برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم زهره صمدي قرقي

عنوان : “ نقش تحريف هاي شناختي وابرازگري هيجاني وافكار خودايند منفي در …. "

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، مشاوره خانواده

زمان : ساعت 10.00      روز یک شنبه 1400/4/20

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر سيدعلي كيميايي

دانشیار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكترحسين كارشكي        

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر سكينه سلطاني كوهبناني

استایار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر سيدامير امين يزدي

استاد گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي