برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : آقای احسان خراساني

عنوان : “ ذهن آگاهي مبتني بر زمينه روابط عاطفي در پيش بيني …. "

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، مشاوره خانواده

زمان : ساعت 10.00      روز یکشنبه 1400/4/27

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترسيدعلي كيميايي

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكترحسين كارشكي

دانشیار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترمحسن اصغري نكاح

دانشیار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر مريم بردبار

استادیار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي