برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم زهرا سرحدي جشاري  

عنوان : “ سنجش ميزان تاثير مديريت دانش وهوش هيجاني بربهره برداري   .. "

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسي

زمان : ساعت 12.00      روز چهار شنبه 1400/3/19

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترمجتبي كفاشان كاخكي

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دكترحسن بهزادي

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر معصومه تجعفري

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دکتر شعله ارسطوپور

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسي