عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
تاثیر موافق و مخالف بودن جنسیت در ارزشیابی دانشجویان از اعضای هیات علمیمحمدرضا آهنچیان۲۰۰۲-۶
شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردیرضوان حسین قلی زاده۲۰۰۴-۹
نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهدرضوان حسین قلی زاده۲۰۰۵-۱۰
سازمــان‌ها و هویــت مامحمدرضا آهنچیان۲۰۰۵-۱۲
بررسی کیفیت تدریس در دانشگاهرضوان حسین قلی زاده۲۰۰۶-۶
تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویانرضوان حسین قلی زاده۲۰۰۷-۷
نگرش مدیران گروه ، اعضای هیئت علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش آموزش مداوم از طریق اینترنتمحمدرضا آهنچیان۲۰۰۷-۱۰
فرصت‌های آموزشی و نابرابری‌های منطقه‌ایمحمدرضا آهنچیان۲۰۰۷-۱۲
بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتبـاطی مدیران و رضایت شغلی کـارکنان در ادارات کل استان خـراسان شمالی در سال 86-85محمدرضا آهنچیان۲۰۰۸-۴
استراتژی تبدیل دانش فردی به دانش سازمانیرضوان حسین قلی زاده۲۰۰۸-۸
بررسی کاربست تحقیقات آموزشی از دیدگاه کارشناسان مناطق آموزش و پرورش شهرستان های استان تهرانمحمدرضا آهنچیان۲۰۰۸-۱۱
بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محوربراساس رسالت، مشارکت وتعهدسازمانی مدیران ومعلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهدمحمدرضا آهنچیان۲۰۰۹-۱
رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهدمحمدرضا آهنچیان۲۰۰۹-۴
بررسی استانداردهای حرفه ای روسای دانشگاه ها به منظور ارایه چهارچوب مناسب برای ارتقای کیفی مدیریت آموزش عالیمحمدرضا آهنچیان۲۰۰۹-۷
ارزیابی کیفیت دوره های مراکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر مبنای مدل سیپمحمدرضا آهنچیان۲۰۰۹-۱۰
بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس پسرانه دولتی مناطق 2 و 3 آموزش و پرورش شهر تهرانداود قرونه ء۲۰۰۹-۱۲
روش شناسی (طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در موسسات آموزش عالی: مورد دانشگاه فردوسی)محمدرضا آهنچیان۲۰۰۹-۱۲
نقد و ارزیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی: گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشیرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۰-۳
راهکارهای ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان هامحمدرضا آهنچیان۲۰۱۰-۴
نگاهی به آموزش عالی فراملی در کشور ایران: مسایل و چشم اندازرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۰-۴
مدیریت سرمایه فکری سازمانداود قرونه ء۲۰۱۰-۶
مروری بر روش شناسی نظریه پایه ور با تاکید بر مطالعات سازمانیرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۰-۶
عوامل کلیدی موثر بر اشتراک دانشرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۰-۱۰
بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مدیریت دانش از دیدگاه دانشکاران آموزشی و سازمانیرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۱-۲
نشانه های مدرنیته در نظام آموزش و پرورش ایرانمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۱-۴
تناسب آموزش عالی با تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاه در جامعه دانش محوررضوان حسین قلی زاده۲۰۱۱-۶
طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381رضوان حسین قلی زاده۲۰۱۱-۹
ارائه الگویی برای بهبود کاربست دانش در رشته های مهندسی: مورد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۲-۱
بررسی وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولفه های اصلی برنامه درسیمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۲-۳
تاثیر سرمایه های اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاهمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۲-۳
رهبری یا مدیریت: آیا رهبری تحولی یک سبک اثربخش برای بهبود عملکرد و ارتقای رضایت شغلی معلمان است؟محمدرضا آهنچیان۲۰۱۲-۵
بررسی جهت‌گیری‌های برنامه درسی استادان : نقش جنسیت ، مرتبه علمی و نحوه ارایه آموزش ( مجازی،حضوری) در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۲-۶
بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستارانمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۲-۶
عوامل بازدارنده ی استفاده از دوره های یادگیری الکترونیکی آموزش مداوم در مشمولین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۲-۸
اعتباریابی مقیاس خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای علوم پزشکی و فردوسی مشهدمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۲-۹
بررسی تطبیقی ادراک نقش و محورهای عملکرد مدیران گرو ههای آموزشی در دو دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهدمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۲-۹
بررسی درجه انطباق رفتار مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد با شاخص های چهارگانه رهبری تحولی و رابطه آن با بهسازی کارکنانمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۲-۹
آمایش آموزش عالی و سیاست های علم و فناوری کشور: تحلیل گسست بر اساس تجربه نگاریمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۲-۱۰
رابطه تفکر انتقادی، راهبردهای خودتنظیمی و اهداف پیشرفت دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرودمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۲-۱۱
سبک های یادگیری غالب دانشجویان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با کارکرد سبک‌ها تفکر و پیشرفت تحصیلیمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۲-۱۱
اعضای هیأت علمی و ساختار سازمانی: تعارضات میان‌رشته‌‏ایداود قرونه ء۲۰۱۲-۱۲
الزامات اساسی تعامل دانشگاه- صنعت:با رویکرد مدیریت دانشرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۲-۱۲
نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبیمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۲-۱۲
ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران براساس جهت گیریهای برنامه درسی و تجربه مدرسانمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۳-۱
بررسی رابطه سبک تفکر مدیران آموزشی با سبک رهبری تحولی آنان بر اساس مدل بس و اولیومحمدرضا آهنچیان۲۰۱۳-۱
شناسایی زمینه های کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش خراسان رضویرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۳-۱
ارزیابی گزارش های اقدام پژوهی: بازشناسی مقوله ها و شاخص هامحمدرضا آهنچیان۲۰۱۳-۳
بررسی نقش مؤلفه‌های کیفیت زندگی‌کاری در ارتقاء عملکرد کارکنان ناجا (مطالعه موردی)داود قرونه ء۲۰۱۳-۳
الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی: نقش تفکر انتقادی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیریمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۳-۵
نسبت میان اشتراک دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات: مطالعه موردیرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۳-۵
هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری در دانشجویان رشته پرستاری و ماماییمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۳-۵
تعیین شاخص های موثر در بهره وری فردی کارکنان و روش محاسبه کمی آن (مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد)محمدرضا آهنچیان۲۰۱۳-۶
تجربه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد پرستاریمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۳-۷
آموزه‌های نظریه آشوب در نظام آموزش و برنامه درسی علوم تجربی در ایرانمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۳-۸
آزمون الگوی علّی نقش عوامل شناختی اجتماعی موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دکتریمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۳-۹
آسیب شناسی طرحهای ارزیابی درونی و راههای توسعه اثربخشی آنها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد)محمدرضا آهنچیان۲۰۱۳-۹
انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسهمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۳-۹
باورهای معرفتی دانشجویان و تاثیر متغیرهای زمینه ای بر آن: مورد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۳-۹
بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبیمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۳-۹
سبک مدیریت عبور از مانع و رابطه آن با اثربخشی سازمانمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۳-۹
بوروکراسی دانشگاهی: مسائل و چالش هامحمدرضا آهنچیان۲۰۱۳-۱۰
نقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی با آمریکاییمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۳-۱۰
شناسایی نیازها و تعیین اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش: اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضویرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۳-۱۱
ارتباط بین سبک تفکر و سبک حل مشکل در دانشجویان پرستاریمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۳-۱۲
بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه نظریرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۳-۱۲
نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان:مطالعة تطبیقی دانشگاه های دولتی با غیردولتی مشهدمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۳-۱۲
تهیه و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه: کاربرد روش آمیخته در عملمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۴-۱
در جستجوی مشارکت: درک تجربه خیّران مدرسه ساز (مورد مطالعه: مشهد، ایران)محمدرضا آهنچیان,محمدرضا آهنچیان۲۰۱۴-۱
مدیریت کیفیت در مدارس شاهد و ایثارگر: بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کیفیت خدمات آموزشی و معرفی مدل مطلوبمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۴-۱
پیش بینی خودتنظیمی دانشجویان دختر و پسر براساس سبک های شخصیت (NEO) آنان در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۴-۲
بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۴-۳
نقش محیط آموزشی- پژوهشی و عوامل اجتماعی دانشگاه بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۴-۳
آرمان شهر گرایی و تحول در آموزش و پرورشمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۴-۴
نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و موسسه آموزش عالی خیام مشهدمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۴-۴
ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت: بررسی موردی سازواری فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورشمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۴-۴
بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط کار موثر بر آن در اعضای هیات علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سالمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۴-۴
چارچوب مفهومی بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه تهرانداود قرونه ء۲۰۱۴-۶
بررسی دیدگاه ها و تجارب فارغ التحصیلان و مدرسان فوریت های پزشکی: یک مطالعه کیفیمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۴-۸
عدالت در توسعه مسیر شغلی منابع انسانی زنان در سازمان های اجتماعی ایرانمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۴-۹
رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویانمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۴-۹
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهرانداود قرونه ء۲۰۱۴-۹
مسئله‌یابی پژوهش؛ ضرورتی انکارناپذیر در پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلیمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۴-۹
کندوکاوی بر واقعیت های زنده نظارت آموزشیمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۴-۱۱
ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیرانمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۴-۱۲
روش‌شناسی تعیین مشاغل استراتژیک، ارزیابی میزان آمادگی شاغلان استراتژیک و تدوین برنامه توسعه ای مناسب (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان)محمدرضا آهنچیان۲۰۱۵-۱
شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصیرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۵-۱
وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکیمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۵-۱
بررسی میزان آموزش سازنده گرا بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر وبمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۵-۲
ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91- 1390محمدرضا آهنچیان۲۰۱۵-۳
ارتباط سبک تصمیم گیری و یادگیری خودراهبر در دانشجویان هوشبریمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۵-۴
تبیین مدیریت معنوی در پرستاری : مطالعه فنومنولوژی تفسیریمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۵-۵
اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلیمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۵-۶
مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلامرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۵-۷
نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش بینی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانشرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۵-۷
همبستگی بین مهارت های مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۵-۷
آسیب شناسی تولید دانش در هسته های پژوهشی علوم انسانیرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۵-۹
تحلیل وضعیت موجود و شناسایی چالش های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران در شرکت های بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهدمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۵-۹
سنجش رابطه جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت در سازمانرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۵-۹
سنجش نیازهای آموزشی کتابداران متخصص و غیرمتخصص کتابخانه‌های عمومی مشهد و بررسی نقش تجربه در این نیازهامحمدرضا آهنچیان۲۰۱۵-۱۰
ادراک معلمان از وضعیت سلامت سازمانی مدارسداود قرونه ء۲۰۱۵-۱۲
تأثیر باورهای معرفت‌شناختی بر رفتار اشتراک دانش و مقایسه آن در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلیرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۶-۳
برنامه ریزی نیروی انسانی برای پیش بینی تقاضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد با به کارگیری تحلیل روند و رگرسیون (1396-1392)محمدرضا آهنچیان۲۰۱۶-۴
شناسایی عوامل غیرآموزشی موثر بر بکارگیری آموزش ها در سازمان: محیط سازمان و عوامل فراسازمانیمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۶-۴
کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در برنامه‌های آموزش مدیرانمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۶-۶
پدیدار شناسی تقلب در امتحانات: تجارب زیسته دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهدمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۶-۷
پدیدارشناسی آموزشهای سازمانی: تجربه زیسته کارکنان دانشگاه فردوسی مشهدمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۶-۹
توصیف و تحلیل مهارت های مدیریت دانش شخصی: مطالعه موردیرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۶-۹
نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنانرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۶-۹
ویژگی‌های کارآفرینانه مؤسسان زن و مرد (مطالعه موردی: دبیرستان‌های غیردولتی شهر تهران)داود قرونه ء۲۰۱۶-۱۰
عوامل سوق دهنده و بازدارندة راه اندازی شرکت های مستقر در مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۶-۱۱
کاربست آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی عوامل مربوط به ویژگی های فراگیر و فرایند آموزشمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۶-۱۱
الگویی برای بالندگی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه تهرانداود قرونه ء۲۰۱۶-۱۲
تأثیر «ادراک از بافت اخلاقی سازمان» بر «قصد ترک شغل» منابع انسانی زن: با نقش تعدیل‌گر «ارزش‌های کاری»محمدرضا آهنچیان۲۰۱۶-۱۲
آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلیمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۷-۱
تحلیل کیفی دیدگاه مدیران آموزش عالی خراسان به تیم‌سازی و کارتیمی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)محمدرضا آهنچیان۲۰۱۷-۱
فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استانداردمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۷-۲
ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد براساس نظریه خودتعیین‌گریمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۷-۳
سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللیرضوان حسین قلی زاده,محمدرضا آهنچیان۲۰۱۷-۳
مولفه ها و نشانگرهای همکاری های علمی پژوهشگران: طراحی و تعیین ساختار عاملیمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۷-۳
ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهدمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۷-۵
مدل‌یابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک‌شغل کارکنان با نقش تعدیل‌گر قاطعیت مدیرمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۷-۵
مطالعه کیفی وضعیت تیم‌سازی و کارتیمی در دانشگاه‌های دولتی ایرانمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۷-۶
توصیف و تحلیل جریان های دانشی در شبکه سازمانی دانشگاه: مطالعه موردیرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۷-۸
نقش واسط انگیزش، نگرش و هنجارهای ذهنی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش دبیران دوره دوم متوسطهرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۷-۸
بررسی الزامات تأمین و تنوع‌بخشی منابع مالی دانشگاه‌های دولتیمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۷-۱۰
تجربه بازنگری برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهدرضوان حسین قلی زاده,محمدرضا آهنچیان۲۰۱۷-۱۰
ارائه مدل عِلّی درگیری و خودمختاری پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: با نقش واسطه‌ای معنای تحصیلیمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۷-۱۲
ادراک اعضای هیئت علمی از حرفه ای بودن در نظام آموزش عالی ایرانمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۸-۱
از اثربخشی تا تعالی: گسست نظریه، تحقیق و عمل در برنامه تعالی مدیریت مدرسهرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۸-۳
تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجی رضایت شغلیمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۸-۳
طراحی برنامه آموزشی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بر مبنای رویکرد شایستگیرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۸-۳
نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمانمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۸-۳
بررسی وضعیت بهره وری دانش در پژوهشکده‌های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهدرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۸-۴
طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیادمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۸-۷
ارزشیابی برنامه تعالی مدیریت آموزشگاهی برمبنای الگوی هدف آزادرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۸-۱۲
ترسیم حوزه هوشمندی رقابتی در آیینه نشریات فارسی: تحلیل علم سنجیمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۸-۱۲
انسان فرهیخته سینویمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۹-۱
مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه؛ مطالعة موردی: دو مدرسة متوسطة دخترانة شهر مشهدرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۹-۱
آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آیندهداود قرونه ء۲۰۱۹-۳
بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفه ای و هویت حرفه ای معلم از منظر مناسبات قدرتمحمدرضا آهنچیان۲۰۱۹-۳
عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در شبکه سازمانی با تأکید بر رویکرد تحلیل شبکهرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۹-۳
بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایرانرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۹-۹
شناسایی و توصیف الگوی رهبری غالب و ویژگی های آن در مدارس دوره دوم متوسطه شهر بیرجندرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۹-۹
کاربرد تحلیل رویداد حساس در مستندسازی دانش ضمنیرضوان حسین قلی زاده۲۰۱۹-۹
آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ایداود قرونه ء۲۰۱۹-۱۲
شناسایی مولفه های جامع منابع انسانی بر اساس استاندارد ISO34000داود قرونه ء۲۰۱۹-۱۲
ارائة چارچوب مفهومی برای طراحی فضای فیزیکی مدرسه‌های ابتدایی بر مبنای نظریة یادگیری مشارکتی ویگوتسکیرضوان حسین قلی زاده۲۰۲۰-۱
مطالعه تطبیقی نهادهای مسئول و نظام ارزیابی شایستگیهای حرفهای مدیران مدارس کشورهای ایران، مالزی و امریکا: درس هایی برای نظام آموزشی ایرانمحمدرضا آهنچیان,رضوان حسین قلی زاده۲۰۲۰-۲
پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه: مرور نظام‌مندرضوان حسین قلی زاده۲۰۲۰-۳
بازخوانی مؤلفه‌های رهبری دانش و بررسی وضعیت آن در گروه‌های آموزشی: مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهدرضوان حسین قلی زاده,محمدرضا آهنچیان۲۰۲۰-۶
شناسایی شاخص های روش های یاددهی و یادگیری مطلوب برای دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توجه به آن هامحمدرضا آهنچیان۲۰۲۰-۸
شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشگاه متناسب با مسیر شغلی آنها (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)داود قرونه ء۲۰۲۰-۸
نگرش معلمان و مدیران مدارس نسبت به طرح رتبه بندی حرفه ای مشاغل معلمان: یک مطالعة پدیدارشناسیداود قرونه ء۲۰۲۰-۸
Analyzing the Impact of Diversity Management on Innovative Behaviors through Employee Engagement and Affective Commitmentمحمدرضا آهنچیان۲۰۲۰-۹
Leading Higher Education in Iran during COVID - 19 Pandemic: Reporting the Policies and Progressesمحمدرضا آهنچیان۲۰۲۰-۹
بررسی نقش عوامل موثر در رشد شرکت های جدید فناورانه محور (NTBFs) شهر مشهدداود قرونه ء۲۰۲۰-۹
الگوی مفهومی توسعه حرفهای اعضای هیئت علمی به منظور ارتقای کیفیت در آموزش مهندسیداود قرونه ء۲۰۲۰-۱۰
الگوی رهبری توزیعی و زمینه های استقرار آن در مدارس ابتدایی شهر مشهدرضوان حسین قلی زاده۲۰۲۰-۱۲
طراحی مدل ساختاری_تفسیری حرفه ای در بهسازی نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعیداود قرونه ء۲۰۲۰-۱۲
سفری به فراسوی حصارها در واکاوی نشانگان حکومت مندی در مدارسرضوان حسین قلی زاده,محمدرضا آهنچیان۲۰۲۱-۲
توسعه منابع انسانی مبتنی بر کارآفرینی سازمانی در بنگاه‌های صنعتیمحمدرضا آهنچیان,داود قرونه ء۲۰۲۱-۵
ابعاد و الزامات حرفه‌ ای‌ شدن مدیران‌ مدارس (مورد مطالعه: دبیرستان‌های دخترانه شهر مشهد)داود قرونه ء,محمدرضا آهنچیان۲۰۲۱-۶
بررسی وضعیت اشتراک دانش و رابطه آن با رفتار کاری نوآورانه کارکنان (نمونه پژوهش: یک شرکت تولیدی)رضوان حسین قلی زاده۲۰۲۱-۶
شناسایی سازوکارها و موانع به‌کارگیری مربی گری به منظور جانشین پروری مدیران (مطالعه موردی: اداره کل کمیته امداد خراسان رضوی)داود قرونه ء۲۰۲۱-۷
جایگاه مشارکت و ابعاد آن در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد فرادسترضوان حسین قلی زاده۲۰۲۱-۹
ارتباط برنامه درسی و مدیریت آموزشیرضوان حسین قلی زاده۲۰۲۱-۱۰
توصیف و تحلیل ویژگیهای مدیران موفّق مدارس ابتدایی شهر مشهد: مطالعه موردیرضوان حسین قلی زاده۲۰۲۱-۱۰
مطالعه قوم نگارانه فرهنگ‌ سازمانی مدرسه بر اساس دیدگاه شاین: مطالعه موردی دو مدرسه ابتدایی شهر مشهدرضوان حسین قلی زاده۲۰۲۱-۱۲
ارزیابی نظریه‌پردازی در مطالعات مدیریت آموزشی بر اساس معیارهای بین‌رشته‌ایمحمدرضا آهنچیان,رضوان حسین قلی زاده۲۰۲۲-۱
شناسایی فرآیند به‌کارگیری منتورینگ در توسعه حرفه‌ای مدیران مدارسداود قرونه ء۲۰۲۲-۳