عنوان کتاب نویسندگان انتشارات تاریخ آخرین انتشار
انتشارات تاریخ آخرین انتشار
زوج درمانی به روش منطقی-عقلانیجواد صالحی فدردیمیثاق
طرح های مدون درمانی برای مشاوره دانشجویینادر باقریرویای پارسیان
ازمونهای شخصیت برای روانشناسان مشاوران روانپزشکان و مددکاران اجتمایینادر باقریرویای پارسیان
The Psychology of Inner Peaceسیدمحسن فاطمیCambridge University Press
مطالعات موردی در روان شناسی نابهنجاریجواد صالحی فدردیآستان قدس رضوی۱۳۷۲/۰۷/۰۱
روان شناسی رشد 1 با تاکید بر بهداشت روانیحمیدرضا آقامحمدیان شعربافنشر میثاق۱۳۷۵/۰۳/۳۰
زوج درمانیجواد صالحی فدردینشر میثاق۱۳۷۵/۱۱/۱۶
روانشناسی رشد (1) دوران قبل و هنگام تولد کودکحمیدرضا آقامحمدیان شعربافسازمان نهضت سواد آموزی۱۳۷۷/۰۶/۰۱
تحلیل رفتار ورفتار درمانی کودک و نوجوانحمیدرضا آقامحمدیان شعربافبه نشر۱۳۷۸/۱۲/۱۵
دانشگاه و انتخابی آگاهانهحمیدرضا آقامحمدیان شعربافبه نشر۱۳۷۹/۱۲/۲۰
ازدواج خوبحسین حسن آبادیمهبان سگال۱۳۸۰/۰۲/۳۰
روانشناسی شناختیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۱۳۸۰/۰۵/۱۵
روان شناسی اجتماعی سلامتیحمیدرضا آقامحمدیان شعربافبه نشر۱۳۸۱/۱۱/۱۰
آموزش و پرورش کیفی فراگیرمحمدحسین رئوفیبه نشر۱۳۸۱/۱۲/۱۱
روانشناسی رشد ، رشد شناختی کودکان.حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف0۱۳۸۲/۰۱/۰۱
آموزش رهایی از اضطراب (آرام سازی غیر دارویی)حمیدرضا آقامحمدیان شعربافبه نشر۱۳۸۲/۰۶/۰۶
آموزش رهایی از اضطراب (آرام سازی غیر دارویی)حمیدرضا آقامحمدیان شعربافبه نشر۱۳۸۳/۱۱/۱۱
روان شناسی بلوغ و نوجوانی،روانشناسی رشد(2)حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۱۳۸۴/۰۱/۰۱
آموزش رهایی از اضطراب (آرام سازی غیر دارویی)حمیدرضا آقامحمدیان شعربافبه نشر۱۳۸۴/۱۲/۱۲
روان درمانگری کودک و نوجوانعلی صاحبی,نادر باقریبه نشر۱۳۸۵/۰۸/۰۲
Handbook on Implicit Cognition and Addiction (Individualized vs. general measures of implicit cognitجواد صالحی فدردیSAGE۱۳۸۵/۰۸/۱۹
Handbook on Implicit Cognition and Addiction (Motivational processes and implicit cognition in addicجواد صالحی فدردیSAGE۱۳۸۵/۰۸/۱۹
کمروئی دانش آموزنادر باقریبه نشر۱۳۸۵/۰۹/۰۲
Cognition and addiction (Motivational basis of cognitive determinants of addiction)جواد صالحی فدردیOxford University Press۱۳۸۵/۰۹/۱۶
روان شناسی اجتماعی سلامتیحمیدرضا آقامحمدیان شعربافبه نشر۱۳۸۵/۱۱/۱۰
نظریه های نوین تحول انسانحمیدرضا آقامحمدیان شعربافنشر نی۱۳۸۵/۱۲/۲۸
روانشناسی رشد کاربردی (روانشناسی کودک و نوجوان)حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۱۳۸۷/۰۶/۰۱
روانشناسی بالینی سلامت(صورت بندی و درمان)ایمان الله بیگدلیدانشگاه سمنان۱۳۸۷/۱۰/۳۰
Psychology and Health Promotionزهرا طبیبیGLOBAL VISION PUBLISHING HOUSE۱۳۸۸/۰۷/۲۳
گروه درمانی اختلال استرس پس از سانحهایمان الله بیگدلیدانشگاه سمنان۱۳۸۸/۰۹/۰۱
کمروئی دانش آموزنادر باقریبه نشر۱۳۸۸/۱۱/۰۸
درمان شناختی - رفتاری اختلالات تیکبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۱۳۸۹/۰۱/۳۰
مشاوره و روان درمانی،روان درمانی روان پویشی،هنر گوش دادنحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۱۳۸۹/۰۳/۲۰
درمان فراتشخیصی یکپارچه برای اختلالات هیجانی (کتاب کار)علی مشهدیانتشارات ارجمند۱۳۸۹/۰۹/۰۳
مقدمه ای بر نفس و جنبه های روانشناختی آن از دیدگاه اسلام و دانشمندان اسلامیمحمدسعید عبدخدائیسنبله۱۳۸۹/۰۹/۱۰
شناخت دنیای کودکاننادر باقریبه نشر۱۳۸۹/۱۱/۰۱
آموزش رهایی از اضطراب (آرام سازی غیر دارویی )حمیدرضا آقامحمدیان شعربافبه نشر-انتشارات آستان قدس رضوی۱۳۸۹/۱۱/۰۸
Handbook of Motivational Counseling: Goal-Based Approaches to Assessment and Intervention with Addicجواد صالحی فدردی,زهره سپهری شاملوJohn Wiley & Sons۱۳۹۰/۰۱/۱۲
کودکان تیزهوش و بااستعداد در سنین کودکی فعالیتهای عملی برای کودکان 3 تا 5 سالعلی مشهدیبه نشر-انتشارات آستان قدس رضوی۱۳۹۰/۰۵/۰۵
نظریه وعمل در روان درمانی گروهیبهرامعلی قنبری هاشم آبادیبه نشر۱۳۹۰/۰۶/۱۵
من یک معتاد را می شناسم: راهنمای عملی خانواده ها برای کمک به خود و به فرد معتادجواد صالحی فدردیآستان قدس رضوی۱۳۹۰/۰۶/۳۱
مشکلات گفتاری، زبانی وشنیداری کودکان(آنچه والدین باید بدانند)نادر باقری,علی غنائی چمن آبادموسسه چاپ وانتشارات آستان قدس رضوی۱۳۹۰/۰۷/۰۱
درمان‌ شناختی‌رفتاری اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی (ADHD) بزرگسالان: یک رویکرد یکپارچه روانی اجتماععلی مشهدیآوای نور۱۳۹۰/۰۸/۳۰
اختلال نارسایی توجه فزون کنشی در بزرگسالان: آخرین راهبردهای سنجش و درمانعلی مشهدیآوای نور۱۳۹۱/۰۶/۳۰
فرهنگ توصیفی انجمن روانشناسی آمریکا APAایمان الله بیگدلیارس۱۳۹۱/۰۸/۰۱
فرایندهای روان شناختی در کودکان ناشنواعلی مشهدیآوای نور۱۳۹۱/۰۸/۳۰
احساس، هیجان، رفتارهای انگیزشی و اعتیاد گونه از دیدگاه علوم اعصابعلی مشهدیفرقلم۱۳۹۲/۰۱/۱۴
راهنمای تنظیم برنامه فرزند پروری پس از طلاق یا جدایی (چگونه کودکان را در اولویت قرار بدهیم)علی مشهدیانتشارات فراانگیزش۱۳۹۲/۰۲/۱۸
Ontological expansions of life and its implications: Islam. In . J. H.Ellens (Ed.). Heaven, Hell, anسیدمحسن فاطمیPraege۱۳۹۲/۰۵/۰۳
Semiotics, Overview and Critical Psychology. In Encyclopedia of Critical Psychology (Chapter ID: 396سیدمحسن فاطمیSpringer۱۳۹۲/۱۱/۱۱
فرصتی برای زندگی مشترک بهترحمیدرضا آقامحمدیان شعربافبه نشر۱۳۹۲/۱۲/۲۰
Exemplifying a Shift of Paradigm: Exploring the Psychology of Possibility and Embracing the Instabilسیدمحسن فاطمیWiley-Blackwell۱۳۹۳/۰۱/۰۱
روانشناسی بیماران قلبی،با رویکرد محققان ایرانیحمیدرضا آقامحمدیان شعربافقلم آذین رضا۱۳۹۳/۰۲/۲۰
نوجوان و خانواده (UFGT نگاهی نوین به روان درمانی نوجوان)بهرامعلی قنبری هاشم آبادی۱۳۹۳/۰۳/۲۰
یادگیرندگان استثنایی: مقدمه ای بر آموزش های ویژهعلی مشهدیبه نشر۱۳۹۳/۰۶/۳۱
آموزش مهارت‌های سازمان‌دهی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی یک درمان مبتنی بر شواهدعلی مشهدیپرورش فرزندان برتر۱۳۹۳/۰۷/۱۰
نوجوان وخانواده، نگاهی نوین به روان درمانیبهرامعلی قنبری هاشم آبادی۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علوم 5زهرا مقیمیانتشارات فنی ایران، کتاب های نردبان۱۳۹۴/۰۷/۰۶
راهنمای جامع مدیریت اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (ADHD):آنچه والدین لازم است بدانندعلی مشهدیزرین کلک آفتاب۱۳۹۴/۰۸/۲۶
اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی در دانشجویان: مسائل فعلی و جهت‌گیری‌های آیندهعلی مشهدیجهاد دانشگاهی شهید بهشتی به سفارش سازمان امور دانش۱۳۹۴/۰۹/۲۸
Critical Mindfulnessسیدمحسن فاطمیSpringer International Publishing۱۳۹۴/۱۰/۱۱
Langerian Mindfulness and Liminal Performing Spaces. In A.L. Baltzell (Ed.), Mindfulness and performسیدمحسن فاطمیCambridge University Press۱۳۹۴/۱۰/۱۱
Peak performance: Langerian mindfulness and flow. In A.L. Baltzell (Ed.), Mindfulness and performancسیدمحسن فاطمیCambridge University Press۱۳۹۴/۱۰/۱۱
Nonconscious motivational influences on cognitive processes in addictive behavioursجواد صالحی فدردیOxford University Press۱۳۹۴/۱۱/۱۰
روانشناسی رشد کاربردیحمیدرضا آقامحمدیان شعربافصبرا۱۳۹۴/۱۱/۱۰
اختلال وسواس کندن مو درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) -کتاب کارعلی مشهدیآذرین مهر۱۳۹۵/۰۲/۱۳
اختلال وسواس کندن مو درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) راهنمای درمانگرعلی مشهدیآذرین مهر۱۳۹۵/۰۲/۱۳
ما هم با تو متولد می شویم راهنمای پدران و مادران آیندهزهره سپهری شاملوبه نشر۱۳۹۵/۰۲/۱۸
کلید روابط پایدار در زندگی زناشوییزهره سپهری شاملوبه نشر۱۳۹۵/۰۲/۲۰
شناخت و درمان اتیسم معرفی رویکرد نوین تحول یکپارچه انسانشهربانو عالی۱۳۹۵/۰۳/۰۵
آموزش وپرورش کیفی فراگیرغلامرضا محمدزاده شریفشرکت به نشر۱۳۹۵/۰۳/۱۹
نیاز سنجی آموزشی در سازمانهاغلامرضا محمدزاده شریفرواق مهر۱۳۹۵/۰۵/۱۶
بهداشت روانی نوزادان و کودکان: رویکرد یکپارچه انسان به سنجش و درمانشهربانو عالیانتشارات فراانگیزش۱۳۹۵/۰۵/۳۰
مشاوره بار رویکرد اسلامیسیدمحسن فاطمیبه نشر۱۳۹۵/۰۶/۲۰
زوج‌درمانگری متمرکز بر اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در بزرگ‌سالی مداخله‌های بالینیعلی مشهدیآوای نور تهران۱۳۹۵/۰۶/۲۵
روانشناسی شناختیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباف۱۳۹۵/۰۶/۳۱
Mindfulness and perceived control: controlling the impossibility of controllability. In Reich, J. W.سیدمحسن فاطمیOxford University Press۱۳۹۵/۰۷/۰۹
چگونه بر اختلال نارسایی توجه فزون کنشی (ADHD) در بزرگسالی تسلط یابیمعلی مشهدیدانشگاه علوم پزشکی مشهد۱۳۹۵/۰۹/۰۱
متقاعد سازی، تحریف ذهنی و روانشناسی انسانعلی مشهدیسپید و سیاه۱۳۹۵/۱۲/۰۲
ساخت ذهن: نظریه ذهن چگونه توسعه پیدا می کندعلی مشهدیسپید و سیاه۱۳۹۵/۱۲/۱۰
راهنمای جامع اموزش مهارتهای تفکر و حل مسالهنادر باقریانتشارات استان قدس رضوی - به نشر۱۳۹۶/۰۳/۳۰
یاد گیرندگان استثنایینادر باقریانتشارات استان قدس رضوی - به نشر۱۳۹۶/۰۳/۳۰
راهنمای مصاحبه بالینی با کودکان و نوجوانان سنجش تا مداخلهعلی مشهدیزرین کلک آفتاب۱۳۹۶/۰۳/۳۱
درمان شناختی رفتاری بزرگسالان مبتلا به ADHD : با هدف گیری نارسا کنش وری اجراییعلی مشهدیسپید و سیاه۱۳۹۶/۰۴/۰۱
طرح درمان مهارتهای والدین در پرورش کودکاننادر باقریفرا انگیزش۱۳۹۶/۰۵/۱۵
Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Researchمهرداد مظاهری دشت ارژندیSpringer۱۳۹۶/۰۵/۲۳
بینایی: احساس و ادراکجواد صالحی فدردی۱۳۹۶/۰۷/۰۱
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدحمیدرضا آقامحمدیان شعرباففراانگیزش۱۳۹۶/۰۹/۲۶
Langerian mindfulness and its psychotherapeutic implications: Recomposing/Decomposing mindlessly conسیدمحسن فاطمیPalgrave Macmillan, Cham۱۳۹۷/۰۳/۰۵
The Psychological Power of Languageسیدمحسن فاطمیNew York۱۳۹۷/۰۴/۲۰
Integrating Duaa Arafaa and Other Shiite Teachings into Psychotherapy. In C. York Al-Karam (Ed.), Isسیدمحسن فاطمیTempleton Press۱۳۹۷/۰۴/۲۵
A Phenomenology of Langerian Mindfulness: The Psychology of Presenceسیدمحسن فاطمیNew York۱۳۹۷/۰۷/۲۳
طرح های درمانی روانشناسی توان بخشینادر باقریانتشارات فراانگیزش۱۳۹۷/۰۸/۲۶
Applied Mindfulness Approaches in Mental Health for Children and Adolescentsسیدمحسن فاطمیAmerican Psychiatric Association Publishing۱۳۹۷/۱۰/۱۱
با روانشناسی مثبت به خود شکوفایی برسیدمجید معینی زادهانتشارات فراانگیزش مشهد۱۳۹۸/۰۱/۰۱
تغییر مثبتمجید معینی زادهانتشارات فرا انگیزش مشهد۱۳۹۸/۰۵/۱۰
درمان شناختی‌رفتاری، اصول و فراسوی آنعلی مشهدی۱۳۹۸/۰۷/۰۱
توجه و حافظه :از مجموعه ساختارها و فرایندها ذهنی در علوم شناختیایمان الله بیگدلیسپید و سیاه۱۳۹۸/۰۷/۳۰
An overview of an Islam- based psychology. In T.A. Sisemore, & J.J. Knabb (eds.), The Psychologyسیدمحسن فاطمیTempleton Press۱۳۹۸/۱۰/۱۱
Psychology in Iranسیدمحسن فاطمیCambridge Scholars Publishing۱۳۹۸/۱۰/۲۳
معرفی الگوی مفهومی آموزشایمان الله بیگدلیمعاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد۱۳۹۸/۱۱/۰۱
آگاهی از هیجانات: پرورش ذهنیت سازی در روان درمانیحسین شارهءآوای نور۱۳۹۸/۱۲/۱۰
تصویر بدن در کودکانحمیدرضا آقامحمدیان شعرباففراانگیزش۱۳۹۸/۱۲/۱۹
Teaching Psychology around the World: Volume 5محمدجواد اصغری ابراهیم آباد,سیدمحسن فاطمیCambridge Scholars Publishing۱۳۹۹/۰۴/۰۴
Film Therapy: Practical Applications in a Psychotherapeutic Contextسیدمحسن فاطمیRoutledge: New York۱۳۹۹/۱۰/۲۴
غلبه بر وسواس جبری در کودکان و نوجوانانعلی مشهدیفرانگیزش۱۳۹۹/۱۱/۰۹
صمیمیت عاطفی و جنسی در زندگی مشترکحسین شارهءفراانگیزش۱۳۹۹/۱۱/۱۹
بایدها و نبایدها در مواجهه با رفتارهای جنسی کودکان (راهنمای عملی برای درمانگران کودک و والدین)حسین شارهءبعثت۱۳۹۹/۱۱/۲۹
کارآمدی و ناکارآمدی جنسی زنانحسین شارهءقطره۱۳۹۹/۱۲/۱۰
پایه های زیستی تحول شناختیحمیدرضا آقامحمدیان شعرباففراانگیزش۱۳۹۹/۱۲/۱۹
ترنس و تراجنسیحسین شارهءمتخصصان۱۳۹۹/۱۲/۲۰
106قصه مناسب برای کودکان با اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی: همراه با رهنمودهایی برای افزایش توجه وکنتعلی مشهدینشر چاپار۱۳۹۹/۱۲/۲۳
سنجش کنش های اجرایی: مقیاس نارساکنش وری اجرایی بارکلی فرم کودک و نوجوانعلی مشهدی,زهرا حسین زاده ملکی,سیدکاظم رسول زاده طباطبائیفرانگیزش۱۴۰۰/۰۲/۱۰
راهنمای آکسفورد برای درمان آلودگی ذهنیعلی مشهدیانتشارات ارجمند۱۴۰۰/۰۳/۰۱
کتاب کار زوج درمانیمجید معینی زاده,محمدجواد اصغری ابراهیم آبادانتشارات فراانگیزش۱۴۰۰/۰۶/۰۹
فرزندپروری ذهن‌آگاهانه: راهنمایی برای متخصصان سلامت روانعلی مشهدی۱۴۰۰/۰۶/۱۵
روان درمانی روان پویشی بلندمدتحسین شارهءنشر دانژه۱۴۰۰/۰۶/۲۸
مقابله با پیمان شکنی در روابط زناشویی: راهنمای مؤثر و کارآمدحسین شارهءفراانگیزش۱۴۰۰/۰۸/۲۸