عنوان کتاب نویسندگان انتشارات تاریخ آخرین انتشار
انتشارات تاریخ آخرین انتشار
رویکردهای یاددهی - یادگیری (مفاهیم بنیادها و نظریه ها)بختیار شعبانی ورکیبه نشر۱۳۷۹/۱۲/۰۱
فلسفه آموزش و پرورشبختیار شعبانی ورکی۱۳۸۱/۰۶/۰۱
آموزش و پرورش کیفی فراگیربختیار شعبانی ورکیبه نشر۱۳۸۱/۱۲/۱۱
رئالیسم و پژوهش تربیتی: چشم انداز ها و امکانات نوینبختیار شعبانی ورکیدبیزش۱۳۸۳/۰۳/۰۱
فلسفه تربیتی شما چیست؟بختیار شعبانی ورکی,طاهره جاویدی کلاته جعفرابادیبه نشر۱۳۸۳/۱۲/۰۱
دو رویکرد معاصر در تربیت اخلاقیابوالفضل غفاریسازمان انتشارات جهاد دانشگاهی۱۳۸۴/۰۱/۰۱
منطق پژوهش در علوم تربیتی و اجتماعیبختیار شعبانی ورکیبه نشر۱۳۸۵/۱۲/۰۱
عزت نفس و تأثیر آن بر انسان، در دیدگاه های مختلف(همراه با آزمون سنجش عزت نفس)ابوالفضل غفاریدانشگاه آزاد اسلامی- واحد یاسوج۱۳۸۹/۰۱/۰۱
بیش از یکصد ایده در پرورش تفکرطاهره جاویدی کلاته جعفرابادیبه نشر۱۳۹۱/۰۲/۰۲
Innovation in the Teaching of Research Methodology: An Anthology of Case Historiesبختیار شعبانی ورکیLightning Source POD۱۳۹۶/۰۳/۱۱
به سوی دانشگاه بافضیلت: مبانی اخلاقی فعالیت دانشگاهیبختیار شعبانی ورکی,طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی,ابوالفضل غفاریدانشگاه شهید بهشتی۱۳۹۷/۰۷/۲۱
Supporting Modern Teaching in Islamic Schools: Pedagogical Best Practice for Teachersابوالفضل غفاریroutledge taylor & francis group۱۴۰۱/۰۱/۱۲