عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی رابطه بین انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی کامپیوتری دانشجویان بهره مند از برنامه های درسی دوره-های آموزش الکترونیکی و احساس رضایت آنان از این دوره هامعصومه محمدحسین زادهکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۸۹/۰۶/۲۹
بررسی اهداف کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی از حیث انطباق با آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایرانغلامعلی سیفیکارشناسی ارشدمهرام۱۳۸۹/۰۶/۳۱
وضعیت موجـود و مطلـوب سبـک‌هـای ارزیابـی عملکـرد از منظر مـدیران دانشـگاه‌ علوم‌پزشکی‌ مشهد و اعتباریابی آن از دیدگاه خبرگان مدیریتهادی حسن زادهکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۸۹/۰۷/۲۲
میزان اهمیت مؤلفه‌های هویت ملی برای ورود به برنامه‌های درسی در راستای بومی‌سازی برنامه‌های درسی (در دوره ابتدایی شهرستان کلات نادرزینت جلایری لائینکارشناسی ارشدجعفری ثانی۱۳۸۹/۰۸/۲۰
بررسی سبک اسناد مدیران و تاثیر آن بر پذیرش نوآوری های آموزشیرسول علیجانیکارشناسی ارشدسعیدی رضوانی۱۳۸۹/۱۱/۱۲
بررسی نگرش دانش آموزان رشته های انسانی و تجربی پایه سوم متوسطه شهرنیشابور نسبت به درس دین و زندگی و عوامل مؤثر بر آنزهرا حسین پناه طرقیکارشناسی ارشدسعیدی رضوانی۱۳۸۹/۱۱/۱۲
بررسی وضعیت برنامه درسی اجرا شده در درس ریاضیات پایه چهارم ابتدایینسرین صادقی اولکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۸۹/۱۲/۰۱
ارزشیابی دوره های آموزشی نظری و عملی کیفیت در شرکت صنعتی نیروگستران خراسان بر مبنای مدل کرک پاتریکلیلا رئیسی نافچیکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۰/۰۳/۱۷
میزان انطباق فرآیند تدریس دبیران درس دین و زندگی سال سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریسحسن اسلامیانکارشناسی ارشدسعیدی رضوانی۱۳۹۰/۰۳/۲۵
طراحی مدل شایستگی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهداکرم عابدیان اولکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۰/۰۹/۰۹
بررسی تاثیر برنامه های درسی اوقات فراغت بر مهارتهای فراغتی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر مشهدعبدالحمید کمکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۰/۱۰/۱۰
طراحی الگوی مطلوب (جایگزین) برنامه درسی تربیت اجتماعی برای دورۀ راهنمایی تحصیلیمرضیه دهقانیدکتری(PhD)امین خندقی۱۳۹۰/۱۱/۱۸
تحلیل محتوای تمرین‏های کتاب‏های علوم دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به فرایند حل مسألهعلی برائیکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۰/۱۲/۰۲
میزان حساسیت فرهنگی برنامه درسی رشته های علوم تربیتی و روانشناسیمحدثه سپندارکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۰/۱۲/۰۷
ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهدکلثومه شجاعکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۰/۱۲/۱۳
آسیب شناسی طرح های ارزیابی درونی و راههای توسعه اثربخشی آن (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)وجیهه حکیمیکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۰/۱۲/۱۶
بررسی مقایسه ای دیدگاههای دبیران دین و زندگی و دانش آموزان راجع به صلاحیت های شخصی و حرفه ای مطلوب و موجود دبیران دین و زندگی (و مقایسه با دبیران ریاضی)عبداله مهاجرگلیانکارشناسی ارشدسعیدی رضوانی۱۳۹۰/۱۲/۱۶
بررسی و تحلیل میزان شمول برنامه درسی تحصیلات تکمیلی رشته برنامه درسی بر اساس ابعاد معرفتی حوزه برنامه درسیمرضیه نامخواهکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۰/۱۲/۲۲
واکاوی برنامه درسی مغفول در تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلیاصغر ابراهیمی هرستانیکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۱/۰۲/۰۳
بررسی کاربرگهای موجودِ ارزیابی کیفیت تولیدات علمی (مقالات علمی پژوهشی)و تدوین کاربرگ مناسب مبتنی بر هنجارهای علم در حوزه علوم انسانیمعصومه افشاریکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۱/۰۲/۱۰
شناسایی و اولویت بندی شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نیاز هنرآموزان فنی و حرفه‌ای از منظر هنرآموزان، کادر مدیریتی و هنرجویان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای شهر همدان (با استفاده از مدل بوریچ و تحلیل کوآدرانت)مرضیه جامه بزرگکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۱/۰۴/۱۴
پیش‌بینی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به تغییر برنامه‌درسی به سمت میان‌رشته‌ای از طریق ابعاد کارآمدی موثربر آنفاطمه وفائیکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۱/۰۴/۲۰
کیفیت تدریس مجازی استادان بر اساس جهت گیری‌های برنامه درسی آنان در نظام آموزش عالی ایران و ارائه الگوی تدریس مجازی مطلوبمحمد اکبری بورنگدکتری(PhD)جعفری ثانی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
ارزیابی کیفیت فرایند تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمهوش کاظمی قره چهکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۱/۰۷/۱۱
طراحی، اجرا و سنجش اثربخشی آموزش مداوم مبتنی بر وب بر اساس نظریه ی سازنده گرایی در جامعه پزشکانسمیه ابراهیمی کوشک مهدیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۱/۰۷/۱۳
بررسی درگیری تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس ترجیح سبک تدریس آنانفاطمه کردافشاریکارشناسی ارشدجعفری ثانی۱۳۹۱/۰۸/۰۶
کاربست و ارزیابی مدل آندراگوژی نولز در اثربخشی دوره های آموزش مدیران (مطالعه موردی:مدیران گروه های اموزشی دانشگاه فردوسی)حسین اسفندیاری گیسورکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۱/۰۹/۰۱
ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه ی پژوهشی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهدزینب شیرزادکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۱/۰۹/۱۲
تأثیر ویژگی های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در سازمان های صنعتی (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو خراسان)بابک جودی قاسم کندیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۱/۰۹/۱۶
رابطه تولیدات پژوهشی با نمرات ارزشیابی تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواریاعظم آذین فردکارشناسی ارشدجعفری ثانی۱۳۹۱/۱۱/۰۸
تحلیل وضعیت موجود و شناسایی چالش‌های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران در شرکت‌های بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهدمینا رضازادهکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۲/۰۱/۲۷
نظریه پایه ور برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایرانانسی کرامتیدکتری(PhD)مهرام۱۳۹۲/۰۲/۰۷
بررسی روحیه پژوهشی و عوامل درون مدرسه ای موثر بر آن در دانش‌آموزان مقطع ابتداییزهرا محمدشریفیکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۲/۰۲/۱۷
تعیین میزان پیش بینی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان از طریق توجه به عناصر مدل فرایندی آندراگوژیسیده کلثوم رضائی اصلکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۲/۰۳/۱۳
تحلیل و ارزیابی عناصر چهارگانه برنامه درسی و رویکرد کلان حاکم بر سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران براساس نظر متخصصانآزاده عبدالعلی زاده فردکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۲/۰۳/۲۵
مقایسه ی اثربخشی مدل های طراحی آموزشی سازنده گرا (جاناسن) و سیستمی (مریل) در طراحی محیط های یادگیری مساله محور در آموزش ضمن خدمت معلمانزهرا فیروزیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۲/۰۳/۲۹
تبیین جهت گیری برنامه درسی معلّمان و کارشناسان دوره پیش و متوسطه حرفه ای آموزش و پرورش استثنائی براساس نوع نگرش به دانش آموزان کم توان ذهنیفرزانه دیمه کارحقیقیکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۲/۰۵/۲۰
بررسی نقش محیط آموزشی پژوهشی با میانجی گری باورهای پژوهشی و علاقه مندی پژوهشی در تجربه‌ی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلیآرزو اسمعیلی ایولیکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۲/۰۶/۲۵
تبیین و سنجش جهت گیری اسلامی برنامه درسی معلّمان و دست اندرکاران نظام برنامه ریزی درسی ایران بر اساس پرسش نامه اصلاح شدۀ جهت گیری های برنامه درسی جنکینزالهام امیریکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۲/۰۶/۲۵
طراحی الگوی برنامه درسی هنر دوره راهنمایی تحصیلیرضا صابریدکتری(PhD)جعفری ثانی۱۳۹۲/۰۷/۰۴
بررسی نگرش و میزان ارتکاب دانش آموزان به تقلب و نقش مؤلفه های برنامه درسی اجرا شده برآنمریم فراستکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۲/۰۷/۰۶
ارائه الگوی طراحی برنامه درسی بر اساس یادگیری ترکیبی در دانشگاه پیام نورعلی اکبر عجمدکتری(PhD)جعفری ثانی۱۳۹۲/۰۸/۱۵
شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های برون‌سپاری آموزش ضمن‌خدمت کارکنان در شرکت‌های صنعتی شهر مشهدمریم سیروسیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۲/۱۰/۱۸
طراحی و ارزشیابی اثربخشی، کاربست مدل طراحی آموزشی کل نگر در برنامه درسی فنی وحرفه ایآمنه سیلانهکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۲/۱۰/۲۲
شناسایی وضعیت ویژگی های ادراکی اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش مجازی و عوامل تاثیرگذار بر آن در قالب مدل قابلیت الکترونیکیحبیب کشاورزکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۲/۱۱/۲۲
شناسایی فرهنگ تدریس و الزامات تدریس خلاق در دانشگاهسکینه محبی امیندکتری(PhD)جعفری ثانی۱۳۹۲/۱۲/۰۶
نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنانمحسن حیدرزادهکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۲/۱۲/۰۶
پرورش گل سرخ (روایتی از زندگی دانش آموزان در محیط مدرسه و در مسیر خلاقیت)سیده راهله انصاری پورکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۲/۱۲/۲۱
تحلیل و ارزیابی برنامه درسی حرفه آموزی دانش آموزان دارای کم توانی ذهنی و طراحی آن مبتنی بر الگوی برنامه تربیتی انفرادیصدیقه کاظمیدکتری(PhD)امین خندقی۱۳۹۲/۱۲/۲۷
وضعیت موجود و مطلوب رویکردهای آموزشی (پداگوژی، آندراگوژی و هیوتاگوژی) در آموزش مدیران در دانشگاه فردوسی مشهدمحبوبه عباسیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۳/۰۲/۰۶
شناسایی مؤلفه ها و استانداردهای اخلاق حرفه ای تدریس استادان دروس معارف اسلامیمرتضی مرادی دولیسکانیکارشناسی ارشدسعیدی رضوانی۱۳۹۳/۰۶/۱۵
ارزشیابی برنامه‌های درسی آموزش مداوم پرستاری براساس مدل انتقالی هالتونعذرا شاهسونکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۳/۰۶/۲۲
شناسایی تمثیل های جایگزین(مطلوب) در آیات و روایات برای گنجاندن در محتوای کتاب پیام های آسمان دوره اول متوسطهکبری قبادیکارشناسی ارشدسعیدی رضوانی۱۳۹۳/۰۶/۲۲
بررسی تأثیر آموزش تلقینی بر پیشرفت تحصیلیسیدمحمدصادق طباطبائیکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۳/۰۶/۲۳
تدوین مؤلفه‌های اخلاق حرفه ای متناسب با کارآموزان مراکز فنی و حرفه ایطاهره امیدی ارجنکیکارشناسی ارشدسعیدی رضوانی۱۳۹۳/۰۷/۱۴
نیاز سنجی آموزشی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد براساس مدل شایستگیزهره با اطلاع خرگردیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۳/۰۷/۱۹
شناسیایی و اولویت بندی پیام های مرتبط با خویشتن داری جنسی دانش آموزان دوره متوسطه به منظور تدوین محتوای مناسبزهرا اسلامیانکارشناسی ارشدسعیدی رضوانی۱۳۹۳/۰۷/۲۰
میزان اشاعه استانداردهای ارزشیابی در گزارش پژوهش‌های ارزشیابی آموزشیمعصومه قائمی پورکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۳/۰۷/۲۳
شناسایی نیازهای توسعه اعضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهدآرزو احمدآبادیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۳/۱۰/۰۶
عوامل پیش بینی کننده تمایل دانشجویان به عنوان آزمودنی در فعالیت‌های پژوهشیمحترم پورحسینکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۳/۱۰/۱۶
تاثیر طراحی انگیزشی آموزش بر یادگیری و عملکرد در آموزش صنعتیصفیه حدادیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۳/۱۰/۳۰
تحلیل کیفی محتوای کتب دوره متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایرانفاطمه سادات جعفرنیاکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۳/۱۱/۱۲
شناسایی مؤلفه ها و موضوعات اساسی مورد نیاز در زمینه روابط خانواده براساس سبک زندگی اسلامی برای برنامه درسی دوره متوسطهالهام ایزانلوکارشناسی ارشدقندیلی۱۳۹۳/۱۱/۲۱
تحلیلی بر ترکیب موجود و بهینه تصمیم گیرندگان در فرایند تدوین برنامه درسی آموزش صنعتیکرمی۱۳۹۳/۱۱/۲۷
طراحی وتدوین برنامه آموزش درس علوم برای آموزش ضمن خدمت معلمان دوره ابتدایی براساس مدل دیک وکریجواد شریفیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۳/۱۲/۰۶
نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی نسبت به رشته تحصیلی خود و نقش آن در درگیری تحصیلی آنانمرضیه جباری بزدیکارشناسی ارشدجعفری ثانی۱۳۹۳/۱۲/۰۹
بررسی وضعیت تطابق محتوای کتابهای جدید علوم ابتدایی با مبانی ارزش شناسی مربوط به طبیعت در برنامه درسی ملیطاهره موسویکارشناسی ارشدقندیلی۱۳۹۳/۱۲/۱۲
تاثیر مطالعة کتاب های معنوی و حماسی بر عواطف و رفتار دانش آموزان دختر دورة سوم متوسطهمریم امیرکانیانکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۳/۱۲/۲۳
آسیب شناسی فرایند کانون ارزیابی در شرکت های صنعتی شهر مشهدزهرا کرمانیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۴/۰۲/۲۱
ارزشیابی برنامه گروه های دوستی در پایه هفتمعلی صادقیکارشناسی ارشدسعیدی رضوانی۱۳۹۴/۰۲/۲۲
واکاوی برنامه درسی قصد شده و ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان در مسیر تربیت معلم به منزله ی پژوهشگرعبدالمجید دهقانکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۴/۰۲/۲۸
تأثیر طرح یکپارچه سازی آموزشی بر عزت نفس، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی دانش آموزان نیمه بینای مدارس عادی در مقایسه با مدارس ویژهمحبوبه مصلحیکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۴/۰۳/۱۲
بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن هایونس طاطاریکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۴/۰۳/۱۷
وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب کاربرد فناوری های نوظهور در آموزش پزشکی (بررسی موردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)کرمی۱۳۹۴/۰۴/۰۸
ادراک دانشجویان از فاصله برنامه درسی تجربه شده و موردانتظار و رابطه آن با اهمالکاری تحصیلیانوشه دانیالیکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۴/۰۴/۲۴
فراارزشیابی عنصر سنجش در برنامه درسی فنی و حرفه ای و چالش های فرا روی آنزهرا نوریکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۴/۰۴/۲۴
تأثیراستفاده از گروه های مطالعاتی هدایت شده با محتوای دینی و اخلاقی بر عزت نفس، مسئولیت پذیری و حجاب و عفاففهیمه بهزادی نیاکارشناسی ارشدسعیدی رضوانی۱۳۹۴/۰۷/۰۴
بررسی تاثیر انواع محتواهای مرتبط با تربیت جنسی بر نگرش مثبت خویشتن داری جنسی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دومحسین اسماعیلیکارشناسی ارشدسعیدی رضوانی۱۳۹۴/۰۷/۰۵
وضعیت عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی پایه ششم ابتداییمحمد آهنین جانکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۴/۰۷/۰۷
شناسایی و اولویت بندی موضوعات اساسی مورد نیاز سبک زندگی دانشجویی با توجه به منابع دینی و سیره عملی علمای اسلامی جهت طرح در محتوای برنامه درسی مقطع کارشناسیمحمدحسین افشارکارشناسی ارشدقندیلی۱۳۹۴/۰۷/۰۸
تاثیر برنامه های درسی فوق برنامه برخودپنداره تحصیلی و قانون مداری در دانش آموزانزهرا نظریهکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۴/۰۷/۱۲
امکان سنجی اتخاذ رویکرد سیاست نرم در برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهدملیحه اخلاقی پورکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۴/۰۸/۰۶
مقایسه و تحلیل گرایش های موضوعی کتاب های دانشگاهی رشته تکنولوژی آموزشی در ایران و جهانکرمی۱۳۹۴/۰۸/۰۹
نقش کیفیت برنامه درسی ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان ناجاکرمی۱۳۹۴/۰۸/۱۱
طراحی و تدوین ساختار عاملی اضطراب پژوهشی و تدوین پرسشنامه برای آن در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدفاطمه غلامی بورنگکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۴/۰۸/۱۸
شناسایی سبک تدریس غالب معلمان ابتدایی سوریه و عوامل فردی و محیطی مؤثر بر آنممدوح سلامهکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۴/۰۹/۰۴
تدوین نظریه زمینه ای به منظور تبیین جهت گیری های عملی برنامه درسی دانشجو معلمانراحله پوراسماعیلکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۴/۱۰/۲۱
واکاوی هنجارهای حاکم بر فرآیند انتخاب استاد راهنمای پایان‌نامه (تجارب زیسته دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد)مجتبی حسینیکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۴/۱۱/۰۵
نقش بکارگیری سنجش اصیل( مبتنی بر عملکرد واقعی) در میزان توفیق درس روش تحقیق در احراز شایستگی پژوهشیطاهره عبداللهی گلکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۴/۱۱/۱۱
طراحی مدل شایستگی ارزیابان آموزشی و ارزشیابی میزان توفیق برنامه درسی رشته تحقیقات آموزشی در تحقق آن، در دانشگاه فردوسی مشهدطاهره روضهکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۴/۱۱/۲۶
تاثیر برنامه آموزش آشناسازی دانشجویان ورودی جدید بر سازگاری دانشجویان با دانشگاهزهره سیاحکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۴/۱۲/۰۵
تبیین و تحلیل برنامه درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه السلامسیدداود روحانی سراجیکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۴/۱۲/۱۲
تاثیر تکلیف شب فعال بر علاقه مندی دانش آموزان دوره ابتدایی نسبت به یادگیریشهین اسماعیل پورکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۴/۱۲/۱۶
ارزشیابی مداخله های بهبود عملکرد کارکنان شرکت ایران خودرو خراسان بر اساس عوامل موثر بر شکاف عملکردرضا دانشمندجرفیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۵/۰۱/۲۹
تعیین سهم پیش کنندگی رویکردهای برنامه درسی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان حوزه علوم انسانیجعفری ثانی۱۳۹۵/۰۲/۱۱
ارزشیابی نظام پژوهش سراهای دانش آموزی شهر مشهد بر اساس مدل عناصر سازمانی کافمنفاطمه نجومی تربتیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۵/۰۴/۰۲
ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده درس انشا در پایه ی هفتم دوره اول متوسطهفریبا غلامی چهکندکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۵/۰۴/۰۶
طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی پرورش خلاقیت در دوره ابتدایی آموزش و برورش جمهوری اسلامی ایراناحمد رجبی باغداردکتری(PhD)مهرام۱۳۹۵/۰۵/۱۱
تبیین عناصر برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرازهرا وقاری زمهریرکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
نیازسنجی رئوس مطالب برنامه درسی دوره های علوم انسانی اسلامی: زمینه ای برای بهبود نظریه پردازی بر اساس مبانی دینیزهرا حجازیکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
ارزیابی فرایند اجرای آموزش مدیران مدارس در آموزش و پرورش شهر مشهدمنا هرمززادهکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تحلیل برنامه درسی قصد شده نظام آموزش و پرورش ایران از حیث توجه به اقتصاد مقاومتیزهرا خوجهکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۵/۰۶/۳۱
کاربست رویکرد فناوری عملکرد انسانی در بهبود عملکرد مدیران و معلمان مدارس افغانستاننوریه هاشمیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
نقش عناصر الگوی طراحی انگیزشی آموزش در پیش بینی انگیزش بهبود عملکرد معلمان دوره ابتداییسیدمهدی رضوی کلاتیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
وضعیت شایستگی و ایفای نقش مربیگری عملکرد سرپرستان و تأثیر آن بر نتایج مربیگریحمید دانشمندکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تبیین سهم عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان متوسطه مدارس دولتی دخترانه شهر درگزسمانه رمضانیکارشناسی ارشدسعیدی رضوانی۱۳۹۵/۰۸/۱۱
روند تحول محتوایی کتب دانشگاهی و مرجع رشته برنامه درسی در جهان و ایرانکرمی۱۳۹۵/۰۸/۲۰
عوامل روان شناختی پیش بینی کننده در استفاده معلمان از رویکرد پژوهشی در تدریسزکیه عادلی پورکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۵/۰۹/۲۹
میزان انطباق برنامه‌های درسی اجرا شده درس ریاضیات دوره لیسه (متوسطه دوم) با برنامه درسی قصد شده در نظام آموزش‌ و پرورش جمهوری اسلامی افغانستانوحید احمد حیدریکارشناسی ارشدجعفری ثانی۱۳۹۵/۱۰/۱۱
شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی معلمان در راستای بازنگری برنامه درسی آموزش ضمن خدمتاحمد محمودیکارشناسی ارشدسعیدی رضوانی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
وضعیت نهادینه شدن ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی با توجه به نقش عوامل تسهیل بخش اجراثریا رشیدیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
وضعیت موجود و ترکیب بهینه آموزش های حین کار، خارج از محیط کار و الکترونیکی کارکنان در محیط های صنعتیمحدثه گل حسنیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تبیین عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق پژوهش دانشجویان و مقایسه سهم آن‌ها در زیرگروه‌های مختلف آموزشی دانشگاه فردوسی مشهدرویا پورحاجیکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۵/۱۲/۰۷
تبیین چگونگی تغییر دانش نظری و عملی معلمان در اجرای برنامه درسی جدید ریاضی دوره ی ابتدایی و دستاوردهایی برای برنامه درسی ضمن خدمت آناناعظم زرقانیدکتری(PhD)امین خندقی۱۳۹۵/۱۲/۰۸
طراحی الگوی برنامه بهسازی فردی مدیران دانشگاه فردوسی مشهدکبرا امامیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۵/۱۲/۲۱
وضعیت سطح انتقال آموخته‌های درس روش تحقیق به فعالیتهای پژوهشی و نقش عوامل فردی، آموزشی و محیطی بر پیش بینی آنمصطفی شجیعیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۶/۰۳/۰۶
بررسی تأثیر نظام دوری بر تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلیغلامرضا امیریکارشناسی ارشدجعفری ثانی۱۳۹۶/۰۶/۱۹
شناسایی راهبردهای ارتقای پژوهشگری در دانش‌آموزان با استفاده از الگوی SWOT (مورد: دبیرستان دوره متوسطه اول پسرانه در شهر مشهد)محمداسمعیل قادریکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۶/۰۶/۲۲
‏ شناسایی شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای و میزان توجه به آن در ‏کتاب‌های درسی ‏کارآفرینی‏، شاخه کاردانشمسعود دستگردکارشناسی ارشدقندیلی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی نظرات اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در خصوص فرایند بازنگری برنامه های درسی علوم انسانیفریده خسروی میابکارشناسی ارشدجعفری ثانی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
ارزیابی وضعیت موجود و تعیین راهبرد آموزشی اثربخشِ پرورش شایستگی‌های پژوهشی در برنامه‌ی درسی دوره‌ی دوم ابتداییمهدی حسین پناهدکتری(PhD)کرمی۱۳۹۶/۰۷/۱۱
تحلیل عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی گروه علوم انسانی دانشگاه و شناسایی مداخلات اثر بخش جهت بهبود (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)زهرا آهنیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
توصیف وضعیت تدریس در کلاس‌های چندپایه و ارائه راه‌کارهایی جهت تدریس اثربخش: پژوهش موردی دبستان پانزده خرداد روستای کشکک از توابع شهرستان تربت‌جاممژگان ذاکری حسن آبادیکارشناسی ارشدجعفری ثانی۱۳۹۶/۰۷/۱۹
شناسایی ویژگی‏ها و عوامل تسهیل‏کننده تدریس اثربخش برای تدریس درس کارآفرینی (مورد: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)عاطفه سالاری فورککارشناسی ارشدجعفری ثانی۱۳۹۶/۰۷/۲۰
وضعیت توجه به نقش مربی گری از سوی مدیران در دانشگاه فردوسی مشهدمحسن جهانیکارشناسی ارشدسعیدی رضوانی۱۳۹۶/۰۸/۲۷
بررسی تطبیقی گرایش‌های موضوعی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دوره تحصیلات تکمیلی رشته مطالعات برنامه درسی در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکاسولماز خسرویکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۶/۰۹/۲۶
نسبت میان ایدئولوژی رسمی و عملیاتی در نظام برنامه درسی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایراناحمدرضا فاضلیدکتری(PhD)امین خندقی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
ارزیابی مؤلفه‌های برنامه درسی از حیث اثر‌گذاری بر تکوین روحیه اقتصادی دانش‌آموزان ابتدایی (پویشی در خصوص برنامه درسی پنهان و اقتصاد مقاومتی)آزاده ظفرمندکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۶/۱۱/۳۰
عوامل تسهیل بخش و چالش های مدیران گروه های آموزشی در تحقق اهداف دانشگاه (مطالعه موردی:دانشگاه فردوسی مشهد)مهدی قاسم آبادیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۶/۱۲/۰۷
ارزیابی تجارب یادگیری در برنامه درسی دانشگاهی بر اساس حیطه‌های یادگیری معنادارندا تعبّدیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۶/۱۲/۱۵
گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی در برنامه های درسی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: چیستی، مدل و روش‌هاحمیده پاک مهردکتری(PhD)امین خندقی۱۳۹۷/۰۱/۲۹
شناسایی و اولویت بندی موضوعات اساسی مربوط به استفاده از فضای مجازی: زمینه ای برای تأمل در برنامه درسی دوره متوسطهبیتا قدیریانکارشناسی ارشدقندیلی۱۳۹۷/۰۴/۰۲
طراحی و ارزشیابی اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد یادگیری پیچیده بر پرورش شایستگی سواد رسانه‌ای دانش‌آموزاناعظم حسین زادهکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۷/۰۷/۱۸
بررسی میزان مطابقت محتوای کتابهای زبان انگلیسی دوره اول و دوم متوسطه با مبانی انسانشناسی اسلامی در سند برنامه درسی ملّیاعظم بیگلریکارشناسی ارشدقندیلی۱۳۹۷/۱۰/۳۰
تحلیل محتوای مفاهیم خویشتنداری جنسی(حیا،عفاف،حجاب)درکتابهای درسی ابتدایی چ دوره اول متوسطهاعظم فاتحیکارشناسی ارشدسعیدی رضوانی۱۳۹۷/۱۱/۰۶
نقش کیفیت بازخورد معلمان بر خودپنداره و کیفیت زندگی مدرسه‌ای دانشآموزان متوسطهحمید پارساءکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
تجربه زیسته مدیران آموزشگاهی مراکز فنی و حرفه‌ای چناران در مسیر بهبود کیفیت آموزشییگانه علی پورکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
تجربه‌ زیسته ی مدرسان و کارشناسان آموزش سازمانی در خصوص طراحی تکالیف یادگیریحدیث کرمی قلعه جوقکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تکوین اخلاق بین فردی دانش آموزان در تعامل با برنامه درسی پنهانفاطمه سادات خاتمیکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۷/۱۱/۳۰
واکاوی رویکردهای فمنیستی به عنوان هویتی نوین در کتاب های درسی مقطع متوسطهمحدثه السادات اسماعیل زاده شورکیکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تبیین برنامه‌درسی ‌پنهان عفاف و حجاب دانشکده پزشکی مشهدمعصومه محمد حسین زادهدکتری(PhD)سعیدی رضوانی۱۳۹۷/۱۲/۰۲
تدابیر غالب و غایب انگیزشی تدریس مبتنی بر مدل ARCS در کلاس های دانشجویان خارجیعفراء عارفیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۷/۱۲/۲۰
آسیب شناسی اجرای مدل تعالی منابع انسانی در شرکت ملی گاز ایرانمریم شوقی سینیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۸/۰۱/۲۴
چارچوب استلزام های ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان مقطع ابتداییمحمدحسین بهرامیکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۸/۰۴/۱۰
تشخیص نیازهای آموزشی مربیان پیش‌دبستانی برای تربیت جنسی نوآموزان: مطالعه‌ با رویکرد کیفیمحترم معصومیکارشناسی ارشدسعیدی رضوانی۱۳۹۸/۰۴/۱۸
تحلیل محتوای کتابهای دانشگاهی درسی روش تحقیق رشته روانشناسی وعلوم تربیتی در دانشگاه های ایران وجهانکرمی۱۳۹۸/۰۴/۲۶
تجزیه و تحلیل علل شکاف عملکرد کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و طرح مداخلات مناسب جهت بهبود عملکردحمیده زارعکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۸/۰۶/۲۴
طراحی چارچوب مفهومی حمایت در یادگیری غیررسمی محیط کارجهت توسعه مدیران در محیط های صنعتیسیده شوکت ضیاءقریشیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۸/۰۶/۲۴
تبیین برنامه درسی مبتنی بر رویکرد فطرت گرای توحیدیهاجر تجاری مقدمکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
بازنمایی تشکیل و تکوین هویت حرفه‌ای معلمان ایرانی در فرایند توسعه حرفه‌ای مستمرمرضیه کهندلدکتری(PhD)کرمی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
شناسایی ویژگی های شخصیتی اثرگذار بر اقدام پژوهی و ساخت ابزار مناسبزهرا حسینیکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۸/۰۶/۳۰
مفهوم شناسی مطالبه گری مبتنی بر آموزه های انقلاب اسلامی و دلالت های آن در برنامه درسیمرتضی نقره ایکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
آسیب شناسی برنامه های توسعه مدیران در طرح جانشین پروری در صنعت خودروسازیفرزانه یگانه کالشورکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ارائه مدل تعالی پژوهش جهت ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد)مهدی پوریزدیان محمدآبادکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تجارب زیسته دانش آموزان در خصوص اقدامات انگیزشی معلمان در فرآیند یاددهی- یادگیریسیده فهیمه ارفعیکارشناسی ارشدجعفری ثانی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
فعالیت ها و ادراکات اعضای هیئت علمی در اجرای درس پژوهی به منظور بهبود کیفیت تدریس پژوهشمحدثه حاجیانکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
طراحی برنامه درسی متناسب با شرایط بحران: الگویی برای آموزش و پرورش عمومی جمهوری اسلامی ایرانسیدعلی قادریدکتری(PhD)مهرام۱۳۹۸/۰۷/۱۰
رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالیامین خندقی۱۳۹۸/۰۷/۱۷
باورهای معرفت شناختی و جهت گیری های برنامه درسی تربیت هنری معلمانامین خندقی۱۳۹۸/۰۸/۱۲
وضعیت توجه به استانداردهای ارزشیابی دانش‌آموز در طرح ارزشیابی کیفی ـ توصیفیفرحناز معراجیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۸/۱۰/۲۹
ادراکات مدیران مدارس و دست اندرکاران برنامه‌های آموزشی نسبت به توسعه حرفه‌ای مدیرانزهره یزدانیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
تبیین و نقد پارادایم پژوهشی معنوی برای کاربست آن در پژوهش‌های تربیتیمحمد بهمنکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تجارب زیسته‌ی معلمان مقطع ابتدایی از تدریس در موقعیت یاددهی-یادگیری روییدنیالهه حسین پوریزدانیکارشناسی ارشدجعفری ثانی۱۳۹۸/۱۲/۱۴
تببین چرایی تمایل به تحصیل درفرآیند آموزش و پرورش مسجد محور - مطالعه ای مبتنی بر پدیدارشناسیمسعود بیاضیکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۹/۰۱/۳۰
واکاوی برنامه درسی اجراشده به منظور کشف عوامل اثرگذاربرفرهنگ رقابت دانش آموزان؛مطالعه ای مبتنی بر پژوهش رواییمحمود رضائی اترآبادکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۹/۰۲/۱۸
ارزشیابی اثربخشی برنامه های درسی ضمن خدمت معلمان براساس اصول آندراگوژیکرمی۱۳۹۹/۰۲/۲۴
شناسایی راهبردهای توسعه فناوری های نرم در قلمرو علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد براساس الگوی SWOTزهرا کربلاییکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۹/۰۳/۳۱
طراحی محیط‌یادگیری‌کل‌نگر برای پرورش شایستگی پیشرفت فردی در رشته پزشکی عمومیمهری یاوریدکتری(PhD)کرمی۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تأثیر آموزش مبتنی بر مثال بر میزان مشارکت فراگیران و یادگیری در درس جامعه شناسی دهم متوسطهمحسن بهاریکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ارزیابی برنامه درسی قصد شده کارشناسی علوم تربیتی مبتنی بر چارچوب شایستگی های اشتغال‌پذیری در ایران و سوریهممدوح سلامهدکتری(PhD)کرمی۱۳۹۹/۰۶/۳۰
از محیط یادگیری کلاسی تا واقعی: کاربست مدل چهار مؤلفه‌ای طراحی آموزشی در برنامه آموزشی تفسیر آریتمی‌های قلبی پرستارانسمیه نصرالهیکارشناسی ارشدکرمی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بررسی تجارب زیسته دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی از داوری در جلسات دفاع (مطالعه‏ای مبتنی بر پدیدارشناسی برای باز طراحی برگزاری جلسه دفاع)وحید غلامیکارشناسی ارشدمهرام۱۳۹۹/۰۷/۳۰
مطالعه تطبیقی آرای صاحب نظران برنامه درسی معنوی: دوآین هیوبنر و جیمز مک دونالدندا میرزاخانکارشناسی ارشدامین خندقی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
وضعیت موجود فرایند اعتبار سنجی شایستگی‌های تدریس معلمان در نظام آموزش‌وپرورش ایران: ارایه چارچوب بدیل برای اعتبار سنجی شایستگی تدریسمهرنازسادات رضوانیانکارشناسی ارشدجعفری ثانی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
طراحی و اعتبار یابی الگوی ارزیابی برنامه درسی برخط مبتنی بر نظریه سازنده گرایی اجتماعی درنظام آموزش عالیآمنه ملامحمدیدکتری(PhD)کرمی۱۳۹۹/۱۰/۲۳
شناسایی ملاک ها و نشانگرهای ارزیابی تکالیف یادگیری برنامه‌های توسعه مدیران در شرکت های صنعتیعاطفه شریعتیکارشناسی ارشدکرمی۱۴۰۰/۰۱/۲۲
تبیین دو مؤلفه هدف و محتوا در برنامه درسی دوره آموزش عمومی از 7 تا 14 سال بر پایه منابع اسلامیحمید سعیدبخشدکتری(PhD)قندیلی۱۴۰۰/۰۳/۳۱
شناسایی و دسته‌بندی خطاهای رایج در پایان‌نامه‌های رشته –گرایش‌های علوم‌تربیتی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)زینب سادات حسینیکارشناسی ارشدمهرام۱۴۰۰/۰۴/۲۷
بکارگیری مدل چهار مولفه ای طراحی آموزشی جهت طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی آموزش کل نگرانه برای برنامه درسی پزشکی عمومی ایرانکرمی۱۴۰۰/۰۶/۱۷
استلزام‏های برنامه درسی روح افزا مبتنی بر دیدگاه جان میلر برای دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش ایرانعلی برائیدکتری(PhD)مهرام۱۴۰۰/۰۶/۳۰
ارائه الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در نظام آموزش و پرورش رسمی سوریهعفراء عارفیدکتری(PhD)مهرام۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شناسایی عوامل مؤثر بر علاقه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی به فعالیت‌های پژوهشیمهسا غفاریکارشناسی ارشدمهرام۱۴۰۰/۰۷/۲۹
تاثیر ارائه کارت بازخورد بر یادگیری و نگرش دانشجویان پزشکی در محیط‌های یادگیری تکلیف‌محورمهشید زنگنهکارشناسی ارشدکرمی۱۴۰۰/۰۹/۰۲
شناسایی راهکارهای توسعه همکاری پژوهشی میان گروه‌های علوم تربیتی و اداره کل آموزش‌وپرورش (قلمروی مطالعه: خراسان رضوی)مژده ساعدیکارشناسی ارشدمهرام۱۴۰۰/۱۰/۱۲
وضعیت موجود تضمین کیفیت بیرونی در نظام آموزش عالی ایران و ارایه چارچوب پیشنهادینرجس شیرککارشناسی ارشدجعفری ثانی۱۴۰۰/۱۲/۱۱
تجربیات معلمان شرکت کننده در جشنواره الگوهای برتر تدریساکرم غلام نیاکارشناسی ارشدجعفری ثانی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
استلزام‌های برنامه‌ درسی موسیقی در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مقطع ابتداییمصطفی صفاپورقوچانیکارشناسی ارشدمهرام۱۴۰۰/۱۲/۱۷
تأثیر راهبرد آموزشی تکلیف ‌محور در درس روش تحقیق بر پرورش شایستگی پژوهشی دانشجویانهدی بهروزفرکارشناسی ارشدکرمی۱۴۰۱/۰۲/۲۰