نام و نام خانوادگی مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
قادری منصورهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1390
نیک زمان امیردکتری (Ph.D)روزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1393
اسلام پناه محدثهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1394
رمضانی فریدهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1394
فیروزابادی ازادهدکتری (Ph.D)روزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1395
صادقی حلیمهدکتری (Ph.D)روزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1395
ایلانی فرشتهدکتری (Ph.D)روزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1395
ذاکری فرد فاطمهدکتری (Ph.D)نوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1395
صفری اعظمدکتری (Ph.D)نوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1395
خسروی رضادکتری (Ph.D)روزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1395
جاهدی علیدکتری (Ph.D)نوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1395
کامران طرقی فرشتهدکتری (Ph.D)روزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1395
حائری اسدی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1395
موسوی نسب سیده سارهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1395
کلیدری ساریناکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1395
دهقانی تفتی فاطمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1395
عارفخانی ملیکاکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1395
فروتنی سولمازدکتری (Ph.D)روزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1396
محمدیان زهرادکتری (Ph.D)روزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1396
فخارطبسی ملیحهدکتری (Ph.D)نوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1396
ازقندی شهری مجتبیدکتری (Ph.D)نوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1396
محمدیان گزل ابادسفلی سمیهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1396
صنعتی فاطمه ساداتکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1396
جوانشیر محدثهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1396
خاوری محسنکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1396
غیب الهی متینهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1396
احمدیان محدثهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1396
نیازپورامغان فاطمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1396
ارغوانی طرقبه حسینکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1396
درودی اکرمکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
جنتی زهراکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
عارفی محبوبهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
لطفی فهیمهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
جعفری عاطفهکارشناسی ارشدنوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
غلامی ثالث فعال حانیهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
غفاری مشهدریزه ئی وحیدکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
قند پگاهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
کرمی رباطی طیبهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
ثمری بقمچ سمانهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
عرفانیان حسین پور غزالهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
اخلاقی زهراکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
رضائی زینبکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
فدائی سیده مائدهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
علیزاده فاطمهکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
پردل جنبدواز فهیمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
عبداللهی شکیباکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
رجبی مقدم اسیهکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
سیامک فاطمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
عاقبتی ایرج فاطمهکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
خواجه مهدیکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
ارجمند مهساکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
فهیمی نوق فهیمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
اصغری چشمه مونس زینب ساداتکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
گوهری چنار فاطمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
اسدی الهامکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
صباغ سپیدهکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
ابراهیم پور الهامکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
رحیم پور مه لقاکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
شهری زهراکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
قاسمی نگینکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
نجفی ثانی عطیهکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
دشتی مقدم حوریهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
درویش سرنابادی سمیهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
توحیدی پور نرگسکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
حیدری لیلاکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
نظافت یزدی فاطمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
حیدری قره چماق رونجی مهدیهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
عبدی نژاد علیکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
مژدکانلو امیررضاکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
قربانیان زهراکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
مهدی پوررابری طاهرهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
بمانی نایینی زینبکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
ذبیحی محدثهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
مفتونی مهلاکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
غلامی جرمی زهراکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
غلامی جرمی زهراکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1397
افضلی پور حدیثهدکتری (Ph.D)روزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
ملکوتی اصل نرگسدکتری (Ph.D)روزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
مقدس سیده زینبدکتری (Ph.D)روزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
دلبری سهیلادکتری (Ph.D)نوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
مرتضوی نصراباد مسعوددکتری (Ph.D)روزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
زینالی تازه کندی مهدیدکتری (Ph.D)روزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
ابراهیمی فائزهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
حقگوی حاجی اباد حمیدهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
فخرایی سیده عصمتکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
هلاکویان سیده نجمهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
بشرویه بهنازالساداتکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
صالحی زهراکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
شفقت جوادکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
احمدزاده مکرمه ساداتکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
جهانشیری سیماکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
موذنی نقندر الههکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
کریمیان فاطمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
دیم کارکهنه قوچان سباکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
هاشمی سمانهکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
خسروی نسب زهراکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
شعیبی الهامکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
خسروی نسب فاطمه زهراکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
ودیعی نوقابی وحیدهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
مرادی فائزهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
حمیدی زهرهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
محمدپور صباکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
موسوی عمادی فاطمه ساداتکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
قدرتی الهامکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
عباس پور محمدکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
رسولی ارباب دین محمدی نیلوفرکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
سمسارکرمانی زهراکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
سیدالحسینی طبسی سیده محدثهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
خادمی صومعه بزرگ زهراکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
امینی الهامکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
اروند سیده مطهرهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
عرفی زاده مریمکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
سپهری کوشا فاطمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
جهان بخش فاطمهکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
اتش افروز محدثهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
خداداد فاطمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
شکوهی فر زهراکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
فاتح نرگسکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
نصیری حانیهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
صادق زاده نازنینکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
امیدخدا زهراکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
مهدویان ملیکاکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
محمدیان محدثهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
رمضانی فرزانهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
مرجانی بجستانی مریم ساداتکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
رضایی جشن اباد فاطمهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
براتی الهامکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
کراچیان کیمیاکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
نظرنجاتی زاده فاطمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
رجب زاده حصار ناهیدکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
رجب زاده حصار ناهیدکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
فروزنده چهکند فهیمهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
کیانی طاهرهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
بهرامی فر شرارهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
سعیدی زاده سعیدهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
شاهی غزالهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
شرفی سمانهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
ولایتی کبابیان فاطمهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
غلامی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
حاجی زاده عاطفهکارشناسی ارشدنوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
ترحمی سیدمحمدرضاکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
شکری خیرابادی علیکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
کوشا حسینکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
الیاس پور سیماکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
فانی منصورهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
درانی پور نرگسکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
ظفرپاشانژاد صحراکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
خداشناس عبدل ابادی محمدامینکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
افضلی سیدپوریاکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
سعادتی امیرحسینکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
کریمی نجمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
عارفی فرد عاطفهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
رضاقلی زاده فاطمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
پذیره پریساکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
مهرپور فاطمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
اسماعیلی ایوری زهراکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
اسماعیلی فرشتهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
بندساری سه قلعه مائدهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
حسین پور سیماکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
خیاطان مریمکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
عزیزی افسانهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
لطفعلی زاده حانیهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
حیدری ریحانهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
قلندرابادی مهنازکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
شیرنژاد فهیمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
دررودی نرگسکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
صادقی راد صدفکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
سنگی زهراکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
نیک پرور موناکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
ابهر نرگسکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
نیک رو بهارهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
سحابی محمدحسینکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
دشتی مریمکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
رشیدیان فاطمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
شعبانی باغان هانیهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
علائی سیماکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
غلامیان باغان فائزهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
عطاران زهراکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
رضوانی فائزهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
ستایش مرام زینبکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
قندیلی مریمکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
متولی مشهدسرا محمدکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
سلمان وحیدکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
مددی قالیباف زهراکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
غلامی صومعه بزرگ ایلیاکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
غلامی صومعه بزرگ ایلیاکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1398
جباری فاطمهدکتری (Ph.D)روزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
باغستانی تجلی عطیهدکتری (Ph.D)روزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
ظریف قاسمیان نعیمهدکتری (Ph.D)روزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
قربانی عمراندکتری (Ph.D)روزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
اهنگر مصطفیدکتری (Ph.D)نوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
گمرکی گیسودکتری (Ph.D)روزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
موید سیده فاطمهکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
پاک نژادمقدم زهراکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
رادمهر ایلیاکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
تنها فاطمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
یدی محدثهکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
دلاوری کوثرکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
نجف پور محمدحسینکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
گروهی فاطمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
جلیلی جشن ابادی سحرکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
صفدری فاطمهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
سعیدی مطهرهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
صالحی استاج فائزهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
خاتمی ساری ایداکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
عدالتی فتحی زینبکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
رحمانی جرفی مبارکهکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
عامل سخی حانیهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
گودرزی نرگسکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
قربانی محمدصادقکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
حسینی کیا حدیثه ساداتکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
حکم ابادی مرضیهکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
ابراهیمی نرگسکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
ابراهیمی نرگسکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
ژیان فیض ابادی یگانهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
وثوقی پوستین دوز زهراکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
قره باغ مریمکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
حسن پوررودکلی فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
رحیمی المتین طاهرهکارشناسی ارشدنوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
قاسمیان یزدی زینتکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
گلی حانیهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
صفدری چشمه جلال زهراکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
تقی زاده طبسی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
ایزدپناه مریمکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
شاهینی منصورهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
مالکی مجیدکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
پرویزی بیرک علیا زهراکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
محمدزاده فائزهکارشناسینوبت دومعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
مرادی بیارجمندی زهراکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
ضیائی شمیمهکارشناسی ارشدروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1400
راضی اردکانی عمادالدینکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399
راضی اردکانی عمادالدینکارشناسیروزانهعلم اطلاعات ودانش شناسی1399