برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم فاطمه بلوچ زاده احمدآبادي

عنوان : “ ارزيابي گزارش پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي …. "

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، تحقيقات آموزشي

زمان : ساعت 13.00      روز چهار شنبه 1400/3/26

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر ابوالفضل غفاري

استاديار گروه مباني تعليم و تربيت

 

 

 

استاد مشاور

دكتر حسين كارشكي

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره تربيتي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر حسين جعفري ثاني   

دانشيار گروه مطالعات برنامه درسي و آموزش

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر محمد سعيدعبدخدايي 

دانشيار گروه روان شناسي