برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : آقای علي زنگنه ابراهيمي

عنوان : “ نقش مياننجي گرانه بلوغ عاطفي دررابطه باسبك هاي فرزند پروري   …. "

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، مشاوره خانواده

زمان : ساعت 11.00      روز شنبه 1400/4/19

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترحسين كارشكي

دانشیار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكترسيدعلي كيميايي

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترمحسن اصغري نكاح

دانشیار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر سيدامير امين يزدي

استاد گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي