عنوان کتاب نویسندگان انتشارات تاریخ آخرین انتشار
انتشارات تاریخ آخرین انتشار
آیا کودک شما اعتمادبه نفس ضعیفی داردمهری پریرختوت
آیا کودک شما می ترسدمهری پریرختوت
آیا کودک شما از مرگ عزیزان اندوهگین استمهری پریرختوت
آیا کودک شما پرخاشگر استمهری پریرختوت
راهنمای نگارش مرور نوشتارها و پیشینه پژوهشمهری پریرخ,سیدرحمت اله فتاحینشر کتابدار۱۳۸۴/۰۱/۰۱
مديريت نشريه هاي ادواريسیدرحمت اله فتاحیدبيزش۱۳۸۵/۰۱/۰۱
بهترین کارآفرین باشیدمجتبی کفاشان کاخکیمرکز کارآفرینی دانشگاه۱۳۸۵/۰۱/۰۱
مدیریت تغییر در کتابخانه ها: چالش های سده 21مجتبی کفاشان کاخکیانتشارات کتابخانه رایانه ای۱۳۸۵/۰۸/۱۷
مدیریت منابع انسانی در کتابخانه هامجتبی کفاشان کاخکیانتشارات مرندیز۱۳۸۵/۰۹/۲۴
ارتباط علمی: نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاعاتیمحمدرضا داورپناهدبیزش۱۳۸۶/۰۲/۰۱
رویکردی منسجم بر مدیریت دانشمجتبی کفاشان کاخکیانتشارات شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر۱۳۸۷/۰۴/۰۱
مدیریت همایشهای علمی و حرفه ای: راهنمای برگزاری یک همایش موفق - ویرایش دوم (بازنگری و افزوده شده)سیدرحمت اله فتاحینشر چاپار ،انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران۱۳۸۷/۰۶/۲۰
تأثیر اطلاعات بر جامعه: بررسی ماهیت، ارزش و کاربرد اطلاعاتمحسن نوکاریزیچاپار۱۳۸۷/۰۸/۲۵
تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانشزهره عباسینشر محقق۱۳۸۷/۰۹/۱۰
سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویانمحمدرضا داورپناهدبیزش۱۳۸۷/۱۱/۰۲
فهرستنویسی: اصول و روشها. چاپ سوم از ویرایش چهارمسیدرحمت اله فتاحینشر کتابدار۱۳۸۷/۱۱/۱۹
داستانها: ابزاری برای کاهش مشکلات روانشناختی کودکان (اعتماد به نفس؛ اندوه، پرخاشگری، ترس)مهری پریرخکتابدار۱۳۸۸/۰۱/۱۵
کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی – یادگیری. مجموعه مقالاتمهری پریرخکتابدار۱۳۸۸/۰۱/۱۵
ارزشها و جذابیتهای کتابداری و اطلاع رسانیسیدرحمت اله فتاحیکتابدار۱۳۸۸/۰۲/۱۲
رفتار اطلاعاتی انسانمحمدرضا داورپناه,عاطفه شریفدبیزش۱۳۸۸/۰۳/۰۲
فهرستنویسی رایانه ای:مفاهیم، شیوه ها، و کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در سازماندهی اطلاعاتسیدرحمت اله فتاحینشر کتابدار۱۳۸۸/۱۰/۱۲
ممیزی اطلاعاتمجتبی کفاشان کاخکیشرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر۱۳۸۸/۱۲/۰۱
آموزش سواد اطلاعاتی: مفاهیم، روشها و برنامه هامهری پریرخکتابدار۱۳۸۹/۰۴/۰۳
مبانی مطالعات اطلاع رسانی: درک اطلاعات و محیط آنمحسن نوکاریزیچاپار۱۳۸۹/۰۵/۲۰
رهبری خلاق در سازمانمجتبی کفاشان کاخکیانتشارات بیان هدایت نور۱۳۸۹/۰۹/۲۴
فرهنگ جامع علوم تربیتی و زمینه های وابستهمحمدرضا داورپناهبه نشر، انتشارات آستان قدس رضوی۱۳۸۹/۱۱/۰۱
برنامه عملی برای مبارزه با پوکی استخواناعظم صفریبه نشر۱۳۹۰/۰۸/۰۵
The Essential JSP: Critical Insights into the World of Scolarly Publishing(مجموعه مقالات انگلیسی)محمدرضا داورپناهUniversity of Toronto Press۱۳۹۰/۰۹/۰۷
از اطلاعات تا دانش: چالش ها و رهیافت هاسیدرحمت اله فتاحینشر کتابدار۱۳۹۰/۱۰/۱۲
بررسی توانمندی‌های پژوهشی کشورهای جنوب شرق آسیاشعله ارسطوپورتخت جمشید۱۳۹۱/۰۵/۲۲
امکان سنجی تعیین خوانایی مفهوم پایه با هدف بهبود بازیابی اطلاعات در حوزه های تخصصی در زبان فارسی: موشعله ارسطوپورتخت جمشید۱۳۹۱/۰۸/۰۷
نقش مقالات مروری در بهنگام سازی دانش دانشوران: همراه با متن کامل 10 مقاله مروری – انتقادی برترشعله ارسطوپورشیراز: تخت‌جمشید‏‫،۱۳۹۲/۰۸/۰۷
خدمات کتابخانه ای ویژه برای کودکان: بکار گیری شایستگی های لازم برای کارمعصومه تجعفریچاپار۱۳۹۲/۰۹/۰۱
10 راهکار برای داشتن فرزندانی شاد و سالم‬اعظم صفریبه نشر۱۳۹۳/۰۸/۱۰
حلقه نقدهادی هراتیدانش شناس۱۳۹۴/۰۱/۱۶
معماری اطلاعات برای حرفه مندان اطلاع رسانیمحسن نوکاریزیچاپار۱۳۹۴/۰۲/۱۵
گذری و نظری بر گذشته، حال و آینده کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران: نگاهی به شکل گیری، دستاوردها و چسیدرحمت اله فتاحیمرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری۱۳۹۴/۰۴/۰۷
دستنامه چگونگی تنظیم چکیده در نشریات ادواری.شعله ارسطوپورنامه پارسی۱۳۹۴/۰۸/۰۷
تحلیل محتوای نشریات حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی منتشر شده در سطح ایران در سال ها 1390 – 1380شعله ارسطوپورنامه پارسی۱۳۹۴/۰۸/۰۷
کتابخانه، مرکزی برای یادگیری : هفت گام آسان برای تحول در کتابخانه شمامعصومه تجعفریچاپار: اساطیر پارسی۱۳۹۴/۱۰/۰۹
معماری اطلاعاتهادی هراتیدانش شناس۱۳۹۴/۱۲/۰۱
بازشناختی از دانش شناسی: جستارهایی در علم اطلاعات و دانش شناسیسیدرحمت اله فتاحینشر کتابدار۱۳۹۵/۰۱/۱۸
بازیابی اطلاعات موتورهای جستجو در عملهادی هراتیدانش شناس۱۳۹۵/۰۷/۲۵
آر دی اِی: رهنمودها و کاربردهاسیدرحمت اله فتاحینشر کتابدار۱۳۹۶/۰۲/۱۸
معماری اطلاعات: راهنمای فرایند طراحی وبشعله ارسطوپوردانشگاه کردستان۱۳۹۷/۰۱/۱۸
موفقیت ۱۰۰٪ در سواد اطلاعاتیاعظم صفرینشر کتابدار۱۳۹۷/۰۲/۲۹
نکته‌های کاربردی پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: از انتخاب موضوع تا دفاع پایان‌نامه و رسالههادی هراتیکتابخانه فرهنگ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
روش ها و فنون نمایه سازی و چکیده نویسیهادی هراتی,اعظم صنعت جوسازمان سمت۱۳۹۸/۱۲/۱۰
علم اطلاعات به منزله بیناعلممحسن نوکاریزی۱۳۹۸/۱۲/۱۲
سیبرنتیک: علم کنترل اطلاعات و ارتباطات در حیوان و ماشینهادی هراتیدانش‌شناس۱۳۹۸/۱۲/۱۷
مبانی ارتباط شناسیمحسن نوکاریزیسازمان مطالعه و تدوین کتاب درسی دانشگاه «سمت»۱۳۹۸/۱۲/۲۰
روش‌های بنیادی پژوهش در علم اطلاعات و دانش‌شناسیمحسن نوکاریزیچاپار و نهاد کتابخانه های عمومی کشور۱۳۹۹/۰۴/۰۵
اطلاعات و جامعهمحسن نوکاریزیچاپار۱۳۹۹/۰۴/۰۵
مدیریت و استناددهی منابع علمی با نرم افزار پژوهیارهادی هراتیچاپار؛ اساطیر پارسی۱۳۹۹/۰۷/۱۰
معماری اطلاعات: طراحی و یکپارچه‌سازی فضاهای اطلاعاتیمحسن نوکاریزی۱۳۹۹/۱۰/۲۲
106قصه مناسب برای کودکان با اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی: همراه با رهنمودهایی برای افزایش توجه وکنتمهری پریرخنشر چاپار۱۳۹۹/۱۲/۲۳
مجموعه گزارش‌های کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های سراسرکشورزهره عباسیانتشارات دانشگاه خلیج فارس۱۴۰۰/۰۸/۲۵