عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
سبب شناسی عضویت در تشکلهای دانش آموزیبختیار شعبانی ورکی۱۹۹۹-۶
تربیت اخلاقی فضیلت‌گرا از منظر دیوید کارابوالفضل غفاری۲۰۰۲-۱
آموزش و پرورش و انسان شدن: نظریه انتقادی پائولو فریرهبختیار شعبانی ورکی۲۰۰۴-۴
تأثیر باورهای نظارتی مدیران بر سبک‌های مدیریت تعارض آنانبختیار شعبانی ورکی۲۰۰۵-۵
درآمدی بر بررسی و نقد کتاب اهداف تربیت از دیدگاه اسلامابوالفضل غفاری۲۰۰۵-۱۰
نقد روش شناسی تحقیقات تربیتی در ایرانبختیار شعبانی ورکی۲۰۰۶-۱
اخلاق و تربیت اخلاقی از منظر رویکرد دل مشغولی: جایگزینی برای رویکرد کولبرگیابوالفضل غفاری۲۰۰۶-۳
عاطفه گرایی در اخلاق: پیشینه تاریخی تا وضعیت پست مدرنابوالفضل غفاری۲۰۰۶-۳
کند و کاوی در ابعاد و گستره مفهوم دموکراسیطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۰۶-۳
بررسی کیفیت تدریس در دانشگاهبختیار شعبانی ورکی۲۰۰۶-۶
رهبری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی: روی کردی جامعه شناسی به مدیریت آموزش عالیبختیار شعبانی ورکی۲۰۰۶-۶
الگوی برنامه درسی مذاکره ای، رهیافتی نو برای تمرکز زدایی از آموزش متوسطهطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۰۷-۳
رویکردی تطبیقی به دلالتهای تربیتی نظریه های دموکراسیطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۰۷-۳
رئالیسم استعلایی و ثنویت کاذب در پژوهش تربیتیبختیار شعبانی ورکی۲۰۰۷-۴
هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش شناختی برای علوم انسانیبختیار شعبانی ورکی۲۰۰۷-۵
چالش جایگاه تفکر انتقادی در مدیریت تغییر:پژوهش موردی در دانشگاه مشهدبختیار شعبانی ورکی۲۰۰۷-۶
تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویانبختیار شعبانی ورکی۲۰۰۷-۷
جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد)بختیار شعبانی ورکی۲۰۰۷-۷
رویکردهای فلاسفه اسلامی (ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا) به نفس و دلالتهای تربیتی آنطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۰۷-۹
هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایرانبختیار شعبانی ورکی۲۰۰۸-۹
تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت در ایرانبختیار شعبانی ورکی۲۰۰۹-۳
جهانی شدن، آموزش عالی و تحقیقات بنیادیطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۰۹-۳
باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالیبختیار شعبانی ورکی۲۰۰۹-۵
بررسی تاثیر میدان وابستگی در شیوه تدریسبختیار شعبانی ورکی۲۰۰۹-۹
تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزهبختیار شعبانی ورکی۲۰۰۹-۹
میدان وابستگی مدیران و مدیریت تغییر در نظام آموزش عالی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدبختیار شعبانی ورکی۲۰۰۹-۱۱
پژوهش کیفی: روش یا بوشبختیار شعبانی ورکی۲۰۱۰-۶
مبانی انسان شناسی پست مدرنیسم و دلالت های تربیتی آنطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۰-۹
استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیتبختیار شعبانی ورکی۲۰۱۰-۱۱
ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران در نظام آموزش عالی (مورد بررسی: دانشگاه فردوسی مشهد)طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۰-۱۱
بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت های مطالعه و یادگیری و رابطه آن با وضعیت و سوابق تحصیلی آنهاابوالفضل غفاری۲۰۱۱-۳
روند تحول تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۱-۳
برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم: چالش ها و راهبردهابختیار شعبانی ورکی,طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۱-۹
طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381بختیار شعبانی ورکی۲۰۱۱-۹
بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهدابوالفضل غفاری۲۰۱۲-۱
هیوریستیک در برنامه درسی آموزش عالی: نسبت راه حل های هیوریستیک، با نگاه سنت گرایان، تجربه گرایان مفهومی و نومفهوم گرایانبختیار شعبانی ورکی۲۰۱۲-۸
تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگورطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی,بختیار شعبانی ورکی۲۰۱۲-۹
رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c)طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی,بختیار شعبانی ورکی۲۰۱۲-۹
بررسی مقایسه ای جایگاه علوم انسانی در برنامه درسی اگزیستانسیالیستی و اسلامیابوالفضل غفاری۲۰۱۲-۱۰
نقد مفهوم معنویت در تربیت معنوی معاصر: معنویت دینی و نوپدیدی (تشابه ذاتی یا اشتراک لفظی)بختیار شعبانی ورکی,ابوالفضل غفاری۲۰۱۲-۱۱
مضامین فلسفی در داستانهای :(P4C) فلسفه برای کودکان متون کلاسیک ادب فارسیطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی,بختیار شعبانی ورکی۲۰۱۳-۳
بنیان های فلسفی اندیشه پائولو فریره و دلالت های آن برای برنامه درسیابوالفضل غفاری۲۰۱۳-۵
انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسهبختیار شعبانی ورکی,طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۳-۹
بازی دانایی نظریه زمینه ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایرانبختیار شعبانی ورکی۲۰۱۳-۹
استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختیبختیار شعبانی ورکی,طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۳-۱۱
تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی: نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایرانابوالفضل غفاری۲۰۱۴-۳
رعایت اخلاق پژوهش در رساله های دکتری: مورد مطالعه گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی,بختیار شعبانی ورکی۲۰۱۴-۶
نقش روانشناسی اجتماعی در حمایت از ارزش های اجتماعی در پروژه جهانی شدنابوالفضل غفاری۲۰۱۴-۶
مسئله‌یابی پژوهش؛ ضرورتی انکارناپذیر در پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلیطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۴-۹
تعلیم و تربیت مبتنی بر فطرت (تربیت فطرت‌گرا) با تاکید بر دیدگاه آیت الله شاه‌آبادی: مدل‌سازی فطرت با هرم سه وجهیابوالفضل غفاری۲۰۱۵-۲
بررسی انتقادی اخلاق ارتباطی نادینگز با تأکید بر دیدگاه جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیاتابوالفضل غفاری۲۰۱۵-۳
بررسی سعه صدر معلمان و رابطه آن با ترجیح سبک تدریس آنهاطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۵-۳
تکثر رشته‌ای؛ علیه فهم رایج از همکاری رشته‌هابختیار شعبانی ورکی۲۰۱۵-۳
نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگرطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی,بختیار شعبانی ورکی۲۰۱۵-۳
هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالیبختیار شعبانی ورکی۲۰۱۵-۳
اصول و روشهای تعامل با دیگری: بر گرفته از مبانی انسان شناختی مکتب اسلامطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۵-۶
تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید (بررسی الگوی معنویت‌باوری فارغ از دین)بختیار شعبانی ورکی,ابوالفضل غفاری۲۰۱۵-۶
مبانی فلسفی تربیت سیاسی از منظر جان لاک و امام خمینی(ره)طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۵-۶
بررسی رابطه آزادی و انضباط در فرایند تربیت از دیدگاه کانت و روسوابوالفضل غفاری۲۰۱۵-۸
مبانی فلسفی و روان‌شناختی برنامه های درسی انسان‌گراابوالفضل غفاری۲۰۱۵-۸
آسیب شناسی تولید دانش در هسته های پژوهشی علوم انسانیطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۵-۹
تربیت شهروند سیاسی در راستای عدالت سیاسی از منظر علامه طباطباییطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۵-۱۲
جروم برونرابوالفضل غفاری۲۰۱۶-۴
مبانی، اصول و روش های شهروند زیست محیطی از دیدگاه اسلامطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۶-۶
ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسیبختیار شعبانی ورکی۲۰۱۶-۸
توصیف و تحلیل مهارت های مدیریت دانش شخصی: مطالعه موردیطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۶-۹
بررسی مبانی نظری اندیشه‌های آیزنر و دلالت‌های تربیتی آن: با نقدی بر نظرات ویابوالفضل غفاری۲۰۱۶-۱۰
برنامه درسی جدید ریاضی: معلمان چه می کنند؟بختیار شعبانی ورکی۲۰۱۶-۱۲
فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استانداردبختیار شعبانی ورکی,طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۷-۲
نسبت میان نظریه و عمل از منظر پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسیبختیار شعبانی ورکی۲۰۱۷-۳
بررسی تطبیقی سرشت انسان در دیدگاه روسو و آیت‌الله شاه‌آبادیطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۷-۹
مدیریت رنج و تأثیر آن بر معناداری زندگی در باورها و سیره ی امام حسین علیهالسلامابوالفضل غفاری۲۰۱۸-۱
برنامه درسی فرارشته ای مبتنی بر تحلیل لایه های علی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزشبختیار شعبانی ورکی۲۰۱۸-۲
زیبایی شناسی و هنر از دیدگاه ماکسین گرین و اشارات تربیتی آنطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۸-۲
تغییر به منزله‌ی پدیده‌ای انسانی: تغییر مطلوب در فرآیند اجرای برنامه‌های درسی جدید از منظر معلمانبختیار شعبانی ورکی۲۰۱۸-۳
مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک گیل کرست)بختیار شعبانی ورکی,طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۸-۳
نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمانبختیار شعبانی ورکی۲۰۱۸-۳
امکان تربیت اخلاقی کودکان تا هفت سال براساس آموزه‌های اسلام (آیات و روایات)طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی,بختیار شعبانی ورکی۲۰۱۸-۴
یادگیری بدنمند : نقد رویکرد عصب پژوهی فلسفی به شناخت و یادگیریبختیار شعبانی ورکی,طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۸-۴
ضرورت توجه به قطب سوم در تربیت دینی و آثار آن بر فضای تربیتی(مربیان، فراگیران و کلاس درس)ابوالفضل غفاری۲۰۱۸-۶
دلالت‌های تربیتی رابطه نفس و بدن از دیدگاه دکارت و ملاصدراطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۱۸-۹
سازواری یا ناسازواری تربیت و سیاست؛ خوانش انتقادی نظریه‌های فضیلت‌گرایی، قدرت‌گرایی و انتقادیبختیار شعبانی ورکی۲۰۱۸-۱۰
تعهدات فرارشته‌ای در برنامه درسی دانشگاهیبختیار شعبانی ورکی۲۰۱۸-۱۲
انسان فرهیخته سینویبختیار شعبانی ورکی۲۰۱۹-۱
ظرفیت فرونسیس-عقل عملی- دیوید کار و اراده ایمانی علامه طباطبایی برای اخلاق حرفه ای تدریسابوالفضل غفاری,بختیار شعبانی ورکی۲۰۱۹-۳
مقایسۀ جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قران کریمابوالفضل غفاری۲۰۱۹-۳
شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان -براساس منابع و دیدگاههای دانش‌آموزان-ابوالفضل غفاری۲۰۱۹-۵
تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت از منظر اندیشمندانطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی,بختیار شعبانی ورکی۲۰۱۹-۶
مقایسه رویکرد دل‌مشغولی و آموزه‌های اخلاقی قرآن؛ به‌کارگیری روش تأیید در تربیت اخلاقیابوالفضل غفاری۲۰۱۹-۸
چرخش روش شناختی ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان: مبتنی بر رویکرد عصب پدیدارشناسیبختیار شعبانی ورکی۲۰۱۹-۱۲
تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایرانطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی,بختیار شعبانی ورکی۲۰۲۰-۳
تبیین عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق پژوهش دانشجویان و مقایسه سهم آن‌ها در زیرگروه‌های مختلف آموزشی دانشگاه فردوسی مشهدطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۲۰-۳
تدوین برنامۀ آموزش غلبه بر نابهنجاری‌های اخلاقی مبتنی بر آرای غزالیابوالفضل غفاری۲۰۲۰-۳
محیط یاددهی- یادگیری کل نما: گذر از عصب فلسفه به عصب پدیدارشناسیبختیار شعبانی ورکی۲۰۲۰-۳
نقد روش شناختی رویکرد ترکیبی ناروائز در تربیت اخلاقیابوالفضل غفاری,بختیار شعبانی ورکی۲۰۲۰-۳
توانمندسازی دانشجویان در فرایند راهنمایی رساله دکتریبختیار شعبانی ورکی۲۰۲۰-۷
الزامات ارزشیابی از عملکرد معلمان دوره ابتداییطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۲۰-۹
ظرفیت استعاره متناظر در کشف مبانی تعلیم و تربیت اسلامیطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی,بختیار شعبانی ورکی۲۰۲۰-۹
تبیین و نقد درونی الگوی ترکیبی تربیت اخلاقی ناروائزابوالفضل غفاری,بختیار شعبانی ورکی۲۰۲۰-۱۰
ethics of caring in the child-friendly projects: new challengesطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۲۰-۱۱
نظریه پردازی در برنامه درسی: تبیینِ تفهمی تجربه های تربیتیبختیار شعبانی ورکی۲۰۲۰-۱۱
الگوی رهبری توزیعی و زمینه های استقرار آن در مدارس ابتدایی شهر مشهدطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۲۰-۱۲
بازنمایی‌گرایی: بنیان‌های فلسفی زبان در سازماندهی و بازیابی اطلاعاتبختیار شعبانی ورکی۲۰۲۱-۱
بررسی تطبیقی نقش هیجان در آموزه های اسلامی و دیدگاه تحولی تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباطابوالفضل غفاری۲۰۲۱-۲
چرخش از نظریه پردازی به نظریه پردازی همادین در برنامه درسی: رویکردی عصب پدیدارشناختیبختیار شعبانی ورکی۲۰۲۱-۳
مبانی، اهداف و اصول تربی تدینی دان شآموزان مبتنی بر پذیرش دور هرمنوتیک میان افکار، احوال و اعمال در حکمت متعالیهابوالفضل غفاری۲۰۲۱-۳
چرخش روش شناختی تعیین هدف‌های تربیت دینیطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی,بختیار شعبانی ورکی۲۰۲۱-۴
چالش‌های اخلاقی استفاده از سامانه همانندجو در مؤسسات آموزش عالیبختیار شعبانی ورکی۲۰۲۱-۶
تحلیل مفهوم شناسی همدلی در قرآن کریمابوالفضل غفاری۲۰۲۱-۷
سیر تحول روش شناسی (گذشته، حال، آینده) در ایرانبختیار شعبانی ورکی۲۰۲۱-۸
برنامه درسی خودآفرین در عصر شیوع جهانی کووید- 19 و کرونا زیستیبختیار شعبانی ورکی۲۰۲۱-۹
جایگاه اخلاق مراقبتی در برنامۀ درسی تربیت معلم: دورۀ آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیانطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۲۱-۹
Analysis and Critique of Representationalism in Information Retrieval Actionبختیار شعبانی ورکی۲۰۲۱-۱۲
تحلیل و نقد بازنمایی‌گرایی در کنش بازیابی اطلاعاتبختیار شعبانی ورکی۲۰۲۱-۱۲
بررسی عدالت تربیتی در نظام آموزشی کشور با استفاده از نظریة عدالت راولزابوالفضل غفاری۲۰۲۲-۱
تضاد و فاصله در تربیت مبتنی بر گفتگو با نظر به دیدگاه های ملاصدراطاهره جاویدی کلاته جعفرابادی,بختیار شعبانی ورکی۲۰۲۲-۲
روایت پداگوژیکی هوشیاری بدنمند در عصر پسا فروکاست گرایی: گسست ناپذیری ذهن – بدن- جهانبختیار شعبانی ورکی,طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی۲۰۲۲-۳