برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : مسعوداردكاني مقدم

عنوان : “ بررسي اثرآماده سازي مفهومي برتصميمات اقتصادي بامحوريت انصاف دردانشجويان دختر "

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد روان شناسي شناختي

زمان : ساعت 12.00      روز سه شنبه 1400/3/11

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر ايمان الله بيگدلي

استاد گروه روان شناسی

 

دكترمهدي فيضي

استاديارگروه اقتصاد

استاد مشاور

دكتر علي غنائي چمن آباد          

دانشيارگروه روان شناسي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترسيدكاظم رسول زاده طباطبائي                

دانشيارگروه روان شناسي

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترزهرا طبيبي

   دانشيار   گروه روان شناسي