برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم فرزانه ريحاني شوكت آباد

عنوان : “ اشتراك دانش و رابطه آن بارفتارهاي نوآورانه "

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، مديريت آموزشي

زمان : ساعت 00.17      روز  سه شنبه 1400/2/21

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتررضوان حسين قلي زاده

دانشيار گروه مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني

 

 

 

استاد مشاور

دكتر عليرضا خوراكيان

دانشيار گروه مديريت

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترمحمدرضا آهنچيان

استاد گروه مديريت آموزشي وتوسعه منابع انساني

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر داود قرونه  

استاديار گروه مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني