عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
یادگیری در حد تسلط:شیوه ای اصولی در آموزش ابتداییبهروز مهرام۱۹۹۷-۲
ماهیت هدف ها و محتوای برنامه درسی ریاضیات در دوره ابتداییحسین جعفری ثانی۱۹۹۸-۶
توجه به برنامه درسی «پنهان»؛ ضرورتی آشکار در تحقق اهداف ارزشی آموزش های دینیمحمود سعیدی رضوانی۲۰۰۰-۱۲
پژوهش حین عمل، رویکردی نو در آموزش ضمن خدمت معلمانمحمود سعیدی رضوانی۲۰۰۳-۴
بررسی تحولات نگرشی و هویتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدبهروز مهرام۲۰۰۵-۵
درآمدی بر بررسی و نقد کتاب اهداف تربیت از دیدگاه اسلاممحمود سعیدی رضوانی۲۰۰۵-۱۰
بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسیبهروز مهرام۲۰۰۶-۳
نقش مؤلفه های برنامه درسی پنهان در هویت علمی دانشجویانبهروز مهرام۲۰۰۶-۳
رابطه ی معیار های ارتباطی با سازگاری زناشوییبهروز مهرام۲۰۰۶-۶
نقد مقاله بررسی ارتباط عمودی کتابهای حرفه و فنمحمود سعیدی رضوانی۲۰۰۶-۱۰
مطالعه طولی پیرامون توانایی حرکتی و تیز حسی جنبشی کودکان در معرض ابتلا به اختلال هماهنگی رشدی(DCD)محمود سعیدی رضوانی۲۰۰۶-۱۲
بررسی محتوای درسی سطح یک حوزه علمیه و ارائه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط (با تاکید بر اصول فقه)سیدجواد قندیلی۲۰۰۷-۲
کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجاربهروز مهرام۲۰۰۷-۳
آموزش مدیران با الگوی شایستگیمرتضی کرمی۲۰۰۷-۴
ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد ساخت وسازگرایی راهبردی نوین در ارزشیابی برنامه درسی دردوره ابتداییمرتضی کرمی۲۰۰۷-۴
تبیین نقش علوم انسانی بر سایر علومحسین جعفری ثانی۲۰۰۷-۶
کاربست رویکرد ساخت وسازگرایی در آموزش وپرورشمرتضی کرمی۲۰۰۷-۷
مطالعه تأثیر به کارگیری یک الگوی تدریس ترکیب شدهحسین جعفری ثانی۲۰۰۷-۹
میزان انطباق کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با اصول انتخاب و سازماندهی برنامه درسیحسین جعفری ثانی۲۰۰۷-۹
مقایسه نظری و تجربی(عملی)‌ رویکردهای کل نگر و جزءنگر نیازسنجی آموزشیمحمود سعیدی رضوانی۲۰۰۷-۹
نگرش مدیران گروه ، اعضای هیئت علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش آموزش مداوم از طریق اینترنتمحمود سعیدی رضوانی۲۰۰۷-۱۰
شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب جهت آموزش صنعتیمرتضی کرمی۲۰۰۸-۵
بررسی رابطه عزت نفس مدیران زن و اثربخشی آنان در مدارس منطقه چناران در سال تحصیلی 85-1384بهروز مهرام۲۰۰۸-۶
بررسی میزان اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامیمحمود سعیدی رضوانی۲۰۰۸-۷
ارزشیابی برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی از حیث کارآفرینی (مطالعه موردی: خراسان رضوی)بهروز مهرام۲۰۰۸-۸
بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادهابهروز مهرام,محمود سعیدی رضوانی۲۰۰۸-۸
بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محوربراساس رسالت، مشارکت وتعهدسازمانی مدیران ومعلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهدمحمود سعیدی رضوانی۲۰۰۹-۱
بررسی واژه‌ها و مفاهیم اساسی برنامه‌ درسی در قرآن وحدیتسیدجواد قندیلی۲۰۰۹-۳
تأثیر تلفیق محتوای چهار بخش اصلی کتاب علوم اول راهنمایی بر اساس رویکرد سازماندهی تلفیقی بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعیحسین جعفری ثانی۲۰۰۹-۳
مقایسه تاثیر تدریس به شیوه بحث گروهی دانشجو - محور با شیوه سخنرانی بر یادگیری دانشجویان پزشکیبهروز مهرام۲۰۰۹-۳
در جستجوی نظام آموزشی اعضای شورای شهر نمونه موردی مشهدمحمود سعیدی رضوانی۲۰۰۹-۴
مقایسه ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگرمقصود امین خندقی۲۰۰۹-۸
واکاوی نقش مدرس به عنوان مؤلفه ای از برنامه درسی در نیل به کارآفر ینیبهروز مهرام۲۰۰۹-۹
تأثیر الگوی تدریس پیش‌سازمان‌دهنده بر یادگیری درس شیمی عمومیحسین جعفری ثانی۲۰۰۹-۱۱
مقایسه اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا در آموزش مدیرانمرتضی کرمی۲۰۰۹-۱۱
ارزشیابی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتداییمحمود سعیدی رضوانی۲۰۰۹-۱۲
تاملی بر آموزش پذیری مدیریت:انتقادها و دیدگاه هامحمود سعیدی رضوانی۲۰۱۰-۱
تاثیر سبک رهبری مدیران بر احساس برابری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهدبهروز مهرام۲۰۱۰-۳
تحلیل شغل «عضویت در شورای شهر» و تشخیص نیازهای آموزشی نمونه: شورای اسلامی شهر مشهدمحمود سعیدی رضوانی۲۰۱۰-۳
ساماندهی محتوای برنامه های درسی با الهام از آیات قرآن کریمسیدجواد قندیلی۲۰۱۰-۴
تحلیل محتوای مقاله های چاپ شده در مجله های علمی ـ پژوهشی حوزه روان شناسی کشور از زاویة موضوع و روش پژوهشبهروز مهرام۲۰۱۰-۶
بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادیبهروز مهرام۲۰۱۰-۹
بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسیبهروز مهرام۲۰۱۰-۹
بررسی مهارتهای حرفه ای پزشکان عمومی مراکز بهداشتی - درمانی استان قزوینبهروز مهرام۲۰۱۰-۹
بررسی الگوی سازمان دهی برنامه درسی جاری سطح یک حوزه علمیه و ارایه ویژگی های مطلوب آن با توجه به رویکرد تلفیقی مضمون محورسیدجواد قندیلی۲۰۱۰-۱۱
تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارسبهروز مهرام۲۰۱۰-۱۲
کاوشی در عملکرد مدیریت اموزشی به عنوان مولفه ای از برنامه درسی پنهان در تربیت ارزشی دانش آموزانبهروز مهرام۲۰۱۰-۱۲
بررسی تاثیر کاربست برنامه درسی مساله محور در آموزش تخصصی اپراتورهای تولید صنعت خودروسازیمرتضی کرمی۲۰۱۱-۲
بررسی نقش عوامل کاهش دهنده فاصله بین برنامه درسی قصدشده، اجراشده و تجربه شده در آموزش عالیمرتضی کرمی۲۰۱۱-۲
تاملی بر تمرکزگرایی، تمرکززدایی و رجعت مجدد به تمرکزگرایی و بررسی دلالت های آنها برای نظام برنامه درسی ایران: منظری جدیدمقصود امین خندقی۲۰۱۱-۲
تحلیلی بر میزان اهمیت و بکارگیری دستاوردهای علمی حوزه برنامه درسی در نظام های آموزشی شرکت های صنعتی: فرصت ها و تهدیدهامقصود امین خندقی۲۰۱۱-۳
سرنوشت شغلی فارغ التحصیلان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهدمحمود سعیدی رضوانی۲۰۱۱-۳
میزان درگیری برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی(پایه سوم و چهارم) با مهارت های سواد خواندن بر اساس مطالعه بین المللی پرلزحسین جعفری ثانی۲۰۱۱-۳
نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه یک الگوی احتمالی - آماری برای جامعه آماریمحمود سعیدی رضوانی۲۰۱۱-۳
بررسی برنامه درسی تجربه شده دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش ابتداییمرتضی کرمی۲۰۱۱-۴
تبیین عوامل مؤثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدمحمود سعیدی رضوانی۲۰۱۱-۴
تأملی بر پیوند نظری رویکردهای ارزشیابی آموزشی با الگوهای کیفیت آموزشی و تبیین پیامدهای آن بر حوزه عملمقصود امین خندقی۲۰۱۱-۵
ارزشیابی برنامه درسی راسته دوزی دوره متوسطه حرفه‌ای دانش آموزان کم توان ذهنیمقصود امین خندقی۲۰۱۱-۸
بازار کار جهانی و تاثیر آن بر طراحی برنامه درسیمرتضی کرمی۲۰۱۱-۸
بررسی نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکیمقصود امین خندقی۲۰۱۱-۸
ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمقصود امین خندقی۲۰۱۱-۹
تاثیر ایفای نقش رهبری مدیران آموزشی برتحول نظام ارزشی با تاکید بر رویکرد تک نگاشت رواییبهروز مهرام۲۰۱۱-۹
توصیف و تبیین الگوهای نظری تربیت اسلامیسیدجواد قندیلی۲۰۱۱-۹
جایگاه ابعاد هنری و ساختار محتوایی در کتب درسی آموزش هنر دوره راهنمایی:گامی در شناخت برنامه درسی مغفولبهروز مهرام۲۰۱۱-۹
واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسیمقصود امین خندقی,حسین جعفری ثانی۲۰۱۱-۹
بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویانبهروز مهرام۲۰۱۱-۱۰
تأثیر تدریس با تلفیق دو الگوی آموزشی همیاری و یادگیری در حد تسلط بر یادگیری مبحث علایم حیاتی : تجربه ای از دانشجویان پرستاری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهدحسین جعفری ثانی۲۰۱۱-۱۲
واکاوی لطیف های تبادل شده دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی از حیث همسویی با اهداف پرورشیبهروز مهرام۲۰۱۱-۱۲
بررسی میزان توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با مؤلفه های فرهنگ سازمانی مدرسهبهروز مهرام۲۰۱۲-۱
بررسی میزان توجه به موضوع های مختلف پزشکی در مجله های علمی - پژوهشی علوم پزشکی کشوربهروز مهرام۲۰۱۲-۳
بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روانبهروز مهرام۲۰۱۲-۳
بررسی اثربخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمان های معنوی - مذهبی در کاهش تعارضات زناشوییبهروز مهرام۲۰۱۲-۳
تأثیر الگوی کاوشگری بر باورهای خودکارآمدی دانش آموزان در حل مسائل درس فیزیکحسین جعفری ثانی۲۰۱۲-۳
تحلیلی بر وضعیت موجود طراحی برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره راهنمایی بر مبنای تحلیل محتوای کتاب‌های درسی و اسناد مرتبط برنامه درسیمقصود امین خندقی۲۰۱۲-۳
طراحی نظام برنامه ریزی درسی منطقه ای برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایرانمقصود امین خندقی۲۰۱۲-۳
مقایسه تأثیر دو روش آموزشی ایفای نقش و سخنرانی بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان نخست باردار در باره نوع زایمانحسین جعفری ثانی۲۰۱۲-۴
بررسی جهت‌گیری‌های برنامه درسی استادان : نقش جنسیت ، مرتبه علمی و نحوه ارایه آموزش ( مجازی،حضوری) در دانشگاه علوم پزشکی مشهدحسین جعفری ثانی۲۰۱۲-۶
عوامل بازدارنده ی استفاده از دوره های یادگیری الکترونیکی آموزش مداوم در مشمولین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدمرتضی کرمی۲۰۱۲-۸
بررسی درجه انطباق رفتار مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد با شاخص های چهارگانه رهبری تحولی و رابطه آن با بهسازی کارکنانبهروز مهرام۲۰۱۲-۹
بررسی نگرش اعضای هیئت علمی در باره رابطه بین فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خویشحسین جعفری ثانی۲۰۱۲-۹
