اله فتاحی۲۰۰۴-۳
بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد از اينترنتمحمدرضا داورپناه۲۰۰۴-۳
بررسي وضعيت وب سايت‌هاي ايراني براساس معيارهاي عمومي ارزيابيمحمدرضا داورپناه۲۰۰۴-۳
پارادايم و بازيابي اطلاعاتيمحمدرضا داورپناه۲۰۰۴-۳
روابط ميان‌رشته‌اي در علوم‌انساني: تحليلي استناديمحمدرضا داورپناه۲۰۰۴-۳
كتابداري واطلاع رسانيمحمدرضا داورپناه۲۰۰۴-۳
نظريه عمومي نظام ها د ركتابداري و اطلاع رسانياسداله آزاد۲۰۰۴-۳
تحلیل محتوای کتابهای داستانی مناسب کودکان در گروه سنی ب با رویکرد کتاب درمانیمهری پریرخ۲۰۰۴-۳
بررسی برنامه های درسی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانیمحسن نوکاریزی۲۰۰۴-۴
جغرافیای فرار مغزها و تأثیر آن بر جریان اطلاعاتمحسن نوکاریزی۲۰۰۴-۴
رابطه ی میزان تولید ناخالص ملی با میزان تولید و مصرف اطلاعاتاسداله آزاد,محسن نوکاریزی۲۰۰۴-۴
سنجش اثربخشی کارگاه‌های آموزشی مهارتهای سواد اطلاعاتیمهری پریرخ۲۰۰۴-۱۰
بررسي نيازهاي اطلاعاتي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي: اداره كل استان خراسان و شعب پنجگانه مشهدمحمدرضا داورپناه۲۰۰۵-۴
ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه ها: بررسی عدم کارایی اصطلاحنامه ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت های هستی شناسی ها در مقایسه با آناعظم صنعت جو۲۰۰۵-۴
مروری بر رویکردهای نمایه سازی خودکار وب : محتوا محوری، استناد محوری و معنا محوریعاطفه شریف۲۰۰۵-۴
ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام های رایانه ای و پایگاه های اطلاعاتیسیدرحمت اله فتاحی۲۰۰۵-۵
شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب: رویکردی نو به بسط عبارت جستجو با استفاده از زبان طبیعی درسیدرحمت اله فتاحی۲۰۰۵-۵
نظرسنجی از کتابداران متخصص پیرامون شیوه های سازماندهی اطلاعات در وب سایت کتابخانه های دانشگاهیسیدرحمت اله فتاحی۲۰۰۵-۵
ارزیابی کتاب‌های مرجع چاپی و تخصصی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد از نظر روزآمدی، اعتبار، جامعیت و تعادل موضوعیمهری پریرخ۲۰۰۵-۶
مطالعه وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهداسداله آزاد۲۰۰۵-۶
ضرورت های نوین بازنگری در ذخیره و بازیابی اطلاعاتمحمدرضا داورپناه۲۰۰۵-۸
بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعیمحمدرضا داورپناه۲۰۰۵-۹
سیستم های کتابخانه ای یکپارچه با کد منبع باززهره عباسی۲۰۰۵-۱۱
ملاحظاتی پیرامون جستجو در فهرستهای پیوستهزهره عباسی۲۰۰۶-۲
بررسی همپوشانی و رتبه‌بندی نتایج بازیابی در فراموتورهای کاوش و موتورهای تحت پوشش آنهامهری پریرخ۲۰۰۶-۳
مطالعه کتابسنجی کتابهای ترجمه شده در حوزه های علوم پایه ، مهندسی ، کشاورزی و پزشکی بین سالهای 1379ـ1370محمدرضا داورپناه۲۰۰۶-۳
رویکردهای مدیریتی در حفاظت دیجیتالی اطلاعاتعاطفه شریف۲۰۰۶-۴
شناختی از روابط معنایی در هستی شناسی وبعاطفه شریف۲۰۰۶-۴
نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش از نظر کتابداران مرجع کتابخانه هامهری پریرخ۲۰۰۶-۴
تحلیل الگوهای رفتار اطلاع یابیمحسن نوکاریزی,محمدرضا داورپناه۲۰۰۶-۹
خزنده و ساختواره وبشعله ارسطوپور۲۰۰۶-۹
مطالعه و نظرسنجی درباره عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایرانسیدرحمت اله فتاحی,اسداله آزاد۲۰۰۶-۹
بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکیمحمدرضا داورپناه۲۰۰۶-۱۰
معیارهای ارزیابی بانکهای اطلاعاتیزهره عباسی۲۰۰۶-۱۰
تحلیل متن مقالات فارسی و امکان نمایه‌سازی ماشینی آنها براساس قانون زیفمحمدرضا داورپناه۲۰۰۷-۳
بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی‌های مطرح در رابط کاربر نرم‌افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با این نرم‌افزارسیدرحمت اله فتاحی,محمدرضا داورپناه۲۰۰۷-۳
چالش‌های علم‌سنجی درعلوم انسانیمحمدرضا داورپناه۲۰۰۷-۳
مروری بر متون سازماندهی مواد در ایران: بررسی کتابها، پایان نامه ها و پژوهشهای حوزه سازماندهی (فهرستنویسی و رده بندی)محسن نوکاریزی۲۰۰۷-۳
آیا امکان سازماندهی تمام اطلاعات وجود دارد؟ دیدگاهی کتابخانه ایشعله ارسطوپور۲۰۰۷-۴
ارزیابی نمایه های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999محمدرضا داورپناه۲۰۰۷-۶
ارزیابی نمایه‌های پایان کتاب‌های فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاک‌های استاندارد ایزو 999محمدرضا داورپناه۲۰۰۷-۶
تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی ایرانمهری پریرخ,اسداله آزاد۲۰۰۷-۶
بررسی میزان همخوانی سرعنوان های موضوعی فارسی با کلید واژه های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی در حوزه های علوم انسانی، علوم اتماعی، علوم کاربردی و علوم محضسیدرحمت اله فتاحی,شعله ارسطوپور۲۰۰۷-۷
بررسی میزان و عوامل موثر بر درک واژگان محیط رابط نرم افزارهای جامع کتابخانه ای فارسیسیدرحمت اله فتاحی,محمدرضا داورپناه,محسن نوکاریزی۲۰۰۷-۷
تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه ایسیدرحمت اله فتاحی,شعله ارسطوپور۲۰۰۷-۷
بررسی میزان اثر بخشی عناصر ابرداده ای بر رتبه بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومیعاطفه شریف۲۰۰۷-۹
جامعه انسانی و تاثیر اطلاعات بر آنمجتبی کفاشان کاخکی۲۰۰۷-۱۰
ارزیابی کیفیت طرح ها و مقاله های پژوهشی منتشر شده: بررسی مروریزهره عباسی۲۰۰۷-۱۱
همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترکسیدرحمت اله فتاحی۲۰۰۷-۱۲
بررسی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده مطالعه و رابطه نگرش به مطالعه و کتابخوانی با الگوی انگیزشی مزلومحمدرضا داورپناه۲۰۰۸-۱
بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک گذاری دانش در سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی، در انطباق با الگوی نوناکا و تاکه اوچیمهری پریرخ۲۰۰۸-۱
شناسایی عوامل موثر بر فعالیت های علمی و پژوهشی کتابداران کتابخانه های دانشگاهیمینا طلاکوب۲۰۰۸-۱
ارتباطات، اطلاعات و فرهنگاسداله آزاد,زهره عباسی۲۰۰۸-۲
داستان، همچون ابزاری برای کمک به کودکان و نوجوانان در مقابله با مشکلاتمهری پریرخ۲۰۰۸-۲
از آرمان ها تا واقعیت: تحلیلی از مهم ترین چالش ها و رویکردهای سازماندهی اطلاعات در عصر حاضرسیدرحمت اله فتاحی۲۰۰۸-۳
نظریه برچسب گذاری و برچسبهای موضوعی در سازماندهی اطلاعات: نگاهی تطبیقی از زاویه ارتباطهای متقاعدگرانهشعله ارسطوپور,اسداله آزاد۲۰۰۸-۳
وب معنایی در پیوند با سیبرنتیکاسداله آزاد,عاطفه شریف۲۰۰۸-۳
چالش‌های اطلاعاتی در گفتمان امنیت ملیعاطفه شریف۲۰۰۸-۴
کاربرد هستی شناسی ها در نظام مدیریت دانشعاطفه شریف۲۰۰۸-۴
توازن اطلاعاتی در سطح ملی: نگاهی به نقش دولتها و کتابخانه ها در توزیع و دسترسی به اطلاعاتشعله ارسطوپور۲۰۰۸-۵
بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسیسیدرحمت اله فتاحی۲۰۰۸-۶
تحلیل پیوندهای وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران با استفاده از روش وب سنجیمحسن نوکاریزی۲۰۰۸-۸
اثرات مضاعف عدم تقارن اطلاعاتی و بازار انحصاری بر روند اشتراک مجلات لاتین و پایگاههای اطلاعاتی در کتابخانه های ایرانشعله ارسطوپور۲۰۰۸-۹
هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایرانمحمدحسین دیانی,محمدرضا داورپناه۲۰۰۸-۹
بررسی وضعیت همکاری علمی اعضاء هیئت علمی در چهار حوزه موضوعی در دانشگاه فردوسی مشهدسیدرحمت اله فتاحی۲۰۰۸-۹
مدیریت مؤثر نقاط دسترسی برای سازماندهی اطلاعات در فهرستهای رایانه ای: بازنگری در مبانی نظری و مروری بر مدلهای مفهومیشعله ارسطوپور۲۰۰۸-۹
مبانی نظری و عوامل مؤثر بر فرایند راهنمایابی و استفاده کاربران از امکانات کمکی در نرم‌افزارهای پایگاه‌های اطلاعاتیسیدرحمت اله فتاحی۲۰۰۸-۱۲
ارزشیابی تحصیلی، نظام نوین آموزش ابتدایی در ایران و جایگاه کتابخانه های مدارس در آن: گزارشی از یک پژوهشمهری پریرخ۲۰۰۹-۲
مقایسه سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی از دیدگاه کاربران و کتابداران با استفاده از ابزار لایب‌کوآلسیدرحمت اله فتاحی۲۰۰۹-۳
بررسی عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدسمهری پریرخ۲۰۰۹-۶
بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر همکاری علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهدسیدرحمت اله فتاحی۲۰۰۹-۶
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسیمحمدرضا داورپناه۲۰۰۹-۶
مقایسه تطبیقی دو کشور ایران و مالزی از نظر تولید علم در فاصله زمانی سالهای 2005-1990میلادیاسداله آزاد,زهره عباسی۲۰۰۹-۶
تحلیلی بر ذخیره و بازیابی اطلاعات در پرتو نظریه های معناییعاطفه شریف۲۰۰۹-۷
مهندسی خودکار هستی شناسی: امکان سنجی استخراج روابط معنایی از متون فارسی و تعیین میزان پیدایی آنهاعاطفه شریف۲۰۰۹-۷
بررسی کارآمدی روش‌های موجود در بازیابی اطلاعات بین ‌زبانی فارسی- انگلیسی با استفاده از واژه‌نامه دوزبانه ماشین‌خوانسیدرحمت اله فتاحی,محمدرضا داورپناه۲۰۰۹-۹
تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزهمحمدرضا داورپناه,محمدحسین دیانی۲۰۰۹-۹
دسته بندی نتایج جستجو بر مبنای ویژگیهای مدارک و امکان سنجی استفاده از الگوریتمهای خوشه بندی مختلف در سطح وبشعله ارسطوپور۲۰۰۹-۹
نظرسنجی از جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ایران پیرامون نام رشته و احتمال بازنگری در آنمحمدرضا داورپناه,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۰۹-۹
وب سنجی دانشگاه های دولتی کشور به منظور تعیین میزان مشارکت آنها و شناسایی وب سایت های هستهمحسن نوکاریزی۲۰۰۹-۹
کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در سازمان کتابخانه های آستاندس رضوی با تاکید بر مدیریت اطلاعاتاعظم صنعت جو۲۰۰۹-۱۰
بررسی عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهدحسن بهزادی,محمدرضا داورپناه۲۰۰۹-۱۱
پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی مسائل، عوامل مطرح و مدل پیشنهادیمهری پریرخ,شعله ارسطوپور۲۰۰۹-۱۱
بررسی اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی در فراگرد جست وجوی اطلاعاتمحسن نوکاریزی۲۰۰۹-۱۲
بررسی درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن(مقایسه پایگاه مقاله های الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با پایگاه مقاله های پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران)سیدرحمت اله فتاحی۲۰۰۹-۱۲
بررسی میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) در تشکیل سرمایه اجتماعیمهری پریرخ۲۰۰۹-۱۲
رفتار اطلاع یابی از دیدگاه معرفت شناختی و روان شناختی با تاکید بر مدل اطلاع جویی کولثاوزهره عباسی۲۰۰۹-۱۲
مروری بر متون نمایه سازی و چکیده نویسی در ایران بین سال های 1348 تا 13878محسن نوکاریزی۲۰۰۹-۱۲
میزان رویت پذیری مقاله های مجله های علمی ایرانی نمایه شده در ISI در مقایسه با مقاله های ایرانی چاپ شده در مجله های علمی بین المللیمحمدرضا داورپناه۲۰۰۹-۱۲
ایجاد ایستگاه پرسش راه‌کاری مبتنی بر مدیریت دانش برای ارائه خدمات مرجع تعاونیزهره عباسی۲۰۱۰-۲
شناسایی واژه های غیر مفهومی در نمایه سازی خودکار مدارک فارسیمحمدرضا داورپناه۲۰۱۰-۲
بررسی تطبیقی کیفیت نمایه سازی و رتبه بندی اشیاء محتوایی حاوی عناصر فراداده ای هسته دوبلین و مارک 21 توسط موتورهای کاوش عمومیسیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۰-۳
بررسی و تحلیل میزان و عوامل مؤثر بر فهم کتابداران از واژگان محیط رابط نرم افزار کتابخانه ای سیمرغمحسن نوکاریزی۲۰۱۰-۳
تطابق رابط گرافیکی کاربر پایگاههای اطلاعاتی با مدل رفتار اطلاع یابی الیسسیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۰-۳
ردپای مفاهیم فلسفی در داستان های کودکان: پژوهشی پیرامون شناسایی مؤلفه های مرتبط با آموزش تفکر فلسفیمهری پریرخ۲۰۱۰-۳
الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی و معنابخشی به نمایش نتایج جستجو در نرم افزار کتابخانه‏ های دیجیتالشعله ارسطوپور,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۰-۶
پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایرانمهری پریرخ,عاطفه شریف۲۰۱۰-۶
شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها وسنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانشزهره عباسی,مهری پریرخ,محمدحسین دیانی,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۰-۶
ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی نشریه های ایرانیمحسن نوکاریزی۲۰۱۰-۹
مدیریت دانش و علوم اطلاعات : پیوندها و برهم کنش هااعظم صنعت جو۲۰۱۰-۹
بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آنحسن بهزادی,محمدرضا داورپناه۲۰۱۰-۹
بررسی میزان درستی استنادات مقالات تالیفی منتشر شده در فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال 1387حسن بهزادی۲۰۱۰-۱۰
شاخص توان علمی: الگویی برای سنجش و مقایسه باروری علمی رشته هامحمدرضا داورپناه۲۰۱۰-۱۱
بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی بر اساس الگوی فراگرد جست وجوی اطلاعات کولثاومحسن نوکاریزی۲۰۱۰-۱۲
کاربرد نظریه های پذیرش فناوری در ارزیابی فناوریهای اطلاعاتی کتابخانه ها: رویکردی متن پژوهانهمجتبی کفاشان کاخکی۲۰۱۱-۱
بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند در پایگاه اسکوپوس با تاکید بر میزان همکاری علمی آنهامحسن نوکاریزی۲۰۱۱-۳
تحلیل ساختار و الگوریتم ذخیره و بازیابی اطّلاعات در پایگاه های استنادی وبیسیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۱-۳
رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ویژگی های جمعیت شناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 88-1387مهری پریرخ۲۰۱۱-۳
مروری بر منابع تحلیل استنادی در ایرانمحسن نوکاریزی۲۰۱۱-۳
مقایسه‌ وضعیت مقاله‌های علمی ایرانی نمایه شده در نمایه استنادی علوم ایران و وب آوساینس با تأکید بر میزان خود‌استنادی آن‌هامحسن نوکاریزی۲۰۱۱-۳
بررسی قابلیت کتابهای کمک درسی در پاسخ دهی به پرسشهای پژوهش‏‏گرا در کتابهای درسی دوره راهنماییمهری پریرخ۲۰۱۱-۴
بررسی مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش میزان همخوانی آن با معیارهای تخصصیمهری پریرخ۲۰۱۱-۴
پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهدمهری پریرخ۲۰۱۱-۴
تاثیر کتاب درمانی بر نشانگان های درونی سازی و برونی سازی شده دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسه استثنایی وصال بیرجندمحسن نوکاریزی۲۰۱۱-۴
خانواده‏ های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست‏ های رایانه‏ ای: نگاه کاربران به موجودیت‏ های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی (FRBR)شعله ارسطوپور,سیدرحمت اله فتاحی,مهری پریرخ۲۰۱۱-۴
کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژهمهری پریرخ۲۰۱۱-۴
مقایس کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازنمون دانش (طراحی و ساخت نمونه هستی شماسی اصفا)اعظم صنعت جو۲۰۱۱-۴
مقایسه کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازیابی مفاهیم موضوعیاعظم صنعت جو۲۰۱۱-۴
وب سنجی دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمحسن نوکاریزی۲۰۱۱-۴
ارزیابی قابلیت‌های عمومی و سیستم مدیریت پایگاه داده نرم‌افزار گرین‌استون برای طراحی و ایجاد کتابخانه دیجیتال پزشکیمهری پریرخ۲۰۱۱-۵
اثربخشی کارگاه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پژوهشی با رویکرد زمینه‌گرامهری پریرخ,شعله ارسطوپور۲۰۱۱-۶
نظریه اجتماعی و محیط استفاده از اطلاعات: نقش ساختار و کنش در شکل گیری رفتار و الگوی اطلاع یابیمحمدرضا داورپناه۲۰۱۱-۶
خانواده های کتابشناختی در فهرستهای رایانه ای: نگاه کاربران به خانواده شاهنامه فردوسی از رویکرد الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختیشعله ارسطوپور,سیدرحمت اله فتاحی,مهری پریرخ۲۰۱۱-۶
نظام های نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستی شناسی و ابزارهای سازماندهی دانش عینیمجتبی کفاشان کاخکی,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۱-۸
بررسی میزان تاثیر برنامه های کتاب درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکانمهری پریرخ۲۰۱۱-۹
بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های 1990-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاهسیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۱-۹
رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 87-88مهری پریرخ۲۰۱۱-۹
بررسی میزان دسترس پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتال های وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایرانحسن بهزادی۲۰۱۱-۱۰
نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی پرستاران: مروری بر مطالعات انجام شده در جهانمحمدرضا داورپناه۲۰۱۱-۱۱
بررسی بایستگی‌های تدوین سیاست ملی اطّلاع‌رسانی در ایرانمجتبی کفاشان کاخکی,مجتبی کفاشان کاخکی۲۰۱۱-۱۲
بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فراپیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروریسیدرحمت اله فتاحی,مهری پریرخ۲۰۱۱-۱۲
میزان همخوانی کلیدواژه های مستخرج از چکیده با توصیفگرهای نمایه سازان در پایگاه چکیده پایان نامه های ایرانمحسن نوکاریزی۲۰۱۱-۱۲
بررسی وضعیت وب سایتهای مدارس ایران: رویکردی کتابدارانهحسن بهزادی۲۰۱۲-۱
ارزیابی ابعاد و مؤلفه های خلاقیت در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربرانمحسن نوکاریزی۲۰۱۲-۳
دسته بندی و اصطلاح شناسی آثار وابسته در خانواده شاهنامه فردوسی بر پایه الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست های رایانه ایشعله ارسطوپور,سیدرحمت اله فتاحی,مهری پریرخ۲۰۱۲-۳
سازماندهی اطلاعاتشعله ارسطوپور۲۰۱۲-۳
روش شناسی طراحی،ساخت و پیاده سازی هستی شناسی: رویکردها، زبان ها و ابزارها(مطالعه موردی طراحی هستی شناسی ASFAONTدر حوزه کتابداری و اطلاع رسانی)اعظم صنعت جو۲۰۱۲-۴
وب‌سایت مدارس 1: ضرورت، فایده ها و ...حسن بهزادی۲۰۱۲-۴
سنجش الگوی استفاده و تحلیل هزینه-سودمندی منابع اطلاعاتی الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس شاخص ای-متریکمحمدرضا داورپناه۲۰۱۲-۴
شناسایی کتابهای مناسب غیر درسی همخوان با کتاب های درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع دبستاناعظم صنعت جو۲۰۱۲-۴
کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمیسیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۲-۴
وب سایت مدارس 2: نحوه ایجادحسن بهزادی۲۰۱۲-۵
بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 2000 تا 2010محسن نوکاریزی۲۰۱۲-۵
کاربرد «نظریه بازیها» در فراهم آوری و اشتراک منابع کتابخانه ایحسن بهزادی۲۰۱۲-۵
آشنایی با مبانی آر دی ایشعله ارسطوپور۲۰۱۲-۶
تأملی بر نقش باورهای معرفت‌شناختی در بازیابی اطلاعات و رفتار اطلاع‌یابیحسن بهزادی۲۰۱۲-۶
رابطه بین میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از فناوری اطلاعات و ارتباطات با میزان انگیزه، روزآمد شدن محتوای درسی کلاس و جذابیت کلاس درس در سال 87-88مهری پریرخ۲۰۱۲-۶
ارزشیابی کاربرد پذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربرانمحسن نوکاریزی۲۰۱۲-۹
نیاز به شناخت و تاثیر آن بر رفتار اطلاعاتی دانشجویانمحمدرضا داورپناه۲۰۱۲-۹
بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد هایدر رتبه بندی صفحه های وبعاطفه شریف۲۰۱۲-۹
تحلیل بسط جستجوی کاربران در موتور کاوش گوگل برپایه نظریه بار شناختیسیدرحمت اله فتاحی,مهری پریرخ,محمدحسین دیانی۲۰۱۲-۹
تحلیل بسط عبارت‌های جستجوی موضوعی دانشجویان، الگوهای بسط و همخوانی آن‌ها با سرعنوان‌های موضوعی فارسی در فهرست رایانه‌ایسیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۲-۹
بررسی امکان رتبه بندی مجدد نتایج جستجو برمبنای درجه و دشواری متن به صورت خودکار: مورد کاوی متون تخصصی حوزه علوم رایانه و فناوری اطلاعاتشعله ارسطوپور۲۰۱۲-۱۰
بررسی رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد از دیدگاه کتابدارانحسن بهزادی۲۰۱۲-۱۰
پیش شرط های توصیه و تبلیغ کلامی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: طراحی الگوی تبلیغ کلامی مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضویمجتبی کفاشان کاخکی۲۰۱۲-۱۰
تحلیل هزینه- اثربخشی کتاب های چاپی لاتین و پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی در سال 2010اعظم صنعت جو۲۰۱۲-۱۱
مطالعه هزینه‌‌‌ سودمندی کتاب‌‌‌ های لاتین خریداری‌‌‌ شده بخش امانت کتابخانه‌‌‌ های دانشگاه فردوسی مشهد، در سال‌‌‌های ۱۳۸۲تا۱۳۸۷هادی هراتی۲۰۱۲-۱۱
اوضاع فرهنگی خراسان بزرگ در عهد تیموری با تاکید بر گسترش کتابخانه هاحسن بهزادی۲۰۱۲-۱۲
پیوند سازماندهی اطلاعات با منطق کاربران پژوهشی پیرامون میزان تطابق سازماندهی اطلاعات وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران با منطق کاربران به منظور ارائه الگوی مناسبسیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۲-۱۲
تحلیل چالشهای پیوسته نویسی و جدانویسی واژگان فارسی در ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتیسیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۲-۱۲
مقایسه تاثیر عنوان و نشانی اینترنتی بر میزان ربط نتایج حاصل از بازیابی اطلاعات در موتورهای جستجو در دو حوزه علوم کشاورزی و علوم انسانیسیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۲-۱۲
ارزیابی وب سایت های واحدهای مناطق 7، 14 و 15 دانشگاه آزاد اسلامی از نظر رعایت معیارهای مدیریت دانش (مدل K-ACT)حسن بهزادی۲۰۱۳-۱
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‎های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهدمحمدحسین دیانی,مهری پریرخ۲۰۱۳-۱
بررسی اثر میزان توسعه یافتگی کشورها بر رویت پذیری مقالات هم تالیفیمحمدرضا داورپناه۲۰۱۳-۲
بررسی میزان استفاده از عناصر منبع (عنوان، چکیده کلیدواژه و متن کامل)در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل گرا- تحلیلی رایدینگاعظم صنعت جو,محمدحسین دیانی۲۰۱۳-۲
عملکرد هستی شناسی ها در نظامهای بازیابی اطلاعاتاعظم صنعت جو۲۰۱۳-۲
ارزیابی درونی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجندمحسن نوکاریزی۲۰۱۳-۳
ارزیابی قابلیت فهم پذیری محیط رابط پایگاه‏ های اطلاعاتی و میزان هدفمند بودن رفتار اطلاع‏ جویی کاربران برپایه الگوی الیسسیدرحمت اله فتاحی,مهری پریرخ۲۰۱۳-۳
بررسی فرایند قضاوت ربط در گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل گرا-تحلیلی رایدینگاعظم صنعت جو,محمدحسین دیانی۲۰۱۳-۳
بررسی نگرش اعضاء هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره بهره گیری از مخزن سازمانی آن دانشگاهمهری پریرخ۲۰۱۳-۳
پیش شرط ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضویمجتبی کفاشان کاخکی۲۰۱۳-۳
تحلیل کمی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 2000 تا 2010محسن نوکاریزی,اکرم زینلی چهکند۲۰۱۳-۳
شناسایی و تبیین عوامل موثر بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایرانمحمدحسین دیانی,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۳-۳
بررسی ادراک دانشجویان از خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی: پژوهشی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزنمجتبی کفاشان کاخکی۲۰۱۳-۴
شناسایی نظام مفهومی حاکم بر فهرست سرعنوان ها و تطابق آن با نظام رده بندی کنگره و نظام دانشی در ایرانعاطفه شریف,محمدرضا داورپناه,اعظم صنعت جو۲۰۱۳-۴
رویکردی شناختی به عدم استفاده اجباری از اطلاعات مفهومی نو در ساختار کلاسیکمحمدحسین دیانی,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۳-۶
سازماندهی اطلاعات: از رف تا وبشعله ارسطوپور۲۰۱۳-۸
ارزیابی مؤلفه های خلاقیت در وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمحسن نوکاریزی۲۰۱۳-۹
ارزیابی مکاشفه‌ای محیط رابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلاممحسن نوکاریزی۲۰۱۳-۹
باورهای معرفتی دانشجویان و تاثیر متغیرهای زمینه ای بر آن: مورد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدمحمدرضا داورپناه۲۰۱۳-۹
بررسی تحلیلی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ( مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد)محمدحسین دیانی,مهری پریرخ۲۰۱۳-۹
بررسی کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلیسیدرحمت اله فتاحی,مهری پریرخ,محمدحسین دیانی۲۰۱۳-۹
پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانیمجتبی کفاشان کاخکی۲۰۱۳-۹
فناوریهای ترغیبی و کاپتولوژی: کاربردها در حوزه کتابداری و اطلاع رسانیاعظم صنعت جو۲۰۱۳-۹
سنجش تناسب سطح سواد سلامت و میزان خوانایی منابع آموزشی در دسترس بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیرازشعله ارسطوپور۲۰۱۳-۱۰
نقد و بررسی کتاب شیوه‌های تولید دانشعاطفه شریف۲۰۱۳-۱۱
کتابخانه های رقومی: یکپارچه سازی محتوا و سیستم هاشعله ارسطوپور۲۰۱۳-۱۲
علم اطلاعات و دانش‌شناسی: سرشت و کارکردهای آنسیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۳-۱۲
مقایسه میزان اهمیت ملاک‌های رایج انتخاب کتاب کودک برای والدین و کودکان در شهر مشهدمحسن نوکاریزی۲۰۱۳-۱۲
ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و تکنولوژی شیراز از منظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیرازمحسن نوکاریزی۲۰۱۴-۳
ارزیابی کاربران درباره پیش‌بینی‌پذیری برچسب‌های اطلاعاتی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهیسیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۴-۳
تأثیر مهارت های سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجندمحسن نوکاریزی۲۰۱۴-۳
توصیف منابع اینترنتی در آر. دی. ای. در مقایسه با قواعد فهرست نویسی انگلو امریکنمحسن نوکاریزی۲۰۱۴-۳
میانکنش‌پذیری نظام‌های فراداده‌ای و موتورهای کاوش وب: تحولات و رویکردهای جاریسیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۴-۳
ارتباط بین سرمایه فرهنگی والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبیمحسن نوکاریزی۲۰۱۴-۴
بررسی تاثیر اجرای طرح کتاب من بر میزان مراجعه پسندی اعضای کتابخانه های عمومی شهر مشهدمحمدحسین دیانی,اعظم صنعت جو۲۰۱۴-۴
پژوهش‎سنجی نشریات علم اطلاعات و دانش شناسی: رویکردی روش‏شناسانه به مقالات پژوهشی منتشر شده در 10 نشریه علم اطلاعاتشعله ارسطوپور۲۰۱۴-۴
پیوندهای کور، چالشی در ایده داده‌های پیوندی: واکاوی سرعنوان‌های موضوعی فارسیعاطفه شریف۲۰۱۴-۴
بررسی کیفیت ساختاری مقالات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی ایران در سال های 1389-1391 بر اساس دستورالعمل کمیته بین‏ المللی سردبیران مجلات پزشکی ( ICMJE)محسن نوکاریزی۲۰۱۴-۶
تحلیل و مقایسه فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی با فهرست سرعنوان‌های موضوعی کنگره از منظر ویژگی‌های ساختار زبانی و شبکه معناییعاطفه شریف,محمدرضا داورپناه,اعظم صنعت جو۲۰۱۴-۶
تعیین میزان تطابق قابلیت‏ های سامانه مدیریت کتابخانه‏ های عمومی کشور (سامان) با مدل ذهنی کتابدارانحسن بهزادی۲۰۱۴-۶
شناسایی و تحلیل امکانات و قابلیت‌های کمکی و راهنمایی در نرم افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایرانیسیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۴-۶
مقایسه بخش مجموعه سازی نرم افزارهای رسا و سافام به منظور پیشنهاد الگوی مناسبمحسن نوکاریزی۲۰۱۴-۶
فهرستگان مجازیشعله ارسطوپور۲۰۱۴-۷
تأثیر عمق سازماندهی منو در وب‎سایت کتابخانه‎ها بر میزان پیش‎بینی‎پذیری و گم شدگی کاربرانسیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۴-۹
رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویانمحمدرضا داورپناه,محمدحسین دیانی۲۰۱۴-۹
نگرش مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور درباره عوامل موثر بر اجرای نیازسنجی اطلاعاتمحمدرضا داورپناه,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۴-۹
بررسی تاثیر قابلیتهای مهارتی بر شکل گیری رفتار راهنمایابی کاربران در فرایند اطلاع یابی از کتابخانه دیجیتالسیدرحمت اله فتاحی,اعظم صنعت جو۲۰۱۴-۱۰
بررسی راهنماهای جستجوی فهرست‌های رایانه‌ای‌ از دو منظر زبانی و نظریه یادگیری شناختیشعله ارسطوپور۲۰۱۴-۱۰
ارزیابی خوانایی منابع آموزش به بیمار در زمینه بیماری دیابت موجود در مراکز بهداشتی‌ درمانی شهر شیرازشعله ارسطوپور۲۰۱۴-۱۱
بررسی زیر ساختها و مهارتهای کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد برای راه اندازی و توسعه خدمات مرجع الکترونیکیمهری پریرخ۲۰۱۴-۱۲
بررسی عوامل بازدارنده بر کاربرد فناوری‌های وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی‌ایراناعظم صنعت جو۲۰۱۴-۱۲
واکاوی زمینه‏ های عملکرد علمی و حرفه‏ ای، حضور اعضاء هیأت علمی علم اطلاعات و دانش ‏شناسی ایران و آثار آنها در گوگل، گوگل پژوهشگر و نمایه استنادی علوم ایرانسیدرحمت اله فتاحی,محمدحسین دیانی۲۰۱۴-۱۲
بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعاتحسن بهزادی,اعظم صنعت جو,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۵-۱
جایگاه موجود و مورد انتظار بخش کودکان و نوجوانان در کتابخانه های خراسان رضویاعظم صنعت جو۲۰۱۵-۱
شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصیعاطفه شریف۲۰۱۵-۱
نقش فهرست‏ های کتابخانه‏ ای در جلب مشارکت اجتماعی کاربران: راهکارهای موجود و میزان پیروی فهرست‏ های پیوسته کتابخانه‏ های دانشگاهی از آنهاشعله ارسطوپور۲۰۱۵-۱
واکاوی ابعاد برنامه راهبردی برای توسعه پژوهش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضویسیدرحمت اله فتاحی,مهری پریرخ۲۰۱۵-۲
ارزیابی پورتال های کتابخانه ای دانشگاه های دولتی ایران در سال1392محسن نوکاریزی۲۰۱۵-۳
رفتار اطلاعاتی: یک غریزه تکاملیشعله ارسطوپور۲۰۱۵-۴
بررسی میزان تأثیرگذاری کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجندمحسن نوکاریزی۲۰۱۵-۴
بررسی کارآمدی کلیدواژه‌ها و عبارت‌های پیشنهادی پاب‌مد نسبت به اصطلاحات مش از دیدگاه کاربران حوزه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهرشعله ارسطوپور۲۰۱۵-۶
بررسی میزان و عوامل موثر بر برخورداری کتابداران از مهارت‌های ارتباطی:‌ مطالعه موردی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهدسیدرحمت اله فتاحی,محمدحسین دیانی۲۰۱۵-۶
چگونگی ارزیابی نرم افزارهای مخزن سازمانی: تجربه ای از یک موردمهری پریرخ۲۰۱۵-۶
هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهیمهری پریرخ,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۵-۶
انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی)مجتبی کفاشان کاخکی,مهری پریرخ,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۵-۷
نقش کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرمان در توسعه فرهنگ مطالعه کاربرانمحسن نوکاریزی۲۰۱۵-۸
توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکردسیدرحمت اله فتاحی,مهری پریرخ۲۰۱۵-۹
بررسی صرفی و معنایی اصطلاحات و واژگان تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسیشعله ارسطوپور۲۰۱۵-۱۲
تأثیر پیچیدگی عینی و محصول وظیفه کار بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعاتاعظم صنعت جو,محسن نوکاریزی۲۰۱۵-۱۲
تحلیل رویکرد دانشجویان تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاع‌رسانی به امکانات وب 2.0 : مطالعه موردی دانشگاه فردوسی و دانشگاه پیام‌نور مشهدمعصومه تجعفری۲۰۱۵-۱۲
عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی بر اساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرزمحسن نوکاریزی۲۰۱۵-۱۲
وضعیت خودکارآمدی کتابداران دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و رابطه آن با مهارتهای سواد اطلاعاتی آنانمحسن نوکاریزی,معصومه تجعفری۲۰۱۵-۱۲
رفتار راهنمایابی کاربران کتابخانه دیجیتال: بررسی عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شدهسیدرحمت اله فتاحی,اعظم صنعت جو۲۰۱۶-۱
توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) از طریق سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی- اجتماعیمحمدحسین دیانی,محسن نوکاریزی۲۰۱۶-۳
سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر پایه مدل تلفیقی لیب کوال، دیجی کوال و ای اس کوالاعظم صنعت جو۲۰۱۶-۳
مروری بر مفاهیم، روش‌ها و نرم‌افزارهای نمایه‌سازی خودکار (ماشینی)هادی هراتی۲۰۱۶-۳
معیارهای تعامل در فرایند جستجوی اطلاعات مبتنی بر وظایف کاری (نقش پیچیدگی عینی و نوع محصول)اعظم صنعت جو۲۰۱۶-۳
نیازسنجی اطلاعاتی بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد، پیش درآمدی بر طراحی خدمات برون کتابخانه ایاعظم صنعت جو,معصومه تجعفری۲۰۱۶-۳
راهبردها و برنامه عملیاتی نظام مدیریت پژوهشی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (نمونه‌پژوهی: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی)سیدرحمت اله فتاحی,مهری پریرخ۲۰۱۶-۴
شناسایی فرایندها و فعالیت‎های مرتبط با مدیریت دانش برای اجرای موفق برنامه راهبردی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه آموزشمهری پریرخ۲۰۱۶-۴
اهمیت آموزشهای حرفه ایزهره عباسی۲۰۱۶-۶
شناسایی و مستندسازی دانش سازمانی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران: ارائه مدل عملیمحسن نوکاریزی۲۰۱۶-۶
بررسی ادراک اعضاء هیأت علمی در استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزنمجتبی کفاشان کاخکی۲۰۱۶-۷
مطالعه ای در مورد الگوی ارائه خدمات برون کتابخانه ای از سوی کتابخانه های عمومی به بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورداعظم صنعت جو,معصومه تجعفری۲۰۱۶-۷
مهارت های سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در میان کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و فردوسی مشهدمحسن نوکاریزی,معصومه تجعفری۲۰۱۶-۷
ابعاد فقر اطلاعاتی از منظر جهانی شدن در بستر رفتار اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجندمحسن نوکاریزی۲۰۱۶-۹
تاثیر نظامهای اطلاعاتی بر شکل گیری مدل های ذهنی کاربران کتابخانه های دیجیتالیسیدرحمت اله فتاحی,مهری پریرخ۲۰۱۶-۹
سبک اِسناد هیجان‌های گروهی از کاربران دانشگاهی در بازیابی اطلاعات بر اساس نظریه انتساب هیجان‌های واینرحسن بهزادی,اعظم صنعت جو,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۶-۹
آسیب شناسی کتابهای داستانی تصویری بازاری برای کودکان گروه سنی الف و بمهری پریرخ,اعظم صنعت جو۲۰۱۶-۱۰
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهداعظم صنعت جو۲۰۱۶-۱۰
سنجش سطح خوانایی مقاله‌های دانشنامه رشد با هدف تعیین مخاطب با استفاده از شاخص‌های گانینگ/دیانی- فلش/دیانی و فرای دیانیمحسن نوکاریزی,اعظم صنعت جو۲۰۱۶-۱۰
رتبه بندی کیفی موتورهای کاوش فارسی و غیر فارسی در بازیابی اطلاعات حوزه اسلامحسن بهزادی۲۰۱۶-۱۱
هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهیمجتبی کفاشان کاخکی,مهری پریرخ,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۶-۱۱
ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی بر اساس مدل پیشنهادیمحسن نوکاریزی,اعظم صنعت جو۲۰۱۶-۱۲
از استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002 تا چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016عاطفه شریف,محسن نوکاریزی۲۰۱۶-۱۲
تأثیر رایانه و فناوری اطلاعات بر علم اطلاعات و دانش‌شناسی با تأکید بر نرم‌افزار کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهدهادی هراتی۲۰۱۶-۱۲
کتابخانه به عنوان یک نهاد اجتماعیزهره عباسی۲۰۱۶-۱۲
واکاوی مؤلفه های اساسی خط مشی مجموعه سازی و مدیریت مجموعه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدزهره عباسی,اعظم صنعت جو۲۰۱۶-۱۲
بررسی میزان درک دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از واژگان محیط رابط‌ کاربری جستجوی منابع در نرم‌افزار کتابخانه‌ای سیمادهادی هراتی۲۰۱۷-۱
تحلیل هزینه سودمندی نظام‌های یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاهی ایرانحسن بهزادی۲۰۱۷-۱
تعهد سازمانی در پرتو توسعه توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهداعظم صنعت جو۲۰۱۷-۱
مستندسازی دانش سازمانی: تحلیل مبانی نظری و راهبردهای عملیمحسن نوکاریزی۲۰۱۷-۱
مقایسه رفتار اطلاع‌یابی زعفران‌کاران نمونه با عادی استان خراسان جنوبیحسن بهزادی۲۰۱۷-۱
بررسی تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعاتحسن بهزادی,اعظم صنعت جو,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۷-۲
سیر تحول نرم‌افزار کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهدهادی هراتی۲۰۱۷-۲
اهمیت پژوهش در حرفه کتابداریزهره عباسی۲۰۱۷-۳
چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در وب سایت کتابخانه های دانشگاه های برتر ایران و رویکرد دانشجویان به مصداقهای آنمحسن نوکاریزی۲۰۱۷-۳
شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه‌های فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی)اعظم صنعت جو۲۰۱۷-۴
اهمیت منابع مرجع چاپیزهره عباسی۲۰۱۷-۵
بررسی عوامل موثر بر وقف کتاب به سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضویحسن بهزادی۲۰۱۷-۵
بررسی وضعیت و رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران کتابخانه های آستان قدس رضویحسن بهزادی۲۰۱۷-۵
مقایسه ملاک های انتخاب کتاب از دیدگاه نوجوانان شهری و روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کاشمر)محسن نوکاریزی,معصومه تجعفری۲۰۱۷-۵
پیش‌شرط‌ها و پیامد‌های قصد اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیرازمجتبی کفاشان کاخکی۲۰۱۷-۶
دسته بندی خدمات عمومی کتابخانه دانشگاهی از دیدگاه کاربران بر اساس مدل سنجش رضایت مشتری کانو (مطالعه موردی در دانشگاه فردوسی مشهد)عاطفه شریف,معصومه تجعفری۲۰۱۷-۶
بررسی میزان همخوانی عبارت‌های جستجوی کاربران با اصطلاحات پیشنهادی مقالات در پیشینه‌های کتابشناختی پایگاه‌های اطلاعاتی لاتین EBSCO و IEEEاعظم صنعت جو۲۰۱۷-۷
نقشه تولید علم ایران بر اساس مقاله های نمایه شده در SCI_Eمحمدرضا داورپناه,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۷-۷
شناسایی شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات در کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی و نقش آنها در آشنایی مراجعان با خدمات این کتابخانهمعصومه تجعفری,محسن نوکاریزی۲۰۱۷-۸
دیجیتال کردن برخی منابع و خدمات یک ضرورتزهره عباسی۲۰۱۷-۹
بررسی آشنایی و پذیرش ضرورت استقرار و به‌کارگیری راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی ایراناعظم صنعت جو,محسن نوکاریزی۲۰۱۷-۹
بررسی تأثیر عوامل شناختی-اجتماعی بر رفتار اشتراک دانش در جامعه دانشگاهیسیدرحمت اله فتاحی,محسن نوکاریزی,محمدحسین دیانی۲۰۱۷-۹
بررسی مدل ذهنی دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به موتور کاوش گوگلحسن بهزادی۲۰۱۷-۹
سنجش میزان تاثیر عوامل موثر بر شکل گیری رفتار اشتراک دانش از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)مجتبی کفاشان کاخکی۲۰۱۷-۹
مدیریت دانش سازمانی در کتابخانه های دانشگاهی ایرانمحسن نوکاریزی۲۰۱۷-۹
واکاوی عوامل مؤثر بر انتخاب تصاویر بازیابی شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربرانسیدرحمت اله فتاحی,محسن نوکاریزی۲۰۱۷-۹
واکاوی عوامل مؤثر بر انتخاب تصاویر بازیابی‌شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربرانسیدرحمت اله فتاحی,محسن نوکاریزی۲۰۱۷-۹
واکاوی مفهوم فرهنگ اطلاعاتی و بررسی وضعیت آن در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهدسیدرحمت اله فتاحی,محسن نوکاریزی,محمدحسین دیانی۲۰۱۷-۹
بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایرانمحسن نوکاریزی,محمدحسین دیانی۲۰۱۷-۱۰
شناسایی روابط کتابشناختی در فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر): گام نخست در بازنمون شبکه دانش انتشارات ایرانی- اسلامیاعظم صنعت جو۲۰۱۷-۱۰
بررسی سبک یادگیری سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و واکاوی رابطه میان آنهاسیدرحمت اله فتاحی,محسن نوکاریزی۲۰۱۷-۱۱
ترجمه دانش و بررسی اثربخشی آن در علوم پزشکیاعظم صنعت جو,محمدحسین دیانی,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۷-۱۱
معرفی و بررسی انطباقی مدلهای ارزیابی اعتبار وباعظم صنعت جو,محسن نوکاریزی۲۰۱۷-۱۱
مقایسه نظام های رده بندی منابع کتابخانه ای ده دهی دیویی، کتابخانه کنگره، کتابشناختی بلیس و کولن با ملاک هایی رده بندیهادی هراتی۲۰۱۷-۱۲
بررسی عوامل موثر بر سطح کمال مدل ذهنی دانشجویان از موتور کاوش گوگلحسن بهزادی۲۰۱۸-۱
ارزیابی همپوشانی و پوشش چهار موتور جستجوی بومی پارسی جو، یوز، پارسیک و ریسمونمحسن نوکاریزی۲۰۱۸-۲
تعدیل کننده های نظریه اضافه بار انتخاب در موتور جستجوی گوگل برپایه تیپ های شخصیتی بیشینه خواهی و بسنده خواهی میان دانشجویانمحسن نوکاریزی,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۸-۳
نقش کتابداران، خدمات اطلاع رسانی و میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در کاهش اضطراب اطلاع یابی آنانمحسن نوکاریزی,اعظم صنعت جو۲۰۱۸-۳
بررسی عوامل مؤثر و بازدارنده در استقرار و به‌کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های دانشگاهی ایران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‌هااعظم صنعت جو,محسن نوکاریزی۲۰۱۸-۴
بررسی نقش یادگیری مشاهده‌ای بر وضعیت مطالعه دانش آموزان پسر دوره متوسطه بر اساس نظریه شناختی اجتماعی بندوراحسن بهزادی۲۰۱۸-۵
تعامل کودکان با فهرست‌های رایانه‌ای: واکاوی ویژگی‌ها و عناصر مطرح در محیط رابط کاربریسیدرحمت اله فتاحی,اعظم صنعت جو۲۰۱۸-۶
تحلیل محتوای داستانهای نوجوانان از حیث ابعاد هویت یابی، بر پایه نظریات اریکسون، مارسیا و بزرونسکیاعظم صنعت جو۲۰۱۸-۷
نظری بر مبانی فلسفی ربط: ثابت، سیال، یا هر دو، ارزیابی ربط در نظام های بازیابی اطلاعات بر مبنای دیالکتیک افلاطونی ‌‌محسن نوکاریزی۲۰۱۸-۹
ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه کسب سواد اطلاعات درمان بیماران مبتلا به سرطانحسن بهزادی,اعظم صنعت جو۲۰۱۸-۱۰
شناسایی راهبردهای جستجو کاربران در فرایند اطلاع جویی در وبمحسن نوکاریزی,حسن بهزادی۲۰۱۸-۱۰
عوامل مؤثر بر رفتار استفاده برنامه‌ریزی نشده کاربران از منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهیهادی هراتی۲۰۱۸-۱۰
تغییر رویکرد نشریهزهره عباسی۲۰۱۸-۱۱
ارزیابی تعالی عملکرد کتابخانه های عمومی ایران براساس الگوی مالکوم بالدریجمحسن نوکاریزی,محمدحسین دیانی۲۰۱۸-۱۲
اهمیت توجه به رفتارهای برنامه‌ریزی نشده مراجعه‌کنندگان در محیط‌های کتابخانه‌ایهادی هراتی۲۰۱۸-۱۲
تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهیهادی هراتی۲۰۱۸-۱۲
ترسیم حوزه هوشمندی رقابتی در آیینه نشریات فارسی: تحلیل علم سنجیاعظم صنعت جو۲۰۱۸-۱۲
روش ردیاب چشمی در تعامل انسان-رایانه: بررسی فرایند تعامل بر پایه داده های حرکات چشمسیدرحمت اله فتاحی,محسن نوکاریزی۲۰۱۸-۱۲
واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازیحسن بهزادی۲۰۱۸-۱۲
تعیین عوامل اثرگذار بر بازنشر پیام سازمان‌های غیرانتفاعی در رسانه‌های اجتماعی: جستاری بر بازاریابی ویروسی محتوای اطلاعاتمجتبی کفاشان کاخکی۲۰۱۹-۱
روش پژوهش مناسب در علم اطلاعات و دانش شناسی به مثابه علمی بین رشته ای: نظری به مبانی معرفت شناختیمحسن نوکاریزی,حسن بهزادی۲۰۱۹-۱
نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهدمحسن نوکاریزی,معصومه تجعفری۲۰۱۹-۱
ارائۀ شیوه نامه ای به منظور حفظ دانش بومی در کتابخانه های روستاییمحسن نوکاریزی۲۰۱۹-۳
بررسی مؤلفه‌های موفقیت تولید و اشتراک محتوای آموزشی در اینستاگرام بر اساس تحلیل تعامل انسان و اطلاعاتمحسن نوکاریزی,محمدحسین دیانی۲۰۱۹-۳
رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی سنجش رضایت مشتری کانوعاطفه شریف,معصومه تجعفری۲۰۱۹-۳
وضعیت کمی تولید پایان نامه ها و رساله های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد طی سالهای 1363- 1393محسن نوکاریزی۲۰۱۹-۳
جستاری بر فرایند سازماندهی و بازیابی متون وبی مبتنی بر تجمیع مفاهیم معنایی در راستای سازماندهی دانشمجتبی کفاشان کاخکی۲۰۱۹-۵
رویکرد سوم در روش پژوهش با تأکید بر پژوهش‌های بازیابی اطلاعات: یگانش دو روش کمی و کیفیمحسن نوکاریزی۲۰۱۹-۵
سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری از منظر کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدمجتبی کفاشان کاخکی,مهری پریرخ۲۰۱۹-۵
واکاوی پیوند شبکه های اجتماعی با قصد مطالعه: پژوهشی بر مبنای نظریه فرهنگ مصرف کنندهمجتبی کفاشان کاخکی,شعله ارسطوپور۲۰۱۹-۵
بررسی نیازها و منابع اطلاع‌یابی بیماران سرطانی در مولفه‌های سواد اطلاعات درمانحسن بهزادی,اعظم صنعت جو۲۰۱۹-۶
بررسی یافت پذیری اطلاعات در اینستاگرام با تحلیل رفتار برچسب گذاری اجتماعیمحسن نوکاریزی,محمدحسین دیانی۲۰۱۹-۶
تحلیل موفقیت کنش اشتیاق کاربر در شبکة اجتماعی اینستاگرام نسبت به محتوا از منظر مشخصه‌های تصویرمحسن نوکاریزی,محمدحسین دیانی۲۰۱۹-۶
واکاوی انواع هویت در داستان‏های نوجوانان بر اساس نظریه روانی- اجتماعی اریکسوناعظم صنعت جو۲۰۱۹-۶
پدیدارنگاری: روش پژوهش کیفی در مطالعات قلمرو بازیابی اطلاعاتمحمدحسین دیانی,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۹-۷
بررسی میزان استفاده از کتابهای لاتین خریداری شده از سال 1382 تا 1387 مربوط به بخش امانت کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهدهادی هراتی۲۰۱۹-۸
علم سنجیزهره عباسی۲۰۱۹-۸
نقش ارتباط علمی در فرآیند تولید دانش در علوم انسانیمجتبی کفاشان کاخکی۲۰۱۹-۸
مروری بر عوامل روانشناختی و نوع جستجوی مؤثر بر اضافه بار انتخاب در نظام های بازیابی اطلاعاتمحسن نوکاریزی,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۱۹-۹
سنجش نگرش و میزان آمادگی کتابداران دانشگاهی شهر مشهد در مورد یادگیری سیار و ابزارهای آنحسن بهزادی۲۰۱۹-۱۰
شناسایی مؤلفه های موفقیت تولید محتوا در شبکه اجتماعی اینستاگرام: پویش کیفیمحسن نوکاریزی,محمدحسین دیانی۲۰۱۹-۱۲
اولویت‌بندی و امکان‌سنجی خدمات قابل ارائه در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد در جهت کاهش آسیب اجتماعی طلاقمعصومه تجعفری,محسن نوکاریزی۲۰۲۰-۳
واکاوی مؤلفه های شناختی در فراگرد رفتار اطلاع یابی درمانگران با استفاده از ابزارهای پژوهشی علوم عصب شناسیمحسن نوکاریزی۲۰۲۰-۳
نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدمعصومه تجعفری,اعظم صنعت جو۲۰۲۰-۴
ارائه خدمات کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین‌المللی و کتابداران آنحسن بهزادی,اعظم صنعت جو۲۰۲۰-۵
شناسایی عوامل مؤثر و تدوین الگوی پیشنهادی برای رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه‌ای ترکیبیهادی هراتی۲۰۲۰-۵
عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی بر اساس مدل‌های یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری و تناسب وظیفه-فناوری در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد مدیریت کیفیمحسن نوکاریزی,اعظم صنعت جو۲۰۲۰-۵
نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در نمره ربط نتایج بازیابی شده موتورهای کاوشمحسن نوکاریزی,حسن بهزادی۲۰۲۰-۵
بررسی تأثیرگذاری رفتار اشتراک گذاری اطلاعات در شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعیمحسن نوکاریزی۲۰۲۰-۶
مطالعه مروری سنجه ها ی رتبه بندی و غیر رتبه بندی تعیین کارآمدی موتورهای کاوشاعظم صنعت جو۲۰۲۰-۸
بررسی اهداف و انگیزه های اشتراک اطلاعات در صفحه‌های آموزشی موفق در رویت‌پذیری اینستاگرام براساس نظریه استفاده و رضایتمندیمحسن نوکاریزی,محمدحسین دیانی۲۰۲۰-۹
رویکردهای نوین مجموعه‌سازی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌هاهادی هراتی۲۰۲۰-۹
واکاوی توانمندی داستان‌ها در بهبود کنش‌های اجرایی به کودکان ADHD گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ب» بر پایه نظریه گسترش‌یافته بازداری رفتار بارکلیمهری پریرخ۲۰۲۰-۹
کرونا و کتابخانهزهره عباسی۲۰۲۰-۱۰
نقش متغیرهای جمعیت شناختی در میزان بسامد سوگیری‌های شناختی در فرایند بازیابی اطلاعاتسیدرحمت اله فتاحی۲۰۲۰-۱۰
تحلیل موجودیت ها و ویژگی های الگوی مرجع کتابخانه ای ایفلا برای منابع موسیقی سنتی ایران )نمونه موردی تصنیف مرغ سحر(شعله ارسطوپور۲۰۲۰-۱۲
بازنمایی‌گرایی: بنیان‌های فلسفی زبان در سازماندهی و بازیابی اطلاعاتمحسن نوکاریزی,حسن بهزادی۲۰۲۱-۱
بررسی میزان آشنایی، استفادۀ و نیز بررسی اثربخشی نقشه‌های ذهنی در فرایند بازیابی اطلاعاتاعظم صنعت جو,حسن بهزادی۲۰۲۱-۱
پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگواعظم صنعت جو۲۰۲۱-۱
گسترش‌‌‌‌های الگوی مرجع مفهومی سیداک: پاسخ به نیازهای سازماندهی دانش در حوزه‌‌‌‌های موضوعیسیدرحمت اله فتاحی,شعله ارسطوپور۲۰۲۱-۱
تحلیلی بر رویکرد پراگماتیستی از مفهوم ربط در بازیابی اطلاعاتمحسن نوکاریزی,حسن بهزادی۲۰۲۱-۲
تغییر رویکرد مطالعات حوزه بازیابی اطلاعات تعاملی: یک مطالعه علم‌سنی در پایگاه وب علوماعظم صنعت جو۲۰۲۱-۲
بررسی رفتار اشتراک گذاری دانشجویان در شبکه های اجتماعی مجازی، اینستاگرام، تلگرام، و واتساپمحسن نوکاریزی۲۰۲۱-۳
هفت وجه تجربه سواد اطلاعاتی براس و پیچیدگی وظیفه کاری: بررسی مروریاعظم صنعت جو,معصومه تجعفری۲۰۲۱-۳
تحلیل پدیدارنگاری برداشت دانشجویان دکترا از اهمیت و ضرورت تجربۀ جستجو و بازیابی اطلاعات در فرایند پژوهشمحمدحسین دیانی,سیدرحمت اله فتاحی۲۰۲۱-۴
امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر بر توسعه اقتصادی در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهدمعصومه تجعفری,اعظم صنعت جو۲۰۲۱-۷
سنجش ویژگی‌های فردی- حرفه‌ای کارکنان مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه یکدیگرهادی هراتی۲۰۲۱-۱۰
Analysis and Critique of Representationalism in Information Retrieval Actionمحسن نوکاریزی,حسن بهزادی۲۰۲۱-۱۲
بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد و تثیر آن بر مهارت‌های ارتباطی این کتابدارانمعصومه تجعفری,محسن نوکاریزی۲۰۲۱-۱۲
تثیر آموزش سواد دیداری بر رشد خلاقیت و مؤلفه‌های آن در دختران ده‌ساله براساس دیدگاه گیلفورد با محوریت کتاب تصویری بدون‌کلاماعظم صنعت جو,معصومه تجعفری۲۰۲۱-۱۲
تحلیل و نقد بازنمایی‌گرایی در کنش بازیابی اطلاعاتمحسن نوکاریزی,حسن بهزادی۲۰۲۱-۱۲
سنش فرهنگ سازمانی و موانع اشتراک دانش با هدف طراحی زیرساخت اشتراک دانش: یک مطالعه موردیشعله ارسطوپور,مجتبی کفاشان کاخکی۲۰۲۱-۱۲
مروری بر پژوهش‌های ارزیابی موتورهای کاوش: رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبیمحسن نوکاریزی,حسن بهزادی۲۰۲۱-۱۲
ارزیابی کارآمدی موتورهای کاوش فارسی: پارسی‌جو، یوز، ریسمونمحسن نوکاریزی,حسن بهزادی۲۰۲۲-۱
امکان سنجی پیاده سازی رایانش ابری در کتابخانه های دانشگاهی ایران: مطالعه موردی دانشگاه های شهر مشهدحسن بهزادی,محسن نوکاریزی۲۰۲۲-۱
بررسی میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های خلاقیت گیلفورد در ملات فارسی کودکاناعظم صنعت جو,حسن بهزادی۲۰۲۲-۱
مجلات دسترسی آزاد: اهمیت، ضرورت، عوامل مؤثر و موانع استفاده از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهیمحسن نوکاریزی,معصومه تجعفری۲۰۲۲-۱
تحلیل ساختاری-محتوایی برنامه ‏های راهبردی دانشگاه‏ها در سطح ملی، آسیایی و جهان اسلامشعله ارسطوپور۲۰۲۲-۳