عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح شماره طرح مقطع
شماره طرح مقطع
بررسی نقش احساس انسجام روانی در رابطه سبک های دفاعی و سلامت رواناحساس انسجام روانی - سبک های دفاعی- سلامت رواننفیسه مظفری,محمدسعید عبدخدائی,حمیدرضا آقامحمدیان شعربافکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
مقایسه درمان نوروفیدبک وگروه درمانی هیجان مدار برکاهش ناگویی خلقی و بهبود رضایتمندی زناشویینوروفیدبک،هیجان مدار، ناگویی خلقی، رضایتمندی زناشویمریم سادات فخری,علی غنائی چمن آباد,حسین حسن آبادی,محمدسعید عبدخدائیکاربردی-توسعه ای-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
ویژ گی های روانسنجی مقیاس نارسایی در کنش وری اجرایی بارکلی– نسخه بزرگسالکنش وری اجرایی- اعتبار - روایی- بزرگسالعلی مشهدی,زهرا حسین زاده ملکی,فاطمه میردورقی,جعفر حسنی,محمد حمزه لوتوسعه ای-طرح شماره دو
ساختار عاملی تاییدی و اعتبار پرسشنامه درجه بندی رفتاری کنش های اجرایی کودکان پیش دبستانی فرم والدین(BRIEF-P)ساختار عاملی تاییدی, اعتبار , پرسشنامه درجه بندی رفتاری کنش های اجرایی کودکان, پیش دبستانی, فرم والدین(BRIEF-P)علی مشهدیتوسعه ای-طرح شماره دو
اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی درکاهش نشانه ها، افزایش ذهن آگاهی و کاهش مشکلات همبود نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- فزون کنشیدرمان مبتنی بر ذهن آگاهی- مشکلات همبود -نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- فزون کنشیعلی مشهدی,زینب عبداله زاده,زهرا طبیبیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن بر کاهش نشانه‌ها و بهبود راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی و سیستم‌های مغزی رفتاری جوانان با نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعیگروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن- راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی -سیستم‌های مغزی رفتاری جوانان با نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعیعلی مشهدی,پروانه اصغری,زهره سپهری شاملوکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
رابطه ی بین آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری با خود تنظیمی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی مشهدآگاهی های فراشناختی - سبک های یادگیری - خود تنظیمی - اضطراب امتحانمحمدسعید عبدخدائی,حسین کارشکی,طاهره سربازوطنکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
رابطه طول مدت و تعدادعوارض جسمانی دیابت با احساس انسجام روانی و وضعیت سلامت عمومی افراد دیابتی نوعاحساس انسجام,سلامت روان, دیابتمریم حسینی,محمدسعید عبدخدائی,حمیدرضا آقامحمدیان شعربافتوسعه ای-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش فراوانی و شدت نشانه ها و افزایش کیفیت زندگی مبتلایان به اختلال وسواس شستشواثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد - افزایش کیفیت زندگی - اختلال وسواس شستشوعلی مشهدی,مریم مختاری داودلی,بهرامعلی قنبری هاشم آبادیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثربخشی گروه درمانی وجودی بر بهبود نشانگان ضربه ی عشقی در دانشجویاناثر بخشی، گروه درمانی وجودی ، نشانگان ضربه ی عشقی، احساس تنهایی، استرس، اضطراب، افسردگی، اضطراب وجودی، نشخوار ذهنی، امیدمحمد مظفری,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی,حسین حسن آبادیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
: نقش پرخاشگری، خودنظم جویی هیجانی، سوگیری توجه، بازداری وتجربه بر رفتارهای پرخطر ترافیکیرفتار رانندگی، پرخاشگری، سوگیری توجه، استروپزهرا طبیبی,جواد صالحی فدردی,سوسن رئوف حدادی ثانیتوسعه ای-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
مقایسه نشانه های بالینی کودکان دارای والدین سوء مصرف مواد با کودکان دارای والدین بدون سوء مصرف مواداعتیاد، کودکان، مشکلات رفتاری، والدینزهرا طبیبی,شیبا رحیمی,علی مشهدیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک (CPRT) بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان 2 تا 4 ساله دارای خلق و خوی دشوار و افزایش خود کارآمدی والدگری مادران آنهاوالدگری، سرشت، رابطه والد-کودکزهرا طبیبی,رفیعه ناظمی طرقبهی,سید محسن اصغری نکاح,سیدامیر امین یزدیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثر بخشی برنامه ارتقاء وغنی سازی زندگی(LEAP) بر افزایش کیفیت زندگی ، احساس خودکارآمدی،رضایت از زندگی و اطمینان وابسته به موقعیت مردان سوء مصرف کننده مواد .برنامه ارتقاء وغنی سازی زندگی،کیفیت زندگی ، احساس خودکارآمدی،رضایت از زندگی و اطمینان وابسته به موقعیترسول منتظری,جواد صالحی فدردی,زهره سپهری شاملوکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
ویژ گی های روان سنجی مقیاس درجه بندی ADHD بزرگسالان بارکلیویژ گی های روان سنجی - مقیاس درجه بندی ADHD - بزرگسالانعلی مشهدی,فاطمه میردورقی,زهرا حسین زاده ملکی,محمد حمزه لو, , کاربردی-طرح شماره دو
بررسی تاثیر خاطره گویی گروهی و تقویت باورهای معنوی - مذهبی بر کاهش اضطراب مرگ سالمندانخاطره گویی، مداخله معنوی- مذهبی، اضظراب مرگ ، سالمندزهراسادات علوی صدر,علی غنائی چمن آباد,محمدسعید عبدخدائیبنیادی-کاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثربخشی گروه درمانی معنوی ـ مذهبی بر افزایش بهزیستی روانشناختی و شادکامی زنان مهاجر افغانیگروه درمانی معنوی مذهبی، بهزیستی روانشناختی، شادکامیعلی رضائی,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی,حمیدرضا آقامحمدیان شعربافبنیادی-کاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر نظریه کنترل شناختی کلارک بر کاهش فراوانی و شدت نشانه ها، باورهای وسواسی، آمیختگی فکر ـ عمل و خود ارزش گذاری بیماران مبتلا به OCDنظریه کنترل شناختی کلارک، باورهای وسواسی، آمیختگی فکر - عمل، خود ارزش گذاری، اختلال وسواس-اجبارمصطفی یزدی,علی مشهدی,محمدسعید عبدخدائی, کاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثربخشی آموزش فرزندپروری با رویکرد مثبت‌نگر بر خودکارآمدی مادران و بهبود رابطه‌ی مادر _ کودک و مشکلات رفتاری کودکانفرزند پروری مثبت نگر-رابطه مادر و کودک - خود کارآمدی - مشکلات رفتاریسمانه طاهری نیا,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,سید محسن اصغری نکاحکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
بررسی اثربخشی درمان روانپویشی کوتاه مدت بر کاهش مشکلات بین فردی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدپویشی ،فشرده ، رواندرمانی، مشکلات بین فردی، دانشجویانمهدی هاتفی فارمد,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,بهرامعلی قنبری هاشم آبادیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
مقایسه اثربخشی دو شیوه ی گروه درمانی وجودی و گروه درمانی شناختی- رفتاری بر ارتقاء کیفیت روابط بین فردیکلید واژه ها: گروه درمانی وجود، گروه درمانی شناختی- رفتاری، کیفیت روابط بین فردیهدی نداف شرق,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی,حمیدرضا آقامحمدیان شعربافکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری کوتاه مدت بر حساسیت اضطرابی و اضطراب امتحان دختران دبیرستانیحساسیت اضطرابی، اضطراب امتحان،درمان شناختی- رفتاری، دبیرستان، دخترانزهرا شیران خراسانی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,علی مشهدیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثربخشی مداخله مبتنی برآموزش کنش های اجرایی در زندگی روزمره بر کاهش نشانه های بالینی، بهبود کنش های اجرایی، پیشرفت تحصیلی و مهارت های سازشی کودکان مبتلا به ADHDکنش های اجرایی، نارسایی توجه/فزون کنشی، مهارت های سازشی، پیشرفت تحصیلیسیده رقیه نورانی جور جاده,علی مشهدی,زهرا طبیبی,فرزان خیرخواهکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
بررسی اثر بخشی گروه درمانی آدلری بر خودپنداره بدنی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی بر معلولین جسمی حرکتیمعلول جسمی- حرکتی، گروه درمانی آدلری، سلامت عمومی، کیفیت زندگی، خودپنداره بدنیمرضیه قلی پور,زهره سپهری شاملو,بهرامعلی قنبری هاشم آبادیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثربخشی رویکرد تصویرسازی ارتباطی بر سلامت روان، صمیمیت و سازگاری زناشوییزوج‌درمانی تصویری ارتباطی- سلامت روان- سازگاری زناشویی- صمیمیتزهره سپهری شاملو,زینت صالوری محمودآبادی,بهرامعلی قنبری هاشم آبادیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر بهبود کنش وری اجرائی، نظم جویی شناختی هیجان و کاهش علائم بالینی در بیماران مبتلا به سرطان پستانشناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن، کنش وری اجرایی، نظم جویی شناختی هیجان، سرطان پستانزهراسادات وزیری کنگ علیا,علی مشهدی,زهره سپهری شاملوکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
بررسی اثربخشی توانبخشی دوساهو بر مهارتهای حرکتی و تعاملات اجتماعی کودکان سندروم دان 7 تا 9 ساله مشهدسندروم دان - توان بخشی دوساهو - مهارتهای روانی حرکتی - تعاملا اجتماعیفهیمه خزاعی,علی غنائی چمن آباد,زهرا طبیبیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
بررسی رابطه بین درک خطرات ترافیکی با سبک های شناختی، بازداری شناختی و بازداری رفتاریدرک خطر، سبک های شناختی، بازداری شناختی و بازداری رفتاریسارا میرزائی فیض آبادی,زهرا طبیبی,جواد صالحی فدردیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
رابطه درک خطرات ترافیکی کودکان پیش دبستانی با سرعت پردازش اطلاعات دیداری و ادراک دیداری آنها و هیجان‌خواهی و ویژگی‌های نظارتی والدیندرک خطرات ترافیکی/ سرعت پردازش اطلاعات دیداری/ ادراک دیداری / هیجان خواهی والدین/ ویژگی های نظارتی والدیننجمه طاهری,زهرا طبیبی,سیدامیر امین یزدیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
بررسی رابطه باورهای فراشناختی و خودکارآمدی با میزان خطرپذیری در نوجوانان آسیب دیده بهزیستیباورهای فراشناختی، باورهای خودکارآمدی، خطرپذیری، نوجوانان آسیب دیده بهزیستیزهرا شربتی بیارجمندی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,حسین کارشکیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
مقایسه اثربخشی گروه درمانی معنوی-مذهبی بر روی افسردگی و سبک های اسناد سوء مصرف کنندگان موادتحلیل تبادلیهادی عالی,حسین حسن آبادیبنیادی-کاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
بررسی تاثیر درمان مبتنی بر مدل مراحل تغییر بر کاهش تکانشگری و پرخاشگری بر بزهکاران نوجوانمدل مراحل تغییر،تکانشگری، پرخاشگری، بزهکاران نوجوانبهشته براتی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,جعفر طالبیان شریفکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب، افسردگی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت نوع 1درمان شناختی_رفتاری، افسردگی،اضطراب،کنترل قند خون ، کودکانسمیه احمدی,زهرا طبیبی,علی مشهدی, ,علی غنائی چمن آباد,محمدجواد اصغری ابراهیم آبادکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
بررسی اثر بخشی مداخله روان درمانی بدنی بر ویژگی های عصب روان شناختی زنان مبتلا به افسردگی همراه با نشخوار فکرینشخوار فکری، عصب روانشناختی، روان درمانی بدنی، افسردگی، اضطرابپریسا احمدی,علی غنائی چمن آباد,زهره سپهری شاملو,حمید رضا طاهری تربتیتوسعه ای-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
پیش‌بینی رفتار پرخطر نوجوانان براساس سبک‌های دلبستگی هویت و هیجان‌خواهیرفتار پرخطر، سبک‌های دلبستگی، سبک‌های هویت، نوجوانانمحسن ناظمی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,بهرامعلی قنبری هاشم آبادیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
سازگاری زناشوئی و رضایت جنسی-تدوین الگوی مبتنی بر آموزه های فرهنگی اسلامی و اثر بخشی آن بر رضایت زناشوئیسازگاری زناشویی -رضایت جنسی -فیلم پورنجعفر طالبیان شریف,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی,حمیدرضا آقامحمدیان شعربافکاربردی-توسعه ای-طرح شماره سهدکتری (Ph.D)
مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی وجودی‌ انسان‌گرایانه و گروه‌درمانی شناختی رفتاری بر خودپنداره بدنی و کیفیت زندگی مبتلایان به اضافه وزن.گروه درمانی وجودی انسان گرایانه، کیفیت زندگی، خودپنداره بدنی، اضافه وزنمرجان میرزائی,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی,حسین حسن آبادیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی با آموزش نوروفیدبک بر نظم جویی هیجان، مؤلفه های فراشناختی و اضطراب در دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعیدرمان فراشناختی - اضطراب اجتماعی - نوروفیدبک - نظم جویی هیجانفاطمه غیور کاظمی,زهره سپهری شاملو,علی مشهدی,علی غنائی چمن آبادکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
بررسی مقایسه اثر بخشی نقاشی و بازی در مانی بر خود پنداره وپرخاشگری دانش آموزان پسر دارای اختلال یاد گیری شهرمشهدنقاشی درمانی، بازی درمانی ، خودپنداره ، کودکان ، اختلال یادگیریفاطمه عبدالعلی زاده,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی,حمیدرضا آقامحمدیان شعربافکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
رعایت قوانین ترافیک درسه گروه سنی کودکان دبستانی: نقش استدلال اخلاقی، درونی سازی قوانین ،خودنظم جویی و درک خطرات ترافیکیاستدلال اخلاقی، درونی سازی قوانین ،خودنظم جویی و درک خطرات ترافیکیثریّا سادات عنبری,زهرا طبیبی,علی مشهدیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بررضایتمندی زنا شویی همسران جانبازان ضایعه نخاعیمهارت حل مساله- رضایتمندی زنا شویی –جانبازان ضایعه نخاعی.الهه ایمان پور,حسین حسن آبادی,علی مشهدیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
مقایسه اثربخشی آموزش گروهی درمان ساختاری با درمان هیجان مدار بر کمال گرایی و سبک های دفاعی زنان متاهل دارای ترس از صمیمیترویکرد هیجان مدار، رویکرد ساختاری، ترس از صمیمیت، کمال گرایی، سبک های دفاعیسالومه سپهری,حسین حسن آبادی,بهرامعلی قنبری هاشم آبادیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری بر ادراک از خویشتن و رفتارهای ایمنی مهاجرین افغانستانی مبتلا به فوبی اجتماعیهراس اجتماعی، رفتارهای ایمنی، ادراک از خویشتن، هراس اجتماعی در مهاجرین افغانستانیبی بی زهرا حسینی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,علی مشهدیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
تاثیر آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی بر استرس ،اضطراب ،افسردگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان: سرطان پستان، برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، افسردگی، اضطراب، استرس، کیفیت زندگیهاجر لقمانیان کتلری,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,بهرامعلی قنبری هاشم آبادیکاربردی-سایرطرح شماره سهکارشناسی ارشد
بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس در زبان آموزاندرمانی شناختی-رفتاری، اضطراب امتحان، عزت نفس، زبان آموزعلی سوری,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,زهرا طبیبیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثر بخشی آموزش گروهی تئوری انتخاب گلاسر بر بهبود روابط والد فرزند، افزایش کیفیت زندگی و کاهش نشانه های پرخاشگری دانشجویان دخترتئوری انتخاب گلاسر، روابط والد – فرزند، کیفیت زندگی، پرخاشگری.سیده مریم مشیریان فراحی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,زهره سپهری شاملوکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
بررسی اثر بخشی گروه درمانی حل مسأله‌مدار بر سطح افسردگی، اضطراب و توانایی حل مسأله اجتماعی زنان نابارور مرکز درمان ناباروری میلاد مشهدناباروری، افسردگی، اضطراب، توانایی حل مسئله اجتماعی، گروه درمانی، درمان حل مسئله مدار.آرزو شهیدی,زهره سپهری شاملو,زهرا طبیبیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی برکاهش اضطراب امتحان و کمال گرایی دانشجویان دخترروان درمانی گروهی، ذهن آگاهی ،کاهش اضطراب ، کمال گرایی.زکیه بیدکی,علی غنائی چمن آباد,حمیدرضا آقامحمدیان شعربافکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثربخشی آموزش عملی بازی درمانی به مادران (مبتنی بر رویکرد (CPRT بر بهبود وضعیت رشد روانی کودکان و خود کارآمدی والدگری، کیفیت تعامل والد-کودک و افزایش شادکامی در مادرانبازی درمانی، درمان مبتنی بر ارتباط والد-کودک، خودکارآمدی والدگری، شادکامیابوالقاسم صادقی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,محمدسعید عبدخدائیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
مقایسه اثربخشی معنادرمانی و امیددرمانی به شیوه مشاوره گروهی بر کاهش احساس غربت و حیطه‌های نگرانی دانش‌آموزاناثربخشی، معنادرمانی، امیددرمانی، احساس‌غربت، حیطه‌های نگرانیمعصومه محمدی,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی,سیدعلی کیمیاییکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیّت زندگی، استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان دهانه رحمواقعیت درمانی، کیفیت زندگی، استرس، افسردگیمهنام برناه,حسین حسن آبادی,بهرامعلی قنبری هاشم آبادیکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با گروه‌درمانی بین فردی بر بهبود نشانه‌های سلامت روان، تاب‌آوری و درد درافراد مبتلا به سردرد مزمنسردرد مزمن، برنامه درمان مبتنی بر پذیر ش و تعهد (ACT)، درمان بین فردی (IPT)، سلامت روان، تاب‌آوری.مریم عزیزی,حسین حسن آبادی,بهروز مهرامکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
شناسایی عادت های مخری در زندگی زناشویی،ساخت پرسشنامه و تعیین روایی و پایایی آنعادت.مخرب.پرسشنامهزینب مردخدای رودمعجنی,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی,سیدعلی کیمیاییبنیادی-توسعه ای-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
بررسی تمایز یافتگی خود و رضایت زناشویی و اثربخشی رویکرد بوئن بر ارتقاء این دو مؤلّفه در زنان ترک و ترکمنرویکرد سیستمی بوئن ، تمایز یافتگی خود، رضایت زناشویی، ترک، ترکمن.ریحانه نیلاب,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی,سیدعلی کیمیاییبنیادی-کاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر (پذیرش و تعهد) بر بهبود پذیرش کودک بر اضطراب و افسردگی مادران دانش آموزان چند معلولیتیپذیرش ، تعهد، اضظراب ، چند معلولیتی، افسردگیالهام موسی پور,علی مشهدی,سید محسن اصغری نکاحطرح شماره سهکارشناسی ارشد
اثر بخشی گروه درمانی وجودی بر افزایش عزت نفس و خودپندارهدرمان وجودی- عزت نفس- خود پندارهسعیده سادات ابراهیمی,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی,حمیدرضا آقامحمدیان شعربافکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
بررسی تاثیر ترکیبی نوروفیدبک و کاهش تدریجی دارو بر ویژگی‌‌های عصب - روان شناختی‌ کودکان مبتلا به فزون کنشی- نقص توجهاختلال فزون کنشی- نقص توجه، درمان دارویی (ریتالین)، درمان نوروفیدبکفاطمه نادمی,علی غنائی چمن آباد,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,فرح اشرف زادهکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
بررسی اثربخشی تلفیق گروه درمانی شناختی - رفتاری و واقعیت درمانی بر امید، شادکامی و احساس گناه دختران طلبه شهرستان گنابادگروه درمانی؛ شناختی- رفتاری؛ واقعیت درمانی؛امید؛ شادکامی؛ احساس گناهفاطمه نخعی,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,سیدعلی کیمیاییکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
مقایسه اثر بخشی گروه درمانی یکپارچه نگر توحیدی و شناختی رفتاری بر روی دانشجویان سایکوپات غیر بالینیگروه درمانی، درمان یکپارچه نگر توحیدی، درمان شناختی رفتاری، سایکوپاتیشیوا کریمی ترشیزی,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی,جعفر طالبیان شریفکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
عوامل روانشناختی سبب ساز بیماری های قلبی در ایران: مرور نظام دار، فرا تحلیل، طراحی و اثربخشی الگوی روان درمانگری ویژه بیماران قلبیبیماری قلبیرضا سلطانی شال,حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف,محمدسعید عبدخدائی,محمد طیبیکاربردی-توسعه ای-طرح شماره سهدکتری (Ph.D)
مقایسه اثربخشی رفتار درمانی عقلانی ـ هیجانی و واقعیت‌درمانی بر سازگاری زنان مطلقهسازگاری پس از طلاق، رفتار درمانی عقلانی هیجانی، واقعیت درمانیحسین شاهرخی,حسین حسن آبادی,سیدعلی کیمیاییکاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
بررسی اثر بخشی گروه درمانی وجودی بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس ادراک شده در مادران کودکان سرطانیدرمان وجودی، اضطراب، افسردگی، استرس ادراک شده، مادران کودکان سرطانیانسیّه لعل زاده کندکلی,زهرا طبیبی,بهرامعلی قنبری هاشم آبادی, کاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد
بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی ، عامل‌های شخصیت با نگرش مثبت نسبت به بی وفایی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدنگرش نسبت به بی‌وفایی ، سبک‌های دلبستگی، عامل‌های شخصیتسمیه خاکپور,زهره سپهری شاملو,زهرا طبیبیبنیادی-کاربردی-طرح شماره سهکارشناسی ارشد