تاثیر روش تدریس مشارکتی بر گروه گرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در شهر مشهدمرتضی کرمی۲۰۱۲-۹
رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانمرتضی کرمی۲۰۱۲-۹
بررسی میزان آموزش مهارت های اشتغال زای مورد نیاز بازار کار در برنامه های درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری، مهندسی عمران و صنایع غذاییمرتضی کرمی۲۰۱۲-۱۰
ساختار تصمیم گیری مطلوب در طراحی برنامه درسی آموزش عالی:دیدگاه اعضای هیات علمی و متخصصین برنامه درسیمرتضی کرمی۲۰۱۲-۱۲
فرهنگ و برنامه درسی آموزش زبان انگلیسیمرتضی کرمی۲۰۱۲-۱۲
نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبیحسین جعفری ثانی,بهروز مهرام۲۰۱۲-۱۲
ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران براساس جهت گیریهای برنامه درسی و تجربه مدرسانحسین جعفری ثانی۲۰۱۳-۱
بررسی رابطه سبک تفکر مدیران آموزشی با سبک رهبری تحولی آنان بر اساس مدل بس و اولیوبهروز مهرام۲۰۱۳-۱
رابطه ارزشیابی کلاسی ادراک شده تبحری محور و عملکردی محور با خود راهبری در یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهدحسین جعفری ثانی۲۰۱۳-۱
بررسی میزان دستیابی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مشهد به اهداف برنامه درس اصول و مهارتهای پرستاریبهروز مهرام۲۰۱۳-۲
سبک های یادگیری و نقش آن بر یادگیری خودراهبردانشجویان دختر و پسر دانشکده پرستاری و مامایی مشهدحسین جعفری ثانی۲۰۱۳-۲
میزان دستیابی دانشجویان مقطع کارشناسی به اهداف آموزشی از دیدگاه دانشجویان و سرپرستاران بخش هابهروز مهرام۲۰۱۳-۲
نیازسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بر مبنای مدل بوریچ و مدل تحلیل کوآدرانتمقصود امین خندقی,محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۳-۲
آموزش معیارهای اخلاق پژوهش: ضرورتی انکار ناپذیر در برنامه‌های درسی آموزش عالیمقصود امین خندقی۲۰۱۳-۳
بررسی کاربرد روش تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی در آموزش عالی: مطالعه موردی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندرانمرتضی کرمی۲۰۱۳-۳
جذابیت، کاربرد و فهم درس دین و زندگی سوم متوسطه (نگرش دانش آموزان و تبیین علی آن)محمود سعیدی رضوانی,بهروز مهرام۲۰۱۳-۳
چالش در اهداف تربیت دینی (شناخت، عاطفه و عملکرد)محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۳-۳
رابطه میزان اختلالات روانی- رفتاری با طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی در آزادگان شهر مشهدبهروز مهرام۲۰۱۳-۳
کاربرد زیباگرایی و هنر در تربیت دینیمحمود سعیدی رضوانی۲۰۱۳-۳
نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفه های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت ها و چالش های برنامه درسی در آموزش عالیحسین جعفری ثانی,محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۳-۳
نیاز سنجی آموزشی مدیران شرکت برق منطقه ای مازندران مبتنی بر الگوی شایستگیمرتضی کرمی۲۰۱۳-۳
پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علممقصود امین خندقی۲۰۱۳-۴
تاثیر خودارزیابی مستمر دانشجویان بر خودکارآمدی پژوهشی و پیشرفت تحصیلی آنان: عنصری مغفول در تدوین برنامه‌های درسیمقصود امین خندقی۲۰۱۳-۴
رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطهمرتضی کرمی۲۰۱۳-۴
ویژگی‌های کلیدی برنامه درسی مبتنی بر آموش الکترونیکی در آموزش عالیحسین جعفری ثانی,محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۳-۵
طراحی و سنجش تاثیر محیط های یادگیری سازنده گرا بر رضایت، نگرش و یادگیری در آموزش عالی(مورد درس روابط انسانی در سازمان های آموزشی)مرتضی کرمی۲۰۱۳-۶
بررسی گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته برنامه درسی به رویکردهای برنامه درسیحسین جعفری ثانی۲۰۱۳-۷
گونه های غالب و غایب فناوری اطلاعات در آموزش پزشکی و چالش های پیش روی آنمرتضی کرمی۲۰۱۳-۷
وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش عالیمرتضی کرمی۲۰۱۳-۸
آسیب شناسی طرحهای ارزیابی درونی و راههای توسعه اثربخشی آنها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد)بهروز مهرام۲۰۱۳-۹
ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیحسین جعفری ثانی۲۰۱۳-۹
بازی دانایی نظریه زمینه ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایرانبهروز مهرام۲۰۱۳-۹
بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبیحسین جعفری ثانی,بهروز مهرام۲۰۱۳-۹
تأثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجّح آنانمقصود امین خندقی۲۰۱۳-۹
تأثیر نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی بر مشارکت آنان در محیط آموزش الکترونیکیمقصود امین خندقی۲۰۱۳-۹
تغییر برنامه درسی آموزش عالی: مورد برنامه‌ی درسی دوره‌ی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشیمرتضی کرمی۲۰۱۳-۹
وضعیت تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهدحسین جعفری ثانی,محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۳-۹
اخلاق در ارزشیابی: ارائه چارچوب مفهومیمقصود امین خندقی۲۰۱۳-۱۲
افزایش اثربخشی برنامه درسی مهارت های زندگی از طریق خلق محیط های یادگیری سازنده گرا (مورد مهارت مدیریت خشم)مرتضی کرمی۲۰۱۳-۱۲
بررسی و تدوین شاخص‌های ارزیابی کیفیت مقاله‌های علمی- پژوهشی در حوزه علوم انسانی مبتنی بر نظریه هنجارهای علم مرتونبهروز مهرام۲۰۱۳-۱۲
جایگاه حل مساله در تمرین های کتاب های درسی علوم ابتداییبهروز مهرام۲۰۱۳-۱۲
شناسایی الگوی تلفیق برنامه‌ درسی علوم انسانی و فاصله آن با وضعیت مورد انتظاردانشجویان، بر اساس دیدگاه فوگارتیحسین جعفری ثانی,مرتضی کرمی۲۰۱۳-۱۲
مقایسه اثربخشی روش های تدریس بحث گروهی و سخنرانی بر میزان یادگیری و رضایت دانش آموزان از تدریس، در درس دین و زندگیمحمود سعیدی رضوانی۲۰۱۳-۱۲
رابطه طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی با اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهدبهروز مهرام۲۰۱۴-۱
تاثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مساله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمانمرتضی کرمی,محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۴-۱
گرایش به تفکر انتقادی، یادگیری خود تنظیمی و موفقیت تحصیلی در بستر الگوی تدریس کاوشگریمرتضی کرمی۲۰۱۴-۲
تأثیر محیط یادگیری ترکیبی بر رضایت و یادگیری کارشناسان بخش صنعتمرتضی کرمی۲۰۱۴-۳
تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه سوم راهنمایی از لحاظ توجه به ابعاد هوش هیجانیبهروز مهرام۲۰۱۴-۳
توانمندیها و مهارتهای مؤثر و مورد نیاز برای تدریس در دانشگاهمقصود امین خندقی۲۰۱۴-۳
حاکمیت سنت دیسیپلین محوری بر جهت گیری‌های برنامه درسی تربیت هنری معلمان هنر دوره راهنمایی تحصیلی: چالش‌ها و آسیب هامقصود امین خندقی۲۰۱۴-۳
بررسی نظریه های همسرگزینی و نقد آنها با تکیه بر منابع اسلامی و روان شناسیبهروز مهرام۲۰۱۴-۴
بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در معلمان مقطع متوسطه و نقش آن در سبک تدریس آنانمرتضی کرمی۲۰۱۴-۴
میزان انطباق اهداف کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی با اسناد فرا دست آنبهروز مهرام,مقصود امین خندقی,محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۴-۴
بررسی ابعاد و چالشهای اجرای برنامه های درسی جدید (بازنگری شده) نظام آموزش عالی مهارتی از دیدگاه مجریانمرتضی کرمی,حسین جعفری ثانی۲۰۱۴-۵
تاثیرالگوی کاوشگری بر تفکر انتقادی و نگرش دانش آموزان نسبت به کتاب درسی علوم تجربی دردوره ابتداییمرتضی کرمی۲۰۱۴-۵
شناسایی، مقایسه و تحلیل گرایش‌های موضوعی کتاب‌های درسی دانشگاهی رشته تکنولوژی آموزشی در ایران و جهانمرتضی کرمی۲۰۱۴-۶
فرآیند تولید محتوای الکترونیکی بر اساس مدل p3 و نقش ابزارهای تألیف محتوای الکترونیکی در برنامه درسی آموزش عالیمقصود امین خندقی,حسین جعفری ثانی۲۰۱۴-۶
عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهدحسین جعفری ثانی,محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۴-۷
مقایسه عوامل زمینه ای مؤثر بر رفتارهای خود مراقبتی دیسمنوره اولیه در دو روش آموزش توسط همتا و مراقب بهداشتیبهروز مهرام۲۰۱۴-۷
ارزشیابی کیفیت محتوای الکترونیکی از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمقصود امین خندقی۲۰۱۴-۸
پیوند وثیق میان ارزشیابی و تصمیم‌گیری در الگوی سیپ: استفاده‌ی عملی ناصواب از الگوی سیپ، پیامد فهم نظری نادقیق آنمقصود امین خندقی۲۰۱۴-۸
ارزیابی برون‌داد تربیتی هیئات مذهبی (مورد: شهر مشهد)محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۴-۹
بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی بر رشد دانش فراشناختی دانش‌آموزان در درس علوم تجربیحسین جعفری ثانی۲۰۱۴-۹
تأثیر ویژگی های فراگیر، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در صنعت بانکداریمرتضی کرمی۲۰۱۴-۹
نقش نگرش مدیران مدارس نسبت به مدیریت دانش در کارایی آنانحسین جعفری ثانی۲۰۱۴-۹
بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن هابهروز مهرام۲۰۱۴-۱۰
تحلیل برنامه درسی قصد شده و اجرا شده دوره راهنمایی براساس مولفه های آموزش صلح یونسکومرتضی کرمی۲۰۱۴-۱۰
ارزیابی کیفیت مراحل تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390مقصود امین خندقی,حسین جعفری ثانی۲۰۱۴-۱۱
رابطه بین هوش هیجانی و به‌کارگیری مؤلفه‌های تدریس اثر بخش استادان دانشگاه علوم پزشکی مازندرانحسین جعفری ثانی۲۰۱۴-۱۱
مهارت آموزی ضرورت آموزش فنی و حرفه ای در محیط های یادگیری کل نگرمرتضی کرمی۲۰۱۴-۱۲
گذر از رویکرد دیسیپلینی به اجتماعی در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی (تحلیل وضعیت موجود و مطلوب از دید دبیران)مقصود امین خندقی۲۰۱۵-۱
بررسی میزان آموزش سازنده گرا بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر وبمرتضی کرمی۲۰۱۵-۲
بررسی سعه صدر معلمان و رابطه آن با ترجیح سبک تدریس آنهابهروز مهرام۲۰۱۵-۳
بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی پس از زایمان در مادران چندزا در ماه اول و دوم پس از زایمانبهروز مهرام۲۰۱۵-۳
چگونگی گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه در محتوای برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایرانمقصود امین خندقی۲۰۱۵-۳
مقایسه تأثیر سه شیوه آموزش الکترونیکی، ترکیبی و حضوری بر واکنش و یادگیری در آموزش صنعتیمرتضی کرمی۲۰۱۵-۳
نقش کیفیت برنامه درسی آموزش های ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان نیروی انتظامی شهر مشهد)مرتضی کرمی۲۰۱۵-۳
هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالیمقصود امین خندقی۲۰۱۵-۳
تجارب دانشجویان تربیت معلم از طراحی آموزشی بر اساس رویکرد ساختن گرایی : (مطالعه موردی دانشجویان رشته آموزش ابتدایی تربیت معلم شهید بهشتی مشهد)مرتضی کرمی۲۰۱۵-۴
واکاوی برنامه درسی مغفول برای تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلیبهروز مهرام۲۰۱۵-۴
اشاعه استانداردهای ارزشیابی در گزارش پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی: کاوشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشدمرتضی کرمی,مقصود امین خندقی۲۰۱۵-۶
نقش ابعاد فضای اخلاقی سازمان در پیش بینی رضایت شغلی معلمانحسین جعفری ثانی۲۰۱۵-۶
مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلامسیدجواد قندیلی۲۰۱۵-۷
نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش بینی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانشمرتضی کرمی۲۰۱۵-۷
برنامه درسی پست مدرن در بوته نقدمقصود امین خندقی۲۰۱۵-۸
عدم انطباق تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با راهنمای تدریسمحمود سعیدی رضوانی,مقصود امین خندقی۲۰۱۵-۸
نقش آفرینی دانشگاه در اشتغال: از نظر تا عمل. مطالعه موردی، دانشکده علوم تربیتی و روان ش ناسی دانشگاه فردوسی مشهدمحمود سعیدی رضوانی۲۰۱۵-۸
اثربخشی مدل طراحی آموزشی چهار مولفه ای در بهبود واکنش و یادگیری کارکنان صنعت خودروسازیمرتضی کرمی۲۰۱۵-۹
بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمانمرتضی کرمی,محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۵-۹
پیش بینی آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی دانشجویان با توجه به خودکارآمدی پژوهشیبهروز مهرام۲۰۱۵-۹
تحلیل وضعیت موجود و شناسایی چالش های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران در شرکت های بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهدمرتضی کرمی۲۰۱۵-۹
تحلیلی بر برنامه درسی کارآموزی: از محیط‌های یادگیری آشوبناک تا سازنده گرامرتضی کرمی۲۰۱۵-۹
جایگاه پرورش هوش های چندگانه در مجلات کمک آموزشی رشدبهروز مهرام۲۰۱۵-۹
روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآنسیدجواد قندیلی۲۰۱۵-۱۰
بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌هابهروز مهرام۲۰۱۵-۱۲
تأثیر برنامه های درسی اوقات فراغت بر مهارت های فراغتی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر مشهـدمرتضی کرمی,مقصود امین خندقی۲۰۱۵-۱۲
شناسایی گونه های غالب و غایب تلفیق دربرنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضویحسین جعفری ثانی,مرتضی کرمی۲۰۱۵-۱۲
میزان پاسخگویی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به نیازهای شناختی دانش آموزانمقصود امین خندقی,محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۵-۱۲
تاملی در باب شان الگو در حوزه طراحی برنامه درسیمحمود سعیدی رضوانی۲۰۱۶-۲
نظم پذیری جمعی درون خانواده؛ پدیده محوری در تأثیر پذیری عملکرد افتصادی خانواده از آموزه اسلامی: مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ایبهروز مهرام۲۰۱۶-۲
ارزیابی کیفیت نرم‌افزارهای آموزشی دوره ابتدایی بر اساس اصول اولیه آموزش مریلمرتضی کرمی۲۰۱۶-۳
پویش استلزامات تحولی-تعاملی در آموزش دانش آموزان آسیب دیدهشنواییمحمود سعیدی رضوانی۲۰۱۶-۳
تبیین عامل های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمانبهروز مهرام۲۰۱۶-۳
توسعه شایستگی های کارآموزان فنی و حرفه ای از طریق کاربست رویکرد کل نگر مبتنی بر مدل چهارمولفه ای(4C/ID)مرتضی کرمی,محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۶-۳
جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید هابهروز مهرام,مرتضی کرمی۲۰۱۶-۳
گرایش های موضوعی غالب و غایب در کتابهای درسی دانشگاهی رشته مطالعات برنامه درسی در ایران و جهانمرتضی کرمی۲۰۱۶-۳
مقایسە اثربخشی مدلهای طراحی آموزشی سازنده گرا (جاناسن) و سیستمی (مریل) در طراحی محیط های یادگیری مسئله محور در آموزش ضمن خدمت معلمانمرتضی کرمی,محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۶-۳
تحلیلی بر ترکیب موجود و بهینه تصمیم‌گیرندگان در فرایند طراحی و تدوین برنامه‌درسی آموزش صنعتیمرتضی کرمی۲۰۱۶-۴
شناسایی عوامل غیرآموزشی موثر بر بکارگیری آموزش ها در سازمان: محیط سازمان و عوامل فراسازمانیمرتضی کرمی۲۰۱۶-۴
طراحی و اعتبار یابی الگوی تدریس مجازی با کیفیت در نظام آموزش عالی ایرانحسین جعفری ثانی۲۰۱۶-۴
بررسی دیدگاه دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه پیرامون تحقق اهداف قلمرو «عمل و رفتار» برنامه درسی دین و زندگیمحمود سعیدی رضوانی,مقصود امین خندقی۲۰۱۶-۵
بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت برنامه های درسی در دانشگاه فردوسی مشهدبهروز مهرام۲۰۱۶-۶
تعیین سهم پیش‌ پراکندگی رویکردهای برنامه‌ درسی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان علوم انسانیحسین جعفری ثانی۲۰۱۶-۶
کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در برنامه‌های آموزش مدیرانمرتضی کرمی۲۰۱۶-۶
پیوند روح، نور و سکینه در قرآن و نقش آنها در حیات اخلاقی انسان با تکیه بر ارزیابی دیدگاه علّامة طباطباییسیدجواد قندیلی۲۰۱۶-۷
ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسیمقصود امین خندقی۲۰۱۶-۸
ارزیابی اثربخشی بکارگیری مدل طراحی آموزشی دیک و کری در آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاهمرتضی کرمی۲۰۱۶-۹
نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنانبهروز مهرام۲۰۱۶-۹
کاربست آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی عوامل مربوط به ویژگی های فراگیر و فرایند آموزشمرتضی کرمی۲۰۱۶-۱۱
برنامه درسی جدید ریاضی: معلمان چه می کنند؟مقصود امین خندقی۲۰۱۶-۱۲
تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایرانمقصود امین خندقی,سیدجواد قندیلی۲۰۱۶-۱۲
ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه پژوهشی برای دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهدبهروز مهرام۲۰۱۶-۱۲
ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد)بهروز مهرام,مرتضی کرمی۲۰۱۷-۱
بررسی تأثیر روش تدریس تفحّص گروهی بر رشد مهارت‌‌های اجتماعی دانش‌آموزانحسین جعفری ثانی۲۰۱۷-۱
شناسایی استانداردها و مؤلفه های اخلاق حرفه ای تدریس استادان دروس معارف اسلامیمحمود سعیدی رضوانی,مرتضی کرمی,مقصود امین خندقی۲۰۱۷-۲
تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرامقصود امین خندقی,محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۷-۳
تحلیل نظری بر تاثیر و تاثر متقابل جهانی شدن با هویت دینیمقصود امین خندقی۲۰۱۷-۳
طراحی مدل شایستگی های پژوهشی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی ایرانمرتضی کرمی,حسین جعفری ثانی۲۰۱۷-۳
نسبت میان نظریه و عمل از منظر پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسیمقصود امین خندقی۲۰۱۷-۳
ساخت و اعتباریابی مقیاس اضطراب از پژوهش برای دانشجویانبهروز مهرام۲۰۱۷-۴
نگرش و میزان ارتکاب دانش آموزان به تقلب و پیش بینی پذیری نگرش دانش آموزان به تقلب بر اساس برنامه درسی اجرا شدهبهروز مهرام,مقصود امین خندقی۲۰۱۷-۴
ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهدمرتضی کرمی۲۰۱۷-۵
ارزیابی میزان هم خوانی برنامه های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی های پژوهشیمرتضی کرمی,حسین جعفری ثانی۲۰۱۷-۵
نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی: زمینه‌ای جهت بهبود و تقویت نظریه‌پردازی بر اساس مبانی دینیمقصود امین خندقی,سیدجواد قندیلی۲۰۱۷-۵
ارزشیابی تجهیزات و امکانات محیط کارگاهی در برنامه درسی دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژهمقصود امین خندقی۲۰۱۷-۶
بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه های انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامیمقصود امین خندقی,محمود سعیدی رضوانی,سیدجواد قندیلی۲۰۱۷-۶
طراحی الگوی برنامه درسی آموزش ترکیبی برای نظام آموزش عالی براساس الگوی اَکِرحسین جعفری ثانی۲۰۱۷-۷
تحلیلی بر وضعیت برنامه درسی اجرا شده ریاضیات پایه چهارم ابتداییمقصود امین خندقی,محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۷-۸
شناسایی موضوعات اساسی مورد نیاز سبک زندگی دانشجویی از منظر صاحب‌نظران اسلامیسیدجواد قندیلی,محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۷-۹
ماهیت گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی و ویژگی های آن در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایرانمقصود امین خندقی,سیدجواد قندیلی,محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۷-۱۲
تحلیل مسیر دینداری و منبع کنترل دانشجویان و نگرش به آینده شغلیمحمود سعیدی رضوانی۲۰۱۸-۱
چارچوب فعالیتهای یادگیری اعضای هیأت علمی در برنامه های درسی توسعه حرفه ای در رشته های علمی STEMمرتضی کرمی۲۰۱۸-۱
برنامه درسی فرارشته ای مبتنی بر تحلیل لایه های علی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزشمقصود امین خندقی,مرتضی کرمی۲۰۱۸-۲
تأثیر مطالعه کتاب های معنوی و حماسی بر ارزش های اسلامی ـ ایرانی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر با زمینه انحرافات اخلاقیبهروز مهرام,محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۸-۲
عوامل تسهیل‌بخش: پیش‌بین سطوح نهادینه‌سازی ارزشیابی توصیفیمرتضی کرمی,حسین جعفری ثانی۲۰۱۸-۲
از اثربخشی تا تعالی: گسست نظریه، تحقیق و عمل در برنامه تعالی مدیریت مدرسهمقصود امین خندقی۲۰۱۸-۳
تبیین جهت گیری برنامه درسی معلّمان و کارشناسان دوره پیش و متوسطه حرفه ای آموزش و پرورش استثنائی براساس نوع نگرش به دانش آموزان کم توان ذهنیمقصود امین خندقی۲۰۱۸-۳
تغییر به منزله‌ی پدیده‌ای انسانی: تغییر مطلوب در فرآیند اجرای برنامه‌های درسی جدید از منظر معلمانمقصود امین خندقی۲۰۱۸-۳
طراحی الگوی شایستگی مدرسان صنعت خودروسازیمرتضی کرمی۲۰۱۸-۳
نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمانمحمود سعیدی رضوانی۲۰۱۸-۳
رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی محیط‌های سازندگی با روحیه‌ی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهدمرتضی کرمی۲۰۱۸-۴
مطالعة رابطه بین میزان به‌کارگیری معیارهای تدریس اثربخش توسط استادان با روحیة علمی دانشجویانمرتضی کرمی۲۰۱۸-۴
بسوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامیمقصود امین خندقی۲۰۱۸-۶
برداشتی متفاوت از ماهیت تفسیر تربیتی: نظریه پردازی در حکم هدف و آرمان تفسیر تربیتیمقصود امین خندقی۲۰۱۸-۸
پاره حقیقت گویی در تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی نظام آموزشی ایرانمحمود سعیدی رضوانی۲۰۱۸-۸
التقاط ناسازوار در جهت گیری های عملی برنامه درسی دانشجو معلمان: نظریه داده بنیادمقصود امین خندقی,بهروز مهرام۲۰۱۸-۹
الزامات و چالش های اجرایی و اخلاقی پژوهش با کودک: ارائه نمونه الگوی مشارکتی برای پژوهش در حوزه جنسیتبهروز مهرام۲۰۱۸-۹
برنامه های درسی مغفول توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی دانشگاه های ایرانمرتضی کرمی۲۰۱۸-۹
علیه برنامه درسی معنوی بشریت گرا: نقد آراء میلر بر اساس دیدگاه شهید مطهریمقصود امین خندقی۲۰۱۸-۱۱
ارزشیابی برنامه تعالی مدیریت آموزشگاهی برمبنای الگوی هدف آزادمقصود امین خندقی۲۰۱۸-۱۲
تعهدات فرارشته‌ای در برنامه درسی دانشگاهیمقصود امین خندقی,مرتضی کرمی۲۰۱۸-۱۲
طبقه بندی میلر از دیدگاه های برنامه درسیمقصود امین خندقی۲۰۱۸-۱۲
افول ارزشهای عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی)محمود سعیدی رضوانی,مقصود امین خندقی,بهروز مهرام۲۰۱۹-۱
فهم کودکان 3 تا 6 ساله شهر مشهد درباره زنانگی در دو عرصه خصوصی و عمومیبهروز مهرام۲۰۱۹-۱
مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه؛ مطالعة موردی: دو مدرسة متوسطة دخترانة شهر مشهدبهروز مهرام۲۰۱۹-۱
بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفه ای و هویت حرفه ای معلم از منظر مناسبات قدرتمرتضی کرمی۲۰۱۹-۳
تفسیر تربیتی به مثابه رشته علمی:در جستجوی گونه شناسی شمول گرایانه و جامع از تفسیر تربیتیمقصود امین خندقی۲۰۱۹-۴
شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان -براساس منابع و دیدگاههای دانش‌آموزان-محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۹-۵
تدوین الگوی شکل گیری انتقال یادگیری به محیط کار در برنامه های توسعه منابع انسانیمرتضی کرمی۲۰۱۹-۵
پیامدهای روانشناختی-تحصیلی موسسات آموزشی کنکور: مطالعه‌ای مبتنی بر نظریه زمینه‌ایبهروز مهرام۲۰۱۹-۶
تجارب زیسته اعضای هیئت‌علمی از برنامه‌های درسی توسعه حرفه‌ای: یک الگوی مفهومیمرتضی کرمی۲۰۱۹-۶
چالش‌های بازنگری و اجرای برنامه‌های درسی در دانشگاه فردوسی مشهدمرتضی کرمی,حسین جعفری ثانی۲۰۱۹-۶
شایستگی‎های کانونی مربّی تربیت جنسیمحمود سعیدی رضوانی۲۰۱۹-۶
بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایرانبهروز مهرام۲۰۱۹-۹
بررسی نقش گروه های آموزشی و مقاطع تحصیلی در خود تنظیمی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلیبهروز مهرام۲۰۱۹-۹
رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالیمقصود امین خندقی۲۰۱۹-۹
شناسایی و توصیف الگوی رهبری غالب و ویژگی های آن در مدارس دوره دوم متوسطه شهر بیرجندبهروز مهرام۲۰۱۹-۹
ارزشیابی الگوهای نیازسنجی آموزشی و طراحی برنامه‌های درسی آموزش‌های علمی _ کاربردی در جمهوری اسلامی ایرانمحمود سعیدی رضوانی۲۰۱۹-۱۰
بررسی عملکرد مدیران آموزشی بم در زلزلة سال 1382بهروز مهرام,محمود سعیدی رضوانی۲۰۱۹-۱۰
بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگی های دبیران دین و زندگی از دیدگاه دانش آموزانمحمود سعیدی رضوانی,سیدجواد قندیلی۲۰۱۹-۱۰
برنامه‌درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام: حاکمیت توحید و اخلاقمقصود امین خندقی,سیدجواد قندیلی۲۰۱۹-۱۲
دانش محتوایی تدریس پژوهش؛ معیاری برای تدوین کتب درسی روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتیمرتضی کرمی۲۰۱۹-۱۲
واکاوی نظریه‌های برنامه‌درسی بر مبنای طبقه‌بندی میلر به منظور شناسایی بستر نظری مناسب برای طراحی برنامه‌های‌درسی مبتنی بر شرایط بحرانبهروز مهرام,محمود سعیدی رضوانی,مرتضی کرمی۲۰۱۹-۱۲
تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از منظر توجه به مولفه های محیط زیستحسین جعفری ثانی,بهروز مهرام,محمود سعیدی رضوانی۲۰۲۰-۱
ملاک های انتخاب همسر از دید افراد راضی از ازدواج (در دوره عقد): یک مطالعه کیفیبهروز مهرام۲۰۲۰-۱
تبیین عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق پژوهش دانشجویان و مقایسه سهم آن‌ها در زیرگروه‌های مختلف آموزشی دانشگاه فردوسی مشهدبهروز مهرام۲۰۲۰-۳
ارزیابی برنامه درسی برخط: فراتحلیل از مولفه ها، معیارها و استانداردهای آموزش عالیمرتضی کرمی,حسین جعفری ثانی۲۰۲۰-۷
ارزشیابی اثربخشی برنامه های درسی ضمن خدمت معلمان براساس اصول آندراگوژیمرتضی کرمی۲۰۲۰-۹
الزامات ارزشیابی از عملکرد معلمان دوره ابتداییبهروز مهرام۲۰۲۰-۹
اعتباریابی پرسشنامه‌ی شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMPI-2) در بیماران روان پزشکی و افراد غیر بیمار شهر مشهد، ایرانبهروز مهرام۲۰۲۰-۱۰
نظریه پردازی در برنامه درسی: تبیینِ تفهمی تجربه های تربیتیمقصود امین خندقی۲۰۲۰-۱۱
آسیب شناسی نیازسنجی آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه شاخگی(مورد مطالعه: شهرداری مشهد)مرتضی کرمی۲۰۲۰-۱۲
تبیین عناصر و مولفه های برنامه درسی فطرت گرای توحیدی در تربیت دینی متربیانمقصود امین خندقی,سیدجواد قندیلی۲۰۲۰-۱۲
رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادلة عام و خاص تربیتمحمود سعیدی رضوانی۲۰۲۰-۱۲
طراحی الگوی حرفه گرایی در دانشگاه‌های ایرانمرتضی کرمی۲۰۲۰-۱۲
نظریه فولنمرتضی کرمی۲۰۲۰-۱۲
ارائه الگوی محیط های تسهیل کننده انتقال یادگیری در آموزش عالی با رویکرد نظریه پردازی داده بنیادمرتضی کرمی۲۰۲۱-۳
چرخش از نظریه پردازی به نظریه پردازی همادین در برنامه درسی: رویکردی عصب پدیدارشناختیمقصود امین خندقی۲۰۲۱-۳
دانشنامه تربیت جنسیمحمود سعیدی رضوانی۲۰۲۱-۳
فعالیت ها و ادراکات اعضای هیئت علمی در اجرای درس پژوهی به منظور بهبود کیفیت تدریس پژوهشمرتضی کرمی,مقصود امین خندقی۲۰۲۱-۳
واکاوی جهانی سازی در نظام آموزش عالی ایرانبهروز مهرام۲۰۲۱-۳
جایگاه اخلاق مراقبتی در برنامۀ درسی تربیت معلم: دورۀ آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیانحسین جعفری ثانی۲۰۲۱-۹
جایگاه مشارکت و ابعاد آن در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد فرادستبهروز مهرام۲۰۲۱-۹
تحلیل وضعیت موجود و شناسایی رویکرد بدیل محیط های یادگیری کارآموزی در برنامه های درسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدمرتضی کرمی,حسین جعفری ثانی۲۰۲۱-۱۰
سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندانمحمود سعیدی رضوانی۲۰۲۱-۱۰
اثربخشی آموزش گروهی- مجازی «برنامه مداخله‌ای حمایت از نیازها» بر کامروایی نیازهای اساسی روان‌شناختی و بهزیستی کارکنانمرتضی کرمی۲۰۲۱-۱۱
الگوهای طراحی برنامه درسی: طبقه بندی ارنشتاین و هانکینزمرتضی کرمی۲۰۲۱-۱۲
The Phenomenological Study on the Drivers and Challenges of Observing Chastity in the Male-Students in Ferdowsi Universityمحمود سعیدی رضوانی۲۰۲۱-۱۲
تجربه زیسته ذی نفعان نظام آموزشی در زلزله سر پل ذهاب از برنامه درسی اجرا شده در شرایط بحرانیبهروز مهرام,محمود سعیدی رضوانی,مرتضی کرمی۲۰۲۱-۱۲
اجرای برنامه درسی مبتنی بر تفاوتهای فردی «دین و زندگی» در نظام آموزش و پرورش ایران؛ چالشها و راهکارهامحمود سعیدی رضوانی,مرتضی کرمی۲۰۲۲-۱
دانشجویان و کنش‎های پوشش: لغزش، نرمش، ارزشمحمود سعیدی رضوانی۲۰۲۲-۲
زیست‎نامه شهدا و لایه‎های ذهنی مخاطبان: ربایش‎ها، رانش‎ها، رویش‎هامحمود سعیدی رضوانی۲۰۲۲-۲
الگوی مفهومی گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی ایران در برنامه های درسیمقصود امین خندقی,سیدجواد قندیلی,محمود سعیدی رضوانی۲۰۲۲-۳
چالش‎های آیندۀ تربیت جنسی در داستان‎های ترجمه‎ایمحمود سعیدی رضوانی۲۰۲۲-۳
رهیافتی از الگوسازی تربیتی تا الگوپذیری از شهید سلیمانی ازسوی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدمحمود سعیدی رضوانی۲۰۲۲-۳
تحلیل کیفی زمینه ها و شرایط شکل‌گیری رقابت منفی در بین دانش آموزان متوسطه شهر قوچانبهروز مهرام۲۰۲۲-۴
برنامه درسی پنهان و رفتار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی دانش‌آموزان (مورد: یک دبستان دخترانه)بهروز مهرام۲۰۲۲-۵
تحلیل محتوای کتاب های درسی مقطع متوسطه اول از حیث توجه به نقش زن: حاکمیت رویکرد اسلامی یا فمنیسمبهروز مهرام۲۰۲۲-۶
اثربخشی تدریس تلقین زدایی مبتنی بر دو نیمکره مغز بر نگرش و اضطراب ریاضی دانش آموزان متوسطه اول (مطالعه‌ای از نوع تک آزمودنی)بهروز مهرام۲۰۲۲-۷