عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی رابطه بین استانداردگرایی مدیران دانشگاهی با خلاقیت کارکنان در دانشگاه فردوسی مشهدفرزانه کارآمدکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۸۹/۰۸/۰۶
مقایسه میزان کارآفرینی سازمانی در دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی شهر تبریز و رابطه آن با ویژگی های شخصیتیسیدسجاد حسینی اقدمکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۰/۱۲/۱۰
تیم سازی در دانشگاه فردوسی مشهد : مطالعه موردیمجتبی نادیکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۱/۰۴/۰۵
شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیران واحدهای آموزش شرکت های دولتی شهرمشهد براساس مدل بازخورد 360 درجهسیدحسین عربیکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۱/۰۷/۰۹
بررسی وضعیت موجود و طرح مدل نظارت بر مدیران گروههای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهدالهام شلال وندکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۲/۰۲/۳۰
بررسی رفتار اشتراک دانش در بین معلمان شهر رشتخوار و عوامل موثر بر آنمجید بهلولکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۲/۰۶/۱۹
بررسی وضعیت بهره وری دانشی در پژوهشکده های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهدساناز منتظریکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۳/۰۴/۱۵
شناسایی زمینه های کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اشتراک دانش در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهدحسین قلی زاده۱۳۹۳/۰۴/۲۰
بازآفرینی معیارها و شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهدشیما فیض عارفیکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۳/۰۷/۱۷
آسیب‌شناسی کیفی تولید دانش در واحد‌های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهدنفیسه تقی زاده کرمانکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۳/۰۷/۲۰
طراحی الگوی برنامه درسی تربیت معلم مبتنی بر معماری دانش در ایرانحسین شکوهی فرددکتری(PhD)آهنچیان۱۳۹۳/۰۸/۰۶
کاربست آموزش ها در سازمان: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهدحمیده لطفیکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۳/۱۰/۳۰
شناسایی جریان های اصلی آموزشی اثرگذار بر مدیریت آموزشی در ایران از نظامیه تاکنونسیده فاطمه عراده چی قوچان عتیقکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۳/۱۲/۲۵
تجربه آموزگاران شهر مشهد از دوره های آموزش ضمن خدمتمهدی جهانگیری مارشککارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۴/۰۴/۰۷
سیر تحول فلسفه تربیت معلم در ایران معاصرابوسعید داورپناهدکتری(PhD)آهنچیان۱۳۹۴/۰۷/۰۸
فرایند مدیریت استعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهدامیر ثابت زادهکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۴/۰۷/۱۳
مطالعه موردی، الگوی موجود مدیریت آموزشگاهی موفق در مدارس متوسطه شهرستان تربت جامامیر نجفیکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۴/۰۷/۱۸
توصیف و تحلیل شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهدزهرا غفاریان سخن ورکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۴/۰۸/۰۳
شناسایی عوامل موثر بر راه اندازی و فعالیت مراکز رشد علوم انسانی در دانشگاه فردوسی مشهدمحبوبه سلیمانیکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۴/۰۹/۰۹
بررسی وضعیت اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد و رابطه آن با باورهای معرفت شناختیحسین قلی زاده۱۳۹۴/۱۰/۰۵
توصیف و تحلیل مهارت های مدیریت دانش شخصی در بین کارکنان دانشگاه فردوسی مشهدهاجر روح بخشکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۴/۱۰/۲۳
بررسی نقش نگرش، انگیزش و ویژگی های شخصیتی معلمان در پیش بینی رفتار اشتراک دانش آنانطیبه خونیکی درمیانکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۴/۱۱/۰۳
نقد مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران بر اساس دیدگاه ابن سینا درباره انسان فرهیختهعلی صحبت لودکتری(PhD)آهنچیان۱۳۹۵/۰۲/۲۲
نقش مدیران آموزشی در فرآیند هوشمند سازی مدارسمنصوره سعیدی سیوکیکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۵/۰۴/۲۹
سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه راهکارهای لازم برای پیاده سازی آنفاطمه تکافیکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۵/۰۹/۰۱
واکاوی دانش ضمنی مدیران مدارس متوسطه در فرآیند تصمیم گیریفاطمه بیرجندی کرمانیکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۵/۱۰/۰۸
چگونگی توزیع قدرت در شبکه سازمانی دانشگاه فردوسی مشهدزهرا قاسمیکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۵/۱۰/۲۸
آزمون مدل علّی نقش توانایی، انگیزش و فرصت در پیش بینی کار دانشی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آنحسین قلی زاده۱۳۹۵/۱۱/۲۴
The Relationship between Principal Self Efficacy and PIMRS, and Their Relationship to Teacher Collective Efficacy and Teacher Commitmentحسین قلی زاده۱۳۹۶/۰۱/۱۹
شناسایی کدهای اخلاقی رهبری آموزشی براساس آموزه های نهج البلاغهآسیه نجفیکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۶/۰۴/۱۴
شناسایی و تبیین الگوی رهبری غالب در مدارس دوره دوم متوسطه شهر بیرجندسمیه زارعکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۶/۰۴/۲۱
وضعیت موجود رهبری مدیران مدارس بر مبنای چهارچوب رهبری متوازن و راهبردهای بهبود رهبری مدرسهمعصومه کوهساریکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۶/۰۶/۲۲
نسبت میان مهارت‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهدحسین قلی زاده۱۳۹۶/۰۶/۲۳
شناسایی ابعاد مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه و مطالعه آن در دو مدرسه متوسطه دخترانه مشهدمرضیه پودینهکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۶/۰۶/۲۶
کاربست منتورینگ در بهسازی مدیران دانشگاه فردوسی مشهدفاطمه غلامیکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۶/۰۶/۲۸
مطالعه تطبیقی فرآیند خلق و توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران مدارس کشورهای ایران، مالزی و ایالات متحده امریکازهرا مستکملیکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۶/۰۷/۱۰
ارزشیابی برنامه تعالی مدیریت آموزشگاهی: دو مدرسه موفق در شهر مشهدشهین بنی اسدکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۶/۰۹/۰۵
ابعاد و الزامات اجرای آموزش اخلاق حرفه‌ای به مدیران آموزشگاهی مقطع متوسطه شهرستان سبزوارمینا پژمان ثانیکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۶/۱۱/۱۹
تأملی بر تجربه ی زیسته ی یک مدیر موفق آموزشگاهیمریم علی زاده لطفیکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ملاحظات فرهنگی در سیاست گذاری رهبری آموزشی در ایرانفایزه سلیمانیکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۶/۱۱/۳۰
وضعیت رهبری دانش در گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهدصدیقه سادات قیومیکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۶/۱۱/۳۰
شناسایی زمینه های استقرار رهبری توزیعی در مدارس ابتدایی شهر مشهدفروغ دهقانی پورکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۷/۰۲/۲۰
مطالعه فرایند شناسایی و توسعه استعدادهای معلمان ایتدایی شهر مشهدنرجس کارگرکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۷/۰۷/۱۶
شناسایی ویژگی‌های ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایرانسیده بهاره ابوترابیکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۷/۱۱/۲۵
نقش سبک رهبری مدیران گروه های آموزشی در ارتقای کیفیت تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهدزهرا رضوانیکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۷/۱۱/۳۰
واکاوی نشانگان حکومت مندی در مدارسمهدیه دژبردکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۷/۱۲/۲۳
سبک رهبری آموزشی مدیر مدرسه و نقش آن در یادگیری حرفه ای معلمان دوره ابتدایی شهر مشهدحسین قلی زاده۱۳۹۸/۰۱/۲۶
ارائه چارچوب مفهومی برای مدیریت فضای فیزیکی مدرسه ابتدایی براساس نظریه یادگیری مشارکتی ویگوتسکیزهرا اسکندری تربقانکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۸/۰۲/۰۸
عوامل فرهنگی تعارض میان کارکنان آموزشگاه نبی اکرم (ص)مهدی رجبیکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۸/۰۲/۲۶
نقش رهبری مدیر مدرسه در یادگیری حرفه ای معلمان با میانجی گری اعتماد و اشتراک دانش در مدارس ابتدایی شهر مشهدسیده مهسا طالبی زادهکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۸/۰۳/۰۲
کاربرد تکنیک رویدادهای حساس در مستند سازی تجربیات سازمانیحسین قلی زاده۱۳۹۸/۰۳/۲۷
ابعاد و الزامات حرفه ای شدن مدیران مدارس دخترانه شهر مشهدرقیه رحیمیکارشناسی ارشدقرونه ء۱۳۹۸/۰۴/۱۸
ادراک اعضای هیئت علمی مدیریت آموزشی درباره ساختار علمی این رشته و وضعیت آن در ایرانمعصومه پارساکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۸/۰۶/۲۸
را ه های ارتقای دانشگاه فردوسی مشهد در نظام های رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس توانمندسازها و نتایج منابع انسانیاکرم غلامیکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۸/۰۶/۳۰
طراحی مدل مطلوب پذیرش استعدادهای درخشان در آموزش عالی بر مبنای داده کاوی آموزشیسیدمهدی خزاعی فرکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۸/۰۶/۳۰
فرآیند به کارگیری مربی گری به منظور جانشین پروری مدیران اداره کل کمیته امداد خراسان رضویفرزاد مشهدیکارشناسی ارشدقرونه ء۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ارائه مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر کارآفرینی سازمانی در بنگاه های صنعتیریحانه شوقیکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۸/۰۷/۱۱
بازخوانی تجربه انتقال معلمان به بازنشستگیمریم چزگیکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۸/۰۷/۱۱
وضعیت رهبری تحول آفرین و موانع اجرای آن در مدارس شهرستان زابلعباسعلی مقدمی نسبکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۸/۰۹/۰۷
میدان-آموخته‌های توسعه مدیریت آموزشی منطبق با فرهنگ سازمانیزهره خواجوئی نژادکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۹/۰۶/۳۱
شناسایی ادراک و میزان رعایت اخلاق حرفه ای مدیران مدارس متوسطه شهر بیرجندحکیمه خسرویکارشناسی ارشدقرونه ء۱۳۹۹/۰۷/۱۹
نقش سبک رهبری آموزشی مدیر در پیش بینی یادگیری حرفه ای معلمان مدارس ابتداییحسین قلی زاده۱۳۹۹/۰۹/۰۱
ارزیابی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان نیشابور بر اساس الگوی بلوغ قابلیت کارکنانمینا یاوریکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۹/۰۹/۱۵
نقش گروه‌های نسلی در پیش‌بینی رفتار اشتراک‌دانش کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان -پارک علم‌وفناوری شهرمشهد-الهام رفیعی طرقبهکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۹/۱۱/۱۲
ادراک مدیران مدارس از فرآیند توسعه حرفه ای و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن در ناحیه تبادکان مشهدنرگس صفدریکارشناسی ارشدقرونه ء۱۳۹۹/۱۱/۲۳
توصیف ویژگی های فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی شهر مشهدافسانه پیرمغانکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۳۹۹/۱۱/۲۵
چگونگی عملکرد و توان رقابت پذیری مدیران مدارس در مقیاس پیشرفت‌های جهانی آموزش و پرورشفهیمه عزیزاییکارشناسی ارشدآهنچیان۱۳۹۹/۱۱/۳۰
توصیف و تحلیل الگوهای رهبری آموزشی در پیوند با ارزش‌های ناظر به آن در مدارس منطقه رضویه مشهدقاسم امینی کهریزسنگیکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شناسایی رفتاراشتراک دانش در شرکت کویر تایر و رابطه آن با رفتار کاری نوآورانهفرزانه ریحانی شوکت ابادکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۴۰۰/۰۲/۲۱
مرور نظام مند مدلهای مفهومی و متدولوژی پژوهش در حوزه مدیریت مدرسه در ایرانحسین قلی زاده۱۴۰۰/۰۴/۱۸
روایت سفر زنان در رهبری سازمان های آموزشیشکیبا غلامیان گنابادیکارشناسی ارشدآهنچیان۱۴۰۰/۰۶/۱۳
مداخلات آموزش و پرورش در آماده سازی کارکنان برای ورود به بازنشستگیصفیه باطوریکارشناسی ارشدقرونه ء۱۴۰۰/۰۶/۲۴
شناسایی مسائل و چالش های پیش روی مدیران مدارس ایران و مقایسه آن با تجارب جهانیعلی رضا تمدنیکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۴۰۰/۰۶/۲۸
تحلیل تجارب زیسته اعضای هیئت علمی گروه علوم انسانی از پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهدفاطمه طالبیان شریفکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۴۰۰/۰۷/۲۰
شناسایی الزامات رهبری کارآفرینانه در مدارسسمیه کریم پوراحمدیکارشناسی ارشدقرونه ء۱۴۰۰/۰۷/۲۷
نقش واسط رهبری آموزشی در رابطه بین خودکارامدی مدیران و یادگیری حرفه ای معلمان مدارس شهر هراتسیدعبدالوحید رحمانیکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۴۰۰/۰۷/۲۸
نقش کارکردهای برنامه ریزی و حل مسئله در پیش بینی سبک تصمیم گیری مدیران مدارس ابتدایی شهر مشهدسپیده حبیب زاده قربانعلیکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۴۰۰/۰۷/۲۹
رهبری اثربخش مدیران گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس فرایندهای شناختیاکبر امراهیدکتری(PhD)آهنچیان۱۴۰۰/۰۹/۲۷
واکاوی زندگی حرفه‌ای مدیر موفق یک مجتمع آموزشی شبانه‌روزی دخترانهجواد طاهریکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شناسایی ابعاد و مولفه های رهبری آموزشی در آثار منتشر شده مبتنی برآموزه های اسلامیگانه هدایت خواهکارشناسی ارشدحسین قلی زاده۱۴۰۰/۱۰/۲۹
بازنمایی تجارب زیسته معلمان در رابطه با عملکرد حرفه ای در تدریس مجازی طی بحران کرونامریم السادات حسینیکارشناسی ارشدقرونه ء۱۴۰۰/۱۱/۰۷
ارائه چارچوب مفهومی برای مدیریت مبتنی برنشاط در مدارس ابتداییمعصومه میمریکارشناسی ارشدقرونه ء۱۴۰۰/۱۱/۱۲
راهکارهای بهبود رفتارکارآفرینانه مدیران مدارس متوسطه اول شهر بیرجندزهرا مختاریکارشناسی ارشدقرونه ء۱۴۰۰/۱۱/۱۲